Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Internet

520 views

Published on

un power point sobre Internet

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Internet

 1. 1. La xarxa Internet.
 2. 2. Índex <ul><li>Què és Internet? </li></ul><ul><li>Xarxa informàtica </li></ul><ul><li>Adreça IP </li></ul><ul><li>Protocols TCP/IP </li></ul><ul><li>Serveis que ofereix Internet </li></ul><ul><li>Web </li></ul><ul><li>Què és hipertext? </li></ul><ul><li>Què és una URL? </li></ul><ul><li>Html </li></ul><ul><li>Què és un navegador? </li></ul><ul><li>Transferència d’arxius ( FTP) </li></ul><ul><li>Avantatges d’Internet </li></ul><ul><li>Inconvenients d’Internet </li></ul><ul><li>Bibliografia </li></ul>
 3. 3. Que es Internet? <ul><li>Internet és una xarxa pública i global de computadors </li></ul><ul><li>interconnectats mitjançant el protocol d'internet i que </li></ul><ul><li>transmeten les dades mitjançant commutació </li></ul><ul><li>de paquets. </li></ul><ul><li>Internet és la unió de milions de subxarxes, per això de </li></ul><ul><li>vegades l’anomenem &quot;la xarxa de xarxes&quot;. </li></ul><ul><li>Sobre aquesta xarxa hi corren un conjunt de serveis als quals </li></ul><ul><li>tothom pot accedir des de qualsevol part del món, </li></ul><ul><li>mitjançant un dispositiu electrònic. </li></ul>
 4. 4. Xarxa infomàtica <ul><li>Una xarxa informàtica és un grup interconnectat de computadors. Les xarxes </li></ul><ul><li>es classifiquen segons el nivell en què es du a terme la comunicació. Hi ha </li></ul><ul><li>xarxes a nivell físic (LAN, Ethernet..), xarxes informàtiques virtuals que corren </li></ul><ul><li>sobre internet, etc. Hi ha dues grans maneres de classificar els nivells, el </li></ul><ul><li>model OSI i el model TCP/IP. Altres classificacions, vistes a continuació, són: </li></ul><ul><li>per escala, per relació funcional o per topologia. La comunicació per mitjà </li></ul><ul><li>d'una xarxa es duu a terme en dues categories diferents: la capa física i la </li></ul><ul><li>capa lògica. La capa física inclou tots els elements dels que fa ús un equip </li></ul><ul><li>per a comunicar-se amb altres equips dins de la xarxa, com, per exemple, </li></ul><ul><li>les targetes de xarxa, els cables, les antenes, etc.la comunicació a través de </li></ul><ul><li>la capa física es regeix per normes molt rudimentàries que por si mateixes </li></ul><ul><li>resulten d'escassa utilitat. Tanmateix, fent ús d'aquestes normes es possible </li></ul><ul><li>construir els denominats protocols, que son normes de comunicació més </li></ul><ul><li>complexes (conegudes com d'alt nivell), capaces de proporcionar serveis </li></ul><ul><li>que resulten útils. </li></ul>
 5. 5. Adreça IP <ul><li>Una adreça IP és un nombre que identifica inequívocament </li></ul><ul><li>un dispositiu lògic connectat a la xarxa. Dins d'una mateixa </li></ul><ul><li>xarxa, cada adreça IP que s'utilitzi ha de ser única. Una </li></ul><ul><li>adreça IP es representa mitjançant un nombre binari de 32 </li></ul><ul><li>bits (IPv4). Les adreces IP s'expressen com nombres de </li></ul><ul><li>notació decimal. Hi ha tres classes d'adreces IP: Classe A, B i </li></ul><ul><li>C. Cada classe de xarxa permet una quantitat de fixes </li></ul><ul><li>d'hostatgers. </li></ul><ul><li>- Classe A: s'assigna el primer octet. </li></ul><ul><li>- Classe B: s'assignen els dos primers octets. </li></ul><ul><li>- Classe C: s'assignen els tres primers octets. </li></ul>
 6. 6. Protocols TCP/IP <ul><li>TCP/IP és un conjunt de protocols que cobreixen els diversos nivells </li></ul><ul><li>del model OSI. Aquests protocols són utilitzats per tots els ordinadors </li></ul><ul><li>connectats a internet, de manera que aquests puguin comunicar- </li></ul><ul><li>se entre si. Cal tenir en compte que en Internet es troben </li></ul><ul><li>connectats ordinadors de classes molt diferents i amb maquinari i </li></ul><ul><li>programari incompatibles en molts casos, a més de tots els mitjans i </li></ul><ul><li>formes possibles de connexió. Aquí es troba una dels grans </li></ul><ul><li>avantatges del TCP/IP, car aquest protocol s'encarregarà que la </li></ul><ul><li>comunicació entre tots sigui possible. TCP/IP és compatible amb </li></ul><ul><li>qualsevol sistema operatiu i amb qualsevol tipus de maquinari. Els </li></ul><ul><li>dos protocols més importants de la pila TCP/IP són el TCP </li></ul><ul><li>(Transmission Control Protocol) i el IP (Internet Protocol), que són </li></ul><ul><li>els quals donen nom al conjunt. </li></ul>
 7. 7. Serveis que ofereix Internet <ul><li>Correu electrònic </li></ul><ul><li>El correu o E-mail permet enviar missatges de text de forma </li></ul><ul><li>anàloga al correu ordinari. Els dos serveis més populars que </li></ul><ul><li>ofereixen correu electrònic gratuïtament </li></ul><ul><li>a són GMail i Hotmail. </li></ul>
 8. 8. Google: Pàgina web per buscar tot tipus d’informació. On també et dona l’opció de la recerca d’imatges. Xat: És un recurs de comunicació en temps real. Xatejar és realitzar una tertúlia mitjançant Internet entre dues o més persones.
 9. 9. Web <ul><li>Un lloc web és una col·lecció de pàgines web, imatges, vídeos i </li></ul><ul><li>altres elements digitals que està albergada a un servidor web, des </li></ul><ul><li>d'on es pot accedir via Internet o una xarxa LAN. Al conjunt de tots </li></ul><ul><li>els llocs web accessibles se'l coneix com a &quot;World Wide Web&quot; (www) </li></ul><ul><li>o xarxa d'abast mundial. Les diferents pàgines d'un lloc web solen </li></ul><ul><li>residir al mateix servidor físic. Estan estructurades en una </li></ul><ul><li>organització jeràrquica i són els hipervincles els qui controlen com el </li></ul><ul><li>lector percep l'estructura global i com el tràfic flueix a través de les </li></ul><ul><li>diferents parts del lloc web. El punt d'entrada a l'estructura </li></ul><ul><li>jeràrquica sol ser un URL comú que indica la &quot;homepage&quot; o </li></ul><ul><li>pàgina d'inici. </li></ul>
 10. 10. Què és hipertext? <ul><li>L’hipertext és un sistema d'organització de la informació basat en la </li></ul><ul><li>possibilitat de moure’s per dins d'un text i cap a textos diferents per </li></ul><ul><li>mitjà de paraules clau. En computació, hipertext és un paradigma </li></ul><ul><li>en la interfície d'usuari, que té com a finalitat presentar documents </li></ul><ul><li>que puguen. La forma més habitual d'hipertext en documents és la </li></ul><ul><li>d'hipervincle o referències encreuades automàtiques que van a </li></ul><ul><li>altres documents. Si l'usuari selecciona un hipervincle, fa que el </li></ul><ul><li>programa de computador mostre el document enllaçat en un curt </li></ul><ul><li>període de temps. Una altra forma d'hipertext és el strechtext, que </li></ul><ul><li>consisteix en dos indicadors o acceleradorsi una pantalla. El primer </li></ul><ul><li>indicador permet que allò que s'ha escrit puga moure's de dalt cap </li></ul><ul><li>avall en la pantalla. El segon indicador indueïx al text a què canvie </li></ul><ul><li>de grandària per graus. L'hipertext és una de les formes de la </li></ul><ul><li>hipermèdia que s'enfoca a dissenyar, escriure i redactar text en un </li></ul><ul><li>mèdia. </li></ul>
 11. 11. Què és una URL? <ul><li>L'URL és una cadena de caràcters que informa al navegador </li></ul><ul><li>de: </li></ul><ul><li>- La màquina on està el recurs a què fa referència. </li></ul><ul><li>- El protocol que ha d'utilitzar per obtenir aquest recurs. </li></ul><ul><li>- La manera com el servidor web trobarà quin és el recurs. </li></ul>
 12. 12. Html <ul><li>HTML és un llenguatge marcat que deriva de l'SGML </li></ul><ul><li>dissenyat per estructurar textos i relacionar-los en forma </li></ul><ul><li>d'hipertext. Gràcies a Internet i als navegadors web, s'ha </li></ul><ul><li>convertit en un dels formats més populars que existeixen per a la construcció de documents. </li></ul>
 13. 13. Què és un navegador? <ul><li>Un navegador web o explorador web, és una aplicació que permet </li></ul><ul><li>a l'usuari recuperar i reproduir documents d'hipertext, generalment </li></ul><ul><li>escrits en HTML, des de servidors web situats a qualsevol lloc del </li></ul><ul><li>món. Els navegadors actuals permeten mostrar gràfics, seqüències </li></ul><ul><li>de vídeo, sons, animacions i programes diversos a més de text i </li></ul><ul><li>enllaços. La funció bàsica d'un navegador web és mostrar </li></ul><ul><li>documents de text, segurament amb recursos multimèdia </li></ul><ul><li>incrustats. Els documents poden estar ubicats a l'ordinador de </li></ul><ul><li>l'usuari, però també poden ser a qualsevol altre dispositiu que hi </li></ul><ul><li>estigui connectat i que tingui els recursos necessaris per a la </li></ul><ul><li>transmissióAquests documents, habitualment anomenats pàgines </li></ul><ul><li>web, tenen hipervincles que enllacen una porció de text o una </li></ul><ul><li>imatge amb un altre document. </li></ul>
 14. 14. Transferència d’arxius ( FTP) <ul><li>FTP és un programari estandaritzat per enviar fitxers entre </li></ul><ul><li>ordinadors amb qualsevol sistema operatiu. Forma part de la </li></ul><ul><li>capa d'aplicació del model TCP/IP. L'FTP és un protocol </li></ul><ul><li>client-servidor de 8 bits, que pot gestionar qualsevol tipus de </li></ul><ul><li>fitxer sense processar-los. Malauradament, es tracta d'un </li></ul><ul><li>protocol amb un llarg temps de latència. Es pot utilitzar </li></ul><ul><li>directament des d'un terminal de sistema operatiu, tot i que </li></ul><ul><li>existeixen gran quantitat de clients gràfics. </li></ul>
 15. 15. Avantatges d’Internet <ul><li>- Permet intercanviar informació en temps real de forma </li></ul><ul><li>ràpida i senzilla. </li></ul><ul><li>- Disposar al'instant d'informació puntual i de qualitat sobre </li></ul><ul><li>temes diversos </li></ul><ul><li>- Compartir opinions i experiències amb gent </li></ul><ul><li>- Ampliar coneixements sobre matèries </li></ul><ul><li>- Accés ràpid </li></ul><ul><li>- Informació actual i internacional </li></ul>
 16. 16. Inconvenients d’Internet <ul><li>- Transmet poca afectivitat en comparació a una carta </li></ul><ul><li>escrita a mà. </li></ul><ul><li>- No tota la informació és de qualitat </li></ul><ul><li>- No tothom arriba a internet </li></ul><ul><li>- Pàgines amb deficiències tècniques </li></ul><ul><li>- Informació adulterada </li></ul><ul><li>- Informació volàtil </li></ul><ul><li>- Tot el que es troba a internet és cert. </li></ul><ul><li>- Hi ha un risc de trobarn informació que no és adequada </li></ul><ul><li>per als menors i que és de lliure accés. </li></ul>
 17. 17. Bibliografia <ul><li>http://eprints.upc.es/wordpress </li></ul><ul><li>http://ca.wikipedia.org/wik </li></ul><ul><li>http://www.hotmail.com </li></ul><ul><li>http://www.polseguera.com/xat.htm </li></ul>

×