‫به نام خدا‬
Organization Analysis of
Ministry of Youth and
Sports in Iran
Analyst: Vajiheh Zoghiyan

1

‫تحلیل سازماندهی ...
‫2‬

‫توصیف‬

‫معرفی:‬

‫وزارت ورزش و جوانان‬
‫وزرات ورزش و جوانان در راستای تحقق توسعه ورزش در‬
‫کشور و با چشم انداز گستر...
‫3‬

‫تاریخچه‬
‫‪ ‬وزارت ورزش و جوانان در تاریخ ۸ دیماه 9۸31 و پس از ادغام سازمان تربیت بدنی و‬
‫سازمان ملی جوانان در مجل...
‫4‬

‫تسهیالت و‬
‫خدمات‬
‫رویداد‬

‫درخواست گواهی کسر از حقوق‬

‫تسهیالت دانشگاهی‬
‫درخواست ضمانت وام‬
‫دستورالعمل اعزام ه...
‫5‬

‫اهداف وزارت ورزش و جوانان:‬
‫پرورش نیروی جسمانی و تقویت روحیه سالم در افراد .‬
‫·‬
‫توسعه و تعمیم ورزش و هـماهنگ ساخ...
‫وظایف کلی‬
‫6‬

‫1- حوزه ورزش‬
‫برنامه ریزی، سیاستگذاری و نظارت به منظور:‬

‫توسعه و تعمیم ورزش و پرورش نیروی بدنی و تقوی...
‫7‬

‫·‬
‫آنها.‬
‫· تدوین شاخصهای مربوط به صدور و لغو پروانه باشگاهها و تعیین صالحیت اخالقی‬
‫مدیران مراکز ورزشی و تفریحات...
‫وظایف کلی‬
‫8‬

‫2- حوزه جوانان‬

‫· مطالعه و پژوهش در حوزههای راهبردی امور جوانان به منظور بازشناسی و تبیین مسائل و‬
‫نی...
‫9‬

‫‪ · ‬تهیه و تدوین «برنامه جامع ساماندهی امور جوانان کشور» با عنایت به جایگاه نقش و‬
‫مأموریتهای اساسی دستگاه های مخ...
10

Gathered by: Vajiheh Zoghiyan
‫11‬

‫فصل دوم‬
‫تحلیل سازمانی وزارت ورزش و جوانان‬

‫‪Gathered by: Vajiheh Zoghiyan‬‬
‫21‬

‫تحلیل اقتصادی‬
‫‪“ ‬با تشکیل وزارتخانه کارآیی و کارآمدی در ورزش کاهش پیدا می کند و بازار ورزش ایران‬
‫به لحاظ اقتص...
‫31‬

‫ساختار وزارتخانه از دید ابعاد ساختاری سازمان‬
‫‪ ‬همانگونه که می دانیم ابعاد ساختاری سازمان شامل پیچیدگی،رسمیت و ت...
‫41‬

‫‪ ‬وزیر می تواند عالوه بر تخصصی کردن کارها ، جهت افزایش راندمان مدیریت هر واحد را‬
‫با مسئولیت کامل به عهده مدیران...
‫51‬

‫تاثیر ابعاد محتوایی سازمان بر روی ساختار‬
‫‪ ‬سازمان یک وزارتخانه دولتی می باشد و استراتژی خاصی را دنبال نمی کند.‬...
‫61‬

‫رسمیت،پیچیدگی و تمرکز‬
‫‪ ‬با توجه به تقسیم کارها و تقسیم بندی فعالیت های سازمان در سطوح مختلف سازمانی و‬
‫با نگاه...
‫71‬

‫‪ ‬بخش میانی ، بخش حاکم در سازمان بوده و ساختار همان بخش حاکم شده است.‬
‫‪ ‬سازمان وزارتخانه در حالت انفعالی به س...
‫81‬

‫‪ ‬متاسفانه ریسک پذیری در سازمان پایین است .‬
‫‪ ‬بوروکراسی در سازمان اجرا می شود . اگر تفویض اختیار صورت گیرد به...
‫91‬

‫نتیجه گیری و پیشنهادات‬
‫1.تحلیل پژوهشی‬
‫‪ ‬اگر در سازمان کارآفرینی سازمانی صورت گیرد، سازمان بصورت پویا و نوآور ...
‫02‬

‫‪ ‬نگاهی اجمالی به مطالعات تطبیقی انجام شده در خصوص ورزش حرفه ای چند کشور از‬
‫منظر ساختار مدیریت ورزش حرفه ای ، ح...
‫12‬

‫‪ ‬الزم به ذکر است که تربیت بدنی و ورزش، حتی با سالمت جامعه ارتباط مستقیم دارد.‬
‫برای نمونه هزینه ورزش با هزینه د...
‫22‬

‫موارد قابل اصالح‬
‫‪ ‬سبک رهبری: نتایج پژوهش ها نشان می دهد که عواملی چون شایسته ساالری ،تفویض‬
‫اختیار به کارکنان...
‫32‬

‫‪ ‬فرهنگ سازمانی: اگر سازمانی قصد دارد واقعا کارآفرینی داشته باشد ، باید فرهنگ سازمان‬
‫به فضای کارآفرینانه مبدل ش...
‫42‬

‫‪ ‬تضاد سازمانی: مطالعات نشان می دهد که غوطه ور شدن در کارها، مشکالت با سایر افراد،‬
‫دلتنگی و نیاز به موفقیت از ج...
‫52‬

‫پیشنهادات(که پیش تر این پیشنهادات بصورت عملی و اجرایی به‬
‫تفصیل توضیح داده شده است)‬
‫‪ ‬تفویض کارها به افراد خال...
‫62‬

‫ضرورت وجود جایگاه مستقل مدیریت خصوصی سازی در‬
‫وزارت ورزش‬
‫‪ ‬با عنایت به ساختار جدید وزارت خانه ورزش وجوانان بدی...
‫72‬

‫‪ ‬مبحث خصوصی سازی و واگذاری تصدی گری به بخش غیر دولتی ، تعاونی و بخش‬
‫خصوصی در ورزش و امور جوانان حدودا از سال 3...
‫82‬

‫‪ ‬وبه ناچار ضمن عقیم ماندن واگذاری تصدیگری به بخش غیر دولتی – عدم تحقق اهداف‬
‫مندرج در جزء 1و2 بند ز ماده ۷11 قا...
‫92‬

‫پیشنهادات برای بخش ورزش حرفه ای‬
‫1-واگذاری اماکن ورزشی(حرفه ای) به صورت هدفمند با رعایت بند سوم اصل سوم قانون اساس...
‫03‬

‫۷-پی گیری مصوب نمودن قوانین اشتغال جوانان و ورزشکاران و دست اندرکاران امور‬
‫فرهنگی و هنری در بخش دولتی، غیر دولتی ...
‫13‬

‫پیشنهادات برای بخش ورزش آماتوری‬
‫1-واگذاری رایگان اماکن ورزشی به فدراسیونها و هئیتهای ورزشی آماتوری‬
‫تجدید نظر و ...
‫23‬

‫4-برآورد نیاز واقعی مدیریت هزینه ورزش آماتوری کشور وکمک به خصوصی سازی ورزش آماتوری‬
‫در هردوره ای اعتباراتی با اسام...
‫۶-طراحی و تغییر در شکل ، رنگ و معماری کلیه اماکن و مجموعه های ورزشی‬
‫از نظر روانشناسی اجتماعی طراحی ، شکل ، معماری ، است...
‫۸- تدوین دستور العمل جدید و قانونمند ورزش کارکنان دولت با رویکرد جدید بهره وری منابع انسانی‬
‫43چگونگی توسعه و تعمیم ورزش...
‫11-توجه کارشناسی و واقع گرایانه به ورزش روستاها‬
‫53 با توجه به اختصاص ۰3% آمارجمعیت کشور به جمعیت روستایی و سهم بسزای ای...
‫21-توجه جدی به علوم مدیریتی وتوسعه منابع انسانی وکاربردی نمودن آنها‬
‫63الف- اقدام عملی به اجرای جدی سیستم برنامه ریزی نی...
‫73‬

‫41- تدوین برنامه فرهنگی و تربیتی‬
‫تدوین برنامه فرهنگی و تربیتی منطبق با اصول و مبنای اسالمی و ایرانی با استفاده‬
‫...
‫83‬

‫منابع: سایت وزارت ورزش و جوانان‬
‫مجله توسعه کارآفرینی دانشگاه تهران‬
‫سایت دکتر علی دادپی‬
‫مقاله شناسایی و تحلیل ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Organizational analysis of Ministry of Youth and Sports in Iran

880 views

Published on

this file is an organizational analysis about Ministry of Youth and Sports in Iran, organization flowchart, strength and weaknesses of this Ministry, structure, values, vision, Mission

Published in: Sports
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
880
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Organizational analysis of Ministry of Youth and Sports in Iran

 1. 1. ‫به نام خدا‬ Organization Analysis of Ministry of Youth and Sports in Iran Analyst: Vajiheh Zoghiyan 1 ‫تحلیل سازماندهی وزارت‬ ‫ورزش و جوانان‬ ‫تحلیلگر:وجیهه ذوقیان‬ Revised by: Dr.Shahi ‫استاد:دکتر شاهی‬ April 2013 1392 ‫اردیبهشت ماه‬
 2. 2. ‫2‬ ‫توصیف‬ ‫معرفی:‬ ‫وزارت ورزش و جوانان‬ ‫وزرات ورزش و جوانان در راستای تحقق توسعه ورزش در‬ ‫کشور و با چشم انداز گسترش در و صعود ورزش حرفه ای‬ ‫کشور به سطح جهانی و بین المللی شروع به فعالیت نموده‬ ‫است.‬ ‫‪Gathered by: Vajiheh Zoghiyan‬‬
 3. 3. ‫3‬ ‫تاریخچه‬ ‫‪ ‬وزارت ورزش و جوانان در تاریخ ۸ دیماه 9۸31 و پس از ادغام سازمان تربیت بدنی و‬ ‫سازمان ملی جوانان در مجلس هشتم تشکیل شد. این سازمان عالیترین مرجع رسیدگی به‬ ‫مسایل مربوط به ورزش و جوانان در ایران است. مرکز فعالیت های قرآنی جوانان کشور،‬ ‫نهادی قرآنی است که زیر نظر وزارت ورزش و جوانان فعالیت میکند.‬ ‫‪ ‬هماکنون محمد عباسی وزیر وزارتخانه است. حمید سجادی نخستین وزیر پیشنهادی‬ ‫ورزش و جوانان، در اواخر خردادماه ۰931 به مجلس شورای اسالمی معرفی شد، اما با ۷31‬ ‫رأی مخالف نتوانست رأی اعتماد مجلس را کسب کند. محمد عباسی در پنجم مردادماه‬ ‫۰931 به عنوان دومین وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان به مجلس معرفی شد.‬ ‫که 21 مرداد با ۸۶1 رای موافق و 1۶ مخالف و ۵1 ممتنع رای اعتماد گرفت.‬ ‫‪Gathered by: Vajiheh Zoghiyan‬‬
 4. 4. ‫4‬ ‫تسهیالت و‬ ‫خدمات‬ ‫رویداد‬ ‫درخواست گواهی کسر از حقوق‬ ‫تسهیالت دانشگاهی‬ ‫درخواست ضمانت وام‬ ‫دستورالعمل اعزام های برون مرزی‬ ‫خدمات‬ ‫ارزیابی عملکرد و‬ ‫ارزشیابی‬ ‫امور اداری و‬ ‫رفاهی‬ ‫فدراسیون‬ ‫گزارش عملکرد فدراسیون‬ ‫محور توسعه‬ ‫هیئت های ورزشی‬ ‫گزارش عملکرد هیئت‬ ‫های ورزشی‬ ‫محور مدیریت و‬ ‫پشتیبانی‬ ‫ورزشکاران‬ ‫استان ها‬ ‫تقویم ورزشی‬ ‫محور قهرمانی‬ ‫فرم های خام ارزیابی عملکرد ادارات کل ورزش و‬ ‫جوانان استان ها‬ ‫اردوها و مسابقات برون مرزی و فعالیت های بین المللی‬ ‫اردوها و مسابقات داخلی‬ ‫فعالیت های آموزشی-پژوهشی‬ ‫فعالیت های فرهنگی(گردهمایی-سمینار-مجمع-...)‬ ‫طرح های استعدادیابی-بسترسازی-توسعه ای-ورزش های‬ ‫پایه و پرمدال‬ ‫‪Gathered by: Vajiheh Zoghiyan‬‬
 5. 5. ‫5‬ ‫اهداف وزارت ورزش و جوانان:‬ ‫پرورش نیروی جسمانی و تقویت روحیه سالم در افراد .‬ ‫·‬ ‫توسعه و تعمیم ورزش و هـماهنگ ساختن فعالیتهای تربیت بدنی و تفریحات سالم .‬ ‫·‬ ‫ایجاد و اداره امور مراکز ورزش وتوسعه و ترویج ورزش قهرمانی به منظور تحقق‬ ‫·‬ ‫اهداف نظام.‬ ‫حل مسائل جوانان‬ ‫·‬ ‫اعتال و رشد نسل جوان کشور‬ ‫·‬ ‫استفاده بهینه از استعداد و تواناییهای نسل جوان‬ ‫·‬ ‫‪Gathered by: Vajiheh Zoghiyan‬‬
 6. 6. ‫وظایف کلی‬ ‫6‬ ‫1- حوزه ورزش‬ ‫برنامه ریزی، سیاستگذاری و نظارت به منظور:‬ ‫توسعه و تعمیم ورزش و پرورش نیروی بدنی و تقویت روحیه سالم در‬ ‫·‬ ‫افراد کشور.‬ ‫تعلیم و تربیت داوران و مربیان ورزش در سراسر کشور.‬ ‫·‬ ‫همگانی کردن ورزش در سطح کشور‬ ‫·‬ ‫تعمیم ورزش در روستاها و مناطق عشایری.‬ ‫·‬ ‫ارتقاء سطح ورزش قهرمانی برای دستیابی به رتبه های برتر در میادین‬ ‫·‬ ‫بین المللی.‬ ‫ارتقاء سطح ورزش حرفه ای با رویکرد اقتصادی.‬ ‫·‬ ‫‪Gathered by: Vajiheh Zoghiyan‬‬
 7. 7. ‫7‬ ‫·‬ ‫آنها.‬ ‫· تدوین شاخصهای مربوط به صدور و لغو پروانه باشگاهها و تعیین صالحیت اخالقی‬ ‫مدیران مراکز ورزشی و تفریحات سالم کشور و نظارت بر فعالیتهای آنها طبق آئین نامه‬ ‫مصوب.‬ ‫هدایت و حمایت فدراسیون ها و هیئت های ورزشی برای دستیابی به اهداف ورزشی‬ ‫·‬ ‫تعیین شده .‬ ‫· بازرسی امور فنی مربوط به ورزش و تربیت بدنی در مدارس، دانشگاهها، آموزشگاههای‬ ‫عالی و سایر دستگاه های اجرایی برای تحقق اهداف تعیین شده.‬ ‫· ایجاد بستری مناسب جهت برقراری ارتباط واحدهای تحت پوشش سازمان با مراکز بین‬ ‫المللی تخصصی علمی ـ ورزشی به منظور دستیابی به آخرین اطالعات و دستاوردها در زمینه‬ ‫های مربوطه.‬ ‫فراهم نمودن تمهیدات الزم برای تقویت مشارکت بخش غیر دولتی و تحکیم نهضت‬ ‫·‬ ‫داوطلبی در فعالیتهای ورزشی.‬ ‫تأسیس، تجهیز و اداره ورزشگاهها (استادیوم ها) و سایر مراکز ورزشی جهت توسعه‬ ‫‪Gathered by: Vajiheh Zoghiyan‬‬
 8. 8. ‫وظایف کلی‬ ‫8‬ ‫2- حوزه جوانان‬ ‫· مطالعه و پژوهش در حوزههای راهبردی امور جوانان به منظور بازشناسی و تبیین مسائل و‬ ‫نیازهای گوناگون جوانان و ارائه راهبردهای مناسب برای حل مسائل آنان و هماهنگی مطالعات‬ ‫کاربردی دستگاههای اجرایی در این زمینه.‬ ‫شناسایی، نظارت، حمایت و تقویت تشکلهای غیردولتی جوانان.‬ ‫·‬ ‫شناسایی فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به تشکلها و سازمانهای‬ ‫·‬ ‫غیردولتی جوانان با همکاری مراجع ذیربط.‬ ‫بررسی عملکرد و میزان اثربخشی فعالیتهای دستگاه های اجرایی مرتبط با امور جوانان و‬ ‫·‬ ‫ارسال به مراجع ذیربط.‬ ‫ساماندهی و نظارت بر مراکز خدمات مشاورهای و اطالعرسانی جوانان.‬ ‫·‬ ‫· طراحی و مدیریت برنامههای ملی ویژه و فرابخشی و نمونهسازی فعالیتهای مر بوط به جوانان‬ ‫با همکاری دستگاههای اجرایی مربوط.‬ ‫‪Gathered by: Vajiheh Zoghiyan‬‬
 9. 9. ‫9‬ ‫‪ · ‬تهیه و تدوین «برنامه جامع ساماندهی امور جوانان کشور» با عنایت به جایگاه نقش و‬ ‫مأموریتهای اساسی دستگاه های مختلف دولتی و غیردولتی مرتبط با امور جوانان.‬ ‫‪ · ‬مطالعه و بررسی قوانین و مقررات مربوط به جوانان در جهت رفع کاستیها و پیشنهاد‬ ‫برای تغییر و اصالح یا وضع قوانین جدید به مراجع ذیصالح با همکاری دستگاه های‬ ‫ذیربط.‬ ‫‪ · ‬ساماندهی فعالیتهای فراغتی نسل جوان متناسب با مقتضیات دوره جوانی در جهت‬ ‫سازندگی کشور و رفع محرومیت فرهنگی و اجتماعی جوانان در مناطق شهری و روستایی.‬ ‫ارائه شیوههای مناسب برای استفاده بهینه از استعدادها و تواناییهای جوانان و‬ ‫‪·‬‬ ‫بهرهگیری بیشتر از امکانات و منابع دستگاههای اجرایی ذیربط.‬ ‫همکاری در تعیین ضوابط و استاندارد برای فعالیتهای مراکز فرهنگی و هنری‬ ‫‪·‬‬ ‫مربوط به جوانان با دستگاههای اجرایی ذیربط.‬ ‫‪Gathered by: Vajiheh Zoghiyan‬‬
 10. 10. 10 Gathered by: Vajiheh Zoghiyan
 11. 11. ‫11‬ ‫فصل دوم‬ ‫تحلیل سازمانی وزارت ورزش و جوانان‬ ‫‪Gathered by: Vajiheh Zoghiyan‬‬
 12. 12. ‫21‬ ‫تحلیل اقتصادی‬ ‫‪“ ‬با تشکیل وزارتخانه کارآیی و کارآمدی در ورزش کاهش پیدا می کند و بازار ورزش ایران‬ ‫به لحاظ اقتصادی از دست می رود.”‬ ‫‪ “ ‬دولت بزرگ می شود و تامین هزینه های سرسام آورش بدون نرخ باالی مالیاتی ممکن‬ ‫نیست.”‬ ‫‪Gathered by: Vajiheh Zoghiyan‬‬
 13. 13. ‫31‬ ‫ساختار وزارتخانه از دید ابعاد ساختاری سازمان‬ ‫‪ ‬همانگونه که می دانیم ابعاد ساختاری سازمان شامل پیچیدگی،رسمیت و تمرکز‬ ‫است.مولفه های خاص این ابعاد ساختاری همیشه مورد توجه تحلیل گران سازمانها بوده‬ ‫است.در این تحلیل نیز این مولفه ها را در ساختار وزارتخانه دنبال می کنیم.تقسیم‬ ‫کار،بخش بندی،حیطه نظارت و بازبینی،تفویض اختیار و استاندارد سازی.‬ ‫‪ ‬وظایف سازمان به بخش های جداگانه ای تقسیم شده اند و هر بخش بصورت جداگانه کار‬ ‫خود را بصورت تخصصی انجام می دهد و باید با این روند کارایی باال برود و کارها بصورت‬ ‫تخصصی انجام می شوند و این نوع تقسیم کار منجر به پیچیدگی می شود.‬ ‫چون وزارتخانه ترکیب سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان بوده است.بخش‬ ‫تخصصی جوانان از بخش ورزشی کامال تفکیک شده است.‬ ‫‪ ‬بخش بندی در بخش ادارات تربیت بدنی بر اساس منطقه جغرافیایی صورت گرفته و در‬ ‫بخش فدراسیون ها بر اساس محصوالت انجام شده و در بخش سطح مرتبه 2 وزارتخانه بر‬ ‫اساس وظایف انجام شده است.‬ ‫‪ ‬با توجه به تخصصی بودن هر بخش در انجام کارها انتظار می رود که حیطه نظارت در‬ ‫سطوح باالتر کوچک تر باشد و در سطوح پایین تر حیطه نظارت گسترده تر شود .اما‬ ‫متاسفانه در چارت سازمانی عکس این موضوع را شاهد هستیم و حیطه نظارتی در بخش‬ ‫وزیر بسیار گسترده است و در بخش های میانی و پایین تر حیطه نظارتی کوچک تر می‬ ‫شود.‬ ‫‪Gathered by: Vajiheh Zoghiyan‬‬
 14. 14. ‫41‬ ‫‪ ‬وزیر می تواند عالوه بر تخصصی کردن کارها ، جهت افزایش راندمان مدیریت هر واحد را‬ ‫با مسئولیت کامل به عهده مدیران متخصص و ماهر بسپرد اما عکس این موضوع را شاهد‬ ‫هستیم و تفویض اختیار در وزارتخانه پایین است.‬ ‫‪ ‬همان طور که در بخش خدمات نیز مشاهده شد وجود قوانین و مقررات باعث شده است که‬ ‫کارها بر مبنای قوانین و رویه ها و دستور العمل ها صورت گیرد و استاندارد سازی‬ ‫وزارتخانه باالست.‬ ‫‪Gathered by: Vajiheh Zoghiyan‬‬
 15. 15. ‫51‬ ‫تاثیر ابعاد محتوایی سازمان بر روی ساختار‬ ‫‪ ‬سازمان یک وزارتخانه دولتی می باشد و استراتژی خاصی را دنبال نمی کند.‬ ‫‪ ‬به علت خدماتی که سازمان ارائه می دهد نیاز به هیچ گونه تکنولوژی جدید و به روز دیده‬ ‫نمی شود.‬ ‫‪ ‬اندازه سازمان بزرگ است و این روی ساختار تاثیر می گذارد و ساختار را پیچیده تر می‬ ‫کند.‬ ‫‪ ‬محیط سازمان یک محیط عمومی و دولتی است و محیط آرامی است و سازمان رقیبی‬ ‫ندارد. هیچ وقت نگرانی وجود ندارد مبنی بر اینکه سازمان از بین برود پس سازمان به وجود‬ ‫خود ادامه می دهد.محیط کامال ایستا است.‬ ‫‪ ‬فرهنگ سازمانی برگرفته از فرهنگ مردمی در کشور و با توجه به دولتی بودن سازمان،‬ ‫فرهنگ فردگرایی بوده است.‬ ‫‪Gathered by: Vajiheh Zoghiyan‬‬
 16. 16. ‫61‬ ‫رسمیت،پیچیدگی و تمرکز‬ ‫‪ ‬با توجه به تقسیم کارها و تقسیم بندی فعالیت های سازمان در سطوح مختلف سازمانی و‬ ‫با نگاه به بخش های مختلف، می توان ساختار سازمان را یک ساختار پیچیده تصور کرد.‬ ‫هر سه نوع پیچیدگی افقی و عمودی و جغرافیایی در سازمان دیده می شود.‬ ‫‪ ‬با توجه به دولتی بودن سازمان و حساسیت تصمیم گیری در بخش های مختلف، دستورات‬ ‫کالن در حوزه وزیر قرار می گیرد و فقط دستورات عملیاتی در بخش های اجرایی و‬ ‫خدماتی توسط ادارات تربیت بدنی و فدراسیون ها انجام می پذیرد.از این سو تفویض اختیار‬ ‫در سازمان کم است و تمرکز باال را در سازمان شاهد هستیم.‬ ‫‪ ‬سازمان یک نهاد دولتی می باشد و از رسمیت زیادی برخوردار است و باید بر طبق قوانین و‬ ‫رویه ها و دستورالعمل ها عمل کند. تدوین دستور العمل ها و فرآیندها،مقررات،رویه‬ ‫ها،تدوین شرح شغلی مشخص، از جمله فعالیت هایی است که اشاره به رسمیت دارد.‬ ‫‪Gathered by: Vajiheh Zoghiyan‬‬
 17. 17. ‫71‬ ‫‪ ‬بخش میانی ، بخش حاکم در سازمان بوده و ساختار همان بخش حاکم شده است.‬ ‫‪ ‬سازمان وزارتخانه در حالت انفعالی به سر می برد.‬ ‫‪ ‬در بخش فدراسیون ها،ساختار بخشی مبتنی بر محصول دیده می شود و باید فدراسیون،‬ ‫با ارتقای هر بخش همراه شود و کیفیت را باال ببرد و اگر به یک فدراسیون آسیبی‬ ‫برسد،فدراسیون های دیگر حداقل بطور مستقیم متحمل آسیب نشوند.‬ ‫‪ ‬وزارتخانه در بررسی نمودار زندگی اش در مرحله رشد به سر می برد و به لحاظ نظریه‬ ‫مایلز و اسنو، ساختار وزارت ورزش انفعالی است.‬ ‫‪ ‬انتظار در سازمان اینگونه است که با 4 سال سرمایه گذاری در ورزش،در مسابقات المپیک‬ ‫و بین المللی وارد شویم. اما باید این گونه اهداف بصورت بلند مدت تعریف شوند و برای‬ ‫موفقیت در ورزش حرفه ای و رسیدن به سطح جهانی باید برنامه ریزی ها و طرح های‬ ‫بلندمدت ریخته شود اما در کنار آن اهداف کوتاه مدت کنار گذاشته نشود.نگرش سازمان‬ ‫بصورت کوتاه مدت است.‬ ‫‪ ‬در نظریات هافستد و تحقیقات او در ایران بر روی مدل ۵ بعدی، شاخص‬ ‫)‪ LTO(long term orientation‬اصال نمره ای ندارد و تعریف نمی شود.‬ ‫‪Gathered by: Vajiheh Zoghiyan‬‬
 18. 18. ‫81‬ ‫‪ ‬متاسفانه ریسک پذیری در سازمان پایین است .‬ ‫‪ ‬بوروکراسی در سازمان اجرا می شود . اگر تفویض اختیار صورت گیرد به راحتی می توان‬ ‫بوروکراسی ایده آل را در سازمان ایجاد کرد ، چون اگر همه دستورات از رده های باالی‬ ‫سازمان داده شوند و بخواهند با توجه به چارت سازمانی مراحل را طی کنند تا به مرحله‬ ‫اجرا برسند بسیار زمان بر است و کارها کند می شود و اهداف فدای قوانین می شوند و در‬ ‫برخی موارد افراد ارباب رجوع سرخورده می شوند. اما با تفویض اختیارات کارها سرعت‬ ‫بیشتری می گیرند.‬ ‫‪ ‬در بسیاری از موارد مراجعات ارباب رجوع می تواند به سطح مجازی برده شود اما هنوز‬ ‫این کار را بصورت جدی دنبال نکرده اند.‬ ‫‪Gathered by: Vajiheh Zoghiyan‬‬
 19. 19. ‫91‬ ‫نتیجه گیری و پیشنهادات‬ ‫1.تحلیل پژوهشی‬ ‫‪ ‬اگر در سازمان کارآفرینی سازمانی صورت گیرد، سازمان بصورت پویا و نوآور به سمت جلو‬ ‫حرکت می کند و خالقیت سازمانی را شاهد می باشیم.‬ ‫در بخش ورزش کشور نیز که متولی اصلی آن وزارت ورزش می باشد، علیرغم پتانسیل های‬ ‫بسیار زیاد ،شاهد موانع و مشکالت فراوانی در زمینه های کارآفرینی و نوآوری هستیم. البته‬ ‫تاکنون طرح ها و برنامه های مختلفی در این سازمان جهت افزایش کارآفرینی و نوآوری و در‬ ‫نهایت خدمت دهی بیشتر به مردم در زمینه های ورزشی اجرا شده است، ولی موفقیت‬ ‫چندانی همراه نبوده است.‬ ‫برای مثال در بهترین شرایط تعداد شرکت کنندگان در ورزش های همگانی کشور بیش از‬ ‫۰1% جمعیت کشور نیست. این در حالی است که در بعضی از کشورها مانند فنالند و سوئد‬ ‫،تعداد شرکت کنندگان در ورزش از ۰۸% جمعیت آنان نیز فراتر رفته است.طی پژوهشی که‬ ‫در سال 4۸31 «وضعیت ورزش همگانی ایران و مقایسه آن با چند کشور منتخب جهان»‬ ‫انجام شد،رتبه ایران از سایر کشورها پایین تر بوده است.‬ ‫‪Gathered by: Vajiheh Zoghiyan‬‬
 20. 20. ‫02‬ ‫‪ ‬نگاهی اجمالی به مطالعات تطبیقی انجام شده در خصوص ورزش حرفه ای چند کشور از‬ ‫منظر ساختار مدیریت ورزش حرفه ای ، حاکی از آن است که برای دستیابی به ورزش‬ ‫حرفه ای در کشور، بایستی تغییرات اساسی انجام شود.در مباحث اصلی ورزش قهرمانی‬ ‫(استعداد یابی و پرورش،وضعیت کسب مدال) نیز چالش های فراوانی وجود دارند از جمله:‬ ‫1.عدم وجود طرح یکپارچه جامع و اجرایی برای استعدادیابی در کشور؛‬ ‫2. وضعیت نامناسب کسب مدال طال در بازیهای المپیک و آسیایی؛‬ ‫مقایسه وضعیت ایران به لحاظ پرورشی با چند کشور مبنا هم ، نشان دهنده تفاوت های‬ ‫بارزی است از جمله اینکه در نظام آموزشی ورزش پرورشی در این کشورها تاکید اصلی بر‬ ‫ورزش دوره ابتدایی به ویژه سال های اول تا سوم می باشد. در کشورهای مزبور آموزش‬ ‫تربیت بدنی بر اساس رشد جسمانی دانش آموزان و دانشجویان صورت می گیرد. از این رو‬ ‫محتوای برنامه های آموزشی تدوین شده در مدارس و دانشگاهها اغلب از انسجام کافی‬ ‫برخوردار است.‬ ‫در حالیکه در ایران دانش آموزان پایه اول تا سوم ابتدایی از معلمان تربیت بدنی آموزش دیده‬ ‫برخوردار نیستند. در پایه های چهارم و پنجم نیز تعداد این معلمان محدود است.همچنین‬ ‫برنامه های آموزشی مدون و بخصوصی در این زمینه وجود ندارد.‬ ‫‪Gathered by: Vajiheh Zoghiyan‬‬
 21. 21. ‫12‬ ‫‪ ‬الزم به ذکر است که تربیت بدنی و ورزش، حتی با سالمت جامعه ارتباط مستقیم دارد.‬ ‫برای نمونه هزینه ورزش با هزینه درمان در کشورها ارتباط تنگاتنگی دارد، زیرا در صورت‬ ‫عدم تحرک به طور متوسط مجموعه ای از شهروندان به بیماری های مختلفی گرفتار می‬ ‫شوند در این صورت هزینه درمان جایگزین هزینه ورزش می شود.‬ ‫‪Gathered by: Vajiheh Zoghiyan‬‬
 22. 22. ‫22‬ ‫موارد قابل اصالح‬ ‫‪ ‬سبک رهبری: نتایج پژوهش ها نشان می دهد که عواملی چون شایسته ساالری ،تفویض‬ ‫اختیار به کارکنان خالق و نوآور،مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها ، که از مولفه های‬ ‫مهم مدیریتی و الزمه کارآفرینی سازمانی می باشد، در وزارت ورزش بسیار کم رنگ و‬ ‫پاسخگوی نیازهای سازمان نمی باشد، البته مشکالت سبک رهبری مدیران در بسیاری از‬ ‫سازمان های دیگر نیز وجود دارد.‬ ‫سبک رهبری مشارکتی ، منجر به توزیع قدرت شده و باعث پرورش تعداد ائتالف های فرعی‬ ‫می گردد که از فعالیت های نوآورانه حمایت می کنند.‬ ‫تشکیل این سبک ، اهداف عملکردی از پایین به باال را ایجاد می نماید که در آن مدیریت و‬ ‫کارکنان بصورت توأمان در تعیین اهداف مشارکت می نمایند.(برنامه ریزی تعاملی)‬ ‫مقیمی در پژوهش خود به طور مشخص عدم استقبال مدیران از مشارکت کارکنان در تصمیم‬ ‫گیری و فعال نبودن سیستم پیشنهادات در وزارت تربیت بدنی را از مهمترین مولفه های‬ ‫ایجاد سبک رهبری غیر کارآفرینانه می داند.‬ ‫‪Gathered by: Vajiheh Zoghiyan‬‬
 23. 23. ‫32‬ ‫‪ ‬فرهنگ سازمانی: اگر سازمانی قصد دارد واقعا کارآفرینی داشته باشد ، باید فرهنگ سازمان‬ ‫به فضای کارآفرینانه مبدل شود، که این کار در کوتاه مدت امکان پذیر نیست، ولی اگر‬ ‫وزیر حمایت های الزم را به عمل آورد ، می توان در طول زمان به این مهم دست یافت.‬ ‫‪ ‬ویژگی های مدیران: بدون شک مدیران نقش اساسی در موفقیت سازمان ها ایفا می کنند‬ ‫و هدایت سازمان را در دست دارند؛ لذا داشتن ویژگی های کارآفرینانه در آنها، یکی از‬ ‫عوامل مهم در تضمین موفقیت سازمان است. نتایج پژوهش ها نشان می دهند که عدم‬ ‫استقبال مدیران از چالشها ، عدم مهارت های سازمانی الزم در میان برخی از مدیران،‬ ‫کمبود افراد خالق در میان مدیران از جمله موانع رفتاری کارآفرینی سازمانی در سازمان‬ ‫مورد مطالعه می باشد.‬ ‫‪Gathered by: Vajiheh Zoghiyan‬‬
 24. 24. ‫42‬ ‫‪ ‬تضاد سازمانی: مطالعات نشان می دهد که غوطه ور شدن در کارها، مشکالت با سایر افراد،‬ ‫دلتنگی و نیاز به موفقیت از جمله منابع تضادهای کارآفرینانه است که در کارآفرینان‬ ‫سازمانی بوجود می آید. وجود تضارب افکار بین کارکنان و مدیریت، استقبال مدیریت از‬ ‫وجود اختالف سلیقه و وجود اختالف سلیقه در جهت دستیابی به اهداف سازمان به عنوان‬ ‫تضادهای کارکردی مطرح هستند.‬ ‫در وزارت ورزش کشور، تضاد سازمانی نه تنها وسیله ای برای دستیابی به اهداف نیست بلکه‬ ‫یکی از موانع کارآفرینی سازمانی هم به شمار می رود.‬ ‫‪ ‬ویژگی های شخصیتی کارکنان: ویژگی های شخصیتی کارکنان وزارت تربیت بدنی از‬ ‫جمله عدم خالقیت و نوآوری،عدم مسئولیت پذیری، عدم تمایل به مخاطره و ریسک از‬ ‫جمله مواردی می باشد که رابطه معنی دار منفی با ارائه ایده های نو و کارآفرینانه دارد.‬ ‫‪Gathered by: Vajiheh Zoghiyan‬‬
 25. 25. ‫52‬ ‫پیشنهادات(که پیش تر این پیشنهادات بصورت عملی و اجرایی به‬ ‫تفصیل توضیح داده شده است)‬ ‫‪ ‬تفویض کارها به افراد خالق و نوآور سازمان‬ ‫‪ ‬مشارکت دادن پرسنل در تصمیم گیری ها‬ ‫‪ ‬حاکم نمودن اخالق،درستی,اعتماد و باورپذیری در سازمان‬ ‫‪ ‬تالش در جهت افزایش تعهد و وفاداری اعضای سازمان‬ ‫‪ ‬تشویق مدیران به پذیرش تغییر و فرصت جویی‬ ‫‪ ‬تقویت مهارتهای سازمانی در مدیران‬ ‫‪ ‬واگذاری اختیارات بیشتر به کارکنان‬ ‫‪ ‬ترغیب افراد به ارائه ایده های نو وخالقانه‬ ‫‪ ‬ایجاد فضای رقابت توأم با حس اعتماد و نتایج برد در سازمان‬ ‫‪ ‬فرصت دادن به افراد برای ابراز دیدگاه های متفاوت‬ ‫‪ ‬تحمل تضادهای سازنده از سوی مدیریت‬ ‫‪Gathered by: Vajiheh Zoghiyan‬‬
 26. 26. ‫62‬ ‫ضرورت وجود جایگاه مستقل مدیریت خصوصی سازی در‬ ‫وزارت ورزش‬ ‫‪ ‬با عنایت به ساختار جدید وزارت خانه ورزش وجوانان بدینوسیله در راستای کارآیی و اثر‬ ‫بخشی هر چه بیشتر ساختار جدید وزارت ورزش وجوانان با رویکرد توسعه خصوصی سازی که‬ ‫از تاکیدات آقای خامنه ای و قوای سه گانه واصول قانون اساسی علی الخصوص اصل 44 و قانون‬ ‫سیاستهای کلی آن ، ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که همگی از یافته های‬ ‫علوم مدیریتی و از همه مهمتر از اصول به ثبت رسیده تجارب کشورهای موفق و پیشرفته می‬ ‫باشد که منجر به ارتقاء بهره وری در سیستم ها شده است .‬ ‫لذا ایجاد و اضافه نمودن پست سازمانی معاونت وزیر به عنوان معاون خصوصی سازی ، اشتغال و‬ ‫تشکلهای مردم نهاد(مشارکت مردمی) و یا حذف دیگر معاونتها وجایگزینی این معاونت به جای آنها‬ ‫ویا ادغام معاونتهای دیگر و یا حداقل اداره کلی که زیر نظر وزیر باشد پیشنهاد میگردد که در‬ ‫صورت مقبولیت از طرف وزیر تربیت بدنی و دست اندرکاران وزارت ورزش این مبحث مهم و حیاتی‬ ‫علی رغم گذشت زمان ، خواهد توانست به تحقق اهداف مشروحه ذیل منجر گردد:‬ ‫‪Gathered by: Vajiheh Zoghiyan‬‬
 27. 27. ‫72‬ ‫‪ ‬مبحث خصوصی سازی و واگذاری تصدی گری به بخش غیر دولتی ، تعاونی و بخش‬ ‫خصوصی در ورزش و امور جوانان حدودا از سال 3۸31 در قالب ماده ۸۸ قانون تنظیم‬ ‫بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۰۸31 آغاز گردیده و بدالیل مختلف موفقیت چندانی‬ ‫نداشته است که از جمله دالیل اصلی آن عدم وجود متولی خاص این امر مهم در ساختار‬ ‫سازمانی بوده و در طی این هفت ، هشت سال گذشته متاسفانه ماده ۸۸ و تغییر وتحوالتی‬ ‫که می توانست موجب سوق دادن ورزش و امور تصدی گری و توسعه امور جوانان به‬ ‫سمت خصوصی سازی شود امکان پذیر نشد به حدی که بر اساس اعالم رسمی سازمان‬ ‫تربیت بدنی سابق ۵% جمعیت کل کشور تحت پوشش فدراسیونهای ورزشی و یا به‬ ‫عبارتی ورزشکاران سازمان یافته بوده است یعنی با نگرش خوشبینانه ۰9% مردم متاسفانه‬ ‫به ورزش نمی پردازند که رقم قابل قبولی نمی باشد و در این مدت این امر مهم وحیاتی‬ ‫که می توانست بسیاری از مشکالت ورزش و امور جوانان کشور را حل کند و بار این دو‬ ‫سازمان را سبک نموده وحجم دولت را کاهش داده و از پتانسیل های بخش غیر دولتی ،‬ ‫تعاونی و خصوصی استفاده نماید ، نتوانسته است؛‬ ‫‪Gathered by: Vajiheh Zoghiyan‬‬
 28. 28. ‫82‬ ‫‪ ‬وبه ناچار ضمن عقیم ماندن واگذاری تصدیگری به بخش غیر دولتی – عدم تحقق اهداف‬ ‫مندرج در جزء 1و2 بند ز ماده ۷11 قانون برنامه چهارم توسعه و تحمیل شدن هزینه های‬ ‫گزاف ورزش حرفه ای به دوش دستگاه ورزش کشور و دستگاههای دولتی صرفنظر از‬ ‫مشکالت مدیریتی ، سیاسی و حاشیه ای(امور قرار دادها و... ) که برای مدیران دستگاه‬ ‫ورزش ایجاد می نماید لذا قطعا با ایجاد این معاونت ضمن وجود متولی خاص این موضوع‬ ‫مهم که تاکنون درمرکز بصورت مشاور ، ستاد و کارگروه و در سطح استانها به کارکنان غیر‬ ‫متخصص و... واگذار گردیده است ، این متولی و مسئول خواهد توانست موارد الزم‬ ‫کارشناسی شده را با هماهنگی دیگر معاونین پی گیری و با تایید وزیر ورزش از طریق نهاد‬ ‫ریاست جمهوری و دیگر ارگانها و وزرات خانه ها به تصویب رسانده ودر صورت نیاز به‬ ‫مصوبه مجلس ، طرح کارشناسی شده را از طریق معاونت امور حقوقی ،مجلس و امور‬ ‫استانها اقدام نماید لذا با تشکیل این واحد در ساختار تشکیالتی وزارت ورزش ، اهداف‬ ‫مشروحه به دنبال آمده به تحقق خواهد پیوست.‬ ‫‪Gathered by: Vajiheh Zoghiyan‬‬
 29. 29. ‫92‬ ‫پیشنهادات برای بخش ورزش حرفه ای‬ ‫1-واگذاری اماکن ورزشی(حرفه ای) به صورت هدفمند با رعایت بند سوم اصل سوم قانون اساسی و یا به‬ ‫عبارتی ارائه خدمات ورزش آماتور به صورت رایگان واخذ وجه بسیار کم با انگیزه جلب مشارکت مردمی.‬ ‫2-تعیین تکلیف و ساماندهی و توسعه پایدار ورزش حرفه ای (قانوناً برای ورزش حرفه ای به عنوان صنعت و‬ ‫شغل وعلی الخصوص سرمایه گذار غیردولتی تعریفی وجود ندارد لذا راهکار قانونی که نیازمند پی گیری از‬ ‫دولت و مجلس توسط همین معاونت ویا ... می باشد نیاز است).‬ ‫3-جذب ، تربیت و آموزش عالقه مندان به مدیریت های ورزشی در تمام مشاغل ورزش حرفه ای.‬ ‫4-مدیریت تخصصی امور باشگاهها(کمیسیون ماده ۵) و ساماندهی به وضعیت نابسامان اراضی با کاربری‬ ‫ورزشی.‬ ‫۵— ساماندهی ساختار سازمانی و مدیریت فدراسیونها و هئیت های ورزشی به عنوان شخصیت عمومی غیر‬ ‫دولتی و بازوان اجرایی وزارت ورزش(ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور) با رعایت آئین نامه مالی معامالتی‬ ‫فدراسیونها وموسسات عمومی غیر دولتی .‬ ‫۶- ساماندهی تشکالت مردم نهاد فرهنگی ، هنری سازمان امور جوانان سابق بعنوان بخش غیر دولتی.‬ ‫‪Gathered by: Vajiheh Zoghiyan‬‬
 30. 30. ‫03‬ ‫۷-پی گیری مصوب نمودن قوانین اشتغال جوانان و ورزشکاران و دست اندرکاران امور‬ ‫فرهنگی و هنری در بخش دولتی، غیر دولتی ، تعاونی و خصوصی.‬ ‫۸–ساماندهی و توسعه صندوق حمایت از ورزشکاران و قهرمانان و پیشکسوتان و تبدیل و‬ ‫توسعه آن به بانک و بنگاه اقتصادی جهت حمایت از سیاستگذاری های وزارت ورزش و‬ ‫جوانان با سهام ورزشکاران وفدراسیونها وهئیتهای ورزشی وباشگاه های خصوصی و... که نوعی‬ ‫سرمایه گذاری و اشتغال بوده و سود حاصل این بنگاه اقتصادی به جامعه ورزشی و جوانان‬ ‫برگشت داده خواهد شد. الزم به توضیح است سرمایه جامعه ورزشی وجوانان و تعداد آنها رقم‬ ‫قابل مالحظه ای می باشد.‬ ‫9- توسعه امور مربوط به وظایف وزارت ورزش و جوانان در مناطق آزاد تجاری و صنعتی-‬ ‫شهرک های صنعتی و دیگر منابع پتانسیل دار اقتصادی و صنعتی غیر دولتی با رویکرد جذب‬ ‫و تشویق سرمایه گذاران بخش غیر دولتی داخلی و خارجی.‬ ‫۰1-بستر سازی قانونی جهت جذب و پی گیری تسهیل و تسریع فرآیند سرمایه گذاران‬ ‫بخش غیر دولتی و حل مشکالت آنان.‬ ‫‪Gathered by: Vajiheh Zoghiyan‬‬
 31. 31. ‫13‬ ‫پیشنهادات برای بخش ورزش آماتوری‬ ‫1-واگذاری رایگان اماکن ورزشی به فدراسیونها و هئیتهای ورزشی آماتوری‬ ‫تجدید نظر و اصالح در فرآیند اجاره اماکن ورزشی و ارائه خدمات ورزش آماتوری در‬ ‫قبال وجوه نسبتا غیرمقبول، که نتیجه دفع داشته و به دلیل باال بودن شهریه دریافتی منجر‬ ‫به کاهش آمار و عالقه مندان ورزش آماتوری در سطوح مختلف سنی و جنسی شده و میشود.‬ ‫2-ساماندهی وضعیت مدیریتی ، ساختاری و قانونی فدراسیونها و هئیت های ورزشی آماتوری‬ ‫بازسازی واستقالل ساختارهای اداری ، مالی و مدیریتی این موسسات عمومی غیر دولتی‬ ‫کامال الزامی به نظر می رسد و با تفکیک اماکن ورزشی ورزشهای آماتوری از حرفه ای‬ ‫و واگذاری رایگان آنها به فدراسیونها و هئیت های ورزشی و دیگر موسسات عمومی غیر‬ ‫دولتی با انگیزه واگذاری تصدیگری به بخش غیر دولتی و تعیین نمودن شهریه معقول و‬ ‫منطقی با انگیزه مشارکت و همکاری شهروندان در امور خیریه و نه کسب درآمد.‬ ‫3-افزایش اعتبارجهت استفاده دائم مدارس و دانشگاهها از اماکن ورزشی خصوصی و‬ ‫دولتی و غیر دولتی در ساعات ورزش در قبال پرداخت شهریه‬ ‫دانش آموزان و دانشجویان و قشر عظیم جوان جامعه در صورت محیا شدن امکان پرداختن‬ ‫به ورزش همگانی ، ضمن تاثیر موثر در ارتقاء سطح سالمتی و شادابی جامعه و افزایش‬ ‫اشتغال بخش خصوصی فعالین و مربیان ورزشی ، خواهد توانست در کشف استعداد های‬ ‫قهرمانی مفید فایده باشد.‬ ‫‪Gathered by: Vajiheh Zoghiyan‬‬
 32. 32. ‫23‬ ‫4-برآورد نیاز واقعی مدیریت هزینه ورزش آماتوری کشور وکمک به خصوصی سازی ورزش آماتوری‬ ‫در هردوره ای اعتباراتی با اسامی وعناوین مختلفی مانند:تخصیص درصدی از درآمدهای شهرداری –‬ ‫مازاد درآمد - یک در هزار کارخانجات –درآمد سیگار – 1% اعتبارات دولتی با اسامی و عناوین‬ ‫مختلف مانند بند چ-بند ب و... – اعتبارات شاخص های فرهنگی و...به اعتبارات مصوب دائمی‬ ‫دستگاه ورزش تزریق شده است در صورتی که میتوان نیاز واقعی مدیریت هزینه ورزش آماتوری‬ ‫کشورو رقم کمک به خصوصی سازی ورزش آماتوری(اعتبارات فنی واعتباری و یا تسهیالت بنگاههای‬ ‫زودبازده و...) را با کنترل و نگرش واقع گرایانه ، حامیانه و با سود و بهره بانکی منطقی با بازپرداخت‬ ‫اقساط بلند مدت و یا متفاوت از روند فعلی استخراج نمود و در قالب ردیف های مستقل ماده واحده‬ ‫بودجه سنواتی با علم به اهمیت توسعه پایدار ورزش همگانی و سرمایه گذاری در ورزش آماتوری و‬ ‫محدودیت منابع کشور ، اعتبار ممکن را مصوب نمود.‬ ‫۵-عدم امکان تملک اراضی با کاربری ورزشی و نهایتا پایین بودن سرانه فضای ورزشی و عدم توزیع‬ ‫عادال نه این اماکن در مناطق مختلف شهری‬ ‫اوال : احیا و تنفیذ نمودن در خصوص واگذاری اراضی با کاربری ورزشی توسط وزارت مسکن وشهر‬ ‫سازی به دستگاه ورزش و متقاضیان حقیقی وحقوقی احداث اماکن ورزشی و دوما: رفع معضالت ،‬ ‫مشکالت و موانع الینحل این اراضی در داخل شهرها با مالکین حقیقی و حقوقی غیردولتی و بعضا‬ ‫دولتی با توجه به موقعیت تجاری آنها و غیر اقتصادی بودن فعلی سرمایه گذاری ورزشی نسبت به‬ ‫تجاری ومولد نارضایتی مردم و نهایتا فروش غیر رسمی و قولنامه ای واز بین رفتن زمینهای با کاربری‬ ‫ورزشی در سطح شهر ها و سوما: تهیه پالن شهری و روستایی اماکن موجود و محل احداث اماکن‬ ‫ورزشی با لحاظ کردن تراکم جمعیتی ، عالقه مندی ، دسترسی آسان و... اهالی ساکنین مناطق.‬ ‫‪Gathered by: Vajiheh Zoghiyan‬‬
 33. 33. ‫۶-طراحی و تغییر در شکل ، رنگ و معماری کلیه اماکن و مجموعه های ورزشی‬ ‫از نظر روانشناسی اجتماعی طراحی ، شکل ، معماری ، استفاده از پیشرفتها و تکنولوژی های‬ ‫ساختمانی و عمرانی ، وجود فضاهای زیبای ورزشی ، پارک و فضای سبز و تفریحی و تنوع رنگهای‬ ‫استفاده شده در کوچه ، خیابان و نمای بیرونی و داخلی اماکن و ساختمانها و حتی منازل مسکونی در‬ ‫رفتار ، روحیات و آرامش و هیجانات مثبت و منفی افراد و شادابی و نشاط جامعه تاثیر بسزایی دارد و‬ ‫همچنین تنوع رنگ شاد و نوع معماری وحتی روشنایی و وجود سرویسهای بهداشتی و زیبا در اماکن‬ ‫ورزشی سرپوشیده و روباز در اشتیاق و جذب مردم به ورزش فوق العاده موثر می باشد وبالعکس‬ ‫استفاده از رنگهای کسل کننده و یا عدم رنگ آمیزی و وجود رنگهای قدیمی و فرسوده و وجود شکل و‬ ‫ظاهر قدیمی و احیانا تخریب شده و راکد مانده و باز سازی نشده علی الخصوص سرویسهای بهداشتی‬ ‫بدون شیر آب و... و یا احداث سالن های هم تیپ و یکسان و خسته کننده می تواند یکی از موارد‬ ‫اصلی دفع و عدم جذب شهروندان و جوانان به ورزش باشد.‬ ‫۷-تدوین قانون و دستور العمل جامع و هماهنگ برای حل مشکالت مدیریتی ، اداری و مالی ورزش‬ ‫آماتور کل کشور‬ ‫با توجه به اینکه وزارت ورزش و جوانان ناظر عالی و حاکمیتی حسن اجرای ورزش کشور می باشد لذا‬ ‫جهت مدیریت همگرایی ، هم افزایی و هماهنگی بیشتر در ورزش کشور پیشنهاد می شود دستور‬ ‫العمل اجرایی اداری جامعی به شکل قانون جهت پوشش مدیریت ورزش آماتوری اعم از پرورشی ،‬ ‫کارگری ، نظامی و انتظامی و کارکنان دولت در کلیه رشته های همگانی و قهرمانی تدوین گردد وآئین‬ ‫نامه های مختلفی مانند صدورمجوز مرخصی ورزشی،صدور روادید، سربازقهرمان،اشتغال واستخدام‬ ‫قهرمانان ،ورود قهرمانان به مراکز آموزش عالی،پرداخت پاداش مادی ومعنوی وارتقاء مراتب اداری به‬ ‫قهرمانان و نخبگان ورزشی و.. دریک قانون جمع آوری ومستند گردند.این اقدام در توسعه و جذب‬ ‫وتشویق مردم به ورزش فوق العاده موثر خواهد بود.‬ ‫33‬ ‫‪Gathered by: Vajiheh Zoghiyan‬‬
 34. 34. ‫۸- تدوین دستور العمل جدید و قانونمند ورزش کارکنان دولت با رویکرد جدید بهره وری منابع انسانی‬ ‫43چگونگی توسعه و تعمیم ورزش کارمندان دولت طرح پیشنهادی منطبق با قوانین جاری اداری و‬ ‫مدیریت بهره وری نیروی انسانی آماده ارائه است.‬ ‫9-ساماندهی و بستر سازی توسعه پایدار خصوصی سازی ورزش آماتوری و حرفه ای‬ ‫قانون معامالت دولتی وآیین نامه های اجرایی علی الخصوص تعیین شاخصهای قانونی صالحیت‬ ‫شرکت افراد حقیقی و حقوقی بخش غیر دولتی ، خصوصی و تعاونی ها، با عنایت به اینکه دستگاه های‬ ‫اجرایی در معامالت دولتی با نصاب متوسط به باال ، الزاما بایستی بعد از ارزیابی کیفی مخاطبین توسط‬ ‫کمیته فنی و بازرگانی و استخراج لیست کوتاه و بلند مزایده گران اقدام به برگزاری مناقصه ومزایده‬ ‫نمایند و ضمنا بایستی در سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات درج گردد و در مدت زمانهای معین‬ ‫ضمن آموزش الزم ، تعیین صالحیت شوند مانند:شرکتهای ساختمانی،راه،تاسیسات،ایمن گستر، نیروی‬ ‫انتظامی،خدمات عمومی وتنظیف ، خدمات رایانه ای و... ، لذا این اقدام قانونی ضمن برگزاری شفاف‬ ‫مزایده و توسعه و تثبیت اشتغال زایی و متخصص پروری ورزشی(شرکتهای مدیریت ورزشی) ، خواهد‬ ‫توانست در ارائه بهینه خدمات ورزشی توسط متخصصین صالحیت دار ، معتبر و مجرب از اموال و‬ ‫تاسیسات اماکن ورزشی علی الخصوص استخر ها به نحو احسن محافظت نماید.‬ ‫۰1-ایجاد پیست های اختصاصی پیاده روی در کلیه شهرهای کشور به عنوان طرح ملی و امکنه مهم و‬ ‫موثر ورزشی.‬ ‫‪Gathered by: Vajiheh Zoghiyan‬‬
 35. 35. ‫11-توجه کارشناسی و واقع گرایانه به ورزش روستاها‬ ‫53 با توجه به اختصاص ۰3% آمارجمعیت کشور به جمعیت روستایی و سهم بسزای این جمعیت فعال‬ ‫در امور اقتصادی و اهمیت ورزش روستایی و عشایری و وجود استعداد های فراوان ورزش قهرمانی که‬ ‫از ورزشهای تحت پوشش ورزش آماتوری به شمار می آید و نیاز آنها به ورزش همگانی از یک طرف‬ ‫و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها از طرف دیگر نیازمند توجه بیش از پیش وزارت ورزش و‬ ‫جوانان وتقویت ساختاری فدراسیون روستایی و عشایری و تعامل هر چه بیشتر با شورا های روستا ها‬ ‫و دهیاری ها بعنوان سازمانهای مردم نهاد می باشد چرا که وزارت ورزش و جوانان حدودا حداقل‬ ‫۰3% اعتبارات عمرانی خود را به ایجاد زیر ساختهای ورزش روستایی و برگزاری مسابقات وهزینه های‬ ‫ورزشی تخصیص می دهد. سازمان تربیت بدنی سابق سالهاست جهت احداث و تجهیز اماکن ورزشی‬ ‫روستایی اقدامات موثر و مفیدی انجام داد ولی نقصی که در این میان به چشم می خورد عدم انعطاف‬ ‫دستور العمل ملی مربوطه بوده ، چرا که مفاد دستور العمل بدون توجه به کارایی ، عالقه مندی و‬ ‫میزان استفاده وکاربری مفید ورزشی می باشد که نیازمند اصالح و بازنگری است.این نقیصه را اکثر‬ ‫ادارات کل ورزش وجوانان استانها به مرکز اعالم نموده اند.‬ ‫‪Gathered by: Vajiheh Zoghiyan‬‬
 36. 36. ‫21-توجه جدی به علوم مدیریتی وتوسعه منابع انسانی وکاربردی نمودن آنها‬ ‫63الف- اقدام عملی به اجرای جدی سیستم برنامه ریزی نیروی انسانی متخصص و تربیت مدیران کار آمد‬ ‫و ارزیابی واقعی از عملکرد کارشناسان علی الخصوص مدیران و اعمال جابجایی های افقی و‬ ‫عمودی.(متاسفانه شاخص عملکردی موثر و جدی برای ارزیابی واقعی ادارات تابعه و فدراسیونها و‬ ‫سنجش بهره وری سیستم اداری ، مالی ، فرهنگی ، ورزشی و.... این ابواب جمعی وجود ندارد).‬ ‫ب-انتصاب مدیران میانی و اجرائی براساس معیارهای عملکرد ، شایستگی و مهارتهای انسانی و فنی‬ ‫آنها و عدم دخالت شاخص های سیاسی.(یکی از عمده دالیل عدم پیشرفت وتوسعه پایدار ورزش از این‬ ‫جنبه بوده است)‬ ‫ج- تثبیت امنیت شغلی مدیران کارآمد و موفق و جلوگیری از تغییر ناگهانی به فراخور تصمیم گیری‬ ‫های مقطعی و سیاسی.(در صورت عملیاتی شدن این تحول مدیریتی تعلق خاطر کارکنان به سیستم‬ ‫بیشتر شده و قطعا تحقق اهداف هم کثرت پیدا خواهد کرد).‬ ‫31-تدوین تثبیت برنامه و چشم انداز ورزش و جوانان‬ ‫تدوین جامع ، علمی ، قانونی و کاربردی برنامه های کوتاه-میان و بلند مدت و چشم انداز ورزش و‬ ‫جوانان ، بطوری که با تغییر مدیران عالی وزارتخانه و... ،چهار چوب ، روند و فرآیند تصمیمات و برنامه‬ ‫ریزی ها تغییر و یا احیانا کلیات آن حذف نشود.چرا که اینچنین سوخت و سوزها و به هدر دادن منابع‬ ‫که حاصل سالها زحمات کارشناسان و متخصصین و مدیران کارآمد است تجربه شده است و زیانهای‬ ‫غیر قابل جبران بسیاری به ورزش وارد کرده است که در مرور زمان مشخص شده ودر کوتاه زمان قابل‬ ‫لمس نیست.‬ ‫‪Gathered by: Vajiheh Zoghiyan‬‬
 37. 37. ‫73‬ ‫41- تدوین برنامه فرهنگی و تربیتی‬ ‫تدوین برنامه فرهنگی و تربیتی منطبق با اصول و مبنای اسالمی و ایرانی با استفاده‬ ‫از متخصصین و زبدگان ورزشی ، مذهبی ، روانشناسی ، جامعه شناسی که نگرش ورزشی داشته‬ ‫ونیازهای واقعی جوانان را لمس کنند چرا که جامعه از فقر فرهنگ ورزشی لطمه اساسی دیده‬ ‫است.‬ ‫‪Gathered by: Vajiheh Zoghiyan‬‬
 38. 38. ‫83‬ ‫منابع: سایت وزارت ورزش و جوانان‬ ‫مجله توسعه کارآفرینی دانشگاه تهران‬ ‫سایت دکتر علی دادپی‬ ‫مقاله شناسایی و تحلیل موانع رفتاری کارآفرینی‬ ‫سازمانی در وزارت ورزش کشور(رضا محمد‬ ‫کاظمی۰931)‬ ‫‪Gathered by: Vajiheh Zoghiyan‬‬

×