Gpsirene

170 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
170
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gpsirene

  1. 1. Global Positioning System
  2. 2. P er a què ser vei x un G P S?●Permet determinar la posició geogràfica d’un objecte, una persona, un vehicle o una nau, amb unaprecisió de centímetres, si s’utilitza un GPS diferencial, tot i que la precisió habitual és de pocsmetres. Entre altres, té els usos següents:● file:///mnt/temp/oo/20120516075909/UNITAT%2010/Imatges/rutes.jpg● – Traçat i guia de rutes en cotxe.●– Navegació marítima.●– Esports: parapent, bicicleta●de muntanya, excursionisme, etc.●– Rastreig de vehicles.● – Càlcul d’àrees.●– Topografia i geodèsia.● – Navegació aèria.
  3. 3. Qui ho va inventar?El sistema va ser desenvolupat i instal·lat, i actualment és operat pel departament de Defensa dels Estats Units. Els dos inventors van ser Ivan A. Getting y Bradford Parkinson.
  4. 4. Que altres sistemes existeixen? L’antiga Unió Soviètica tenia un sistema similar anomenatGLONASS, ara gestionat per la Federació Russa.Actualment la Unió Europea intenta llançar el seu propi sistema deposicionament per satèl·lit, denominat sistema Galileu.
  5. 5. Com funciona. file:///mnt/temp/oo/20120516075909/UNITAT%2010/Imatges/4%20satèl·lits.jpgE l G P S f u n c io n a m itja n ç a n t u n a x a r x a d e s a tè l·lits q u e o r b ite n a l v o lta n t d e la T e r r a .Q u a n e s d e s itja d e te r m in a r u n a p o s ic ió , l’ a p a r e ll q u e s ’ u tilitz a p e r a a ix ò lo c a litz aa u to m à tic a m e n t c o m a m ín im q u a tr e s a tè l·lits d e la x a r x a , d e ls q u a ls r e p u n s s e n y a ls q u ein d iq u e n la p o s ic ió i e l r e llo tg e d e c a d a s c u n d ’ e lls . S o b r e la b a s e d ’ a q u e s ts s e n y a ls ,l’ a p a r e ll s in c r o n itz a e l r e llo tg e d e l G P S i c a lc u la e l r e ta r d d e ls s e n y a ls , é s a d ir , lad is tà n c ia a l s a tè l·lit. P e r « tr ia n g u la c ió » c a lc u la la p o s ic ió e n q u è e s tr o b a a q u e s t. L atr ia n g u la c ió e n e l c a s d e l G P S , a d if e r è n c ia d e l c a s 2 - D , q u e c o n s is te ix a e s b r in a r l’ a n g ler e s p e c te d e p u n ts c o n e g u ts , e s b a s a a d e te r m in a r la d is tà n c ia d e c a d a s a tè l·lit r e s p e c te a lp u n t d e m e s u r a m e n t. C o n e g u d e s le s d is tà n c ie s , e s d e te r m in a f à c ilm e n t la p r ò p ia p o s ic iór e la tiv a r e s p e c te a ls tr e s s a tè l·lits . C o n e ix e n t, a m é s , le s c o o r d e n a d e s o p o s ic ió d e file:///mnt/temp/oo/20120516075909/UNITAT%2010/Imatges/GPS%20diferencial.gifc a d a s c u n d ’ e lls p e l s e n y a l q u e e m e te n , s ’ o b té la p o s ic ió a b s o lu ta o c o o r d e n a d e s r e a lsd e l p u n t d e m e s u r a m e n t. T a m b é s ’ a c o n s e g u e ix u n a e x a c titu d e x tr e m a e n e l r e llo tg e d e lG P S , s im ila r a la d e ls r e llo tg e s a tò m ic s q u e d e s d e te r r a s in c r o n itz e n a ls s a tè l·lits .

×