Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bakar2

4,939 views

Published on

metali, hemija

Published in: Education
 • Login to see the comments

Bakar2

 1. 1. BAKAR Autori prezentacije: Jovan Ćosović i Aleksandar Lazarević VIII-1 OŠ ”Jovan Duĉić” Beograd, novembar 2013. 
 2. 2.  Bakar je poznat od davnina, kao osnovni sastojak bronze.  Zapravo, poznat je još u praistorijsko doba, pa se i doba u ljudskoj istoriji naziva Bakarnim dobom.  Latinski naziv za bakar je cuprum iz kojeg je izveden simbol za elemenat (Cu).
 3. 3. Nalaženje:  U malim koliĉinama je u elementarnom stanju, ali uglavnom je u obliku jedinjenja.  Zastupljen je u zemljinoj kori u vidu minerala (halkopirita, halkozina,...)  Najveći izvor bakra u ishrani su morski plodovi a meĊu njima bakra najviše ima u ostrigama. Bakar se takoĊe može naći i u zrnastom crnom hlebu, mahunastom povrću, kuvanim iznutricama i kiviju.
 4. 4. Osobine:  Ĉisti bakar je crvenkasto-braon boje  Mek metal  Vrlo velike toplotne i elektriĉne provodljivosti  Na vazduhu ne podleže koroziji
 5. 5. Atomski broj Relativna atomska masa Oznaka
 6. 6. Jedinjenja:  CuSO4 ima baktericidne osobine,a bezvodni upija vodu.  Kompleksna jedinjenja bakra su stabilna.  Vodeni rastvori soli bakra(I) imaju intezivnu zelenu, a rastvori soli bakra(II) intenzivnu plavu boju.
 7. 7. Rastvori:  Bakar sa kalajem, cinkom, molibdenom i drugim prelaznim metalima ĉini grupu rastopa koji se uopšteno nazivaju bronziti.  Od njih su najpoznatiji: tombak koji podseća na zlato i koji ima veoma dobre mehaniĉke osobine i otpornost na koroziju.
 8. 8. Upotreba: Bakar se masovno upotrebljava za produkciju elektriĉnih provodnika i uopšte u elektronici.  Bakar se dodaje u razne legure. Meša se i sa srebrom i zlatom što u znatnoj meri poboljšava njihove mehaniĉke osobine.  U graĊevinarstvu se bakar koristi kao krovni pokrivaĉ i za izradu oluka, a od skora i kao materijal za oblaganje fasada. 
 9. 9. Alhemija: Alhemiĉari su znali za bakar i koristili ga.Alhemijski simbol za bakar je isti kao I simbol za ženski pol (♀).  Paracelzus, koji je praktiĉno uveo poznavanje hemije u medicinu (hemijatrija) je u terapijama koristio hemikalije, koje su izmeĊu ostalog sadržavale i bakar. 
 10. 10. Bakarno doba: Još u 6. milenijumu p.n.e. ĉovek je koristio bakar, što dokazuju perlice pronaĊene na arheološkim lokalitetima, koje su napravljene od samorodnog bakra, ali to se ne može smatrati za poĉetak metalurgije.  Period u praistoriji koji je obeležilo poĉetak metalurgije i otkriće bakra, metala koji poĉinje da se koristi u izradi primitivnog oruĊa i oružja u literaturi se naziva Bakarno doba (eneolit, halkolit ili kameno bakarno doba). 
 11. 11.  Mešanjem bakra i kalaja dobijena je tvrda legura - bronza, koja potiskuje u potpunosti kamen kao materijal za izradu predmeta. Bakar nije jedini metal po kome je nazvano ĉitavo jedno doba u praistoriji ĉoveĉanstva, upravo po bronzi naziva se sledeće doba-bronzano doba.

×