Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ugalj i nafta 10

nafta

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Ugalj i nafta 10

 1. 1. radio: Nikola Milutinovic Odeljenje VIII/2 2014/15 Ugalj ,nafta ,zemni gas.
 2. 2. Ugalj Postoje razne metode za klasifikaciju prema poreklu, nameni, starosti, toplotnoj moći i drugim osobinama uglja. Prema klasifikaciji ugalj se deli na kameni, mrki ugalj I lignit. Lignit se odlikuje očuvanom drvenastom strukturom , bledo su mrke ili prljavo zute boje. Sadržaj ugljenika je 60 do 65%, izuzetno do 70%, vodonika do 5,5% u suvoj materiji, kiseonika 25 do 30%, pepela 7 do 14% i vlage 40 do 50%. Toplotna vrednost iznosi od 6 do 12,5 MJ/kg, uz izvestan sadržaj sumpora. Mrki ugalj se odlikuje slabije održanom drvenastom strukturom, mrke je do crne boje. Sadržaj ugljenika je 65 do 80%, vodonika 3 do 5%, kiseonika 18 do 25%, pepela do 25%, isparljivih materija od 45 do 54%. Toplotna vrednost iznosi od 12,6 do 23,8 MJ/kg. Od kamenog uglja se razlikuje, što pored humusnih supstanci sadrži i izvesnu količinu humusnih kiselina. Kameni ugalj se deli na više podgrupa. Kriterijum za klasifikaciju je količina isparljivih supstanci. Antracit ima 4 do 7% isparljivih supstanci, poluantracit 8 do 12%, mršavi kameni ugalj 12 do 18%, masni kameni ugalj 18 do 35%, gasni kameni ugalj 33 do 38% i gasnoplameni kameni ugalj sa 37 do 45% isparljivih supstanci. Sadrže ugljenika 80 do 98%, pepela 0,5 do 40%, kiseonika oko 5%, vodonika oko 5%, a toplotna moć se kreće od 25 do 36 MJ/kg.
 3. 3. Nastanak uglja Proces nastanka uglja deli se na dva dela: -Faza humifikacija U ovoj fazi se vrsi akumulacija,izmena i transformacija organske supstance u treset,odnosno sapropel. -Faza ugljenifikacije(karbonizacije) Ova faza obuhvata procese u kojima se treset ,odnosno sapropel putem dijageneze i metaforizma pretvara u lignit ,mrki ugalj ,kameni ugalj i antracit. -Lignit je najmladji ugalj I on je nastao od biljaka koje su zivele pre 30-5 miliona godina. -Mrki ugalj je stariji od lignita I on nastao pre oko 90-30 miliona godina. -Kameni ugalj je najstariji I on je nastao od biljaka, koje su zivele pre 300 miliona godina.
 4. 4. Vrste uglja: Lignit Mrki ugalj Kameni ugalj
 5. 5. Rezerve uglja kameni ugalj mrki ugalj lignit 1.Kameni ugalj:510 000 000 000 tona 2.Mrki ugalj:279 000 000 000 tona 3.Lignit:196 000 000 000 tona
 6. 6. Nafta(nastanak) Danas preovladava mišljenje da je nafta nastala od masnih i voštanih supstanci različitih sitnih životinjskih i biljnih morskih organizama - planktona. Pod povoljnim uslovima, koji su vladali u dalekim geološkim dobima, živele su i razmnožavale se u toplim morskim zalivima velike količine tih organizama; uginuvši one su se taložile na morsko dno. U sredini siromašnoj kiseonikom počelo je, zbog delovanja anaerobnih bakterija, razaranje belančevina i drugih lako raspadljivih organskih materija. Otpornije masne i voštane supstance gomilale su se u obliku mulja - sapropela. Pod pritiskom zemljanih slojeva, i kod nešto povišene temperature, mast se pretvarala najpre u prabitumen, a onda u naftu. Sastav slane vode, koja prati naftu, svedoči o njenom morskom poreklu. S druge strane postoji mišljenje da nafta potiče iz neispitanih i nedovoljno poznatih dubina Zemlje. Tome u prilog govore nalazi nafte u vulkanskim područjima (na Kamčatki), nagomilavanje nafte u velikim dubinama u mineralima kristalastog porekla (Venecuela) i nalazi nafte u pukotinama litosfere na dnu indojskog okeana.
 7. 7. Sastav Po svom hemijskom sastavu nafta je mešavina velikog broja različitih ugljovodonika i malih količina jedinjenja sumpora, kiseonika i ugljenika. U njoj su zastupljeni ugljovodonici do 50 i više ugljenikovih atoma u molekulu, i to pretežno metanovog niza (npr. pensilvanijska nafta) ili naftnog niza (npr. neke sovjetske nafte). U hemijskom sastavu dominira ugljenik, zatim vodonik, i kiseonik, sumpor i azot kojih ima relativno malo. U zavisnosti od sastava i uslova nastanka, to je mrko-žuta/zelena do crna viskozna tečnost gustine manje od vode (820-920kg/m³). Redovni pratilac nafte u njenim nalazištima je zemni gas.
 8. 8. Nalazenje nafte Njena se ležišta mogu očekivati u sedimentnim slojevima onih područja gde je u davnim geološkim dobima bilo more. Dubina naftonosnih slojeva je različita; od nekoliko metara do 7600 metara i više. Što je veća dubina, veći je i pritisak pod kojim se nafta nalazi. Najdublja do sada postignuta istražna bušotina od 9169 metara nalazi se u Oklahomi (SAD). Naftna pumpa Naftna platforma
 9. 9. Zemni gas Zemni I prirodni gas je prirodno gasovito fosilno gorivo, sa velikim udelom metana. Javlja se samostalno (suvi zemni gas), ili zajedno sa naftom, obično u gasnoj kapi iznad nafte (vlažni zemni gas). Zahvaljujući tome što mu je glavni sastojak metan, u poređenju sa ostalim fosilnim gorivima ima najmanji koeficijent emisije CO2 po jedinici oslobođene energije. Zato se smatra da je zemni gas ekološko gorivo.
 10. 10. Sastav Sastav zemnog gasa znatno varira u zavisnosti od mesta gde se javlja. Tamo gde se javlja zajedno sa naftom, obično ima veći udeo gasova sa više ugljenikovih atoma (vlažni zemni gas) i obrnuto (suvi zemni gas), kada je učešće metana oko 98%, pa i do skoro 100%. U principu, primena prirodnog gasa se može podeliti na njegovu primenu kao goriva (bilo za grejanje ili pokretanje SUS motora) i u hemijskoj industriji (kao izvor vodonika pri proizvodnji azotnih đubriva, potencijalno i za gorive ćelije). Koristi se u domaćinstvima, kao kao energent za grejanje, odnosno kuvanje. Domaćinstva se snabdevaju kućnim razvodom plina. Koristi se u industriji, kao energent za grejanje.

×