Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Leaderboard champions league
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

บทที่ 7

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

บทที่ 7

 1. 1. บทที่ 7<br />บทที่ 7<br />สื่อและแหล่งการเรียนรู้<br />สื่อและแหล่งการเรียนรู้<br />
 2. 2. สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ <br />บทที่ 7<br />สื่อการเรียนรู้ หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือว่าที่มนุษย์สร้างขึ้นและทุกๆสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา อีกทั้งยังรวมไปถึง สื่อสิ่งพิมพ์ วิธีการสอนแบบต่างๆ กิจกรรมหรือกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ในการเรียนเรื่องนั้นๆ<br /> แหล่งการเรียนรู้ หมายถึง แหล่งข้อมูลข่าวสาร อาทิเช่น ห้องสมุด โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และประสบการณ์ส่งเสริมการใฝ่เรียนใฝ่รู้ของตัวผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนนั้นได้มีส่วนร่วมในการศึกษาค้นค้าวด้วยตนเอง อย่างกว้างขวางและไม่มีที่สิ้นสุด <br />สื่อและแหล่งการเรียนรู้<br />
 3. 3. สื่อการสอน <br />สื่อการสอน หมายถึง เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารความรู้ที่ผู้สอนต้องการจะจัดนำไปเป็นสิ่งที่เพิ่มประสิทธิภาพในการสอนและยังสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆเพื่อจะช่วยในการประกอบการเรียนการสอนได้อีกทางหนึ่งด้วย เป็นอย่างดี <br /> สื่อกาเสนอนั้นได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้หลายท่าน แต่ในที่นี้ผมจะของยก-ความหมายของ บราวน์ และคนอื่นๆ (Brown and other) กล่าวว่า สื่อการสอน หมายถึง จำพวกอุปกรณ์ทั้งหลายที่สามารถเสนอความรู้ให้แก่ผู้เรียนจนเกิดผลการเรียนที่ดี ทั้งนี้รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ไม่ใช่เฉพาะที่เป็นวัสดุและเครื่องมือเท่านั้น เช่น การศึกษานอกสถานที่ การสาธิต การทดลอง ตลอดจนการสัมภาษณ์ เป็นต้น <br />
 4. 4. ประเภทของสื่อการสอน <br />ซึ่งเราก็ได้ทราบกันแล้วว่า สื่อการสอนมีความหมายว่าอย่างไร และมีวิธีการอย่างไรในการใช้งานสื่อต่างๆ และยังมีการพัฒนาขึ้นมาในรูปแบบที่ใหม่ๆอยู่เสมอๆ และซึ่งปัจจุบันเองก็มีบทบาทเป็นอย่างมากมายเลยทีเดียวที่ส่งผลถึงสื่อการสอนที่มีการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างดีเยี่ยมอยู่เรื่อยๆมา และมีนักวิชาการท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า ประเภทของสื่อการสอนนั้นยังสามารถแบ่งออกเป็น ๑๑ ประเภทด้วยกัน <br /> โดย Dale โดยท่านเองพิจารณามาจากประสบการณ์ที่ได้รับจากสื่อการสอน โดยยึดความเป็นรูปธรรมและนามธรรม ซึ่ง ๑๑ ประเภทจะมีดังนี้ <br />
 5. 5. ๑๑ ประเภทของสื่อการสอน <br />1.ประสบการณ์ตรงที่มีความหมาย (Direct and Purposeful Experiences) <br />2.ประสบการณ์จำลอง (Contrived Experiences) <br />3.ประสบการณ์นาฏการ (Dramatized Experiences) <br />4.การสาธิต (Demonstrations) <br />5.การศึกษานอกสถานที่ (Study Trips) <br />6.นิทรรศการ (Exhibitions) <br />7.โทรทัศน์การศึกษา (Education Television) <br />8.ภาพยนตร์ (Motion Picture) <br />9.ภาพนิ่ง (Recordings. Radio. And Still Picture) <br />10.ทัศนสัญลักณ์ (Visual Symbols) <br />11.วจนสัญลักณ์(Verbal Symbols) <br />
 6. 6. หลักการใช้สื่อการสอน <br />การใช้สื่อการสอน นับว่ามีความสำคัญต่อการเรียนการสอนอย่างยิ่ง แต่หากว่าเมื่อมีการใช้สื่อการสอนที่ไม่ถูกต้อง ก็จะมีค่าหรือเกิดผลน้อยและกลายเป็นแถบจะไม่ได้ใช้เลยด้วยซ้ำเมื่อมีการใช้สื่อก็ควรที่จะใช้อย่างคุ้นค่าและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อประกอบการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนให้ได้มากที่สุด มีหลักในการใช้อยู่ 4 ประการหลักๆ <br />๑.หลักการเลือก (Selection) <br />๒.หลักการเตรียม (Preparation) <br />๓.หลักการนำเสนอ (Presentation) <br />๔.หลักการประเมินผล (Evaluation) <br />
 7. 7. การออกแบบสื่อ <br />ในการเลือกใช้สื่อการสอนแต่ละครั้ง ครูผู้สอนจะต้องเลือกแต่ละชนิดของสื่อการสอน มีดังนี้ <br />๑.ความเหมาะสม กับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการสอนหรือไม่ <br />๒.ความถูกต้อง สื่อที่ใช้จะช่วยให้นักเรียนได้ข้อสรุปที่ที่ถูกต้องหรือไม่ <br />๓.ความเข้าใจ สื่อที่จะนำมานั้นควรได้ให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดอย่างสม่ำเสมออยู่ตลอด <br />๔.ประสบการณ์ที่ได้รับ สิ่งที่นำมานั้นจะต้องเป็นตัวเพิ่มประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดีด้วย ๕.เหมาะสมกับวัย เนื้อหาที่ใส่ในสื่อต้องไม่ยากเกินไป...ไม่ง่ายเกินไปด้วย ต้องตามความสามารถของตัวผู้เรียนและต้องตามความต้องการของผู้เรียนด้วย <br />
 8. 8. ๖. เที่ยงตรงในเนื้อหา สื่อที่นำมานั้นจะต้องตรงตามเนื้อหาที่จะสอนและมีความตรงไปตรงมาด้วย ไม่อิงถึงสิ่งที่ทำให้เกิดความมึนงงขึ้น <br />๗. ใช้การได้ดี สื่อที่สร้างขึ้นนั้นควรใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและคุ้นกับกานสร้างสื่อนี้ <br />๘. คุ้มค่ากับราคา ผลที่ได้ก็สมควรที่จะคุ้มค่ากับการสร้างสื่อสิ่งนี้ และเวลา ราคาที่ใช้ไปทั้งหมด <br />๙. ตรงตามความต้องการ สื่อนั้นช่วยให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมได้ตามที่ ผู้สอนต้องการได้ด้วยหรือไม่ <br />๑๐. สื่อที่สร้างขึ้นนั้นจะช่วยในการที่ผู้เรียนจะมาสนใจได้มากน้อยแค่ไหน <br />
 9. 9. ประโยชน์ของสื่อ <br />เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากวัตถุที่เป็นรูปธรรม และยังเป็นตัวกระดุ้นให้ผู้เรียนได้สร้างความคิดใหม่ๆออกมาด้วย ด้วยตนเอง <br /> -กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในเรื่องที่จะเรียนกันมากขึ้น <br /> -ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายและจดจำได้ดีอีกด้วย <br /> -เป็นประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการทำกิจกรรมด้วยตนเองได้ <br /> -นำประสบการณ์นอกห้องเรียนมาศึกษาในห้องเรียนได้ <br /> -เป็นการสร้างแนวคิดใหม่ๆให้กับผู้เรียนอีกด้วยและการนำไปใช้ในอนาคตต่อไป <br />
 10. 10. องค์ประกอบของการออกแบบ <br />องค์ประกอบของการออกแบบ <br />1.จุด (Dots) <br />2.เส้น (Line) <br />3.รูปร่าง รูปทรง (Shape-Form) <br />4.ปริมาตร (Volume) <br />5.ลักษณะพื้นผิว (Texture) <br />6.บริเวณว่าง (Space) <br />7.สี (Color) <br />8.น้ำหนักสื่อ (Value) <br />
 11. 11. การเลือกสื่อและการดัดแปลงสื่อ <br />การเลือกสื่อให้เกิดความเหมาะสมนั้นต้องพิจารณาอยู่ ๓ ข้อหลัก ได้แก่<br />๑. การเลือกสื่อที่มีอยู่แล้ว โดยส่วนใหญ่แล้วในสถานศึกษาต่างๆนั้นจะมีสิ่งที่อำนวยความสะดวกอยู่แล้วรวมทั้งสื่อต่างๆๆที่เข้กับรายวิชานั้นๆได้ ก็จะสามารถนำมาเป็นสื่อการสอนก็ได้ <br /> ๒. ดัดแปลงสื่อที่มีอยู่แล้ว ให้ใช้ได้ดีและเหมาะสมกับการเรียนการสอนอีกระดับหนึ่ง <br />เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้แก่ผู้เรียนอีกด้วย <br /> ๓. การออกแบบผลติสื่อใหม่ ถ้าหากว่าสื่อนั้นๆมีอยู่แล้วและตรงกับสิ่งที่ต้องการเรียนการสอนด้วย ก็สามารถนำมาใช้ได้เลย แต่หากว่าไม่มีเลย การออกแบบนั้นจะเป็นเรื่อที่คุณครูผู้สอนจะต้องทำเป็นและเพื่อให้ผู้เรียนเองนั้นเข้าใจได้ง่ายขึ้น<br />
 12. 12. การออกแบบผลิตสื่อใหม่ <br />1.จุดมุ่งหมาย ต้องพิจารณาดูว่าผู้เรียนจะได้อะไรจากสื่อสิ่งใหม่ <br />2.ผู้เรียนเอง ควรพิจารณาตัวเองว่า เคยได้รับการหรือมีทักษะพื้นฐานมาก่อนหรือไม <br />3.ค่าใช้จ่าย มีงบประมาณที่เพียงพอหรือไม่ <br />4.ความเชียวชาญด้านเทคนิค หากเราไม่เก่งพอเราจะสามารถหาผู้ที่มีความรู้มีทักษะทางด้านนี้มาจากที่ไหน <br />5.มีเครื่องมือและอุปกรณ์พอต่อการผลิตสื่อสิ่งใหม่ๆได้หรือไม่ <br />6.สิ่งอำนวยความสะดวก มีอยู่แล้วหรือว่าจะจัดหาอย่างไร <br />7.เวลา มีเวลาพอสำหรับการออกแบบผลิตสื่อใหม่หรือไม่ <br />

Views

Total views

332

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×