Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1. protokół z posiedzenia Zespołu Koordynująco-Monitorującego KBO

kbo

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

1. protokół z posiedzenia Zespołu Koordynująco-Monitorującego KBO

  1. 1. Konin, dnia, 13.01.2016 r. PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA ZESPOŁU MONITORUJĄCO - KOORDYNUJĄCEGO KBO Pierwsze spotkanie zespołu Monitorująco-Koordynującego KBO na rok 2017 odbyło się w Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie w dniu 13.01.2016 r. W spotkaniu uczestniczyło 7 z 9 członków nowego Zespołu. Spotkanie było połączone dla starego i nowego Zespołu Koordynująco - Monitorującego, w związku z tym, wzięli w nim udział równieź członkowie Zespołu na rok 2016. Załącznik nr 1 - ! ista obecności na spotkaniu. Spotkanie starego i nowego Zespołu mialo na celu omówienie działań z roku 2015 (w podobnym brzmieniu, jak na spotkaniu w październiku 2015 r. ). Słowo wstępne wygłosił Przewodniczący Zespołu, Pan Marek Zawidzki, kolejnym zabierającym głos był Kierownik COP, Pan Bartosz Jędrzejczak, który w skrócie omówił działania roku 2015, najważniejszej wydarzenia i efekty prac Zespołu. Pan Kurek, sekretarz Zespolu przedstawił prezentację z danymi statystycznymi dotyczącymi roku 2015, przebiegu działań, prac i ich efektów. Pan Kurek przedstawił również planowany harmonogram prac Zespolu w roku 2016. W związku z tym, że dwoje członków Zespolu Koordynująco-Monitorującego na rok 2016, Pani Danuta Kowalewska i Pan Marcin Nowak, zakończyli swój udział wjego pracach, Przewodniczący Zespołu, Pan Marek Zawidzki, dziękując im za dotychczasową pracę, poprosił, by zgodzili się nadal uczestniczyć w pracach Zespołu w charakterze jego doradców. Koronnym argumentem była chęć wykorzystania nabytego przez nich doświadczenia oraz zaangażowania, jakie przejawiali w czasie swoich prac. Propozycja ta została zaakceptowana. Pan Marek Zawidzki, po zakończonych prezentacjach idyskusji, w imieniu Prezydenta Miasta Konina, Pana Józefa Nowickiego, wręczył podziękowania za pracę w Zespole wszystkim jego członkom. Ustalono, że jeśli nie zajdą nadzwyczajne okoliczności, kolejne spotkanie odbędzie się w lutym 2016 r. i będzie to spotkanie z kierownikami wydziałów Urzędu Miejskiego w Koninie. Spotkanie to odbędzie się po przyjęciu przez Radę Miasta nowego Regulaminu KBO. Podczas dyskusji kończącej spotkanie padla propozycja, by zadbać, aby w roku 2016 Logo KBO było mocno wyeksponowane w materiałach promocyjnych jak i przez podmiot, który wygra prowadzenie promocji KBO w 2016. Propozycja to spotkała się z ogólną akceptacją Zespołu. Ma zadbać o to Koordynator KBO. O terminie kolejnego spotkania poinformuje wszystkich Pan Sławomir Kurek drogą mailową. Na tym spotkanie zakończono.
  2. 2. Podpisy członków Zespołu: . ... . ... .. . . s. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 Lista obecności 2. Prezentacja planowanych działań Zespolu w roku 2016 3. Prezentacja podsumowania działań w roku 2015
  3. 3. LISTA OBECNOŚCI NA SPOTKANIU ZESPOŁU KOORDYNUJĄCEGO (stary i nowy sklad) w dniu 13.01.2016 r. Imię i nazwisko ›łáä/ VOU/ “O : kaj DH/ ĹLÄHCOI Ewa Eińz NQNHĹH* minivan MlTOLD Nowai( %%%wFüQ„dáu@ćŁ

    Be the first to comment

    Login to see the comments

kbo

Views

Total views

592

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

33

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×