Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
เอกสารแนะนาบริษัท ไทย วาโกะ เปเปอร์ จากัด
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาไทย
เนื่องจากแผ่นกระดาษได้ผ่านกระบวนการแปรรูป บีบอัดให้ผิวนูนจึงไม่มีการใช้กาว
ติดแน่น จึงไม่มีปัญหา สามาร...
ระดับการเติบโตของแต่ละประเทศในกลุ่ม ASEN ที่ดูจาก GDP
นาสถิติของประเทศญี่ปุ่ นมาเป็นข้อมูลอ้างอิงให้กับประเทศที่ยังไม่เป็น...
พื้นที่การทางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
ในอนาคตประเทศไทยจะมุ่งเน้นถึงความสะอาด การจัดระเบียบภายในโรงงานเพิ่มมากขึ้น ให้คว...
คุณสมบัติการใช้งาน
ที่ดีเยี่ยม เช่น
การดูดซับ
สินค้ามีความเสถียร
เพราะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงขนาด
มีฝุ่ นน้อยเมื่อ
เทียบกับเศ...
การเสนอใช้ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดกับเครื่องมืออุปกรณ์
ภาพการนาไปประยุกต์ใช้
①Paper Waste
②Washable Wiper
ภาพการใช้งาน
ปัญหาของผู้ใช้ Paper Waste ของบริษัท
ปัญหาจากการใช้เศษผ้า
คุณภาพไม่คงที่เนื่องจากมีส่วนผสมที่ไม่สามารถใช้งานได้เลยผสมอยู่ใ...
Paper
Waste
ใช้กับสิ่งสกปรก
มาก
Washable
Wiper
สามารถใช้ซ้าได้
หลายครั้ง
เศษผ้า
ประสิทธิ
ภาพการ
เช็ด
การดูด
ซับ
ความ
แข็งแ...
การเปรียบเทียบต้นทุน
เมื่อคานึงถึงความสามารถในการใช้ซ้าหลายๆครั้งแล้วราคา
ถูกกว่าการใช้เศษผ้า ซึ่งสามารถซักล้างได้มากกว่า ...
ยอดขาย Paper Waste ที่ประเทศญี่ปุ่ น
การผันแปรของยอดขาย
)1,000 แผ่น)  โรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร
 โรงงานผลิตแม่พิมพ์
...
นางฟ้าของเวสท์
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

เปรียบเทียบผ้ากระดาษและผ้าเศษผ้าที่ค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวก(ภาษาไทย)

1,352 views

Published on

เอกสารแนะนำบริษัท ไทย วาโกะ เปเปอร์ จำกัด
การเปรียบเทียบราคากับความสะดวกสบายในการใช้งาน
http://wako-seishi.jp/publics/index/82/

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

เปรียบเทียบผ้ากระดาษและผ้าเศษผ้าที่ค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวก(ภาษาไทย)

 1. 1. เอกสารแนะนาบริษัท ไทย วาโกะ เปเปอร์ จากัด
 2. 2. ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย เนื่องจากแผ่นกระดาษได้ผ่านกระบวนการแปรรูป บีบอัดให้ผิวนูนจึงไม่มีการใช้กาว ติดแน่น จึงไม่มีปัญหา สามารถใช้เช็ดจาพวกน้ายา หรือสารเคมีได้ ไม่ใช้กาวในการติดผลิตภัณฑ์เนื่องจากเป็นผ้า จึงไม่มีปัญหาสามารถใช้เช็ดทาความสะอาด จาพวกน้ายาได้เหมือนกับ Paper Waste ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท
 3. 3. ระดับการเติบโตของแต่ละประเทศในกลุ่ม ASEN ที่ดูจาก GDP นาสถิติของประเทศญี่ปุ่ นมาเป็นข้อมูลอ้างอิงให้กับประเทศที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก กราฟการผันแปร GDP ต่อคนหลังการปรับ PPP ของประเทศในกลุ่มอาเซี่ยนในปี 2015 หรือหลังจากปรับ PPP ของญี่ปุ่น (หน่วยเงิน:USD) ที่ญี่ปุ่น Paper Waste มีปรากฎขึ้นครั้งแรก ปี ค.ศ .1970 ใช้เวลาประมาณ 10 ปี ผลิตภัณฑ์นี้เริ่มเป็นที่ยอมรับในตลาดในช่วงปี ค.ศ. 1980 จากนั้นได้วางรากฐานการตลาดในช่วงปี ค.ศ. 2000 ซึ่งใช้เวลาประมาณ 20 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตอย่างรวดเร็วในรอบ 10 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ .1990 ถึงปี ค.ศ .2000 โดยประมาณการยอดจาหน่ายในตลาดประมาณ 74,100 ตัน คิดเป็นเงินจานวน 22,440 ล้านเยน Rental Waste ประมาณ 9,600 ตัน(15%) Paper Wasteประมาณ 9,500 ตัน (15%) เศษผ้าประมาณ 45,000 ตัน (70%) Rental Waste ประมาณ 3,900 ล้านเยน (21%) Paper Wasteประมาณ 5,700 ล้านเยน (31%) เศษผ้าประมาณ 9,000 ล้านเยน (48%) ฐานปริมาณ ฐานจานวนเงิน เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตภายในประเทศให้สูงขึ้นมีการคานึงถึง การเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน ความปลอดภัย และลดการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอม อีกทั้งยังคานึงถึงการขยายตลาด Paper waste เพิ่มมากขึ้น จาเป็นต้องมีการรักษาความสะอาดภายในโรงงาน แหล่งที่มา : อ้างอิงโดยเว็บไซต์ IMF สานักงานคณะรัฐมนตรีในช่วงทศวรรษที่ 70 ไม่มีการปรับ PPP ของประเทศญี่ปุ่น มูลค่า
 4. 4. พื้นที่การทางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ในอนาคตประเทศไทยจะมุ่งเน้นถึงความสะอาด การจัดระเบียบภายในโรงงานเพิ่มมากขึ้น ให้ความสาคัญด้านความปลอดภัยของพนักงานและเพิ่ม ประสิทธิภาพด้านการปฎิบัติงาน จึงมั่นใจในคุณภาพได้ว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมปะปนในตัวสินค้า บริษัท ไทยวาโกะ เปเปอร์ จากัด จึงขอนาเสนอการใช้งานผลิตภัณฑ์ Paper Waste ที่มีประสิทธิภาพและถูกสุขอนามัยให้กับท่าน
 5. 5. คุณสมบัติการใช้งาน ที่ดีเยี่ยม เช่น การดูดซับ สินค้ามีความเสถียร เพราะไม่มีการ เปลี่ยนแปลงขนาด มีฝุ่ นน้อยเมื่อ เทียบกับเศษผ้า การทดลองใช้เศษผ้าและเปเปอร์เวสท์ 4PLY ในการเช็ด เทน้าปริมาณที่เท่ากันลงบนโต๊ะ เอาเศษผ้าและเวสท์เช็ด ด้านเศษผ้ายังคงมีคราบน้าเหลืออยู่ สินค้ามีคุณภาพไม่สม่าเสมอ ดูจากรูปแล้วเห็นได้ชัดว่าด้านเศษผ้าดูดซับน้าไม่ดีพอจึงทาให้ ยังมีน้าหลงเหลืออยู่บนโต๊ะแต่ด้านเปเปอร์เวสท์ของทางเรานั้น ดูดซับน้าได้เกลี้ยง -เป็นของเสียที่ไม่สามารถนากลับมาใช้ ประโยชน์ได้ในจานวนมาก - ขนาดของวัสดุยากที่จะเปลี่ยนแปลงในการใช้งาน - ไม่ได้ทาจากเส้นใย 100 % จึงทาให้ดูดซับของเหลวได้ยาก - ขนาดไม่สม่าเสมอ - การดูดซึมจะแตกต่างกัน เพราะข้นอยู่กับชนิดของเวสท์ การเกิดเส้นใย -เกิดเส้นใยหรือเศษฝุ่นในโรงงาน ตอนเช็ดสินค้าจะมีเส้นใยหรือเศษ- ฝุ่นติดอยุ่ อื่นๆ ข้อเปรียบเทียบหลักๆระหว่างการใช้เศษผ้า เหตุผลของการไม่ใช้เศษผ้า เหตุผลของการใช้เปเปอร์เวสท์ -ยากที่จะมองเห็นถึงความสกปรกของเศษผ้า ถ้านากลับมาใช้อีกอาจทาให้สิ่งสกปรกที่อยู่ใน เศษผ้าติดกับสินค้าได้ -เมื่อเปรียบเทียบการดูดซึมกับเปเปอร์เวสท์ จะมีประสิทธิภาพด้อยกว่า การเกิดเส้นใยหรือเศษฝุ่นนั้นจะ นาไปสู่การเพิ่มขึ้นของเวสท์ ลองใช้ดูแล้วประสิทธิ ภาพคุ้มกับราคา ถูกสุขอนามัย บรรจุภัณฑ์ที่ง่ายต่อ การใช้งาน มีลักษณะที่สวยงาม
 6. 6. การเสนอใช้ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดกับเครื่องมืออุปกรณ์ ภาพการนาไปประยุกต์ใช้ ①Paper Waste ②Washable Wiper ภาพการใช้งาน
 7. 7. ปัญหาของผู้ใช้ Paper Waste ของบริษัท ปัญหาจากการใช้เศษผ้า คุณภาพไม่คงที่เนื่องจากมีส่วนผสมที่ไม่สามารถใช้งานได้เลยผสมอยู่ในเนื้อผ้าจึงใช้ยาก เกิดเศษผงของเส้นใยผ้า สาเหตุจากสิ่งแปลกปลอมปะปนเข้าไป สิ่งสกปรกเกาะติดซ้าซ้อน เป็นการเพิ่มปริมาณของเสียมากขึ้น กินพื้นที่สต็อกสินค้าเนื่องจากไม่สามารถวางซ้อนกันได้ในกรณีที่บรรจุเก็บไว้ในถุง Paper Waste, Washable Wiper เมื่อเทียบกับเศษผ้าแล้ว ไม่ก่อให้เกิดเศษผงหรือฝุ่นน้อยมาก วัสดุที่ใช้มีคุณสมบัติที่ถูกสุขลักษณะในการดูดซึมของเหลวได้อย่างดีเยี่ยม ขึ้นอยู่กับวิธีใช้เพื่อช่วยในการลดต้นทุนได้ คุณภาพคงที่ ขนาดกระดาษเท่ากันจึงไม่จาเป็นต้องใช้พื้นที่มาก ในการจัดเก็บสามารถจัดให้เป็นระเบียบเข้าที่เข้าทางได้ง่าย
 8. 8. Paper Waste ใช้กับสิ่งสกปรก มาก Washable Wiper สามารถใช้ซ้าได้ หลายครั้ง เศษผ้า ประสิทธิ ภาพการ เช็ด การดูด ซับ ความ แข็งแรง การ ปนเปื้อน วิธีแก้ปัญหาของบริษัทของเรา (รายละเอียดสินค้า) ประสิทธิภาพการทางานขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน และคราบสกปรก กระดาษมีการพิมพ์ลายนูนเข้าไปจะช่วยเพิ่มพื้นผิวในการดูด ซับน้าให้เร็วขึ้น เช็ดสิ่งสกปรกออกได้ง่ายแม้เช็ดเพียงแค่ครั้ง เดียว เป็นกระดาษใช้แล้วทิ้งและเหมาะสาหรับใช้เช็ดขั้นตอน สุดท้ายในการทาความสะอาด สกปรก มาก แผ่นตาข่ายมีประสิทธิภาพในการเช็ดสิ่งสกปรกสูงแห้งไว ถูกสุขอนามัย ช่วยยับยั้งการเพิ่มขึ้นของแบคทีเรีย สามารถใช้ซักกับสารฟอกขาวได้ และนากลับมมาใช้ซ้าได้ ผลประโยชน์ของลูกค้า ถูกกาหนดโดยขนาดของกล่อง ใช้ง่าย จัดส่งสะดวก และประเมินการสั่งซื้อได้ (ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า) ประโยชน์ของผู้ใช้งาน ประสิทธิภาพการทางานเพิ่มขึ้นไม่ทาให้สิ้นเปลือง ไม่มีสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อน สะอาด ปลอดภัย ตรงตามความต้องการของลูกค้า ราคา 1 หน่วย การใช้ซ้า ถูกสุข ลักษณะความคงที่ ของ ผลิตภัณฑ์ การเก็บ รักษา ค่าใช้จ่าย
 9. 9. การเปรียบเทียบต้นทุน เมื่อคานึงถึงความสามารถในการใช้ซ้าหลายๆครั้งแล้วราคา ถูกกว่าการใช้เศษผ้า ซึ่งสามารถซักล้างได้มากกว่า 20 ครั้ง แม้การซักให้ขาวก็ไม่เป็นปัญหา หลังซักทิ้งไว้ประมาณ 10 นาทีก็แห้ง (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) และไม่มีการเจริญเติบโต ของแบคทีเรีย บิดแรงๆก็ไม่ขาด ■กระดาษ Waste ซึ่งมีต้นทุนที่ต่า ใช้ในกรณีเช็ดทาความสะอาดสิ่งของที่สกปรกมากๆ เพียงครั้งเดียวแล้วกาจัดทิ้งได้เลยโดยไม่ต้องซักล้างราคสั่งซื้อ ลักษณะการบรรจุ ราคาเฉลี่ย 3P 85 บาท/ บรรจุ 50 แผ่น 4P 100 บาท/ บรรจุ 50แผ่น บรรจุกล่องละ 24 ห่อ )1,200 แผ่น) แผ่นละ 1.9 – 2.3 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับเศษผ้าแล้ว ราคาต่อหน่วยและน้าหนัก )กก.)ราคาอาจจะดูสูงกว่า แต่ถ้าคานวณเทียบกับพื้นที่ผิว )m2 ) แล้วกระดาษWaste ของบริษัทเป็นเลิศ ในด้านของความเร็วในการดูดซับและ กาลังในการดูดซับสิ่งสกปรกได้ดีเยี่ยมเป็นพิเศษ ■Washable Wiper กรณีซักล้างได้และนามาใช้ได้หลายครั้ง ราคสั่งซื้อ ลักษณะการบรรจุ ราคาเฉลี่ย 400 บาท / บรรจุ 50 แผ่น บรรจุกล่องละ24ห่อ (1,200แผ่น) แผ่นละ 8 บาท ■เศษผ้า ราคสั่งซื้อ ลักษณะการบรรจุ ราคาเฉลี่ย 20 – 35 บาท / กิโลกรัม ใส่ถุงพลาสติก 25 กิโลกรัม ) ประมาณ 150 ผืน ) ราคาผืนละ 3-5 บาท เนื้อภายในผ้านั้นส่วนใหญ่เป็นวัสดุเส้นใยเคมี 100% ซึ่ง ไม่มีคุณสมบัติดูดซับน้าทาให้น้าอัดแน่นเต็มไปหมด จึงมีคุณภาพไม่คงที่ถึงแม้จะดูพื้นที่ใหญ่ก็ตาม แต่กาลังดูดซับน้าไม่ได้ใหญ่ตามขนาดผ้าเลย แผ่น แผ่น แผ่นประมาณ
 10. 10. ยอดขาย Paper Waste ที่ประเทศญี่ปุ่ น การผันแปรของยอดขาย )1,000 แผ่น)  โรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร  โรงงานผลิตแม่พิมพ์  โรงงานผลิตสี  โรงงานขึ้นรูปแม่พิมพ์  โรงพิมพ์  โรงงานสีรถยนต์  โรงงานซ่อมบารุงยานยนต์  โรงงานผลิตไฟฟ้า  บริษัทการเดินรถไฟ  โรงงานแปรรูปอาหาร  ตัวแทนจาหน่าย  Home Center  โรงพยาบาล  สถานที่พยาบาลดูแลผู้สูงอายุ ลูกค้า
 11. 11. นางฟ้าของเวสท์

×