Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

บทที่ 7

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

บทที่ 7

 1. 1. บทที่ 7<br />บทที่ 7<br />สื่อและแหล่งการเรียนรู้<br />สื่อและแหล่งการเรียนรู้<br />
 2. 2. สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ <br />บทที่ 7<br /> สื่อการเรียนรู้ หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือว่าที่มนุษย์สร้างขึ้นและทุกๆสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา อีกทั้งยังรวมไปถึง สื่อสิ่งพิมพ์ วิธีการสอนแบบต่างๆ กิจกรรมหรือกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ในการเรียนเรื่องนั้นๆ<br /> แหล่งการเรียนรู้ หมายถึง แหล่งข้อมูลข่าวสาร อาทิเช่น ห้องสมุด โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และประสบการณ์ส่งเสริมการใฝ่เรียนใฝ่รู้ของตัวผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนนั้นได้มีส่วนร่วมในการศึกษาค้นค้าวด้วยตนเอง อย่างกว้างขวางและไม่มีที่สิ้นสุด <br />สื่อและแหล่งการเรียนรู้<br />
 3. 3. สื่อการสอน <br />สื่อการสอน หมายถึง เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารความรู้ที่ผู้สอนต้องการจะจัดนำไปเป็นสิ่งที่เพิ่มประสิทธิภาพในการสอนและยังสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆเพื่อจะช่วยในการประกอบการเรียนการสอนได้อีกทางหนึ่งด้วย เป็นอย่างดี <br /> สื่อกาเสนอนั้นได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้หลายท่าน แต่ในที่นี้ผมจะของยก-ความหมายของ บราวน์ และคนอื่นๆ (Brown and other) กล่าวว่า สื่อการสอน หมายถึง จำพวกอุปกรณ์ทั้งหลายที่สามารถเสนอความรู้ให้แก่ผู้เรียนจนเกิดผลการเรียนที่ดี ทั้งนี้รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ไม่ใช่เฉพาะที่เป็นวัสดุและเครื่องมือเท่านั้น เช่น การศึกษานอกสถานที่ การสาธิต การทดลอง ตลอดจนการสัมภาษณ์ เป็นต้น <br />
 4. 4. ประเภทของสื่อการสอน <br />ซึ่งเราก็ได้ทราบกันแล้วว่า สื่อการสอนมีความหมายว่าอย่างไร และมีวิธีการอย่างไรในการใช้งานสื่อต่างๆ และยังมีการพัฒนาขึ้นมาในรูปแบบที่ใหม่ๆอยู่เสมอๆ และซึ่งปัจจุบันเองก็มีบทบาทเป็นอย่างมากมายเลยทีเดียวที่ส่งผลถึงสื่อการสอนที่มีการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างดีเยี่ยมอยู่เรื่อยๆมา และมีนักวิชาการท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า ประเภทของสื่อการสอนนั้นยังสามารถแบ่งออกเป็น ๑๑ ประเภทด้วยกัน <br /> โดย Daleโดยท่านเองพิจารณามาจากประสบการณ์ที่ได้รับจากสื่อการสอน โดยยึดความเป็นรูปธรรมและนามธรรม ซึ่ง ๑๑ ประเภทจะมีดังนี้ <br />
 5. 5. ๑๑ ประเภทของสื่อการสอน <br />1.ประสบการณ์ตรงที่มีความหมาย (Direct and Purposeful Experiences) <br />2.ประสบการณ์จำลอง (Contrived Experiences) <br />3.ประสบการณ์นาฏการ (Dramatized Experiences) <br />4.การสาธิต (Demonstrations) <br />5.การศึกษานอกสถานที่ (Study Trips) <br />6.นิทรรศการ (Exhibitions) <br />7.โทรทัศน์การศึกษา (Education Television) <br />8.ภาพยนตร์ (Motion Picture) <br />9.ภาพนิ่ง (Recordings. Radio. And Still Picture) <br />10.ทัศนสัญลักณ์(Visual Symbols) <br />11.วจนสัญลักณ์(Verbal Symbols) <br />
 6. 6. หลักการใช้สื่อการสอน <br /> การใช้สื่อการสอน นับว่ามีความสำคัญต่อการเรียนการสอนอย่างยิ่ง แต่หากว่าเมื่อมีการใช้สื่อการสอนที่ไม่ถูกต้อง ก็จะมีค่าหรือเกิดผลน้อยและกลายเป็นแถบจะไม่ได้ใช้เลยด้วยซ้ำเมื่อมีการใช้สื่อก็ควรที่จะใช้อย่างคุ้นค่าและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อประกอบการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนให้ได้มากที่สุด มีหลักในการใช้อยู่ 4 ประการหลักๆ <br />๑.หลักการเลือก (Selection) <br />๒.หลักการเตรียม (Preparation) <br />๓.หลักการนำเสนอ (Presentation) <br />๔.หลักการประเมินผล (Evaluation) <br />
 7. 7. การออกแบบสื่อ <br />ในการเลือกใช้สื่อการสอนแต่ละครั้ง ครูผู้สอนจะต้องเลือกแต่ละชนิดของสื่อการสอน มีดังนี้ <br />๑.ความเหมาะสม กับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการสอนหรือไม่ <br />๒.ความถูกต้อง สื่อที่ใช้จะช่วยให้นักเรียนได้ข้อสรุปที่ที่ถูกต้องหรือไม่ <br />๓.ความเข้าใจ สื่อที่จะนำมานั้นควรได้ให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดอย่างสม่ำเสมออยู่ตลอด <br />๔.ประสบการณ์ที่ได้รับ สิ่งที่นำมานั้นจะต้องเป็นตัวเพิ่มประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดีด้วย ๕.เหมาะสมกับวัย เนื้อหาที่ใส่ในสื่อต้องไม่ยากเกินไป...ไม่ง่ายเกินไปด้วย ต้องตามความสามารถของตัวผู้เรียนและต้องตามความต้องการของผู้เรียนด้วย <br />
 8. 8. ๖. เที่ยงตรงในเนื้อหา สื่อที่นำมานั้นจะต้องตรงตามเนื้อหาที่จะสอนและมีความตรงไปตรงมาด้วย ไม่อิงถึงสิ่งที่ทำให้เกิดความมึนงงขึ้น <br />๗. ใช้การได้ดี สื่อที่สร้างขึ้นนั้นควรใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและคุ้นกับกานสร้างสื่อนี้ <br />๘. คุ้มค่ากับราคา ผลที่ได้ก็สมควรที่จะคุ้มค่ากับการสร้างสื่อสิ่งนี้ และเวลา ราคาที่ใช้ไปทั้งหมด <br />๙. ตรงตามความต้องการ สื่อนั้นช่วยให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมได้ตามที่ ผู้สอนต้องการได้ด้วยหรือไม่ <br />๑๐. สื่อที่สร้างขึ้นนั้นจะช่วยในการที่ผู้เรียนจะมาสนใจได้มากน้อยแค่ไหน <br />
 9. 9. ประโยชน์ของสื่อ <br />เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากวัตถุที่เป็นรูปธรรม และยังเป็นตัวกระดุ้นให้ผู้เรียนได้สร้างความคิดใหม่ๆออกมาด้วย ด้วยตนเอง <br /> -กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในเรื่องที่จะเรียนกันมากขึ้น <br /> -ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายและจดจำได้ดีอีกด้วย <br /> -เป็นประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการทำกิจกรรมด้วยตนเองได้ <br /> -นำประสบการณ์นอกห้องเรียนมาศึกษาในห้องเรียนได้ <br /> -เป็นการสร้างแนวคิดใหม่ๆให้กับผู้เรียนอีกด้วยและการนำไปใช้ในอนาคตต่อไป <br />
 10. 10. องค์ประกอบของการออกแบบ <br />องค์ประกอบของการออกแบบ <br />1.จุด (Dots) <br />2.เส้น(Line) <br />3.รูปร่าง รูปทรง (Shape-Form) <br />4.ปริมาตร(Volume) <br />5.ลักษณะพื้นผิว (Texture) <br />6.บริเวณว่าง (Space) <br />7.สี (Color) <br />8.น้ำหนักสื่อ (Value) <br />
 11. 11. การเลือกสื่อและการดัดแปลงสื่อ <br /> การเลือกสื่อให้เกิดความเหมาะสมนั้นต้องพิจารณาอยู่ ๓ ข้อหลัก ได้แก่<br />๑. การเลือกสื่อที่มีอยู่แล้ว โดยส่วนใหญ่แล้วในสถานศึกษาต่างๆนั้นจะมีสิ่งที่อำนวยความสะดวกอยู่แล้วรวมทั้งสื่อต่างๆๆที่เข้กับรายวิชานั้นๆได้ ก็จะสามารถนำมาเป็นสื่อการสอนก็ได้ <br /> ๒. ดัดแปลงสื่อที่มีอยู่แล้ว ให้ใช้ได้ดีและเหมาะสมกับการเรียนการสอนอีกระดับหนึ่ง <br />เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้แก่ผู้เรียนอีกด้วย <br /> ๓. การออกแบบผลติสื่อใหม่ ถ้าหากว่าสื่อนั้นๆมีอยู่แล้วและตรงกับสิ่งที่ต้องการเรียนการสอนด้วย ก็สามารถนำมาใช้ได้เลย แต่หากว่าไม่มีเลย การออกแบบนั้นจะเป็นเรื่อที่คุณครูผู้สอนจะต้องทำเป็นและเพื่อให้ผู้เรียนเองนั้นเข้าใจได้ง่ายขึ้น<br />
 12. 12. การออกแบบผลิตสื่อใหม่ <br />1.จุดมุ่งหมาย ต้องพิจารณาดูว่าผู้เรียนจะได้อะไรจากสื่อสิ่งใหม่ <br />2.ผู้เรียนเอง ควรพิจารณาตัวเองว่า เคยได้รับการหรือมีทักษะพื้นฐานมาก่อนหรือไม <br />3.ค่าใช้จ่าย มีงบประมาณที่เพียงพอหรือไม่ <br />4.ความเชียวชาญด้านเทคนิค หากเราไม่เก่งพอเราจะสามารถหาผู้ที่มีความรู้มีทักษะทางด้านนี้มาจากที่ไหน <br />5.มีเครื่องมือและอุปกรณ์พอต่อการผลิตสื่อสิ่งใหม่ๆได้หรือไม่ <br />6.สิ่งอำนวยความสะดวก มีอยู่แล้วหรือว่าจะจัดหาอย่างไร <br />7.เวลา มีเวลาพอสำหรับการออกแบบผลิตสื่อใหม่หรือไม่ <br />

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

349

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×