Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ugalj, nafta i zemni gas 14

nafta

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ugalj, nafta i zemni gas 14

  1. 1. UGALJ, NAFTA I ZEMNI GAS Vukasin Dragovic Odeljene: VIII/2 Osnovna škola ,,Jovan Dučić’’ , Novi Beograd Školska 2014/2015
  2. 2. UGALJ  Ugalj je crna sedimentna stena organskog porekla koja ima sposobnost gorenja, pa se koristi kao fosilno gorivo koje se vadi iz zemlje rudarskim metodama.  Sastoji se primarno od ugljenika i ugljovodonika, ali i drugih supstanci. Veoma je važno gorivo i izvor električne energije.  PRIMERI:  u SAD sagorevanjem uglja se dobija polovina potrebne električne energije  u Srbiji učestvuje u ukupnoj potrošnji preko 50%, dok u proizvodnji struje energetski učestvuje sa preko 85%  koristi se u termoelektranama
  3. 3.  Ugalj se deli u tri grupe:  lignit (najmanju temperature I moć koju oslobađa pri sagorevanju- 6 do 12,5 MJ / kg), ima drvenastu strukturu, zute boje.  Mrki ugalj (moć koju oslobađa pri sagorevanju je oko 12,6 do 23,8 MJ / kg), ima slabiju drvenastu strukturu, mrko-crne boje.  Kameni ugalj (izuzetno velika moć- 25 do 36 MJ / kg), deli se na vise podgrupa po kolicini isparljivih tecnosti: -Antracit (4%-7%) -Poluantracit (8%-12%) -Mršavi kameni ugalj (13%-18%) -Masni kameni ugalj (19%-35%) -Gasni kameni ugalj (36%-38%) -Gasnoplameni kameni ugalj (39%-45%)
  4. 4. SVETSKE REZERVE UGLJA (t) Lignit 196 000 000 000 Mrki ugalj 279 000 000 000 Kameni ugalj 510 000 000 000
  5. 5. NAFTA  Nafta nastaje od belančevina, ugljenih hidrata i masti kao ostataka niskorazvijenih biljnih i životinjskih planktona i bakterija koje su živele u vodi i u moru. Ti organski ostaci se mogu posebnim geohemijskim procesima pretvoriti u naftu i zemni gas.  Ti procesi se odvijaju tokom dugog vremenskog perioda, čak i po geološkim standardima, sa povišenom temperaturom i pritiskom (koji su posledica naslaga sedimenata) kao osnovnim inicijatorima.  Nafta se vadi pomoću naftne pumpe i naftne platforme
  6. 6. Po svom hemijskom sastavu nafta je mešavina velikog broja različitih ugljovodonika i malih količina jedinjenja sumpora, kiseonika i ugljenika (od tragova i do 7%). U njoj su zastupljeni ugljovodonici s jednom do 50 i više ugljenikovih atoma u molekulu, i to pretežno parafinskog (metanovog) niza (npr. pensilvanijska nafta) ili naftnog niza (npr. neke sovjetske nafte).
  7. 7. ZEMNI GAS Zemni ili prirodni gas je prirodno gasovito fosilno gorivo, sa velikim delom metana. Javlja se samostalno (suvi zemni gas), ili zajedno sa naftom, obično u gasnoj kapi iznad nafte

×