Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nafta i zemni gas 1.

nafta

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nafta i zemni gas 1.

  1. 1. Nafta i zemni gas Strahinja Milojković 83 OŠ "Jovan Dučić“ 2014/15
  2. 2. Nafta i zemni gas Nafta i zemni gas su fosilna goriva i najvažniji su izvori energije na našoj planeti. Organsko poreklo ovih jedinjenja krije objašnjenje prisustva ove energije. Nafta i zemni gas su nastali raspadanjem organizama u dubini zemlje pod dejstvom visoke temperature, pritiska i u odsustvu kiseonika. Zbog toga sadrže organska jedinjenja ukojima je nagomilana velika količina hemijske energije. Ta energija se oslobađa njihovim sagorevanjem u vidu toplotne energije
  3. 3. Nafta i zemni gas  Smatra se da je nafta nastala izumiranjem i taloženjem životinjskih organizama koji su pre više miliona godina živeli u morima.  Ovako nataložene supstance raznim poremećajima dospele su duboko u zemlju i tu su se u odsustvu vazduha na povišenim temperaturama razgradile na ugljovodonike i razna jedinjenja sa kiseonikom, sumporom i azotom, koji čine glavne sastojke nafte i zemnog gasa.
  4. 4. Nafta i zemni gas Zemni gas uglavnom se sastoji od metana, i manjih količina etana,propana i butana Zemni gas se sistemom cevi sprovodi do fabrika ili gradske plinske mreže na koju su priključena domaćinstva koja ga koriste kao gorivo. On se koristi i u hemijskoj industriji kao sirovina za proizvodnju mnogih supstanci.
  5. 5. Nafta i zemni gasNafta je gusta, uljasta tečnost, tamne boje i neprijatnog mirisa. Njen sastav je složen i zavisi od mesta njenog nalaženja Naftu najvećim delom čine ugljovodonici,alkani, cikloalkani i aromatični ugljovodonici.U njoj su i manje količine organskih jedinjenja sa kiseonikom, azotom ili sumporom Do naftnih nalazišta na kopnu ili pod morem dolazi se bušenjem. Nafta se zatim sistemom cevi odvodi do rafinerije na preradu. Nafta je smeša i prerađuje se postupkom destilacije- tj.razdvaja se na više frakcija(delova) u kojima se nalaze različiti ugljovodonici. Taj postupak naziva se frakciona destilacija nafte . Nafta se uvodi u postrojenja i zagreva na 300°C- 500°C .Lakše isparljive frakcije, koje sadrže ugljovodonike sa manjim brojem ugljenikovih atoma dižu se ka vrhu, a teže isparljive spuštaju se na dno kolone
  6. 6. Nafta i zemni gas Najvažnije frakcije nafte u tečnom agregatnom stanju su benzin,petroleum, dizel ulje i ulje za podmazivanje Najvažnija frakcija nafte čvrstog agregatnog stanja je asfalt- Benzin se koristi kao gorivo za automobile. Petroleum kao rastvarač, dizel ulje kao gorivo za dizel motore i kao lož ulje, a ulje za podmazivanje kao mazivo zamotore i mašine. Asfalt se koristi za izgradnju puteva i kao izolacioni materijal u građevinarstvu.
  7. 7. Nafta i zemni gasDanas preovladava mišljenje da je nafta nastala od masnih i voštanih supstanci različitih sitnih životinjskih i biljnih morskih organizama - planktona. Pod povoljnim uslovima, koji su vladali u dalekim geološkim dobima, živele su i razmnožavale se u toplim morskim zalivima velike količine tih organizama; uginuvši one su se taložile na morsko dno. U sredini siromašnoj kiseonikom počelo je, zbog delovanja anaerobnih bakterija, razaranje belančevina i drugih lako raspadljivih organskih materija. Otpornije masne i voštane supstance gomilale su se onda u obliku mulja - sapropela. Taj osnovni materijal morao je posle, nanosom rečnog mulja, biti pokriven zaštitnim slojem. Pod pritiskom zemljanih slojeva, i kod nešto povišene temperature, mast se pretvarala najpre u prabitumen, a onda u naftu S druge strane postoji mišljenje da nafta potiče iz neispitanih i nedovoljno poznatih dubina Zemlje. Tome u prilog govore nalazi nafte u vulkanskim područjima (na Kamčatki), nagomilavanje nafte u velikim dubinama u mineralima kristalastog porekla (Venecuela) i nalazi nafte u pukotinama litosfere u dnu Indijskog okeana U principu, primena prirodnog gasa se može podeliti na njegovu primenu kao goriva (bilo za grejanje ili pokretanje SUS motora) i u hemijskoj industriji (kao izvor vodonika pri proizvodnji azotnih đubriva, potencijalno i za gorive ćelije). Koristi se u domaćinstvima, kao kao energent za grejanje, odnosno kuvanje. Domaćinstva se snabdevaju kućnim razvodom plina.Koristi se u industriji, kao energent za grejanje.U poslednje vreme se sve više koristi i na vozilima, kao alternativno gorivo pre svega motornim benzinima, ali i dizel gorivu - to u sabijenom obliku (većinom) - kao komprimovani prirodni gas, a eventualno i kao tečni prirodni gas

×