Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nafta, zemni gas i ugalj 20

nafta

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nafta, zemni gas i ugalj 20

 1. 1. NAFTA, ZEMNI GAS I UGALJ ALEKSA DJOKIC, ALEKSA STAMENKOVIC I PETAR MITIC 2014/15 VIII2
 2. 2. NAFTA • Nafta je, po hemijskom sastavu, slozena smesa zasicenih aciklicnih, ciklicnih i aromaticnih ugljovodonika i jedinjena koja, osim ugljenika I vodonika, sadrze kiseonik, azot i sumpor. • Nafta nastaje od belančevina, ugljenih hidrata i masti kao ostataka niskorazvijenih biljnih i životinjskih planktona i bakterija koje su živele u vodi. • Ima je najvise u Saudijskoj Arabiji, Rusiji i u SAD.
 3. 3. OSOBINE NAFTE • Crne boje • Miris nafte zavisi od prisustva lako isparljivih komponenata, a može biti neprijatan ukoliko je visok sadržaj sumporovih spojeva. • Sastav sirove nafte se razlikuje u zavisnosti od nalazišta. • Gustoća nafte zavisi od sastava: ako je prisutno više alifatskih ugljikovodika u odnosu na aromatske, gustoća je manja.
 4. 4. • Nafta i prirodni gas izbijaju na mnogim mestima sami iz zemlje. Velike količine nafte dobijaju se danas u svetu iz dubljih slojeva zemlje izlivanjem iz bušotina. • Njena se ležišta mogu očekivati u sedimentnim slojevima onih područja gde je u davnim dobima bilo more. Dubina naftonosnih slojeva je različita; od nekoliko metara do 7600 metara i više. Što je veća dubina, veći je i pritisak pod kojim se nafta nalazi. • Najdublja do sada postignuta istražna bušotina od 9169m nalazi se u Oklahomi.
 5. 5. ZEMNI GAS • Zemni ili prirodni gas je prirodno gasovito fosilno gorivo, sa velikim udelom metana. • Javlja se samostalno (suvi zemni gas), ili zajedno sa naftom, obično u gasnoj kapi iznad nafte (vlažni zemni gas). • Zahvaljujući tome što mu je glavni sastojak metan, u poređenju sa ostalim fosilnim gorivima ima najmanji koeficijent emisije CO2 po jedinici oslobođene energije. Zato se smatra da je zemni gas ekološko gorivo. • Sastav zemnog gasa znatno varira u zavisnosti od mesta gde se javlja. Tamo gde se javlja zajedno sa naftom, obično ima veći udeo gasova sa više ugljenikovih atoma i obrnuto.
 6. 6. ODLIKE I NALAZISTA • Zemni gas je gas bez mirisa, prilikom distribucije dodaju mu se gasovi sa mirisom (jedinjenje koje sadrži sumpor), tako da bude moguće osetiti ga čulom njuha. • Među najveće proizvođače zemnog gasa spadaju Sjedinjene Američke Države, Rusija i Kanada.
 7. 7. SADRZAJ I PRIMENA • Od ugljovodonika, zemni gas sadrži metan, etan, propan, n-butan i izo-butan, a javlja se i pentan. • U principu, primena prirodnog gasa se može podeliti na njegovu primenu kao goriva i u hemijskoj industriji. • Koristi se u domaćinstvima i u industriji, kao energent za grejanje. • U poslednje vreme se sve više koristi i na vozilima, kao alternativno gorivo pre svega motornim benzinima, ali i dizel gorivu većinom kao komprimovani prirodni gas, a eventualno i kao tečni prirodni gas. Prirodni gas je jedno od najperspektivnijih alternativnih goriva.
 8. 8. UGALJ • Ugalj je crna ili crno-smeđa sedimentna stena organskog porekla koja ima sposobnost gorenja, pa se koristi kao fosilno gorivo koje se vadi iz zemlje rudarskim metodama. • Proces nastanka uglja nije u potpunosti objašnjen. Konvencionalna teorija procesa nastanka deli se na dve faze: • 1.pripremna faza ili faza humifikacije • 2. faza ugljenifikacije (karbonizacije)
 9. 9. REZERVE UGLJA • Rezerve uglja su dobro istražene, pogotovo u razvijenim zemljama. Sa trenutnom godišnjom potrošnjom od oko 3,7 milijardi tona godišnje (kamenog i mrkog uglja) i 0,9 milijardi tona lignita ima dovoljno uglja za nekoliko stotina godina. Vrsta uglja Milijardi tona Kameni ugalj 510 Mrki ugalj 279 Lignit 196 Ukupno 987 Top-lista zemalja sa najvecim rezervama uglja Zemlja % SAD 25 Rusija 16 Kina 12 Australija 9 Indija 7,5 Nemacka 6
 10. 10. PITANJA?
 11. 11. HVALA NA PAZNJI 

×