Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Se presentation un ltd workshop

1,405 views

Published on

 • Be the first to comment

Se presentation un ltd workshop

 1. 1. กิจการเพื่อสังคม คืออะไร Workshop UnLtd Thailand 14 - 15 ธ.ค. 2553Thursday, December 16, 2010
 2. 2. SE คืออะไร • กิจการที่มีเป้าหมายอย่างชัดเจนในการ แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม รวมถึง สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก สังคม • มีรายได้หลักจากการขายสินค้าหรือบริการ ผล สิ่ง ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการแก้ไขปัญหา กําไร แวดล้อม สังคม • ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อแสวงหากําไรสูงสุดต่อ เจ้าของและผู้ถือหุ้นเท่านั้น ทั้งนี้ • (กําไรส่วนใหญ่กลับเข้าไปลงทุนในกิจการ หรือลงทุนกลับสู่ชุมชน)Thursday, December 16, 2010
 3. 3. SE คืออะไรThursday, December 16, 2010
 4. 4. ภาพรวมกิจการเพื่อสังคม กิจการเพื่อสังคมมีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ยุคกิจการทั่วไป ยุคกิจการเพื่อสังคม กลไกตลาดล้มเหลวไม่เป็นธรรม กลไกตลาดมีคุณธรรม ยั่งยืน พัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อมไม่ พัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อมอย่าง สมดุล ไม่ยั่งยืน ยั่งยืน และขยายผลได้ พัฒนาเศรษฐกิจกระจุกตัวไม่ พัฒนาเศรษฐกิจใหม่แห่ง เป็นธรรม เสี่ยงต่อวิกฤติ คุณธรรม และความยั่งยืน พัฒนาคุณภาพบริการสาธารณะ บริการสาธารณะไม่เข้าถึงทุกคน ให้เข้าถึงทุกคนอย่างเท่าเทียมThursday, December 16, 2010
 5. 5. ตัวอย่าง SE: Rags2Riches ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของแม่บ้านในสลัม ป.ฟิลิปปินส์ ด้วยการสนับสนุน ให้รวมกลุ่มสหกรณ์แม่บ้าน ซื้อเศษผ้าทิ้งแล้วจากโรงงานสิ่งทอมาให้สมาชิก ถักเป็นกระเป๋าและเครื่องตกแต่งบ้าน วางขายในร้านค้าชั้นนําทั่วประเทศ โดย มีดีไซน์เนอร์ชั้นนําของประเทศมาช่วยออกแบบและดีไซน์ยี่ห้อร่วมกันThursday, December 16, 2010
 6. 6. ตัวอย่าง SE: Digital Divide Data รับหนุ่มสาวผู้ด้อยโอกาสและพิการมาเป็นพนักงานของบริษัทในประเทศ กัมพูชาและลาว ให้การอบรมด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ 3-8 เดือน เพื่อ ทํางานแปลงเอกสารเป็นดิจิตัลและป้อนข้อมูล (data entry) ให้กับลูกค้าองค์ ต่างๆทั่วโลก และออกเงินสนับสนุนให้พนักงานไปเรียนปริญญาตรีระหว่าง ทํางานThursday, December 16, 2010
 7. 7. ตัวอย่าง SE: บริษัทในประเทศสหรัฐอเมริการวมรวมหนังสือมือสองจากการจัดกิจกรรมรับ บริจาคตามมหาวิทยาลัย และห้องสมุดที่ไม่มีที่เก็บหนังสือเก่า นําหนังสือเหล่า นั้นมาขายออนไลน์ รายได้และหนังสือส่วนหนึ่งนําไปมอบให้แก่ NGOs ด้าน การศึกษาชั้นนํา และมหาวิทยาลัยที่ขาดแคลนตําราเรียนกว่า 2.8 ล้านเล่มThursday, December 16, 2010
 8. 8. อะไรไม่ใช่ SEThursday, December 16, 2010
 9. 9. อะไรไม่ใช่ SE กิจกรรม CSRThursday, December 16, 2010
 10. 10. อะไรไม่ใช่ SE กิจกรรม CSRThursday, December 16, 2010
 11. 11. อะไรไม่ใช่ SE กิจกรรม CSRThursday, December 16, 2010
 12. 12. อะไรไม่ใช่ SE NGOs กิจกรรม CSRThursday, December 16, 2010
 13. 13. อะไรไม่ใช่ SE NGOs กิจกรรม CSRThursday, December 16, 2010
 14. 14. อะไรไม่ใช่ SE NGOs กิจกรรม CSRThursday, December 16, 2010
 15. 15. อะไรไม่ใช่ SE NGOs กิจกรรม CSR อาสาสมัครThursday, December 16, 2010
 16. 16. อะไรไม่ใช่ SE NGOs กิจกรรม CSR อาสาสมัครThursday, December 16, 2010
 17. 17. อะไรไม่ใช่ SE NGOs กิจกรรม CSR อาสาสมัครThursday, December 16, 2010
 18. 18. อะไรไม่ใช่ SE NGOs กิจกรรม CSR อาสาสมัคร การกุศล (แจกสิ่งของ)Thursday, December 16, 2010
 19. 19. อะไรไม่ใช่ SE NGOs กิจกรรม CSR อาสาสมัคร การกุศล (แจกสิ่งของ)Thursday, December 16, 2010
 20. 20. อะไรไม่ใช่ SE NGOs กิจกรรม CSR อาสาสมัคร การกุศล (แจกสิ่งของ)Thursday, December 16, 2010
 21. 21. ตัวอย่างโมเดล SE • Service subsidization model • Market intermediary model • Organization support model • Employment model • Cooperative modelThursday, December 16, 2010
 22. 22. Service subsidization model กลุ่มเป้าหมาย ทางสังคม SE ตลาด • นํากําไรจากการขายและให้บริการในตลาด มาสนับสนุนการให้ บริการแก่กลุ่มเป้าหมายทางสังคม • ตัวอย่างธุรกิจ OpenDreamThursday, December 16, 2010
 23. 23. Service subsidization model กลุ่มเป้าหมาย ทางสังคม SE ตลาด • นํากําไรจากการขายและให้บริการในตลาด มาสนับสนุนการให้ บริการแก่กลุ่มเป้าหมายทางสังคม • ตัวอย่างธุรกิจ OpenDreamThursday, December 16, 2010
 24. 24. Service subsidization model กลุ่มเป้าหมาย ทางสังคม SE ขาย ตลาด • นํากําไรจากการขายและให้บริการในตลาด มาสนับสนุนการให้ บริการแก่กลุ่มเป้าหมายทางสังคม • ตัวอย่างธุรกิจ OpenDreamThursday, December 16, 2010
 25. 25. Service subsidization model กลุ่มเป้าหมาย ทางสังคม SE ขาย ตลาด • นํากําไรจากการขายและให้บริการในตลาด มาสนับสนุนการให้ บริการแก่กลุ่มเป้าหมายทางสังคม • ตัวอย่างธุรกิจ OpenDreamThursday, December 16, 2010
 26. 26. Service subsidization model กลุ่มเป้าหมาย ทางสังคม SE ขาย รายได ้ ตลาด • นํากําไรจากการขายและให้บริการในตลาด มาสนับสนุนการให้ บริการแก่กลุ่มเป้าหมายทางสังคม • ตัวอย่างธุรกิจ OpenDreamThursday, December 16, 2010
 27. 27. Service subsidization model กลุ่มเป้าหมาย ทางสังคม SE ขาย รายได ้ ตลาด • นํากําไรจากการขายและให้บริการในตลาด มาสนับสนุนการให้ บริการแก่กลุ่มเป้าหมายทางสังคม • ตัวอย่างธุรกิจ OpenDreamThursday, December 16, 2010
 28. 28. Service subsidization model กลุ่มเป้าหมาย ทางสังคม กําไร SE ขาย รายได ้ ตลาด • นํากําไรจากการขายและให้บริการในตลาด มาสนับสนุนการให้ บริการแก่กลุ่มเป้าหมายทางสังคม • ตัวอย่างธุรกิจ OpenDreamThursday, December 16, 2010
 29. 29. Market intermediary model กลุ่มเป้าหมาย SE ตลาด ทางสังคม • เป็นคนกลางในการรับซื้อสินค้า/บริการ • ตัวอย่างธุรกิจ สินค้าหัตถกรรม สินค้าเกษตร สินค้า fair tradeThursday, December 16, 2010
 30. 30. Market intermediary model กลุ่มเป้าหมาย SE ตลาด ทางสังคม • เป็นคนกลางในการรับซื้อสินค้า/บริการ • ตัวอย่างธุรกิจ สินค้าหัตถกรรม สินค้าเกษตร สินค้า fair tradeThursday, December 16, 2010
 31. 31. Market intermediary model ซื้อ กลุ่มเป้าหมาย SE ตลาด ทางสังคม • เป็นคนกลางในการรับซื้อสินค้า/บริการ • ตัวอย่างธุรกิจ สินค้าหัตถกรรม สินค้าเกษตร สินค้า fair tradeThursday, December 16, 2010
 32. 32. Market intermediary model ซื้อ กลุ่มเป้าหมาย SE ตลาด ทางสังคม • เป็นคนกลางในการรับซื้อสินค้า/บริการ • ตัวอย่างธุรกิจ สินค้าหัตถกรรม สินค้าเกษตร สินค้า fair tradeThursday, December 16, 2010
 33. 33. Market intermediary model ซื้อ กลุ่มเป้าหมาย SE จัดส่ง ตลาด ทางสังคม • เป็นคนกลางในการรับซื้อสินค้า/บริการ • ตัวอย่างธุรกิจ สินค้าหัตถกรรม สินค้าเกษตร สินค้า fair tradeThursday, December 16, 2010
 34. 34. Market intermediary model ซื้อ กลุ่มเป้าหมาย SE จัดส่ง ตลาด ทางสังคม • เป็นคนกลางในการรับซื้อสินค้า/บริการ • ตัวอย่างธุรกิจ สินค้าหัตถกรรม สินค้าเกษตร สินค้า fair tradeThursday, December 16, 2010
 35. 35. Market intermediary model ซื้อ กลุ่มเป้าหมาย SE จัดส่ง ตลาด ทางสังคม รายได้ • เป็นคนกลางในการรับซื้อสินค้า/บริการ • ตัวอย่างธุรกิจ สินค้าหัตถกรรม สินค้าเกษตร สินค้า fair tradeThursday, December 16, 2010
 36. 36. Market intermediary model ซื้อ กลุ่มเป้าหมาย SE จัดส่ง ตลาด ทางสังคม รายได้ • เป็นคนกลางในการรับซื้อสินค้า/บริการ • ตัวอย่างธุรกิจ สินค้าหัตถกรรม สินค้าเกษตร สินค้า fair tradeThursday, December 16, 2010
 37. 37. Market intermediary model ซื้อ กลุ่มเป้าหมาย SE จัดส่ง ตลาด ทางสังคม แบ่งกําไร รายได้ • เป็นคนกลางในการรับซื้อสินค้า/บริการ • ตัวอย่างธุรกิจ สินค้าหัตถกรรม สินค้าเกษตร สินค้า fair tradeThursday, December 16, 2010
 38. 38. Organization support model องค์กร กลุ่มเป้าหมาย ทางสังคม การกุศล รแม่ SE องค์ก ตลาด • รายได้จาก SE ทั้งหมดเข้าสู่องค์กรแม่ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหา ผลกําไร และจะถูกนําไปใช้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมของ องค์กรไม่แสวงหาผลกําไร •Thursday, December 16, 2010 ตัวอย่างธุรกิจ Cabbages & Condoms (PDA)
 39. 39. Organization support model องค์กร กลุ่มเป้าหมาย ทางสังคม การกุศล รแม่ SE องค์ก ตลาด • รายได้จาก SE ทั้งหมดเข้าสู่องค์กรแม่ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหา ผลกําไร และจะถูกนําไปใช้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมของ องค์กรไม่แสวงหาผลกําไร •Thursday, December 16, 2010 ตัวอย่างธุรกิจ Cabbages & Condoms (PDA)
 40. 40. Organization support model องค์กร กลุ่มเป้าหมาย ทางสังคม การกุศล รแม่ SE องค์ก ขาย ตลาด • รายได้จาก SE ทั้งหมดเข้าสู่องค์กรแม่ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหา ผลกําไร และจะถูกนําไปใช้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมของ องค์กรไม่แสวงหาผลกําไร •Thursday, December 16, 2010 ตัวอย่างธุรกิจ Cabbages & Condoms (PDA)
 41. 41. Organization support model องค์กร กลุ่มเป้าหมาย ทางสังคม การกุศล รแม่ SE องค์ก ขาย ตลาด • รายได้จาก SE ทั้งหมดเข้าสู่องค์กรแม่ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหา ผลกําไร และจะถูกนําไปใช้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมของ องค์กรไม่แสวงหาผลกําไร •Thursday, December 16, 2010 ตัวอย่างธุรกิจ Cabbages & Condoms (PDA)
 42. 42. Organization support model องค์กร กลุ่มเป้าหมาย ทางสังคม การกุศล รแม่ SE องค์ก ขาย รายได ้ ตลาด • รายได้จาก SE ทั้งหมดเข้าสู่องค์กรแม่ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหา ผลกําไร และจะถูกนําไปใช้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมของ องค์กรไม่แสวงหาผลกําไร •Thursday, December 16, 2010 ตัวอย่างธุรกิจ Cabbages & Condoms (PDA)
 43. 43. Organization support model องค์กร กลุ่มเป้าหมาย ทางสังคม การกุศล รแม่ SE องค์ก ขาย รายได ้ ตลาด • รายได้จาก SE ทั้งหมดเข้าสู่องค์กรแม่ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหา ผลกําไร และจะถูกนําไปใช้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมของ องค์กรไม่แสวงหาผลกําไร •Thursday, December 16, 2010 ตัวอย่างธุรกิจ Cabbages & Condoms (PDA)
 44. 44. Organization support model องค์กร กลุ่มเป้าหมาย รา ยได้ การกุศล ทางสังคม รแม่ SE องค์ก ขาย รายได ้ ตลาด • รายได้จาก SE ทั้งหมดเข้าสู่องค์กรแม่ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหา ผลกําไร และจะถูกนําไปใช้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมของ องค์กรไม่แสวงหาผลกําไร •Thursday, December 16, 2010 ตัวอย่างธุรกิจ Cabbages & Condoms (PDA)
 45. 45. Organization support model องค์กร กลุ่มเป้าหมาย รา ยได้ การกุศล ทางสังคม รแม่ SE องค์ก ขาย รายได ้ ตลาด • รายได้จาก SE ทั้งหมดเข้าสู่องค์กรแม่ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหา ผลกําไร และจะถูกนําไปใช้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมของ องค์กรไม่แสวงหาผลกําไร •Thursday, December 16, 2010 ตัวอย่างธุรกิจ Cabbages & Condoms (PDA)
 46. 46. Organization support model องค์กร กิจกรรมทางสังคม กลุ่มเป้าหมาย รา ยได้ การกุศล ทางสังคม รแม่ SE องค์ก ขาย รายได ้ ตลาด • รายได้จาก SE ทั้งหมดเข้าสู่องค์กรแม่ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหา ผลกําไร และจะถูกนําไปใช้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมของ องค์กรไม่แสวงหาผลกําไร •Thursday, December 16, 2010 ตัวอย่างธุรกิจ Cabbages & Condoms (PDA)
 47. 47. Employment model หางาน พัฒนาศักยภาพ กลุ่ม SE เป้าหมาย ตลาด ทางสังคม อบรม ให้การศึกษา • SE ที่สร้างงานให้แก่กลุ่มเป้าหมายทางสังคม • ตัวอย่างธุรกิจ องค์กรสําหรับผู้พิการ เด็กและเยาวชน ผู้ด้อย โอกาสทางสังคม ผู้พ้นคุย สตรีรายได้ต่ํา ขอทานไร้ที่อยู่ ศูนย์ จัดหางานคนพิการThursday, December 16, 2010
 48. 48. Employment model หางาน พัฒนาศักยภาพ กลุ่ม SE เป้าหมาย ตลาด ทางสังคม อบรม ให้การศึกษา • SE ที่สร้างงานให้แก่กลุ่มเป้าหมายทางสังคม • ตัวอย่างธุรกิจ องค์กรสําหรับผู้พิการ เด็กและเยาวชน ผู้ด้อย โอกาสทางสังคม ผู้พ้นคุย สตรีรายได้ต่ํา ขอทานไร้ที่อยู่ ศูนย์ จัดหางานคนพิการThursday, December 16, 2010
 49. 49. Employment model หางาน พัฒนาศักยภาพ กลุ่ม การจ้างงาน SE เป้าหมาย ตลาด ทางสังคม อบรม ให้การศึกษา • SE ที่สร้างงานให้แก่กลุ่มเป้าหมายทางสังคม • ตัวอย่างธุรกิจ องค์กรสําหรับผู้พิการ เด็กและเยาวชน ผู้ด้อย โอกาสทางสังคม ผู้พ้นคุย สตรีรายได้ต่ํา ขอทานไร้ที่อยู่ ศูนย์ จัดหางานคนพิการThursday, December 16, 2010
 50. 50. Employment model หางาน พัฒนาศักยภาพ กลุ่ม การจ้างงาน SE เป้าหมาย ตลาด ทางสังคม อบรม ให้การศึกษา • SE ที่สร้างงานให้แก่กลุ่มเป้าหมายทางสังคม • ตัวอย่างธุรกิจ องค์กรสําหรับผู้พิการ เด็กและเยาวชน ผู้ด้อย โอกาสทางสังคม ผู้พ้นคุย สตรีรายได้ต่ํา ขอทานไร้ที่อยู่ ศูนย์ จัดหางานคนพิการThursday, December 16, 2010
 51. 51. Employment model หางาน พัฒนาศักยภาพ กลุ่ม การจ้างงาน SE เป้าหมาย ตลาด รายได้ ทางสังคม อบรม ให้การศึกษา • SE ที่สร้างงานให้แก่กลุ่มเป้าหมายทางสังคม • ตัวอย่างธุรกิจ องค์กรสําหรับผู้พิการ เด็กและเยาวชน ผู้ด้อย โอกาสทางสังคม ผู้พ้นคุย สตรีรายได้ต่ํา ขอทานไร้ที่อยู่ ศูนย์ จัดหางานคนพิการThursday, December 16, 2010
 52. 52. Cooperative model ตลาด ตลาด รายได้ กลุ่มเป้า ขาย ภายนอก หมายทาง สังคม SE ระบบสมาชิก • SE ที่ทํางานโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายทางสังคมภายใต้ระบบ สมาชิก เพืื่อประโยชน์ในเรื่องอํานาจการต่อรอง การซื้อสินค้า จํานวนมาก การขายสินค้า/บริการที่ผลิตโดยสมาชิกในกลุ่ม • ตัวอย่างธุรกิจ กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร GINThursday, December 16, 2010
 53. 53. Cooperative model ตลาด ตลาด รายได้ กลุ่มเป้า ขาย ภายนอก หมายทาง สังคม SE ระบบสมาชิก • SE ที่ทํางานโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายทางสังคมภายใต้ระบบ สมาชิก เพืื่อประโยชน์ในเรื่องอํานาจการต่อรอง การซื้อสินค้า จํานวนมาก การขายสินค้า/บริการที่ผลิตโดยสมาชิกในกลุ่ม • ตัวอย่างธุรกิจ กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร GINThursday, December 16, 2010
 54. 54. Cooperative model ตลาด ตลาด ขาย รายได้ กลุ่มเป้า ขาย ภายนอก หมายทาง สังคม SE ระบบสมาชิก • SE ที่ทํางานโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายทางสังคมภายใต้ระบบ สมาชิก เพืื่อประโยชน์ในเรื่องอํานาจการต่อรอง การซื้อสินค้า จํานวนมาก การขายสินค้า/บริการที่ผลิตโดยสมาชิกในกลุ่ม • ตัวอย่างธุรกิจ กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร GINThursday, December 16, 2010
 55. 55. Cooperative model ตลาด ตลาด ขาย รายได้ กลุ่มเป้า ขาย ภายนอก หมายทาง สังคม SE ระบบสมาชิก • SE ที่ทํางานโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายทางสังคมภายใต้ระบบ สมาชิก เพืื่อประโยชน์ในเรื่องอํานาจการต่อรอง การซื้อสินค้า จํานวนมาก การขายสินค้า/บริการที่ผลิตโดยสมาชิกในกลุ่ม • ตัวอย่างธุรกิจ กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร GINThursday, December 16, 2010
 56. 56. Cooperative model ตลาด ตลาด ขาย รายได้ กลุ่มเป้า ขาย ภายนอก หมายทาง สังคม SE รายได้ ระบบสมาชิก • SE ที่ทํางานโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายทางสังคมภายใต้ระบบ สมาชิก เพืื่อประโยชน์ในเรื่องอํานาจการต่อรอง การซื้อสินค้า จํานวนมาก การขายสินค้า/บริการที่ผลิตโดยสมาชิกในกลุ่ม • ตัวอย่างธุรกิจ กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร GINThursday, December 16, 2010

×