Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Suc Manh Cua Su Doan Ket

ĐOÀN KẾT LÀ SỨC MẠNH: câu châm ngôn này không bao giờ cũ, nó luôn đúng và mãi là chân lý

  • Login to see the comments

Suc Manh Cua Su Doan Ket

  1. 1. BNI VIETNAM – CSJ CHAPTER - 2015
  2. 2. BNI CSJ - 2015 TH NG TR NG LÀ CHI N TR NGƯƠ ƯỜ Ế ƯỜ
  3. 3. CÂU CHUYỆN 2 CON DÊ CÙNG ĐI QUA 1 CÂY CẦU BNI CSJ - 2015
  4. 4. SỨC MẠNH CỦA CON GẤU? BNI CSJ - 2015
  5. 5. Ý NGHĨA CÂU CHUYỆN ********* ĐOÀN KẾT LÀ SỨC MẠNH: câu châm ngôn này không bao giờ cũ, nó luôn đúng và mãi là chân lý BNI là mô hình kết nối doanh nghiệp vừa và nhỏ thành công nhất hiện nay tại VN cũng như trên toàn thế giới  Chúc mừng bạn là thành viên của BNI-CSJ: Con gấu con đang trưởng thành & sẽ là 1 trong những con gấu đầu đàn. ********* BNI CSJ - 2015

×