Knowledge management

1,215 views

Published on

km
western and eastern thought
innovation

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,215
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
68
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Knowledge management

 1. 1. การจัดการความรู้ Wai Chamornman Thammasat University
 2. 2. การจัดการความรู้ กับการพัฒนาระบบราชการในประเทศไทย•  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นกฎหมายที่ออกมา เพื่อผลักดันแนวคิดธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมขึ้น ในมาตรา ๑๑ กําหนดว่าส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการ เรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยน ทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อ ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผล สัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกา
 3. 3. องค์กรของท่านเป็นแบบนี้หรือไม่ •  “จะ Share ไปทําไม เดี๋ยวคนอื่นก็เก่งกว่าเรา” •  “ถ้าบอกไปแล้ว เราก็หมดความสําคัญนะซิ” •  “เรื่องที่เราทําอยู่นี่ ใครๆก็รู้ทั้งนั้น ไม่เห็นต้อง share เลย” •  “ยุ่งจะตายแล้ว จะหาเวลาที่ไหนมา share ความรู้กัน” •  “อย่าพูดดีกว่า เดี๋ยวจะข้ามหน้าข้ามตาหัวหน้า”4
 4. 4. องค์กรของท่านเป็นอย่างนี้หรือไม่ •  เมื่อมบุคลากรเกษียณอายุหรือลาออกมักมีผลกระทบกับงาน ี •  บุคลากรมักทํางานผิดพลาดในเรื่องเดิมๆ (เกิดปัญหาซ้ําๆ) •  เวลามีปัญหาในการทํางานไม่ทราบว่าจะไปถามผู้ที่เก่งในเรื่องนั้นๆ ได้ที่ไหน •  ในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการซึ่งส่วนใหญ่ใช้เวลานานหาไม่ค่อยพบหรือถ้าพบข้อมูลมักจะ ไม่ทันสมัย ไม่สมบูรณ์หรือไม่ตรงตามที่ต้องการ •  ไม่ค่อยมความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ี5
 5. 5. การจัดการความรู้•  กลยุทธ์และการปฏิบัติใช้ในองค์กร เพื่อ ระบุ สร้าง จัดระเบียบ แลก เปลี่ยน และประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ ์ ประกอบด้วย ความรู้ทั้งในบุคคลหรือฝังตัวอยู่ในองค์กร เป็นกระบวนการหรือการปฏิบัติ•  KM เป็นส่วนผสมของ คน กระบวนการและเทคโนโลยี; สภาพแวดล้อม การเรียนรู้สําหรับ ความรู้ใหม่ที่ได้รับ บทเรียน นวัตกรรม และ ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น
 6. 6. Knowledge Management Is:•  A systematic process for finding, selecting, organizing and presenting organization “knowledge”•  Providing workers the knowledge and tools to achieve a desired outcome, as opposed to preventing an undesirable outcome•  A work environment that rewards employees for sharing and reusing previous experiences and practices to meet present needs•  “Getting the right information, to the right person, at the right time to make the right decisions”
 7. 7. การจัดการความรู้คือ ? ?
 8. 8. กรอบความคิด KM ของ Bonnie Rubenstaein-Montano1.  การค้นหาว่าองค์กรมีความรู้อะไรบ้าง ชนิด/รูปแบบใด อยู่ที่ใครและความรู้ที่จําเป็นต่อ องค์กรมีอะไรบ้าง (Knowledge identification)2.  การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition)3.  การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)4.  การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement)5.  การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)6.  การแลกเปลี่ยน และแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing)7.  การเรียนรู้ (Learning)
 9. 9. เมื่อพูดถึงคําว่า ท่านนึกถึงอะไร?10
 10. 10. ประเภทของความรู้•  ความรู้แบบฝังลึก •  ความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ไม่สามารถอธิบายโดยใช้คําพูดได้ มีรากฐานมาจาก การกระทําและประสบการณ์ มีลักษณะเป็นความเชื่อ ทักษะ และเป็นอัตวิสัย (Subjective) ต้องการการ ฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชํานาญ มีลักษณะเป็นเรื่องส่วนบุคคล มีบริบทเฉพาะ (Context-specific) ทําให้เป็น ทางการและสื่อสารยาก เช่น วิจารณญาณ ความลับทางการค้า วัฒนธรรมองค์กร ทักษะ ความเชี่ยวชาญใน เรื่องต่างๆ การเรียนรู้ขององค์กร ความสามารถในการชิมรสไวน์ หรือกระทั่งทักษะในการสังเกตเปลวควัน จากปล่องโรงงานว่ามีปัญหาในกระบวนการผลิตหรือไม่ •  ความรู้ชัดแจ้ง •  ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่รวบรวมได้ง่าย จัดระบบและถ่ายโอนโดยใช้วิธีการ ดิจิทัล มีลักษณะเป็นวัตถุดิบ (Objective) เป็นทฤษฏี สามารถแปลงเป็นรหัสในการถ่ายทอดโดยวิธีการที่ เป็นทางการ ไม่จําเป็นต้องอาศัยการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อถ่ายทอดความรู้ เช่น นโยบายขององค์กร กระบวนการทํางาน ซอฟต์แวร์ เอกสาร และกลยุทธ์ เป้าหมายและความสามารถขององค์กร
 11. 11. ... จะใช้ KM ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ต้องเห็นความแตกต่างระหว่าง “ความรู้ 2 ประเภท”•  วิชาการ หลักวิชา •  ภูมิปัญญา เคล็ดวิชา•  ทฤษฎี (Theory) •  ปฏิบัติ (Practice) ปริยัติ ประสบการณ์•  มาจากการสังเคราะห์ วิจัย •  มาจากวิจารณญาณ ใช้สมอง (Intellectual) ใช้ปฏิภาณ (Intelligent) •  เป็นเทคนิคเฉพาะตัว•  เป็นกฎเกณฑ์ วิธีการ เป็นลูกเล่นของแต่ละคน ขั้นตอนที่ผ่านการพิสูจน์ Explicit K. Tacit K.
 12. 12. ความรู้ •  Concepts, methodologies •  Facts, beliefs, truths laws •  Know what, Know how, Know why •  Judgments, expectations and insights •  Relationships, leverage points •  Intuition feelings •  Meaning and sense making
 13. 13. ระดับของความรู้•  หากจําแนกระดับของความรู้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ระดับ คือ •  ความรู้เชิงทฤษฏี (Know-What) เป็นความรู้เชิงข้อเท็จจริง รู้อะไร เป็นอะไร จะพบในผู้ที่สําเร็จการศึกษามาใหม่ๆ ที่มีความรู้ โดยเฉพาะความรู้ที่จํามาได้จากความรู้ชัดแจ้งซึ่งได้จากการได้เรียนมาก แต่เวลาทํางาน ก็จะไม่มั่นใจ มักจะปรึกษารุ่นพี่ก่อน•  ความรู้เชิงทฤษฏีและเชิงบริบท (Know-How) เป็นความรู้เชื่อมโยงกับโลกของความเป็นจริง ภายใต้สภาพความเป็นจริงที่ซับ ซ้อนสามารถนําเอาความรู้ชัดแจ้งที่ได้มาประยุกต์ใช้ตามบริบทของตนเองได้ มักพบในคนที่ทํางานไปหลายๆปี จนเกิดความรู้ฝัง ลึกที่เป็นทักษะหรือประสบการณ์มากขึ้น•  ความรู้ในระดับที่อธิบายเหตุผล (Know-Why) เป็นความรู้เชิงเหตุผลระหว่างเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ ผลของประสบการณ์ แก้ปัญหาที่ซับซ้อน และนําประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น เป็นผู้ทํางานมาระยะหนึ่งแล้วเกิดความรู้ฝังลึก สามารถอด ความรู้ฝังลึกของตนเองมาแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นหรือถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้พร้อมทั้งรับเอาความรู้จากผู้อื่นไปปรับใช้ในบริบทของ ตนเองได้•  ความรู้ในระดับคุณค่า ความเชื่อ (Care-Why) เป็นความรู้ในลักษณะของความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ที่ขับดันมาจากภายในตนเอง จะเป็นผู้ที่สามารถสกัด ประมวล วิเคราะห์ความรู้ที่ตนเองมีอยู่ กับความรู้ที่ตนเองได้รับมาสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาได้ เช่น สร้างตัวแบบหรือทฤษฏีใหม่หรือนวัตกรรม ขึ้นมาใช้ในการทํางานได้
 14. 14. Idealistic Pragmatist Brain Brawn Deep Thinker Doer in One Person “Intellectual Muscle” © Nonaka・Toyama・Konno
 15. 15. Simon’s Metaphor: A Man is an Ant - Bounded Rationality or Cognitive Limits - Direction to Home A man, viewed as a behaving system, is quite simple. The apparent complexity of his behavior over time is largely a reflection of the complexity of the environment in which he finds himself. Simon, H.A.(1982) The Sciences of the Artificial.© Nonaka・Toyama・Konno
 16. 16. Two Types of Knowledge Tacit Knowledge Explicit Knowledge Subjective and experiential Objective and rationalknowledge that can not knowledge that can bebe expressed in words, expressed in words, sentences,sentences, numbers, or numbers, or formulas (context-Formulas (Context-specific) free)Cognitive Skills beliefs images Theoretical approach perspectives Problem solving mental models Manuals DatabaseTechnical Skills craft know-how Dynamic Interaction Analog-Digital Synthesis © Nonaka・Toyama・Konno
 17. 17. Reality has Duality - Subjectivity and Objectivity - Tacit Explicit Insider sensitivity Outsider objectivityLife world Factual worldCommitment DetachmentHere and now There and thenPhenomenologist PositivistExistentialist Spectator© Nonaka・Toyama・Konno
 18. 18. การจัดการความรู้ – ต้องทําครบ 3 องค์ประกอบ•  ความรู้ฝังลึกในคน•  ความรู้แฝงในองค์กร/เครือข่าย•  ความรู้เปิดเผยทั่วไป-หนังสือ/ตํารา/วารสารโดยจะต้องมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนากิจกรรมหลัก( core activities) ขององค์กร กลุ่มบุคคลหรือเครือข่าย
 19. 19. KM ส่วนใหญ่ ไป“ผิดทาง” อย่าลืมว่า ให้ความสําคัญกับ“2P” People Processes ต้อง “สมดุล”ให้ความสําคัญกับ “2T”Tool Technology
 20. 20. KM Training Learning ตัวอย่างหลักสูตร •  KM Awareness Concept •  KM Implementation •  ชุมชมแห่งการเรียนรู้ (COP) •  การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม •  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ29 •  ฯลฯ
 21. 21. Ba(a Japanese word for shared places, networks, or contexts among people)In knowledge-based management, offices are place where the knowledge creationprocess takes place. Ba synthesizes all physical, cultural and cognitive factors that include office spaces,networks, communications, IT, work ways, organizational culture, and other contexts. It needs to be treated as a cognitive workplace, not as a simple office space.
 22. 22. Office for Knowledge Creation Creative zone WINDOW meeting(meeting zone) CREATIVE ZONE FOREST WINDO Room Meeting OF Smoking W KNOWLEDGE  Communication OFFICE ZONE Coroner Office Zone Smoking Communication Zone Entrance Forest of Knowledge © Nonaka・Toyama・Konno Refresh Corner
 23. 23. Small World Network SIX DEGREES TIPPING POINT We are a happy family Connected people are and we all are six degrees able to get information away from an Albanian farmer. and control networks. The network of human I want to be in the middle social interactions connect of the network because it us all by six degrees of provides me information separation. and power. I can make big© Nonaka・Toyama・Konno changes by small things.
 24. 24. Ba: Waigaya Meeting© Nonaka・Toyama・Konno
 25. 25. Ba: Canon’s Asakai (Daily Morning Meeting)© Nonaka・Toyama・Konno
 26. 26. KM วิธีคิดทั่วไป KM •  คิดจากเหตุไปหาผล •  คิดจากผลไปหาเหตุ•  เริ่มจาก “ทุกข์” (ปัญหา) •  เริ่มจาก “สุข” (ความสําเร็จ)•  ฐานความคิดแบบเส้นตรง ระนาบเดียว •  ฐานความคิดที่ไม่เป็นเส้นตรง /ซับซ้อน / หลาย มิติ•  ความคิดนําความคิด- ปัญญาไตร่ตรอง •  ปฏิบัตินําความคิด-ปัญญาปฏิบัติ(practical-(intellectual exercise) wisdom exercise)•  เน้นปัญญาปัจเจก •  เน้นปัญญารวมหมู่
 27. 27. KM วิธีคิดทั่วไป KM •  มีสมมติฐานว่าผู้ปฏิบัติ •  มีสมมติฐานว่ามีความรู้อยู่ในการปฏิบัติ/ผู้ปฏิบัติไม่มีความรู้•  เรียนรู้โดยเน้นการรับถ่ายทอด •  เรียนรู้โดยเน้นการปฏิบัติ•  มุ่งบรรลุ ผลเลิศ ในขั้นตอนเดียว •  มุ่งบรรลุ ผลเลิศ ทีละน้อย•  เน้นเป้าหมายปลายทาง (destination) •  เน้นเป้าหมายรายทาง (journey)•  เน้นผลลัพธ์ •  เน้นทั้งผลลัพธ์ และกระบวนการ
 28. 28. KM วิธีคิดทั่วไป KM •  มุ่งรับถ่ายทอด /เรียนรู้ ความรู้ในกระดาษ •  มุ่งรับถ่ายทอด/เรียนรู้ ความรู้ในคน•  มุ่งคิดริเริ่มเอง •  มุ่งเรียนลัดจากผู้มีผลเลิศ•  มุ่งเด่นเดี่ยว ยอมรับเฉพาะ เด่น 5 ดาว •  มุ่งเด่นกลุ่ม ยอมรับ เด่นหลายระดับ 2-5 ดาว •  เน้นขับเคลื่อนด้วยแรงกดดัน •  เน้นขับเคลื่อนด้วยความชื่นชม•  หวง/ปกปิด ความรู้ •  ให้/แบ่งปัน/แลกเปลี่ยน ความรู้
 29. 29. BLOOM’S TAXONOMY WEBB’S DOK KNOWLEDGE“The recall of specifics and universals, involving little RECALLmore than bringing to mind the appropriate material” Recall of a fact, information, or procedure (e.g., What are 3 critical skill cues for the overhand throw?) COMPREHENSION“Ability to process knowledge on a low level such thatthe knowledge can be reproduced or communicatedwithout a verbatim repetition.” SKILL/CONCEPT APPLICATION“The use of abstractions in concrete situations.” Use of information, conceptual knowledge, procedures, two or more steps, etc. ANALYSIS STRATEGIC THINKING“The breakdown of a situation into its component Requires reasoning, developing a plan or sequence ofparts.” steps; has some complexity; more than one possible answer SYNTHESIS AND EVALUATION EXTENDED THINKING“Putting together elements parts to form a whole, then making value judgments about the method.” Requires an investigation; time to think and process multiple conditions of the problem or task. Wyoming School Health and Physical Education Network (2001). Standards, Assessment, and Beyond. Retrieved May 25, 2006, from http://www.uwyo.edu/wyhpenet
 30. 30. The Kolb learning cycle applied to organizations experiencingLet’s capture Let’s share our them and Apply it to new real life knowledge andapply to new problems, learn by experience experiences issues doing Internalize the Sharing new them with knowledge others GROWTH doing reflecting Experiment Compare and test them and Let’s see if weLet’s try them contrast can generate out and new ideasvalidate them Combine ideas and Generate new formulate new ideas concepts
 31. 31. Storytelling - dialogue ให้ผู้มีความรู้จากการปฏิบัติ (คุณกิจ) ปลดปล่อยtacit knowledge ที่ซ่อนอยู่ออกมาจาก “การปฏิบัติจริง/ประสบการณ์”
 32. 32. In Touch with the Reality: Canon’s Mitarai Visiting the Factory© Nonaka・Toyama・Konno
 33. 33. Share + Learngive + takeไม่รู้ว่าตัวเองมี + ในสิ่งที่ตัวเองไม่มี
 34. 34. สังเคราะห์ “แก่นความรู้” จาก “ขุมความรู้” (Knowledge Assets) .......สู่........“แก่นความรู้” (Core Competence)
 35. 35. การจัดการความรู้เป็นทักษะ ไม่ใช่ความรู้เชิงทฤษฎี ไม่ทํา ไม่รู ้ ฟังการบรรยาย ทําไม่เป็น คนระดับล่างผ่านการฝึก ทําได้ อธิบายไม่ได้วิจารณ์ พานิช สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) www.kmi.or.th 47/15
 36. 36. •  วัฒนธรรมการเรียนรู้ของคนส่วนใหญ่ อาศัยการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ของ ผู้อื่น” โดยไม่ยอม “ ลงทุนลงแรง ” เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของ ตนเอง•  การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของผู้อื่นนั้น นั่นไม่ใช่การเรียนรู้ที่แท้จริง ด้วยหนทางแห่ง การปฏิบัติเท่านั้นที่จะทําให้การเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ ชัดขึ้นมาเรื่อยๆ การที่เราได้มีโอกาสทําซ้ําแล้วซ้ําเล่าจนเกิดความเข้าใจ นั่นคือการเรียนรู้ ที่แท้จริง
 37. 37. Achieving Balance •Corporate •Databases Yellow •Document Pages Management SOLUTIONS for Information Management Services, Inc
 38. 38. Knowledge Assets (KA) Paper-based MultimediaExplicit = Media-based Digitally-Indexed Written down Digitally-Active Intellectual Property © ™ (sm) PatentsTacit = People knowledge Individuals in People’s head Groups
 39. 39. 4 5 ก ร ก่ อ ช เช าย ย ง ม ย 6 กร ี ย ร า เร นู ้ ก รั ด ล าว ผ แ ะก ร ้ ร งั ล ล า ให า ว ( er i g L an ) n ( e s r mns Ma ue e t) ( e o n i na dR w d R c gi o n e a ) t r เป ห า ้ า มย ( e i e St t ) D sr d ae ก ะบ น า 3 ร ว กร ก รืส ส ร 2 า ่อ า กร ร ม าแ ะ 1 า เตี ย ก ร ล แ ะเคืร งื อ ล ่อม ปั บ ล น ฤิ ก ร ร เปี ่ ย พ ต ร ม ( o mn ai n C m ui t ) c o ( a st na dB h v r Tr n ii n e a i o o ( rc s o ) Po e s To l s Mn g mn) aae et57
 40. 40. การจัดการความรู้ ประกอบด้วยกระบวนการ•  การขุดค้นและรวบรวมข้อมูล เน้นความรู้ที่จําเป็นสําหรับใช้ประโยชน์ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร นํามาตรวจสอบความเชื่อถือและเหมาะสมกับบริบทขององค์กร ถ้าไม่เหมาะสมก็ปรับปรุง•  การจัดหมวดหมู่ความรู้ ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน•  การจัดเก็บ ความรู้ เพื่อให้ค้นหาได้ง่าย•  การสื่อสารเพื่อถ่ายทอดความรู้•  การจัดกิจกรรมและกระบวนการเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้•  การวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อยกระดับความรู้•  การสร้างความรู้ใหม่•  การประยุกต์ใช้ความรู้•  การเรียนรู้จากการใช้ความรู้
 41. 41. ความรู้ภายนอก คน Tools/ICT วัฒนธรรม คว้า เลือก กําหนดเป้าหมายของงาน ใช้ บรรลุเป้าหมายของงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกระดับความรู้ จัดเก็บ จัดระบบ ปรับปรุง ค้น วัด คลังความรู้ ผังแสดงองค์ประกอบของการจัดการความรู้ 59/15
 42. 42. ก รึ ก บ ม าฝ อ ร 4 5 ก ร ก่ อ ช เช าย ย ง ม ย 6 ก รั ด ล าว ผ แ ะก ร ี ย ร ล า เร นู ้ แ ะก ร ้ ร งั ล ล า ให า ว ( a i g L an g Tr i n e r i ) n n ( e s r mns Ma ue e t) ( e o n i na dR w d R c gi o n e a ) t r เป ห า ้ า มย ( e i e St t ) D sr d ae ก ะบ น า 3 ร ว กร ก รืส ส ร 2 า ่อ า กร ร ม าแ ะ 1 า เตี ย ก ร ล แ ะเคืร งื อ ล ่อม ปั บ ล น ฤิ ก ร ร เปี ่ ย พ ต ร ม ( o mn ai n C m ui t ) c o ( a st na dB h v r Tr n ii n e a i o o ( rc s o ) Po e s To l s Mn g mn) aae et60
 43. 43. ก รึ ก บ ม าฝ อ ร 4 5 ก ร ก่ อ ช เช าย ย ง ม ย 6 ก รั ด ล าว ผ แ ะก ร ี ย ร ล า เร นู ้ แ ะก ร ้ ร งั ล ล า ให า ว ( a i g L an g Tr i n e r i ) n n ( e s r mns Ma ue e t) ( e o n i na dR w d R c gi o n e a ) t r เป ห า ้ า มย ( e i e St t ) D sr d ae ก ะบ น า 3 ร ว กร ก รืส ส ร 2 า ่อ า กร ร ม าแ ะ 1 า เตี ย ก ร ล แ ะเคืร งื อ ล ่อม ปั บ ล น ฤิ ก ร ร เปี ่ ย พ ต ร ม ( o mn ai n C m ui t ) c o ( a st na dB h v r Tr n ii n e a i o o ( rc s o ) Po e s To l s Mn g mn) aae et61
 44. 44. ก รึ ก บ ม าฝ อ ร 4 5 ก ร ก่ อ ช เช าย ย ง ม ย 6 ก รั ด ล าว ผ แ ะก ร ี ย ร ล า เร นู ้ แ ะก ร ้ ร งั ล ล า ให า ว ( a i g L an g Tr i n e r i ) n n ( e s r mns Ma ue e t) ( e o n i na dR w d R c gi o n e a ) t r เป ห า ้ า มย ( e i e St t ) D sr d ae ก ะบ น า 3 ร ว กร ก รืส ส ร 2 า ่อ า กร ร ม าแ ะ 1 า เตี ย ก ร ล แ ะเคืร งื อ ล ่อม ปั บ ล น ฤิ ก ร ร เปี ่ ย พ ต ร ม ( o mn ai n C m ui t ) c o ( a st na dB h v r Tr n ii n e a i o o ( rc s o ) Po e s To l s Mn g mn) aae et62
 45. 45. Knowledge DesignKnowledge design is methodology. It is designing not about things or materials or hardwareproducts, but rather about events, phenomena, or experiences. It is a way of embedding knowledgeof things (and technology) into events (process). Here the process of abduction rather than cling toanalytical approaches is important. This process of abduction should be followed by deduction(applying the hypothesis) and induction (observing and verifying it).
 46. 46. Office Design Reflecting the Times•  Nissans Cross-Functional Team literally works cross-functionally.•  Oticon in Denmark, a knowledge management best practice company, is well-known for its spaghetti organization which accepts and tolerates chaos.
 47. 47. ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)•  An informal network of people who are involved in similar work or activities•  Focus on minimizing/improving systems and processes•  Must have structure, meaning, and value•  Allow for regular and new activities•  Keep a sustained level of commitment•  Enable sharing of both ‘Explicit’ and ‘Tacit•  Promote “free-flow” of information•  Range from “Blogs” to “Communities of Practice” discussion forums•  May still have controls on membership and may be sponsored/hosted by sponsor site 65
 48. 48. Questions Answers

×