11

1,184 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,184
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
471
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

11

 1. 1. งานปฐมนิเทศผูไดรับการสนับสนุนระยะที่ 1 วันที่ 12 กุมภาพันธ 2554 เวลา 13:00 น. - 16:00 น. ณ SM Tower ชั้น 35Monday, February 14, 2011
 2. 2. วิสัยทัศน UnLtd Thailand คนหา สนับสนุน และบมเพาะผูประกอบ การเพื่อสังคมที่มุงมั่นใชนวัตกรรมในการแก ปญหาสังคมและสิ่งแวดลอมMonday, February 14, 2011
 3. 3. กิจกรรมในวันนี้ • ทำความรูจักผูไดรับการสนับสนุนโครงการ UNLTD THAILAND 2010 • อธิบายกระบวนการทำงาน และขอตกลงรวม • นำเสนอเอกสารที่ใชประกอบการวางแผนสนับสนุนโครงการMonday, February 14, 2011
 4. 4. เงินลงทุนสนับสนุนระยะที่ 1 • เงินใหเปลา • แบงจายเปน 2 กอน • กอนที่ 1: 40,000 บาท จายหลังจากทำสัญญา • กอนที่ 2: 10,000 บาท จายหลังจากสงรายงานการดำเนินงานMonday, February 14, 2011
 5. 5. เงินลงทุนสนับสนุนระยะที่ 2 • ไมคิดดอกเบี้ย คิดตามอัตราเงินเฟอ • จายคืนเงินตนเขากองทุนหมุนเวียน ประมาณ 30% ของผลกำไร กอนหักภาษี (EBIT: EARNING BEFORE INTEREST AND TAX) • หากไมสามารถจายได สามารถทบไปปถัดไป • ระยะเวลาไมเกิน 5 ปMonday, February 14, 2011
 6. 6. ระยะเวลาสนับสนุน (ก.พ.-พ.ค.)Monday, February 14, 2011
 7. 7. การประชุม 3 ครั้งหลัก ครั้งที่ 1: ทำสัญญา และวางแผนสนับสนุน ครั้งที่ 2: วางแผนการเงิน ครั้งที่ 3: ประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งอื่นๆ: ปรึกษาเรื่องทั่วๆ ไป เชื่อมโยงกับที่ปรึกษาอาสาสมัครMonday, February 14, 2011
 8. 8. สัญญารับเงินทุนใหเปลา โครงการ UnLtd ThailandMonday, February 14, 2011
 9. 9. เงื่อนไขในสัญญา • เงื่อนไขการใชทุน • คาใชจายที่อนุญาตและไมอนุญาต (WELCOME PACK) • เงื่อนไขการซื้อสินทรัพย • การเพิกถอนการสนับสนุน • การเขารวมกิจกรรมของ UNLTD THAILAND ไมต่ำกวา 80% • การอนุญาตใหเปดเผยและเผยแพรขอมูลโครงการ • การสงเอกสารและรายงานMonday, February 14, 2011
 10. 10. เอกสารที่ตองนำสงเมื่อครบสัญญา • รายงานผลการดำเนินงาน • รายงานการวัดผลทางสังคม/สิ่งแวดลอม • แผนธุรกิจฉบับสมบูรณ • งบกำไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด • หลักฐานการใชเงิน (5,000 บาทขึ้นไป) • เอกสาร/สื่อ/รูปถายMonday, February 14, 2011
 11. 11. สิ่งที่ตองใชในวันเซ็นสัญญา • สำเนาและตัวจริงบัตรประจำตัวประชาชน • สัญญารับเงินลงทุน พรอมลงนามโดยผูแทนโครงการ • แบบฟอรมบัญชีธนาคาร (เดี่ยว/กลุม) • ตารางการจายเงิน • เอกสารประกอบการวางแผนการสนับสนุน และ • พยาน 1 ทานMonday, February 14, 2011

×