Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nafta i zemni gas 7

nafta

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Nafta i zemni gas 7

 1. 1. Nafta i zemni gas Milica Stanić VIII4 Anđela Tošković VIII4 2014/15
 2. 2. Nafta  Nafta je, po hemijskom sastavu, složena smeša zasićenih acikličnih,cikličnih i aromatičnih ugljovodonika, i jedinjenja koja, osim ugljenika i vodonika, sadrže kiseonik, azot i sumpor.  Nastala je od biljnih i životinjskih ostataka dugotrajno fosilizacijom bez prisustva vazduha u dubini zemljine kore.
 3. 3. Nafta  Jedinjenja azota i sumpora daju nafti neprijatan miris.  Iz svakodnevnog života poznato je da su zemni gas, nafta i ugalj najvažniji izvori energije na nasoj planeti.  Nafta je poznata kao crna ugljasta tečnost.
 4. 4. Nafta  Do nje se dolazi bušenjem u podzemnim nalazištima i pumpama se izvlači na površinu.  Nafta se potom skuplja u bazene gde se uklanjaju mehaničke nečistoće.  Pod pritiskom se uklanjaju i izvlače gasoviti ugljovodonici,a onda cevovodima, cisternama ili tankerima odvozi u rafineriju na frakcionalnu destilaciju.
 5. 5. nafta  Frankciona destilacija je postupak kojim se odvajaju međusobno slični sastojci različitih temperatura ključanja.  Sirovine frankcije nafte prerađuju se u procesima rafinacije i krekovanjem.
 6. 6. Nafta  Rafinerije nafte su velika procesna industrijska postrojenja u kojima se iz sirove nafte različitim procesima izdvajaju naftni derivati (kao što su npr. tekučni gas, dizelsko gorivo, benzin, mlazno gorivo, motorna ulja...) potrebni krajnjim korisnicima.  Krekovanjem se,na visokim temperaturama, u prisustvu katalizatora, razlažu molekuli viših ugljovodovika na zasićene i nezasićene ugljovodonike sa manjim brojem ugljenikovih atoma.
 7. 7. Oktanski broj  Oktanski broj je merilo kvaliteta benzina.  N- heptan, koji vrlo lako eksplodira ima oktanski broj 0.  Izooktan koji ne detonira ima oktanski broj 100.  Mešanjem ovih ugljovodonika dobijaju se goriva različitih kvaliteta sa vrednostima oktanskog broja između 0 i 100.
 8. 8. Primena nafte  Pogonska goriva za motore sa unutrašnjim sagorevanjem(automobil, brodovi, vozovi,avioni)  Gorivo u termoelektranama za dobijanje električne energije  Izvor organskih jedinjenja: lekova, boja, plastičnih masa
 9. 9. Zemni gas  Zemni ili prirodni gas je prirodno gasovito fosfilno gorivo, sa velikim udelom metala.  Javlja se samostalno (suvi zemni gas) ili zajedno sa naftom, obicno u gasnoj kapi iznad nafte (vlažni zemni gas) Koristi se u domaćinstvima i industriji(hemijska)
 10. 10. Sastav zemnog gasa  Od ugljovodonika,zemni gas sadrži metan,etan,propan,n-butan i izo butan,a javlja se i pentan(n-pentan i iza-pentan)

×