Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Welsh Language Measure: what you need to know

371 views

Published on

By the Welsh Language Commissioner at WCVA's Wales Charity Law Conference 2013.

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Welsh Language Measure: what you need to know

 1. 1. DyddiadComisiynydd y GymraegCyfleoedd, cynllunio a’r camau nesafWelsh Language CommissionerOpportunities, planning and next steps
 2. 2. Cefndiro Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011o Mae statws swyddogol i’rGymraeg yng Nghymruo Creu swydd Comisiynydd yGymraeg1 Ebrill 2012Pwerau statudol y Comisiynyddwedi dod i rymCyflwyniad - Comisiynydd y GymraegIntroduction - Welsh Language CommissionerBackgroundo Welsh Language (Wales) Measure2011o The Welsh language has officialstatus in Waleso Creating a Welsh LanguageCommissioner1 April 2012The Commissioner’s statutory powerscame into effect
 3. 3. Caiff y Comisiynydd wneud unrhywbeth y mae’n ei ystyried yn briodoler mwyn:o hybu a hwyluso defnyddio’rGymraego gweithio tuag at sicrhau nad yw’rGymraeg yn cael ei thrin yn llaiffafriol na’r SaesnegPwerauo RheoleiddioPrif swyddogaethauMain functionsThe Commissioner may take any stepsdeemed appropriate to:o promote and facilitate the use of theWelsh languageo work towards ensuring that the Welshlanguage is treated no less favourablythan the English languagePowerso Regulator
 4. 4. o Arsyllfao Ymholiad Iechydo Cynlluniau Iaith Gymraego Paratoi at safonauDatblygiadau diweddarRecent developmentso Observatoryo Health Inquiryo Welsh Language Schemeso Preparing for standards
 5. 5. o Ymholiad statudol cyntafCanolbwyntio ar y defnydd o’rGymraeg ym maes gofal sylfaenolo Meddygon teuluo Fferyllwyro Deintyddiono Optegwyro Nyrsyso Canfod beth yw profiadau pobl abarn a phrofiad gweithwyr iechydo Cyfnod casglu tystiolaeth(13 Mai – 30 Medi 2013)o Cyhoeddi adroddiad yn Haf 2014Ymholiad IechydHealth Inquiryo First statutory inquiryFocussing on the use of the Welshlanguage in primary care serviceso GPso Pharmacistso Dentistso Opticianso Nurseso Research people’s experiencesand views of health workerso Collection of evidence(13 May – 30 September 2013)o Report published in Summer 2014
 6. 6. Cynlluniau Iaith Gymraeg yn parhau:o Llunio a chymeradwyoo Monitro cynlluniauo Adrodd i’r Comisiynyddo Cyhoeddi’r canlyniadau ar y wefanHyd nes y nodir yn wahanol bydd ydrefn arferol yn parhauCynlluniau Iaith GymraegWelsh Language SchemesWelsh Language Schemes continue:o Preparation and Approvalo Monitoring the schemeso Reporting to the Commissionero Publication of outcomes on web-siteThe current arrangement will continueuntil further notice
 7. 7. Ceir Safonau yn y meysyddcanlynol:o Cyflenwi gwasanaethau – Adran 28o Llunio polisi – Adran 29o Gweithredu – Adran 30o Hybu – Adran 31o Cadw cofnodion – Adran 32SafonauStandardsStandards will operate in thefollowing areas:o Service delivery – Section 28o Policy making – Section 29o Operational – Section 30o Promotion – Section 31o Record keeping – Section 32
 8. 8. o Cyfrifoldeb Gweinidogion Cymruyw cyflwyno safonauo Cynhaliodd Comisiynydd yGymraeg ymgynghoriadanstatudol 16 Mai – 11 Awst 2013o Derbyniwyd 261 o ymatebiono Cyflwynwyd adroddiad a safonauenghreifftiol i Weinidogion Cymruo Gweinidogion Cymru gweithio arlunio safonau statudol ar gyfer eutroi’n reoliadauo Cyfnod ymgynghorol: Gorffennaf- Tachwedd 2013o Safonau statudol cyn diwedd2014Safonau mewn perthynas â’r GymraegStandards and the Welsh languageo Welsh Ministers responsibility toproduce standardso Welsh Language Commissioner heldun-statutory consultation 16 May –11 August 2013o 261 responses receivedo Report and draft standardspresented to Welsh Ministerso Welsh Ministers now draftingstatutory standards to turn intoregulationso Consultation period : July -Nov 2013o Statutory standards by end of 2014
 9. 9. o Cyhoeddwyd Ebrill 2013o Egluro sut y bwriedir gweithio atgyflawni nod cyffredinol dros y 2flynedd nesafo Nodi Amcanion, Blaenoriaethau aThargedau penodolo 5 Prif AmcanCynllun Strategol 2013-2015Strategic Plan 2013-2015o Published in April 2013o Outlines the ways in which weaim to achieve the main aim overthe next 2 years.o Includes Aims, Priorities and keyTargetso 5 main Aims
 10. 10. 5 Prif Amcan:o Dylanwadu ar yr ystyriaeth aroddir i’r Gymraeg mewndatblygiadau polisio Gwrando ar farn a phryderon amy Gymraeg a cheisio sicrhaucyfiawnder i unigoliono Ehangu a chryfhau ymrwymiadauiaith Gymraeg sefydliadau agwella profiad siaradwyrCymraego Hybu a hwyluso defnyddio’rGymraego Creu sefydliad iach agweithredu’n briodolCynllun Strategol 2013-2015Strategic Plan 2013-20155 mail Aims:o To influence the considerationgiven to the Welsh language inpolicy developmentso To listen to opinions andconcerns about the Welshlanguage and try to ensurejustice for individualso To broaden and strengthen theWelsh language commitments oforganizations and improve theexperience of Welsh speakerso To promote and facilitate the useof the Welsh languageo To create a healthy organizationand operate appropriately
 11. 11. Comisiynydd y Gymraeg/Welsh Language Commissioner 2012Y Trydydd SectorThe Third SectorGorfodaeth statudol:Mudiadau sy’n derbyn dros£400,000 o arian cyhoeddus.Gweithredu ar ran mudiad sy’ngymwys i weithredu safonau.Cael eu henwi yn y mesur.Hybu defnydd gwirfoddol ytrydydd sector o’r Gymraeg acannog siaradwyr Cymraeg ifanteisio ar y gwasanaethauhynny.Statutory Compliance:Organization who receive£400,000 of public funding.Acting on behalf of anorganization who are eligibleto comply with the standards.Are named in the measure.Promoting the voluntary use ofWelsh by the third sector andencouraging Welsh speakersto take advantage of thoseservices.
 12. 12. Comisiynydd y Gymraeg/Welsh Language Commissioner 2012Archwiliad iechyd llywodraethu i fudiadau’r trydydd sectorGovernance Health Check for Third Sector OrganizationsAdnodd hunanasesuMan cychwyn proses barhaolCodi ymwybyddiaeth aelodau ostaff a’r pwyllgor/bwrdd“A ydych yn sicrhau fod pob aelodo’ch bwrdd yn cael hyfforddiantpriodol, rheolaidd ar faterionpwysig (e.e. cydraddoldeb acamrywiaeth, y Gymraeg, iechyd adiogelwch ayyb)“Do you ensure that all membersof your board attend appropriate,regular training on issues ofimportance (e.g. equality anddiversity, Welsh language, healthand safety etc)?”Self assessment toolStarting point to an ongoingprocessRaise awareness of staffand board members
 13. 13. Comisiynydd y Gymraeg/Welsh Language Commissioner 2012A ydych yn ymwybodol o’chrhwymedigaethau yn ôl deddfwriaeth ynymwneud â’r Gymraeg a/neuoblygiadau unrhyw rwymedigaethaudan gontract o ran darpariaeth ar gyfery Gymraeg.√ Deddfwriaeth yn ymwneud â’rGymraeg√ Goblygiadau dan gontract/amodaugrant√ Cynllun iaith statudol/ gwirfoddol acarweiniad cysylltiedig√ Adrodd cynllun iaith blynyddol iGomisiynydd y Gymraeg√ Gweithdrefnau ar gyfer asesu polisïauneu fentrau.√ Adroddiadau hyfforddiant i staff,ymddiriedolwyr, gwirfoddolwyrAre you aware of your obligations underWelsh language legislation and/or theimplications of any contractual obligationsor grant conditions with regards to Welshlanguage provision√ Welsh language legislation√ Contractual obligations/grant conditions√ Statutory/voluntary Welsh languagescheme and associated guidance√ Annual Welsh language scheme reportto Welsh Language Commissioner√ Impact assessment procedures forassessing new policies or initiatives√ Training records for staff, trustees and/orvolunteersArchwiliad iechyd llywodraethu i fudiadau’r trydydd sectorGovernance Health Check for Third Sector Organizations
 14. 14. DyddiadComisiynydd y GymraegCyfleoedd, cynllunio a’r camau nesafWelsh Language CommissionerOpportunities, planning and next steps

×