Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Business ethics 2013 part 1

1,929 views

Published on

business ethics

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Business ethics 2013 part 1

  1. 1. จริยธรรมทางธุรกิจที่มีต่อพนักงาน ผู้บริโภค และสิ่ง แวดล้อม Ethics @ UN 2013
  2. 2. หน้าที่ของพลเมืองดีของสังคม            •  การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามหลักธรรม ประกอบด้วย จริยธรรม คุณธรรม จริยธรรม •  จริยธรรม หมายถึง หลักในการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ทําให้ ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหาย  หลักการของกิริยาที่ควรประพฤติ ทําให้สังคมอยู่ร่วมกันโดยสงบ •  คุณธรรม หมายถึง หลักในการประพฤติปฏิบัติที่สร้าง ประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น  หลักการที่ดีมีประโยชน์ที่สังคมเห็นว่า เป็นความดีความงาม •  ศีลธรรม หมายถึง หลักในการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ทําให้ผู้ อื่นเดือดร้อนเสียหาย พร้อมกันนั้นก็สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ อื่นด้วย  ความเป็นปกติหรือการรักษา กาย วาจา ใจให้เป็น ปกติ ไม่ทําชั่วเบียดเบียนผู้อื่น Ethics @ UN 2013
  3. 3. นักคิดเกี่ยวกับจริยธรรม Ethics @ UN 2013
  4. 4. นักคิดในประเทศตะวันตก ก็ได้ให้คําอธิบายเกี่ยวกับจริยธรรมและ พฤติกรรมทางจริยธรรมไว้ (ชัยพร วิชชาวุธ 2530) •  พีอาเจต์ (Piaget 1960) กล่าวว่า จริยธรรม คือ องค์ประกอบของกฎเกณฑ์ที่บุคคล ยอมรับว่าถูกต้องดีงามควรประพฤติปฏิบัติตน เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากสังคม •  บราวน์ (Brown 1965) ได้อธิบายว่า จริยธรรมหมายถึงระบบของกฎเกณฑ์ใช้ในการ วิเคราะห์ความประพฤติที่ผิดหรือถูก ของบุคคล จริยธรรมมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา มาจากประสบการณ์ของบุคคล โดยจริยธรรมประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ความรู้ (knowledge) ความประพฤติ (conduct) และ ความรู้สึก (felling) •  โดลเบอร์ (Kohlberg 1969) ให้การอธิบายว่า จริยธรรมเป็นความรู้สึกผิดชอบชั่วดี เป็นกฎเกณฑ์และมาตรฐานพฤติกรรมในสังคม ซึ่งบุคคลจะพัฒนาขึ้นจนมีจริยธรรมของ ตนเอง โดยอาศัยกฎเกณฑ์จากสังคมเป็นสิ่งตัดสินว่าการกระทํานั้นถูกหรือผิด •  ฮอฟแมน (Hoffman 1979) ได้จําแนกองค์ประกอบของจริยธรรมไว้ในลักษณะที่ คล้ายคลึงกับที่บราวน์ได้กระทํา กล่าวคือ เขาเชื่อว่า จริยธรรมเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น ภายใน (internalization) ขององค์ประกอบจริยธรรม 3 ประการ ที่เป็นอิสระจากกัน คือความคิดทางจริยธรรม (moral thought) ความรู้สึกทางจริยธรรม (moral felling) และพฤติกรรมจริยธรรม (moral behavior) Ethics @ UN 2013
  5. 5. จริยธรรม •  อลิสโตเติล กล่าวว่า พฤติกรรมที่เหมาะสม คือควรปฏิบัติตามกฎการ เดินสายกลาง golden mean of moderation คือการไม่ทําอะไร สุด โต่ง เช่น ร่ํารวยเกินไป ยากจนเกินไป •  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) อธิบายว่า จริยธรรม ตามหลัก พุทธศาสนา คือ มรรค หรือมัชฌิมาปฏิปทา  พรหมจารีหรือผู้ประพฤติ ธรรม หรือ ผู้มีจริยธรรม ตามหลักพุทธศาสนา คือ ผู้ดําเนินชีวิตตาม มรรค หรือปฏิบัติตาม มัชฌิมาปฏิปทา (หลักการครองชีวิตที่ถูกต้อง สมบูรณ์ของมนุษย์ที่จะนําไปสู่จุดหมาย คือ ความดับทุกข์) Ethics @ UN 2013
  6. 6. จริยธรรม •  กระมล ทองธรรมชาติ อธิบายว่า จริยธรรม หมายถึง ธรรม หรือหลักความประพฤติที่ควรแก่การยึดถือและปฏิบัติตาม ก่อ สวัสดิพาณิชย์ อธิบายว่า จริยธรรม คือ ประมวลความ ประพฤติและความนึกคิดในสิ่งที่ดีงามเหมาะสม ความคิดใน เชิงจริยธรรมมีกําเนิดขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ นักปราชญ์ ในยุคโบราณหลายต่อหลายท่านต่างกล่าวถึงและพยายามสั่ง สอนให้ผู้คน ประพฤติปฏิบัติกันในแนวทางที่ถูกต้องชอบ ธรรม กระทําหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด โดยคํานึงถึงประโยชน์ที่ จะเกิดขึ้นกับตนเองและสังคม จนถึงปัจจุบันแนวความคิดใน เรื่องจริยธรรมได้พัฒนามาเป็นลําดับ มีผู้กล่าวถึง' จริยธรรม ' ในความหมายที่แตกต่าง ๆ กันหลายลักษณะ เช่น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (29 กันยายน พ.ศ. 2543 - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2548) Ethics @ UN 2013
  7. 7. จริยธรรม •  ดวงเดือน พันธุมนาวิน กล่าวว่า จริยธรรม เป็นคําที่มีความหมายก ว้างขวาง หมายถึงลักษณะทางสังคมหลายลักษณะของมนุษย์ ลักษณะและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมจะมีคุณสมบัติประเภท ใดประเภท หนึ่ง ใน 2 ประเภท คือ 1. . เป็นลักษณะที่สังคมต้องการให้มีอยู่ในสมาชิกของสังคมนั้น เป็นพฤติกรรมที่สังคมนิยมชมชอบให้การสนับสนุน และผู้กระทํา ส่วนมากเกิดความพอใจว่า กระทํานั้นเป็นสิ่งถูกต้องเหมาะสม 2.  เป็นลักษณะที่สังคมไม่ต้องการให้มีอยู่ในสมาชิกของสังคม เป็นการกระทําที่สังคมลงโทษ และผู้กระทําพฤติกรรมนั้นรู้สึกว่า เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่สมความ ลักษณะของมนุษย์ที่ ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน ผู้อํานวยการ เกี่ยวข้องกับจริยธรรมแบ่งออกได้เป็น ความรู้เชิงจริยธรรม โครงการวิจัยแม่บท การวิจัยและพัฒนา ทัศนคติเชิงจริยธรรม เหตุผลเชิงจริยธรรมและพฤติกรรมเชิง ระบบพฤติกรรมไทย สํานักงานคณะ กรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จริยธรรม (ดวงเดือน พันธุมนาวิน 2520) Ethics @ UN 2013
  8. 8. จริยธรรม •  สุมน อมรวิวัฒน์ กล่าวว่าจริยธรรม คือ แบบแผนของ ความประพฤติที่ยึดหลักของศีลธรรม ลักษณะที่แตกต่าง ระหว่าง' ศีลธรรม และ' จริยธรรม ก็คือศีลธรรมเป็นหลัก ' ' การของคุณงามความดีที่มนุษย์ยึดถือปฏิบัติ อิงหลัก ศาสนาและมีหลักเป็นสากล ส่วนจริยธรรมนั้นแม้จะมี ความหมายบางส่วนคล้ายคลึงกับคําว่าศีลธรรม แต่มัก เป็นคําที่ใช้ในสาขาวิชาพฤติกรรมศาสตร์ เน้นลักษณะ ของความประพฤติที่สังคมนิยมชมชอบว่าถูกต้องเหมาะ สม (สุมน อมรวิวัฒน์ 2530) ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมน อมรวิวัฒน์

×