Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
งานปฐมนิเทศผู้ได้รับการสนับสนุนระยะที่ 1 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554เวลา 13:00 น. - 16:00 น.  ณ SM Tower ชั้น 35
วิสัยทัศน์UnLtd Thailandค้นหา สนับสนุน และบ่มเพาะผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่มุ่งมั่นใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล...
กิจกรรมในวันนี้• ทําความรู้จักผู้ได้รับการสนับสนุนโครงการUNLTD THAILAND 2010• อธิบายกระบวนการทํางาน และข้อตกลงร่วม• นําเสน...
เงินลงทุนสนับสนุนระยะที่ 1  • เงินให้เปล่า  • แบ่งจ่ายเป็น 2 ก้อน  • ก้อนที่ 1: 40,000 บาท จ่ายหลังจากทํา  สัญญา  ...
เงินลงทุนสนับสนุนระยะที่ 2  • ไม่คิดดอกเบี้ย คิดตามอัตราเงินเฟ้อ  • จ่ายคืนเงินต้นเข้ากองทุนหมุนเวียน  ประมาณ 30% ของผล...
ระยะเวลาสนับสนุน (ก.พ.-พ.ค.)
การประชุม 3 ครั้งหลัก ครั้งที่ 1: ทําสัญญา และวางแผนสนับสนุน ครั้งที่ 2: วางแผนการเงิน ครั้งที่ 3: ประเมินผลการดําเนินงาน ...
สัญญารับเงินทุนให้เปล่าโครงการ UnLtd Thailand
เงื่อนไขในสัญญา   • เงื่อนไขการใช้ทุน   • ค่าใช้จ่ายที่อนุญาตและไม่อนุญาต   (WELCOME PACK)   • เงื่อนไขการซื้อสิ...
เอกสารที่ต้องนําส่งเมื่อครบสัญญา  •  รายงานผลการดําเนินงาน  •  รายงานการวัดผลทางสังคม/สิ่งแวดล้อม  •  แผนธุรกิจฉบับส...
สิ่งที่ต้องใช้ในวันเซ็นสัญญา  • สําเนาและตัวจริงบัตรประจําตัวประชาชน  • สัญญารับเงินลงทุน พร้อมลงนามโดยผู้  แทนโครงการ ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

UnLtd Thailand Orientation 2010_12Feb2011

727 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

UnLtd Thailand Orientation 2010_12Feb2011

 1. 1. งานปฐมนิเทศผู้ได้รับการสนับสนุนระยะที่ 1 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554เวลา 13:00 น. - 16:00 น. ณ SM Tower ชั้น 35
 2. 2. วิสัยทัศน์UnLtd Thailandค้นหา สนับสนุน และบ่มเพาะผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่มุ่งมั่นใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม
 3. 3. กิจกรรมในวันนี้• ทําความรู้จักผู้ได้รับการสนับสนุนโครงการUNLTD THAILAND 2010• อธิบายกระบวนการทํางาน และข้อตกลงร่วม• นําเสนอเอกสารที่ใช้ประกอบการวางแผนสนับสนุนโครงการ
 4. 4. เงินลงทุนสนับสนุนระยะที่ 1 • เงินให้เปล่า • แบ่งจ่ายเป็น 2 ก้อน • ก้อนที่ 1: 40,000 บาท จ่ายหลังจากทํา สัญญา • ก้อนที่ 2: 10,000 บาท จ่ายหลังจากส่ง รายงานการดําเนินงาน
 5. 5. เงินลงทุนสนับสนุนระยะที่ 2 • ไม่คิดดอกเบี้ย คิดตามอัตราเงินเฟ้อ • จ่ายคืนเงินต้นเข้ากองทุนหมุนเวียน ประมาณ 30% ของผลกําไรก่อนหักภาษี (EBIT: EARNING BEFORE INTEREST AND TAX) • หากไม่สามารถจ่ายได้ สามารถทบไปปี ถัดไป • ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
 6. 6. ระยะเวลาสนับสนุน (ก.พ.-พ.ค.)
 7. 7. การประชุม 3 ครั้งหลัก ครั้งที่ 1: ทําสัญญา และวางแผนสนับสนุน ครั้งที่ 2: วางแผนการเงิน ครั้งที่ 3: ประเมินผลการดําเนินงาน ครั้งอื่นๆ: ปรึกษาเรื่องทั่วๆ ไป เชื่อมโยงกับที่ ปรึกษาอาสาสมัคร
 8. 8. สัญญารับเงินทุนให้เปล่าโครงการ UnLtd Thailand
 9. 9. เงื่อนไขในสัญญา • เงื่อนไขการใช้ทุน • ค่าใช้จ่ายที่อนุญาตและไม่อนุญาต (WELCOME PACK) • เงื่อนไขการซื้อสินทรัพย์ • การเพิกถอนการสนับสนุน • การเข้าร่วมกิจกรรมของ UNLTD THAILAND ไม่ต่ํากว่า 80% • การอนุญาตให้เปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูล โครงการ • การส่งเอกสารและรายงาน
 10. 10. เอกสารที่ต้องนําส่งเมื่อครบสัญญา • รายงานผลการดําเนินงาน • รายงานการวัดผลทางสังคม/สิ่งแวดล้อม • แผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์ • งบกําไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด • หลักฐานการใช้เงิน (5,000 บาทขึ้นไป) • เอกสาร/สื่อ/รูปถ่าย
 11. 11. สิ่งที่ต้องใช้ในวันเซ็นสัญญา • สําเนาและตัวจริงบัตรประจําตัวประชาชน • สัญญารับเงินลงทุน พร้อมลงนามโดยผู้ แทนโครงการ • แบบฟอร์มบัญชีธนาคาร (เดี่ยว/กลุ่ม) • ตารางการจ่ายเงิน • เอกสารประกอบการวางแผนการสนับสนุน และ • พยาน 1 ท่าน

×