Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

03การวิเคราะห์ภาพจำลองและมองอนาคต tp university

3,019 views

Published on

03การวิเคราะห์ภาพจำลองและมองอนาคต tp university

 1. 1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป: การวิเคราะห์ PEST + ความเสี่ยงและ & Scenario Planning แรงขับ เวลา สุขภาพและทิศทางของเศรษฐกิจที่ บริษัท แข่งขัน - Economic เช่นการ GDPและเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยการว่างงาน ตัวแปรทางประชากร - ตัวอย่างเช่น ขนาดของประชากรและอายุทางภูมิศาสตร์ Social กระจายเชื้อชาติผสม ฯลฯ นอกจากนี้รสนิยมแฟชั่นทัศนคติและค่านิยม ผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นหลักกระบวนการและวัสดุ รวมถึงสถาบัน Technological และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและการถ่ายโอนความรู้ สะท้อนให้เห็นถึงความห่วงใยความยั่งยืนของการใช้ทรัพยากร ประเด็น Ecological รวม CO2,พันธุวิศวกรรมศาสตร์การกําจัดของเสียการใช้พลังงาน อิทธิพลที่สําคัญมากขึ้นกับธุรกิจการเมืองและ Media สังคมในฐานะformerและ shaper ปัญหาเสถียรภาพของรัฐบาลรวมถึงการจัดแนวในระดับนานาชาติ Political นโยบายการค้าสวัสดิการสังคมภาษีอากรและการคลังของรัฐ กฎหมายการจ้างงานโดยทั่วไป H & S ที่ทํางานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์การผูกขาด Legal การควบรวมกิจการและ ฯลฯ ที่มีกฎหมายเฉพาะมักจะมีผลกระทบในเชิงพาณิชย์ Codesที่ความสําคัญ - มีผลกระทบต่อการดําเนินงานในต่างประเทศ - สามารถส่งผลกระทบ Ethical บรรทัดล่าง (ในการรวมเนื้อหาสื่อและปัจจัยทางสังคม)
 2. 2. VAN DER HEIJDEN (1996) ระบุ 3 ประเภทของความไม่แน่นอน:1.  ความเสี่ยง/Risks - ที่ประสิทธิภาพที่ผ่านมาของเหตุการณ์ที่คล้ายช่วยให้ เราสามารถประเมินความน่าจะเป็นของผลในอนาคต2.  ความไม่แน่นอนโครงสร้าง/Structural uncertainties - ที่เหตุการณ์จะไม่ ซ้ํากันพอที่จะไม่เสนอหลักฐานของความน่าจะดังกล่าว3.  Unknowables - ที่เราไม่สามารถแม้แต่จะคิดเหตุการณ
 3. 3. SCENARIOS CARIBBEANต้นแบบจากการประเมินระบบนิเวศสหัสวรรษSource: Millennium Ecosystem Assessment (2006)
 4. 4. วิธีการพยากรณ์อนาคต อนาคตที่มีช่วงหรือ คลุมเคลืออนาคตที่ชัดเจน อนาคตมีทางเลือก ขอบเขตระยะหนึ่ง ไม่มีหลักเกณฑ์เดี่ยวในการพยากรณ์แบบ อนาคตที่ชัดเจนมี 2 อนาคตมีความเป็นไป การพยากรณ์อนาคต เดียว พอ – 3 แบบ ได้อยู่ช่วงหนึ่ง เพียงที่จะ กําหนด Technology forecasting Analogies and Pattern กลยุทธ์ได้ recognition Decision Scenario Planning Analysisใช้วิธีการ Game theory พยากรณ์แบบ ดั้งเดิม
 5. 5. เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลง…§  24/7/365: ไม่ได้แยกระหว่างบ้านกับที่ทํางาน – มีความยืดหยุ่น !;§  2010, สามารถพูดคุยกับคอมพิวเตอร์ได้ และคอมพิวเตอร์สามารถตอบ และรู้จักเรา โดย biometrics;§  2015, โลกระหว่างความเป็นจริงกับคอมพิวเตอร์ได้รับการยอมรับ hyper-reality;§  2020, เครื่องจักรประเภท micromachines สามารถสร้างวัสดุสารใหม่ได้สําเร็จ;§  2020, คนไม่มีสัญชาติ กลายเป็นสัญชาติเดียวกันของโลก 2020, คอมพิวเตอร์สามารถ แปลภาษาได้ทุกภาษา§  2025, คนเดินทางไปถึงดาวอังคาร§  2030, คนไม่ชราภาพ และมีอายุได้ถึง 95 ปี§  สามารถสแกนสามมิติ ส่งแฟ็กซ์ และพิมพ์ได้.§  โลกอุ่นขึ้นและระดับน้ําทะเลสูงขึ้น§  สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะชีวิตในทะเล.
 6. 6. Exploratory and Normative Scenario Analysis Starting from the present Where to? How to? What next? What if? Starting from the future
 7. 7. FUTURES Long-term notions of the good society Desirable futuresProbable futures Possible futures Likely temporal Unrealized but realisitic development possibilities of problem of societal problems solutions
 8. 8. คํานิยาม1 : ภาพจําลองเป็นระบบการมองเห็นที่ชัดเจนของอนาคตที่เป็นไปได้ A scenario is a Systematic, explicit vision of a possible future. รูปภาพของอนาคตVS ประวัติศาสตร์ของ อนาคต Image of the Future vs Future History
 9. 9. คํานิยาม 2: SCENARIOS, VIGNETTES, PROFILES: Scenario – ครอบคลุมคุณลักษณะหลากหลายของอนาคต ให้ภาพ รวมหลายมิติ /multidimentional overview Vignette - แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบหนึ่งของภาพจําลองในราย ละเอียดมักจะผ่านการเล่าเรื่อง มุ่งเน้นไปที่หนึ่งมิติจากบริบทอื่น/ Focuses on one dimension, others contextual. Profile - คําอธิบายของโครงร่างของอนาคตในแง่ของพารามิเตอร์ที่ สําคัญ /skeletal description of future in terms of key parameters.
 10. 10. SCENARIO PLANNING – TYPESScenario 1 Scenario 2 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 3 Scenario 4 Inductive Deductive Alternative scenario Vision Official Future Incremental Normative Adapted from Ged Davis, Scenarios as a tool for the 21st century, Shell International, 2002
 11. 11. ความหมายคู่ Image B เริ่มต้นจากอนาคต "สํารวจ"; ออกไปด้านนอก,การพยากรณ์Whatnext?What if? ขณะนี้:เราอยู่ที่ไหน ควรจะทําอย่างไร . Image A histories "บรรทัดฐาน";ภายใน; backcasting เริ่มต้นจากปัจจุบัน Where to? Image C How to?
 12. 12. ความหมายคู่ ภาพลักษณ์ IMAGE OF THE FUTURE B - รายละเอียดของ อนาคตของสถานการณ์ ภาพจากสถานการณ์ (ในวันที่ระบุหรือระยะ "สํารวจ"; ออกไปด้านนอก,การพยากรณ์ เวลาหรือหลังจากการ พัฒนา) Now:where are we, what should we do... ประวัติศาสตร์ ภาพลักษณ์ AFUTURE HISTORY - คําอธิบายของอนาคตของ "บรรทัดฐาน";ภายใน; backcastingเหตุการณ/์ลําดับของการพัฒนาของเหตุการณมักจะเน้นเหตุการณ์สําคัญการตัดสินใจหรือจุดเปลี่ยน ภาพลักษณ์ C
 13. 13. FORESIGHT TOOLBOXBasic Process Monitoring Analysis Projection Transformation ตระหนัก เข้าใจ คาดการณ์อนาคต แนวโน้มที่เกี่ยวข้อง แรงขับการ วาดผลกระทบต่อ เปลี่ยนแปลง ธุรกิจToolbox Weak Signals Key Factors Scenarios Strategic Management Environmental Emerging Roadmaps Trends Issues New Business Consumer/ Creative Development Industry Wild Cards Processes Trends /Workshops Portfolio Customer Z_trend Innovation Innovation Foresight database Contexts
 14. 14. MULTIPLE SCENARIO ANALYSISทั่วไปจะใช้ 3 scenario/ภาพจําลอง์หรือมากกว่า: ส่วนใหญ่เป็นเพราะผู้ให้การสนับสนุนใช้ภาพจําลองนี้ ควรจึงถูกจัดโครงสร้างเพื่อให้เป็นไปในรูปแบบการจับ MAJOR - parameters, drivers - ปกติไม่ใช้ Wild Cards (ภาพจําลอง์ที่ซับซ้อนจากเหล่านี้เป็นงานที่แยกต่างหาก) แต่งานบางอย่างใช้อื่น ๆ อีกมากมาย เช่นการ Foresightในแคนาดาหนึ่งภาพจําลอง (ชุด) ต่อหนึ่งdriver หลัก และมักจะ "ภาพจําลองหลายภาพจําลอง/multiple scenarios" เป็นเพียง รูปแบบที่ยอมรับใน รูปแบบหรือภายในกรอบมาตรฐาน ภาพจําลองดียวอาจจะพัฒนาโดยเฉพาะเพื่อปณิธาน - เช่น กําหนดเป้าหมาย
 15. 15. วิธีการ “Genius” forecasts Expert Groups, deskwork, Modelling tools like simulation, cross-impact; gaming Surveys, clustering articulated viewpoints Workshops
 16. 16. SCENARIO PLANNING1.  กําหนดขอบเขต/Scope2.  ระบุผู้มีส่วนได้เสียที่สําคัญ/Major Stakeholders3.  ระบุแนวโน้มพื้นฐาน/Basic Trends4.  ระบุความไม่แน่นอนที่สําคัญ/Key Uncertainties 5.  สร้างชุดสถานการณ์เบื้องต้น/Define the
 17. 17. SCENARIO PLANNING [2]6.  ตรวจสอบความสอดคล้องและความเป็นไป/for Consistency and Plausibility7.  พัฒนาเหตุการณ์จําลองการเรียนร/ู้Learning Scenarios8.  ระบุความต้องการการวิจัย/Research Needs9.  พัฒนารูปแบบเชิงปริมาณ/Quantitative Models10.  ค่อยๆพัฒนา ต่อเหตุการณ์จําลองการตัดสินใจ/ Decision Scenarios
 18. 18. วิธีประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน -สํารวจ,OUTWARD หรือกรอบที่คล้ายกันใช้ไป: ระบบวิเคราะห์ “drivers and shapers” แนวโน้มกลุ่มและเหตุการณ์/ group trends and eventsขั้นที่ 1: การแช่ในหัวข้อ - ต าม Aตัวอย่างเช่น การนําเสนอ งกัน กันไปผลงาน างแ ตกต่า ้ม เส้นท ม / แนวโน ร กิจกร ขั้นที่ 4: การ วิเคราะห์ภาพ DRIVERS จําลองสถานการณ์ปัจจุบัน •  Social ขั้นตอนที่ 3: พัฒนาภาพ จําลองตามแบบฉบับ - •  Technological อธิบายในแง่ของdrivers •  Economic ฯลฯ B •  Environmental •  Political •  Values เลือก ท แน่นอ างเลือกโด นที่สํา ย คัญ / ความไม่ กลุ่มข อ ขั้นที่ 2: ระบdrivers - ุ drive ง C ระดมสมอง/ rs brainstorming (และ ทํางานก่อน)
 19. 19. อนาคตของทีวีสาธารณะ - 2015 มีเดียใหม่ครองตลาด I. มีเดียทั้งหมดเป็นบริษัทท้องถิ่น II. A3 Viewers connect to their media choices through… เนื้อหาของทีวีแตกต่างกันใน เนื้อหาของทีวีแตกต่างกันตาม แต่ละท้องถิ่น หลัก Anyone, Anytime, Anyplace เน้นมากกว่าเรื่องท้องถิ่นเน้นท้องถิ่น ผู้บริโภคเชื่อประสบการณ์ของมีเดีย เนื้อหาหลักเกี่ยวกับ… IV. Déjà Vu Again III. Rupert’s World ทีวียักษ์ใหญ่ครอบครองตลาด ทีวียักษ์ใหญ่ครอบครองตลาด และเสนอเนื้อหาให้แต่ละท้องถิ่น และเสนอเนื้อหาให้กับกลุ่มผล ประโยชน์ มีเดียเดิมครองตลาด
 20. 20. Scenario B: Consumer Engagement vs. Affordability CONSUMER ENGAGEMENT High (activated) 1. Consumes Avoid 2. Consumerism Crisis Run AmuckAFFORDABILITY Improved Affordability Reduce Affordability 4. If It’s Not Broke, 3. There is No Don’t Fix It Silver Bullet Low (passive)
 21. 21. EFFECTIVE SCENARIOSทนทาน(ไม่แม่นยําเช่นน) ี้Robust (not Accurate as such)   สะท้อนให้เห็นถึงช่วงของเงื่อนไขในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น ความท้าทายสําหรับหัวข้อ / ผู้ใช้ ใหม่ / กระตุ้น   เพิ่มพูนความคิดรวม Novel/ Stimulating   ความประหลาดใจ เร้าใจ / ท้าทาย ท้าทาย   เผชิญหน้ากับความยากลําบากความคลุมเครือและ ความสําคัญของหัวข้อขอบเขตสําหรับการคิดนอก Provocative/ Challenging ประเด็นและ "ออกจากกล่อง" ในขณะที่ไม่ได้เรียกความ ขัดแย้ง kneejerk มีประโยชน์/Useful   ไม่จํานวนมากมายเกิน, รายละเอียดหรือคลุมเครือ - แสดงในแง่ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการใช้งาน และความสนใจ
 22. 22. PRESENTING RESULTS ประวัติศาสตร์ ภาพ “Flow charts” ตารางเปรียบเทียบ การวิเคราะห์แนวโน้ม แผนภูมิ ป้ายบอกทาง (ตัวชี้วัดและเหตุการณ์ - มีประโยชน์สําหรับการสแกน) เรื่องเล่า (เรื่องสั้นประชาสัมพันธ; ์ ไดอารี่ vignettes/สะเปะสะ เรื่องเล่า (รายงานข่าว; สะท้อน ปะ, ... ) ประวัติศาสตร์ของ ... ) ภาพขององค์กร / ตลาด / นักเกมกลยุทธ์ - ดีสําหรับการวิเคราะห์ ทางเลือกแผนการ ... แสดง ... ผลลัพธ์นโยบาย
 23. 23. QUESTIONS & ANSWERS
 24. 24. กรณีที่ 1: DEUTSCHE BANK
 25. 25. Deutsche Bank Research, 2006
 26. 26. Scenario Analysis 3 Step Process n  Scenario Creation1. Step -  2 Approaches: Bottom-Up & Top-Down2. Step n  Scenario elaboration n  Scenario Integration3. Step into explicit decision making processes
 27. 27. Decision-Makers (1)“Smart individuals and companies continue to take some very poor decisions “ Why? Personality Impact Outcome Decision-Makers n  จุดมุมมองส่วนตัว/ subjective view points n  การตีความ ของธรรมชาติของความเสี่ยง/ n  ระบบความเชื่อ/Belief system Interpretation of nature of risk n  การสร้าง "อนาคต อย่างเป็นทางการ”/ n  ทัศนคติทางจิตวิทยา/ Creation of “official Psychological attitudes future“ n  มุมมองของโลก /World views
 28. 28. Decision-Makers (2) Problem Tool Rangeการประเมินจิตวิสัย ของ n  ผลกระทบระยะยาว/ผู้มีอํานาจตัดสินใจ/ ความจําเป็นของการ Long-term impactSubjective Assessment การวิเคราะห์ภาพ n  ผลกระทบระยะสั้น/of Decision-Makers จําลอง /Necessity of Short-term impact scenario analysis
 29. 29. Strategic Scenario Analysis Scenario Analysis Game Theory n  ความไม่แน่นอนเชิงกล n  ความไม่แน่นอนของ ยุทธ์/Strategic โครงสร้าง/Structuralความแตกต่าง uncertainty uncertainties n  ไม่สามารถที่จะคาด n  ปัจจัยเศรษฐกิจ ปัจจัย การณ์การกระทําของผู้มี ที่เฉพาะเจาะจงของ ส่วนได้เสีย/Inability to อุตสาหกรรม/ predict the action of Economy-wide factors stakeholders and industry specific factors
 30. 30. Decision Tree Example for Game Theory Payoffs Nokia Apple พัก/ออก 0 10Nokia ลดราคา -8 3 เข้า Apple ถือราคา 6 7
 31. 31. Strategic Scenario Analysis Scenario Analysis Game Theory n  ความไม่แน่นอนเชิงกลยุทธ์/ n  ความไม่แน่นอนของ Strategic uncertainty โครงสร้าง/Structural n  ไม่สามารถที่จะคาดการณ์ uncertaintiesความแตกต่าง การกระทําของผู้มีส่วนได้ n  ปัจจัยเศรษฐกิจ ปัจจัยที่เฉพาะ เสีย/Inability to predict the เจาะจงของอุตสาหกรรม/ action of stakeholders Economy-wide factors and industry specific factorsความไม่สะดวก ขาดหายไป:ละเอียดเชิงกลยุทธ์ :ขาดหายไป:ภาพใหญ่ ผสมผสานทั้งสอง: Strategic Scenario Analysis เพิ่มโครงสร้างแม้สถานการณ์(แข่งขัน)ที่ซับซ้อนมากที่สุดวัตถุประสงค์ Adding structure to even the most complex (competitive) situations
 32. 32. CASE 2: CORPORATE FORSIGHT DAIMLER CHRYSLER
 33. 33. LOGO LOCAL INSTITUTION
 34. 34. LOGO LOCAL INSTITUTION
 35. 35. LOGO LOCAL INSTITUTION
 36. 36. LOGO LOCAL INSTITUTION
 37. 37. LOGO LOCAL INSTITUTION
 38. 38. LOGO LOCAL INSTITUTION
 39. 39. LOGO LOCAL INSTITUTION
 40. 40. LOGO LOCAL INSTITUTION
 41. 41. LOGO LOCAL INSTITUTION
 42. 42. LOGO LOCAL INSTITUTION
 43. 43. LOGO LOCAL INSTITUTION
 44. 44. LOGO LOCAL INSTITUTION
 45. 45. LOGO LOCAL INSTITUTION
 46. 46. LOGO LOCAL INSTITUTION
 47. 47. LOGO LOCAL INSTITUTION
 48. 48. LOGO LOCAL INSTITUTION
 49. 49. LOGO LOCAL INSTITUTION

×