Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

บทที่ 8

Download to read offline

 • Be the first to like this

บทที่ 8

 1. 1. บทที่ 8<br />เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ <br />
 2. 2. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้<br />การวัดผล (Measurement) คือ กระบวนการหาปริมาณ หรือจำนวนของสิ่งของต่าง โดยผลที่เออกมาจะเป็นตัวเลขหรือรูปแบบของสัญลักษณ์ที่สื่อถึงสิ่งที่เราต้องการ <br /> การทดสอบการศึกษา คือ กระบวนการวัดประเมินผลอย่างหนึ่ง ที่มีการกระทำอย่างมีระบบและเข้าไปช่วยกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิดและได้แสดงพฤติกรรมออกมาอย่างเต็มที่อย่างใดอย่างหนึ่ง <br />
 3. 3. การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง เป็นการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือการวินิจฉัยสิ่งที่เกิดขึ้นมาหรือสิ่งที่ได้รับการวัดผลมาแล้ว อาทิเช่น นายสมศักดิ์สูง 185 เซนติเมตร ผลการประเมินถือว่า เป็นคนที่มีส่วนสูง สูงมาก โดยต้องพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานที่ได้ให้กำหนดไว้ด้วย <br />บลูม(Bloom) และคณะ ได้แบ่งพฤติกรรมที่จะทำการวัดผล ได้ 3 ลักษณะด้วยกัน คือ 1.) วัดพฤติกรรมทางด้านพุทธิพิสัย ได้แก่ ด้านความคิด ความรู้ (ด้านสมอง) <br />2.) วัดพฤติกรรมด้านจิตพิสัย ได้แก่ ด้านความรู้สึกนึกคิด (ด้านจิตใจ) <br />3.) วัดพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย ได้แก่ การใช้กล้ามเนื้อ ประสาทสัมผัส ส่วนต่างๆของร่างกายเรา (ด้านการปฏิบัติ) <br />
 4. 4. จุดมุ่งหมายของการวัดผลการศึกษา<br />เราสามารถแบ่งจุดมุ่งหมายได้ออกเป็น 6 จุดมุ่งหมายด้วยกัน ได้แก่ <br />1.) กาวัดเพื่อและพัฒนาสมรรถภาพของตัวผู้เรียน <br />2.) การวัดผลเพื่อวินิจฉัย <br />3.) การวัดผลเพื่อจัดลำดับหรือจัดตำแหน่ง <br />4.) การวัดผลเพื่อเปรียบเทียบหรือเพื่อทราบพัฒนาการของผู้เรียน <br />5.) การวัดผลเพื่อพยากรณ์ <br />6.) การวัดผลเพื่อประเมิน <br />
 5. 5. หลักการวัดผลการศึกษา<br />หลักการวัดผลการศึกษานี้ได้ถูกแบ่งออกเป็น 5 หลักใหญ่ด้วยกัน ได้แก่ <br />1.) ตองวัดให้ตรงตามจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน <br />2.) เลือกใช้ใช้เครื่องมือที่ดีและเหมาะสม และต้องมีคุณภาพด้วย <br />3.) ระวังความคลาดเคลื่อนหรือความผิดพลาดของการวัด เมื่อใช้ก็ควรที่จะระมัดระวังอยู่ตลอดเวลา <br />4.) ประเมินผลการวัดให้ถูกต้อง คะแนนที่ผู้เรียนได้ต้องแปลงให้สมเหตุสมผลกันและถูกต้องตามหลักเกณฑ์การวัดผลประเมินผล <br />5.) การใช้ผลการวัดให้คุ้มค่า สิ่งสำคัญคือ เพื่อค้นและพัฒนาสมรรถภาพของผู้เรียนเอง ต้องพยายามรู้จักผู้เรียนให้มาก ในแต่ละคนๆ ว่า เด่นหรือด้อย ทางไหนบ้าง และหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้จงได้อยู่เสมอ <br />
 6. 6. เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล<br />การสังเกต (Observation) คือ การพิจารณาปรากฎการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อค้นหาความจริง <br /> การสังเกตจะมีรูปแบบการสังเกตเป็น 2 ลักษณะคือ สังเกตแบบร่วมด้วยกันกิจกรรมนั้นๆที่จัดขึ้นมาในห้องเรียนหรือร่วมกับผู้เรียนในกิจกรรมนั้นๆ อีกแบบก็คือ การสังเกตผลโดยการอยู่ห่างๆและมองเป็นภาพร่วมๆว่าผู้เรียนมีข้อขาดตกบกพร่องที่ไหน โดยสรุปเป็นภาพร่วม และยังแยกย่อยออกมาเป็น แบบไม่มีโครงสร้างและแบบมีโครงสร้างด้วย <br />
 7. 7. การสัมภาษณ์ ( Interview )<br />การสัมภาษณ์ คือ การสนทนาพูดคุยกันในเรื่องนั้นๆ โต้ตอบกันอย่างมีจุดมุ่งหมายร่วมกันเพื่อค้นหาความจริง ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ล้วงหน้า การสัมภาษณ์นั้นมีรูปแบบในวิธีนี้อยู่ 2 แบบด้วยกัน คือแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง <br /> แบบสอบถาม (Questionnaire) คือ เครื่องมือที่ช่วยวัดผลการศึกษาได้อีกแบบหนึ่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นที่นิยมกันมาก โดยอย่างยิ่งการเก็บข้องมูลทางด้านสังคมศาสตร์ อีกทั้งยังใช้วัดได้อย่างกว้างขวาง โดยมีรูปแบบของแบบสอบถามมี 2 แบบด้วยกัน ได้แก่ <br />
 8. 8. 1.แบบสอบถามชนิดปรายเปิด (Open-ended Form) <br />2.แบบสอบถามปรายปิด (Closed-ended Form) โดยยังแบ่งย่อยออกมาได้อีก 4 แบบสอบถามแบบปรายปิดอีกด้วย ได้แก่ <br /> 1.แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) <br /> 2.มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) <br /> 3.แบบจัดอันดับ (Rank Order) <br /> 4.แบบเติมคำสั้นๆลงในช่องว่าง (Fill in the blanks) <br />
 9. 9. การประเมินผลทางการศึกษา<br />การประเมินผลทางการศึกษา (Educational Evaluation) หมายถึง กระบวนการในการตัดสินใจลงสรุปคุณลักษณะหรือพฤติกรรมของผู้เรียนว่ามีอยู่ในระดับใด โดยต้องนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ซึ่งมีองค์ประกอบอยู่ 3 องค์ประกอบด้วยกัน ได้แก่ <br /> 1. ผลการวัด (Measurement) <br /> 2. เกณฑ์การพิจารณา (Criteria) <br /> 3. การตัดสินใจ (Decision) <br />
 10. 10. ขอบขายของการประเมินผลทางการศึกษา<br />มันเป็นสิ่งที่มองเห็นเป็นภาพในทางการศึกษาทั้งหมดเพราะ สิ่งที่สำคัญของมนุษย์เราเป็นหลักเลยคือ การศึกษา ว่าประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง กล่าวคือ มองภาพการศึกษาว่าเป็นการเรียนการสอนเพียงประการเดียว การประเมินการศึกษาจะประเมินในห้องเรียนเท่านั้น แต่หากว่ามองให้กว้างกว่าเดิม ภาพที่เห็นนั้นจะมีองค์ประกอบที่มากขึ้นและจะยิ่งทำให้การศึกษาไม่มีที่สิ้นสุด และเป็นไปอย่างไม่มีหยุด <br /> การศึกษาก็จะคลอบคลุมไปถึงองค์ประกอบดังที่จะกล่าวด้วยคือ <br />1.Input <br />2.Process <br />3.Product or Output <br />
 11. 11. ความสำคัญของการประเมินผล<br />ทางการศึกษา<br />1)ช่วยชี้ให้เห็นว่าการดำเนินงานเหมาะสมเพียงใด <br />2)ทำให้ทราบว่าการดำเนินงานบรรลุตามจุดประสงค์หรือไม่ <br />3)ช่วยกระตุ้นให้มีการเร่งรัด ปรับปรุง และการดำเนินงาน <br />4)ช่วยเห็นบกพร่องในการดำเนินงาน ในแต่ละขั้นตอนเป็นหลักในการปรับปรุงในการดำเนินงาน <br />5)ช่วยควบคุมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น <br />
 12. 12. การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์<br /> เป็นการวัดผลเพื่อต้องการทราบว่าผู้เรียนนั้นมีความสามารถถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้รึเปล่า และผลนั้นต้องนำคะแนนที่ได้ไปกระทำในกระบวนการแปลงคะแนนอีกที โดยคะแนนนั้นจะได้มาจากผลงานที่ดำเนินงานหรือการเรียนรู้ของผู้เรียนเอง แต่โดยตั้งให้ผ่านหรือเท่ากับเกณฑ์ ถึงจะถือว่าผ่าน และยังมีข้อควรคำนึงถึงการประเมินแบบอิงเกณฑ์นี้ด้วย ได้แก่<br />1.วัตถุประสงค์การสอนต้องชัดเจน <br />2.ข้อสอบมีความเที่ยงตรงสูงและครอบคลุมวัตถุประสงค์การสอน <br />3.เกณฑ์ที่วัดต้องเด่นชัด มีหลักเกณฑ์ที่อ้างอย่างมียุติธรรม <br />
 13. 13. การประเมินผลแบบอิงกลุ่ม<br />เป็นการวัดประเมินผลและเพื่อเปรียบเทียบคะแนนของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อนำไปจำแนกและแยกระดับว่า คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด แล้วนำมาเปรียบเทียบเพื่อประเมิน เช่นคะแนนการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย <br /> ข้อควรคำนึงถึง ได้แก่ <br />1.ข้อสอบต้องมีคุณภาพสูง มีความเชื่อถือได้และเที่ยงตรง <br />2.ข้อสอบที่ใช้จะต้องครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด การประเมินจะต้องมีความยุติธรรม และตามสภาพความเป็นจริงที่ได้ของผลการเรียนนั้นๆ <br />

Views

Total views

249

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

5

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×