Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kumpulan 3 tenaga nuklear

5,685 views

Published on

Kumpulan 3 tenaga nuklear

 1. 1. AHLI KUMPULAN : WONG WAN JEN KANAGESWARI KHEW YIE SHAN LIEW YUN YU
 2. 2. TAJUK :Teknologi nuklearpenting dalampembangunannegara. Bincangkan.
 3. 3. PENGENALAN :Pada zaman yang globalisasi ini, kemajuansains membolehkan manusia memanfaatkankelebihan tenaga nuklear. Teknologi nuklear inimemainkan peranan penting untukmempercepatkan proses pembangunan negaraMalaysia. Kuasa besar seperti Amerika Syarikat,Sovient Union dan Perancis giat menjalankankajian dan penyelidikan untuk memperolehmanfaat optimum dari teknologi nuklear ini.Secara keseluruhannya, penggunaan tenaganuklear banyak membantu manusia dalampelbagai bidang.
 4. 4. TEKNOLOGI NUKLEAR
 5. 5. SUMBANGANTEKNOLOGINUKLEAR DALAMBIDANG PERTANIAN
 6. 6. •Teknik nuklear dapat digunakan untukmenghasilkan baka tumbuh-tumbuhan yang baikdan bermutu seperti kaedah pembiakan bakamutasi aruhan.•Teknologi nuklear juga boleh digunakan untukmembasmi serangga perosak tanaman seprtikumbang, belalang dan lain-lain.•Contohnya, bagi mengawal bilangan seranggaperosak, tisu serangga diubah denganmenggunakan teknologi nuklear supaya manduldan tidak dapat membiak.•Selain itu, penggunaan teknik isotop radioaktifdan sinaran pengionan seperti sinaran gammadan sinaran-x berjaya meningkat hasilpengeluaran pertanian dan juga ternakan.
 7. 7. SUMBANGANTEKNOLOGI NUKLEARDALAM BIDANGPERINDUSTRIAN DANPEMBUATAN
 8. 8. •Pada era sains dan teknologi, bidang perindustriandan pembuatan amat memerlukan teknologi nuklear.•Teknik-teknik ujian tanpa musnah tolok nukleoni danteknik penyurih sangat berpotensi menyelesaikanmasalah di loji-loji kejuruteraan.•Contohnya, Naterium-24 dapat digunakan untukmengesan rekahan dalam tuangan logam.•Percampuran bahan radioaktif ke dalam sistem paipyang mengalirkan petroleum atau air membolehkankadar aliran dan kebocoran bawah tanah dikesan.•Teknik-teknik nuklear membolehkan produk yangdihasilkan berkualiti dan selamat untuk digunakan
 9. 9. SUMBANGANTEKNOLOGINUKLEAR DALAMBIDANGPENDIDIKAN
 10. 10. •Teknologi nuklear penting dalammembangunkan dan memajukan bidangpendidikan.•Hal ini disebabkan disiplin sains dan teknologiseperti kimia, genetic, fizik, biologi, bio-kimia,kejuruteraan dan sebagainya amat bergantungkepada teknologi nuklear.•Semua penyelidikan dan pembangunan bidan-bidang ini memerlukan teknologi nuklear.•Oleh itu, secara langsungnya teknologi nuklearamat diperlukan dalam bidang pendidikan.
 11. 11. SUMBANGANTEKNOLOGINUKLEAR DALAMBIDANGPERUBATAN
 12. 12. •Teknologi nuklear memainkan peranan pentingdalam bidang perubatan.•Sinar gamma daripada tenaga nuklear digunakanuntuk merawat penyakit kanser. Contohnya,radioisotop digunakan sebagai alat diagnostik dihospital untuk mengesan dan menentukanpenyakit kanser.• Radioisotop Iodin-131 dicipta untuk membantupara doktor untuk memastikan sama ada kelenjartiroid berfungsi dengan normal atau tidak.•Sinar gamma dari Cobalt-60 digunakan untukmensteril bahan-bahan perubatan.
 13. 13. •Sinaran ultra digunakan dalam pengesananbayi dalam kandungan ibu.•Jadi, teknologi nuklear inimembantumencegah pelbagai jenis penyakit danmenyelamatkan nyawa manusia. Hal inidapat meningkatkan taraf kesihaan rakyat.
 14. 14. TENAGA NUKLEARMERUPAKANTENAGAALTERNATIF YANGBAIK
 15. 15. •Bekalan petroleum akan kehabisan pada masayang akan datang.•Harga petroleum agak tinggi. Dari segi kosseunit, tenaga nuklear lebih murah berbandingdengan petroleum.•Penghasilan tenaga nuklear juga tidakmemerlukan kawasan yang begitu luas.•Sebagai contohnya, negara maju sepertiPerancis, 90 peratus bekalan elektriknyadihasilkan melalui janakuasa nuklear.•Jepun yang maju dalam industri berat tidakmempunyai tenaga ahli. Mereka bergantung padatenaga nuklear untuk pembangunan negara.
 16. 16. KESIMPULAN : Umumnya, terdapat pro dan kontrabagi teknologi nuklear. Namum, padazaman yang era modenisasi ini,pembangunan negara amat bergantungkepada perkembangan teknologinuklear. Apa yang penting ialahteknologi nuklear ini tidak harusdisalahgunakan oleh pihak-pihaktertentu ataupun kuasa-kuasa besaruntuk keuntungan sendiri.
 17. 17. TERIMAKASIH… Bye bye~~

×