Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dementia Dr.Walid Reda Ashour (win 97 2003)

437 views

Published on

Alzheimer, dementia, amnesia, memory loss, personality changes. central nervous system, treatable dementia, cognitive functions

Published in: Health & Medicine

Dementia Dr.Walid Reda Ashour (win 97 2003)

 1. 1. DEMENTIA Dr. WALID REDA ASHOUR, MD
 2. 2. DDEEFFIINNIITTIIOONN
 3. 3. DDEEFFIINNIITTIIOONN:: IItt iiss pprrooggrreessssiivvee ddeetteerriioorraattiioonn ooff iinntteelllleecctt ((tthhiinnkkiinngg aanndd jjuuddggeemmeenntt)),, mmeemmoorryy,, bbeehhaavviioouurr aanndd ppeerrssoonnaalliittyy dduuee ttoo ddiisseeaassee ooff tthhee cceerreebbrraall hheemmiisspphheerreess.. • DDeemmeennttiiaa iittsseellff iiss aa ssyymmppttoomm,, nnoott aa ddiiaaggnnoossiiss.. DDeemmeennttiiaa iiss aallssoo ddeeffiinneedd aass:: aaccqquuiirreedd lloossss ooff ccooggnniittiivvee ffuunnccttiioonniinngg,, aanndd ooccccuurrss iinn cclleeaarr ccoonnsscciioouussnneessss.. TThhiiss ddiissttiinngguuiisshheess iitt ffrroomm mmeennttaall rreettaarrddaattiioonn//ddeevveellooppmmeennttaall ddeellaayy aanndd ccaasseess wwhheerree ccoonnsscciioouussnneessss iiss fflluuccttuuaattiinngg oorr iimmppaaiirreedd,, ssuucchh aass ddeelliirriiuumm oorr ccoommaa..
 4. 4. CCAAUUSSEESS:: II.. DDeemmeennttiiaa aassssoocciiaatteedd wwiitthh ssyysstteemmiicc ddiisseeaassee:: -- HHyyppootthhyyrrooiiddiissmm ((ccrreettiinniissmm)).. -- LLiivveerr ffaaiilluurree.. -- HHyyppooppaarraatthhyyrrooiiddiissmm.. -- DDrruugg aabbuussee.. - CCuusshhiinngg''ss ssyynnddrroommee.. -- DDeeffiicciieennccyy ddiisseeaasseess ((vviitt.. BB11,, BB1122,, nniiaacciinn)).. IIII.. IIddiiooppaatthhiicc:: -- AAllzzhheeiimmeerr''ss ddiisseeaassee.. -- PPiicckk''ss ddiisseeaassee..
 5. 5. III. Dementia aassssoocciiaatteedd wwiitthh nneeuurroollooggiiccaall ddiisseeaassee:: -- MMuullttii--iinnffaarrccttiioonn.. -- TTuummoorrss:: ee..gg..:: ffrroonnttaall lloobbee,, tteemmppoorraall lloobbeess,, aanndd CCoorrppuuss ccaalllloossuumm.. -- EEnncceepphhaalliittiiss:: ee..gg..:: dduuee ttoo HHeerrppeess ssiimmpplleexx aanndd ssyypphhiilliiss.. -- DDeeggeenneerraattiivvee:: HHuunnttiinnggttoonn''ss cchhoorreeaa.. -- NNoorrmmaall pprreessssuurree hhyyddrroocceepphhaalluuss..
 6. 6. CCAAUUSSEESS IIII --VVaassccuullaarr:: cceerreebbrraall iinnffaarrccttiioonn,, mmuullttiippllee ssttrrookkeess,, ddiiffffuussee wwhhiittee mmaatttteerr iisscchheemmiiaa,, bbiillaatteerraall tthhaallaammiicc iinnffaarrccttiioonnss,, aammyyeellooiidd aannggiiooppaatthhyy.. --IInnffeeccttiioonnss:: nneeuurroossyypphhiilliiss,, cchhrroonniicc mmeenniinnggiittiiss ((ttuubbeerrccuulloouuss,, ffuunngguuss)),, AAIIDDSS,, pprrooggrreessssiivvee mmuullttiiffooccaall lleeuukkoo--eenncceepphhaallooppaatthhyy,, hheerrppeess ssiimmpplleexx eenncceepphhaalliittiiss,, CCuurrttzzffeellddtt--JJaaccoobb ddiisseeaassee,, ssuubbaaccuuttee sscclleerroossiinngg ppaann--eenncceepphhaalliittiiss,, WWhhiippppllee’’ss ddiisseeaassee..
 7. 7. --AAuuttooiimmmmuunnee:: CCNNSS vvaassccuulliittiiss,, SSLLEE,, MMSS,, HHaasshhiimmoottoo’’ss eenncceepphhaallooppaatthhyy.. --MMeettaabboolliicc//TTooxxiicc:: rreennaall ffaaiilluurree,, ddiiaallyyssiiss,, hheeppaattiicc ffaaiilluurree ,,cchhrroonniicc hhyyppoo--vveennttiillaattiioonn,, hhyyppootthhyyrrooiiddiissmm,, hhyyppooccaallccaaeemmiiaa,, ttrraannqquuiilliizzeerrss,, aallccoohhooll,, VViitt.. BB1122 ddeeffiicciieennccyy,, nniiccoottiinniicc aacciidd ddeeffiicciieennccyy,, lleeaadd,, ccaarrbboonn mmoonnooxxiiddee --IIddiiooppaatthhiicc//iinnhheerriitteedd:: AADD,, HHDD,, PPDD,, DDLLBB,, FFTTDD,, PPSSPP,, CCBBDD,, TTGGAA..
 8. 8. Ne -Neooppllaassmm:: bbrraaiinn ttuummoorrss,, mmeenniinnggeeaall ccaarrcciinnoommaattoossiiss,, ppaarraa--nneeooppllaassttiicc,, ppoosstt--rraaddiiaattiioonn.. --TTrraauummaattiicc:: hheeaadd iinnjjuurryy,, ssuubbdduurraall hheemmaattoommaa..
 9. 9. THE COMMON TTYYPPEESS OOFF DDEEMMEENNTTIINNGG DDIISSEEAASSEESS 11-- CCeerreebbrraall aattrroopphhyy,, mmaaiinnllyy AAllzzhheeiimmeerr bbuutt iinncclluuddiinngg LLeewwyy--bbooddyy,, PPaarrkkiinnssoonn,, ffrroonnttootteemmppoorraall,, aanndd PPiicckk ddiisseeaasseess.. 22-- MMuullttiiiinnffaarrcctt ddeemmeennttiiaa.. 33-- AAllccoohhoolliicc ddeemmeennttiiaa.. 44-- IInnttrraaccrraanniiaall ttuummoorrss.. 55-- NNoorrmmaall--pprreessssuurree hhyyddrroocceepphhaalluuss.. 66-- HHuunnttiinnggttoonn cchhoorreeaa.. 77-- CChhrroonniicc ddrruugg iinnttooxxiiccaattiioonnss.. 88--MMiisscceellllaanneeoouuss ddiisseeaasseess ((hheeppaattiicc ffaaiilluurree;; ppeerrnniicciioouuss aanneemmiiaa;; hhyyppoo-- oorr hhyyppeerrtthhyyrrooiiddiissmm;; ddeemmeennttiiaass wwiitthh aammyyoottrroopphhiicc llaatteerraall sscclleerroossiiss,, cceerreebbeellllaarr aattrroopphhyy;; nneeuurroossyypphhiilliiss;; CCuusshhiinngg ssyynnddrroommee,, CCrreeuuttzzffeellddtt--JJaakkoobb ddiisseeaassee;; mmuullttiippllee sscclleerroossiiss;; eeppiilleeppssyy)) 99-- CCeerreebbrraall ttrraauummaa.. 1100-- AAIIDDSS ddeemmeennttiiaa.. 1111-- PPsseeuuddoo--ddeemmeennttiiaass ((ddeepprreessssiioonn,, hhyyppoommaanniiaa,, sscchhiizzoopphhrreenniiaa,, hhyysstteerriiaa,, uunnddiiaaggnnoosseedd))
 10. 10. CLINICAL PICTURE
 11. 11. CCLLIINNIICCAALL PPIICCTTUURREE:: 11.. DDeemmeennttiiaa mmaayy ooccccuurr aatt aannyy aaggee,, bbuutt iiss mmoorree ccoommmmoonn iinn tthhee eellddeerrllyy.. 22.. TThhee rraattee ooff pprrooggrreessssiioonn ddeeppeennddss oonn tthhee ccaauussee.. AAllzzhheeiimmeerr''ss ddiisseeaassee pprrooggrreesssseess sslloowwllyy oovveerr yyeeaarrss,, wwhhiillee ddeemmeennttiiaa 22rryy ttoo eenncceepphhaalliittiiss mmaayy bbee rraappiidd oovveerr wweeeekkss.. 33.. TThhee ppaattiieenntt ffiinnddss iinnccrreeaassiinngg ddiiffffiiccuullttyy iinn ppeerrffoorrmmiinngg hhiiss uussuuaall wwoorrkk aanndd ssoocciiaall aaccttiivviittiieess.. AAtt ffiirrsstt hhee iiss aawwaarree ooff hhiiss ddiissaabbiilliittyy tthheenn lloosseess tthhiiss aawwaarreenneessss..
 12. 12. Behavioural and personality cchhaannggeess wwiitthh lloossss ooff iinniittiiaattiioonn ffoollllooww bbuutt tthhee ppaattiieenntt ddeenniieess aannyy aabbnnoorrmmaalliittyy.. IInn llaattee ssttaaggeess tthhee ppaattiieenntt ccaannnnoott bbee lleefftt uunnaatttteennddeedd aanndd tthhee ccaassee eennddss wwiitthh mmuuttiissmm aanndd iinnccoonnttiinneennccee.. 44.. TThhee pprriimmiittiivvee rreefflleexxeess wwhhiicchh aarree nnoorrmmaallllyy iinnhhiibbiitteedd aanndd aabbsseenntt mmaayy rreeaappppeeaarr ee..gg..ggrraasspp,, GGrrooppiinngg,, GGllaabbeellllaarr,, PPoouuttiinngg aanndd PPaallmmoo--mmeennttaall rreefflleexxeess..
 13. 13. • GGrraasspp rreefflleexx:: wwhheenn aann oobbjjeecctt ttoouucchheess tthhee ppaallmm ooff tthhee hhaanndd,, tthhee hhaanndd cclloosseess oonn iitt ((ggrraassppss)).. • GGrrooppiinngg rreefflleexx:: wwhheenn aann oobbjjeecctt iiss mmoovveedd iinn ffrroonntt ooff tthhee eeyyeess,, tthhee hhaanndd rreeaacchheess oouutt ((ggrrooppeess)) ffoorr iitt.. • GGllaabbeellllaarr rreefflleexx.. • PPoouuttiinngg rreefflleexx:: ttaappppiinngg tthhee lliippss wwiitthh aa hhaammmmeerr rreessuullttss iinn aa ppoouutt rreessppoonnssee.. • PPaallmmoo--mmeennttaall rreefflleexx:: aa qquuiicckk ssccrraattcchh oonn tthhee ppaallmm ooff tthhee hhaanndd rreessuullttss iinn aa ssuuddddeenn ccoonnttrraaccttiioonn ooff tthhee mmeennttaalliiss mmuussccllee iinn tthhee cchhiinn..
 14. 14. ))AAllzzhheeiimmeerr''ss ddiisseeaassee ((AADD
 15. 15. AAllzzhheeiimmeerr''ss ddiisseeaassee ((AADD)) AA pprrooggrreessssiivvee nneeuurrooddeeggeenneerraattiivvee ddiisseeaassee tthhaatt aaccccoouunnttss ffoorr mmoorree tthhaann ttwwoo--tthhiirrddss ooff aallll ccaasseess ooff ddeemmeennttiiaa.. TThhee mmoosstt iimmppoorrttaanntt rriisskk ffaaccttoorr ffoorr AADD iiss aaggee,, ffoolllloowweedd bbyy aann AAPPOOEE44 ggeennoottyyppee.. IIII-- RRiisskk ffaaccttoorrss ffoorr AAllzzhheeiimmeerr ddiisseeaassee AA-- AAddvvaanncciinngg aaggee iiss tthhee ggrreeaatteesstt rriisskk ffaaccttoorr,, bbuutt AADD iiss nnoott aa ttyyppiiccaall ppaarrtt ooff aaggiinngg.. MMoosstt ppaattiieennttss wwiitthh AADD aarree ddiiaaggnnoosseedd aatt aaggee 6655 oorr oollddeerr.. BB-- FFaammiillyy HHiissttoorryy:: IInnddiivviidduuaallss wwhhoo hhaavvee aa ppaarreenntt,, bbrrootthheerr oorr ssiisstteerr wwiitthh AADD aarree mmoorree lliikkeellyy ttoo ddeevveelloopp tthhee ddiisseeaassee..
 16. 16. C- Apolipoprotein E-ee44 ((AAPPOOEE--ee44)) GGeennee:: iinnccrreeaasseess tthhee rriisskk ooff ddeevveellooppiinngg AADD aanndd ooff ddeevveellooppiinngg iitt aatt aa yyoouunnggeerr aaggee.. DD-- MMiilldd CCooggnniittiivvee IImmppaaiirrmmeenntt ((MMCCII)).. EE-- CCaarrddiioovvaassccuullaarr DDiisseeaassee RRiisskk FFaaccttoorrss:: GGrroowwiinngg eevviiddeennccee ssuuggggeessttss tthhaatt tthhee hheeaalltthh ooff tthhee bbrraaiinn iiss cclloosseellyy lliinnkkeedd ttoo tthhee oovveerraallll hheeaalltthh ooff tthhee hheeaarrtt aanndd bblloooodd vveesssseellss.. ffaaccttoorrss iinncclluuddee ssmmookkiinngg,, oobbeessiittyy,, ddiiaabbeetteess,, hhiigghh cchhoolleesstteerrooll aanndd hhyyppeerrtteennssiioonn.. UUnnlliikkee ggeenneettiicc rriisskk ffaaccttoorrss,, mmaannyy ooff tthheessee ccaarrddiioovvaassccuullaarr ddiisseeaassee rriisskk ffaaccttoorrss aarree mmooddiiffiiaabbllee..
 17. 17. • FF-- EEdduuccaattiioonn:: PPeeooppllee wwiitthh ffeewweerr yyeeaarrss ooff eedduuccaattiioonn aarree aatt hhiigghheerr rriisskk ffoorr AADD aanndd ootthheerr ddeemmeennttiiaass.. HHaavviinngg mmoorree yyeeaarrss ooff eedduuccaattiioonn bbuuiillddss aa ““CCOOGGNNIITTIIVVEE RREESSEERRVVEE”” tthhaatt eennaabblleess iinnddiivviidduuaallss ttoo bbeetttteerr ccoommppeennssaattee ffoorr cchhaannggeess iinn tthhee bbrraaiinn tthhaatt ccoouulldd rreessuulltt iinn ssyymmppttoommss ooff AADD.. • GG-- SSoocciiaall aanndd CCooggnniittiivvee EEnnggaaggeemmeenntt:: rreemmaaiinniinngg mmeennttaallllyy aanndd ssoocciiaallllyy aaccttiivvee,, mmaayy ssuuppppoorrtt bbrraaiinn hheeaalltthh aanndd ppoossssiibbllyy rreedduuccee tthhee rriisskk ooff AADD.. • HH-- TTrraauummaattiicc BBrraaiinn IInnjjuurryy ((TTBBII)):: MMooddeerraattee aanndd sseevveerree TTBBII iinnccrreeaassee tthhee rriisskk ooff ddeevveellooppiinngg AADD.. TTBBII iiss ddeeffiinneedd aass aa hheeaadd iinnjjuurryy rreessuullttiinngg iinn lloossss ooff ccoonnsscciioouussnneessss oorr ppoosstt--ttrraauummaattiicc aammnneessiiaa tthhaatt llaassttss mmoorree tthhaann 3300 mmiinnuutteess.. IIff lloossss ooff ccoonnsscciioouussnneessss oorr ppoosstt--ttrraauummaattiicc aammnneessiiaa llaassttss mmoorree tthhaann 2244 hhoouurrss,, tthhee iinnjjuurryy iiss ccoonnssiiddeerreedd sseevveerree..
 18. 18. SSttaaggeess ooff AADD 11-- PPrreecclliinniiccaall AADD:: IInn tthhiiss ssttaaggee,, iinnddiivviidduuaallss hhaavvee mmeeaassuurraabbllee cchhaannggeess iinn tthhee bbrraaiinn,, ((CCSSFF)) aanndd//oorr bblloooodd ((bbiioommaarrkkeerrss)) tthhaatt iinnddiiccaattee tthhee eeaarrlliieesstt ssiiggnnss ooff ddiisseeaassee,, bbuutt tthheeyy hhaavvee nnoott yyeett ddeevveellooppeedd ssyymmppttoommss ssuucchh aass mmeemmoorryy lloossss.. 22-- MMCCII dduuee ttoo AADD:: IInnddiivviidduuaallss wwiitthh MMCCII hhaavvee mmiilldd bbuutt mmeeaassuurraabbllee cchhaannggeess iinn tthhiinnkkiinngg aabbiilliittiieess tthhaatt aarree nnoottiicceeaabbllee ttoo tthhee ppeerrssoonn aaffffeecctteedd aanndd ttoo ffaammiillyy mmeemmbbeerrss aanndd ffrriieennddss,, bbuutt tthhaatt ddoo nnoott aaffffeecctt tthhee iinnddiivviidduuaall’’ss aabbiilliittyy ttoo ccaarrrryy oouutt eevveerryyddaayy aaccttiivviittiieess.. • AAss mmaannyy aass 1155 ppeerrcceenntt ooff ppaattiieennttss wwiitthh MMCCII ssyymmppttoommss ddeevveelloopp ddeemmeennttiiaa eeaacchh yyeeaarr..
 19. 19. 3- DDeemmeennttiiaa dduuee ttoo AADD:: TThhiiss ssttaaggee iiss cchhaarraacctteerriizzeedd bbyy mmeemmoorryy,, tthhiinnkkiinngg aanndd bbeehhaavviioorraall ssyymmppttoommss tthhaatt iimmppaaiirr aa ppeerrssoonn’’ss aabbiilliittyy ttoo ffuunnccttiioonn iinn ddaaiillyy lliiffee aanndd tthhaatt aarree ccaauusseedd bbyy AADD rreellaatteedd bbrraaiinn cchhaannggeess.. SSyymmppttoommss ooff AADD • AAllzzhheeiimmeerr ddiisseeaassee aaffffeeccttss ppeeooppllee iinn ddiiffffeerreenntt wwaayyss.. TThhee mmoosstt ccoommmmoonn ssyymmppttoomm ppaatttteerrnn bbeeggiinnss wwiitthh aa ggrraadduuaallllyy wwoorrsseenniinngg aabbiilliittyy ttoo rreemmeemmbbeerr nneeww iinnffoorrmmaattiioonn.. TThhiiss ooccccuurrss bbeeccaauussee tthhee ffiirrsstt nneeuurroonnss ttoo bbee lloosstt aanndd mmaallffuunnccttiioonn aarree uussuuaallllyy nneeuurroonnss iinn bbrraaiinn rreeggiioonnss iinnvvoollvveedd iinn ffoorrmmiinngg nneeww mmeemmoorriieess.. AAss nneeuurroonnss iinn ootthheerr ppaarrttss ooff tthhee bbrraaiinn mmaallffuunnccttiioonn aanndd lloosstt,, ppaattiieennttss eexxppeerriieennccee ootthheerr ddiiffffiiccuullttiieess..
 20. 20. common ssyymmppttoommss ooff AADD:: •• MMeemmoorryy lloossss tthhaatt ddiissrruuppttss ddaaiillyy lliiffee.. TThhee ggrraadduuaall ddeevveellooppmmeenntt ooff ffoorrggeettffuullnneessss iiss tthhee mmaajjoorr ssyymmppttoomm.. SSmmaallll ddaayy--ttoo--ddaayy hhaappppeenniinnggss aarree nnoott rreemmeemmbbeerreedd.. SSeellddoomm--uusseedd nnaammeess bbeeccoommee ppaarrttiiccuullaarrllyy eelluussiivvee.. LLiittttllee uusseedd wwoorrddss ffrroomm aann eeaarrlliieerr ppeerriioodd ooff lliiffee aallssoo tteenndd ttoo bbee lloosstt.. AAppppooiinnttmmeennttss aarree ffoorrggootttteenn aanndd ppoosssseessssiioonnss mmiissppllaacceedd.. QQuueessttiioonnss aarree rreeppeeaatteedd aaggaaiinn aanndd aaggaaiinn,, tthhee ppaattiieenntt hhaavviinngg ffoorrggootttteenn wwhhaatt wwaass jjuusstt ddiissccuusssseedd..
 21. 21. • Once the memory disorder has become pprroonnoouunncceedd,, ootthheerr ffaaiilluurreess iinn cceerreebbrraall ffuunnccttiioonn bbeeccoommee iinnccrreeaassiinnggllyy aappppaarreenntt:: •• CChhaalllleennggeess iinn ppllaannnniinngg oorr ssoollvviinngg pprroobblleemmss.. •• DDiiffffiiccuullttyy ccoommpplleettiinngg ffaammiilliiaarr ttaasskkss aatt hhoommee,, aatt wwoorrkk oorr aatt lleeiissuurree.. •• CCoonnffuussiioonn wwiitthh ttiimmee oorr ppllaaccee.. •• TTrroouubbllee uunnddeerrssttaannddiinngg vviissuuaall iimmaaggeess aanndd ssppaattiiaall rreellaattiioonnsshhiippss.. •• MMiissppllaacciinngg tthhiinnggss aanndd lloossiinngg tthhee aabbiilliittyy ttoo rreettrraaccee sstteeppss.. •• DDeeccrreeaasseedd oorr ppoooorr jjuuddggmmeenntt.. •• WWiitthhddrraawwaall ffrroomm wwoorrkk oorr ssoocciiaall aaccttiivviittiieess.. •• CChhaannggeess iinn mmoooodd aanndd ppeerrssoonnaalliittyy.. •• PPrroobblleemmss wwiitthh wwoorrddss iinn ssppeeaakkiinngg oorr wwrriittiinngg.. FFiinnaallllyy,, aafftteerr mmaannyy yyeeaarrss ooff iillllnneessss,, tthheerree iiss aa ffaaiilluurree ttoo ssppeeaakk iinn ffuullll sseenntteenncceess
 22. 22. THANK YOU
 23. 23. TTrreeaattmmeenntt ooff AADD 11.. SSyymmppttoommaattiicc TTrreeaattmmeennttss:: -- AAcceettyyllcchhoolliinneesstteerraassee IInnhhiibbiittoorrss -- NNMMDDAA--rreecceeppttoorr AAnnttaaggoonniissttss -- NNiiccoottiinniicc--rreecceeppttoorr AAggoonniissttss 22.. DDiisseeaassee--mmooddiiffyyiinngg TTrreeaattmmeennttss:: -- IInnhhiibbiittiioonn ooff aammyyllooiidd ffoorrmmaattiioonn:: bbeettaa aanndd ggaammmmaa-- sseeccrreettaassee iinnhhiibbiittoorrss.. -- IInnhhiibbiittiioonn ooff aabbeettaa aaggggrreeggaattiioonn.. -- TTaauu pphhoosspphhoorryyllaattiioonn iinnhhiibbiittoorrss..
 24. 24. CLASSIFICATION OOFF TTHHEE AAMMNNEESSIICC SSTTAATTEESS II.. AAmmnneessiicc ssyynnddrroommee ooff ssuuddddeenn oonnsseett -- uussuuaallllyy wwiitthh ggrraadduuaall bbuutt iinnccoommpplleettee rreeccoovveerryy:: • AA.. BBiillaatteerraall oorr lleefftt ((ddoommiinnaanntt)) hhiippppooccaammppaall iinnffaarrccttiioonn.. • BB.. BBiillaatteerraall oorr lleefftt ((ddoommiinnaanntt)) iinnffaarrccttiioonn ooff aanntteerroommeeddiiaall tthhaallaammiicc nnuucclleeii.. • CC.. IInnffaarrccttiioonn ooff tthhee bbaassaall ffoorreebbrraaiinn.. • DD.. SSuubbaarraacchhnnooiidd hheemmoorrrrhhaaggee ((uussuuaallllyy rruuppttuurree ooff aanntteerriioorr ccoommmmuunniiccaattiinngg aarrtteerryy aanneeuurryyssmm)).. • EE.. TTrraauummaa ttoo tthhee ddiieenncceepphhaalliicc,, iinnffeerroommeeddiiaall tteemmppoorraall,, oorr oorrbbiittooffrroonnttaall rreeggiioonnss • FF.. CCaarrddiiaacc aarrrreesstt,, ccaarrbboonn mmoonnooxxiiddee ppooiissoonniinngg,, aanndd ootthheerr hhyyppooxxiicc ssttaatteess ((hhiippppooccaammppaall ddaammaaggee)).. • GG.. FFoolllloowwiinngg pprroolloonnggeedd ssttaattuuss eeppiilleeppttiiccuuss.. • HH.. FFoolllloowwiinngg ddeelliirriiuumm ttrreemmeennss..
 25. 25. II. Amnesia of sudden onset aanndd sshhoorrtt dduurraattiioonn AA.. TTeemmppoorraall lloobbee sseeiizzuurreess.. BB.. PPoossttccoonnccuussssiivvee ssttaatteess.. CC.. TTrraannssiieenntt gglloobbaall aammnneessiiaa.. DD.. HHyysstteerriiaa.. IIIIII.. AAmmnneessiicc ssyynnddrroommee ooff ssuubbaaccuuttee oonnsseett wwiitthh vvaarryyiinngg ddeeggrreeeess ooff rreeccoovveerryy,, uussuuaallllyy lleeaavviinngg ppeerrmmaanneenntt rreessiidduuaa AA.. WWeerrnniicckkee--KKoorrssaakkooffff ssyynnddrroommee.. BB.. HHeerrppeess ssiimmpplleexx eenncceepphhaalliittiiss.. CC.. TTuubbeerrccuulloouuss aanndd ootthheerr ffoorrmmss ooff mmeenniinnggiittiiss..
 26. 26. IV. Slowly progressive aammnneessiicc ssttaatteess • AA.. TTuummoorrss iinnvvoollvviinngg tthhee fflloooorr aanndd wwaallllss ooff tthhee tthhiirrdd vveennttrriiccllee aanndd lliimmbbiicc ccoorrttiiccaall ssttrruuccttuurreess • BB.. AAllzzhheeiimmeerr ddiisseeaassee ((eeaarrllyy ssttaaggee)) aanndd ootthheerr ddeeggeenneerraattiivvee • ddiissoorrddeerrss wwiitthh ddiisspprrooppoorrttiioonnaattee aaffffeeccttiioonn ooff tthhee tteemmppoorraall lloobbeess • CC.. PPaarraanneeooppllaassttiicc aanndd ootthheerr ffoorrmmss ooff iimmmmuunnee ““lliimmbbiicc”” eenncceepphhaalliittiiss
 27. 27. yyyyyyyyyyyyyyyyyy

×