Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ความรู้บูรณาการสำหรับอายุรแพทย์

for internist

 • Be the first to comment

ความรู้บูรณาการสำหรับอายุรแพทย์

 1. 1. ความรู้บูรณาการสาหรับอายุรแพทย์ นพ.วีรพงศ์ วัฒนาวนิช
 2. 2. อะไร คือ ความรู ้บูรณาการ • ความรู้ด้านรหัสโรค รหัสหัตถการ การลงสาเหตุ การตาย กลุมวินิจฉัยโรคร่วม ่ • บทบาทขององค์กรทางการแพทย์ • สิทธิประโยชน์ผ้ ป่วยในการรักษาพยาบาล ู • ความรู้เรื่ องยา-บัญชียา • พระราชบัญญัตทางการแพทย์ จริยธรรม ิ • ทักษะการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ • การใช้ คาทับศัพท์ภาษาอังกฤษ
 3. 3. ประเด็นฮิต
 4. 4. คาถาม• อยูในพรบ.ใด ่• ผู้ป่วย “ฉุกเฉิน” นิยามว่าอย่างไร• “ทุกที่ ทัวถึง ทุกคน” อย่างไร ่• มีการเรี ยกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลอย่างไร
 5. 5. ประเด็นฮิต
 6. 6. คาถาม• ยาซูโดอิฟริ ดีน อยูใน “ยา” ประเภทใด วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ่ ่• รัฐบาลมีมาตรการในการควบคุมอย่างไร กาหนดปริมาณครอบครอง• ผู้ป่วยที่ต้องการยานี ้จะทาอย่างไร ทาใจ ริ บคืนร้ านยาส่งบริษัท• ผู้ที่เกี่ยวข้ อง ต้ องระวางโทษอะไรบ้ าง ม.106 ระวางโทษจาคุก 1-5 ปี ปรับ 20,000-100000 ถ้ าสารบริ สทธิ์ เกิน 5000 กรัม จาคุก 5-20 ปี ปรับ ุ 100000-400000 บาท
 7. 7. วัตถุออกฤทธิ์ ต่อจิตและประสาทพรบ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ่• ประเภท 1 หลอนประสาท ไม่มีใช้ ทางการแพทย์• ประเภท 2 นาไปใช้ ทางที่ผิดได้ มาก midazolam, pseudoephridine• ประเภท 3 นาไปใช้ ทางผิดปานกลาง pentobarbital• ประเภท 4 ทาผิดได้ ต่า lorazepam clorazepateข้ อสอบเคยออก : นาติดตัวออกนอกประเทศ 30 วันตามใบสังแพทย์ ่
 8. 8. ยาเสพติดตามพรบ. ยาเสพติดให้ โทษ 2522 แบ่งไว้ 5 ประเภท• ประเภท 1 : ชนิดร้ ายแรง เช่น heroine amphetamine• ประเภท 2 : ทัวไป เช่น morphine cocaine codeine ่• ประเภท 3 : ลักษณะเป็ นตารับยาที่มีประเภท 2 ผสม เช่น ยาแก้ ไอที่มี codeine ผสม• ประเภท 4 : สารเคมีที่ใช้ ในการผลิดประเภท 1 และ 2• ประเภท 5 : ไม่เข้ าพวก เช่น กัญชา กระท่อมข้ อสอบเคยออก codeine เป็ นยาเสพติดกลุมใด ่
 9. 9. ประเด็นเคยฮิต
 10. 10. คาถาม• ยาใดบ้ างอยูในสิทธิ ่บัตรคุ้มครอง
 11. 11. ประเด็นเคยฮิต
 12. 12. คาถาม• การุณยฆาต ได้ รับการยอมรับในสังคมไทยหรื อยัง• ผิดกฎหมายหรื อไม่• Euthanasia• Withholding treatment : งดให้ การรักษา• Withdrawing treatment : หยุดให้ การรักษา ป.อ. มาตรา ๒๘๘ ผู้ใดฆ่าผู้อื่น ต้ องระวางโทษประหารชีวต จาคุก ตลอดชีวต ิ ิ หรื อจาคุกตังแต่สบห้ าปี ถึงยี่สบปี ้ ิ ิ
 13. 13. ประเด็นอมตะ
 14. 14. ประเด็นอมตะ
 15. 15. การฟ้ อง
 16. 16. หมวด• แพทยสภา• สมาชิก• คณะกรรมการฯ• การดาเนินการ• การควบคุมวิชาชีพ• บทเฉพาะกาล
 17. 17. ชื่อ นามสกุล (นพ. อภิไธย ตน.วิชการยศ บรรดาศักดิ์)ชื่อปริ ญญาวุฒิบตร ัสาขาของวิชาชีพเวชกรรมเวลาทาการ
 18. 18. สมองตาย• วิธีการปฏิบัตในการวินิจฉัยสมองตาย ิ 1. การวินิจฉัยสมองตายต้ องกระทาโดยองค์คณะของแพทย์ไม่ น้ อยกว่า 3 คน โดยคนหนึงเป็ นแพทย์เจ้ าของผู้ป่วย และอีก 1 ใน 2 คน ่ ที่เหลือควรเป็ นแพทย์สาขาประสาทวิทยา หรื อแพทย์สาขาประสาท ศัลยศาสตร์ (ถ้ ามี) 2. องค์คณะของแพทย์ผ้ วินิจฉัยสมองตาย ต้ องไม่ประกอบด้ วย ู แพทย์ผ้ กระทาการผ่าตัดปลูก ถ่ายอวัยวะรายนัน ู ้ 3. ผู้อานวยการโรงพยาบาล หรื อผู้ได้ รับมอบหมายเป็ นลาย ลักษณ์อกษรจะต้ องร่วมเป็ นผู้ รับรองการวินิจฉัยสมองตายและเป็ นผู้ลง ั นามรับรองการตาย
 19. 19. เพียง พิเศษ เท่านัน เฉพาะ นาสมัย ล ้าสมัย ราคาเดิม ครบวงจร ฟรี ้
 20. 20. ตัวอย่างข้อสอบ• ผู้ป่วยโรคเอดส์ รับไว้ ในรพ.ด้ วยอาการปวดศีรษะ ตรวจพบว่ามี stiffneck ทา lumbar puncture ตรวจพบ india ink positive การวินิจฉัยหลักในผู้ป่วยรายนี ้คือ• ผู้ป่วยหญิงอ้ วนตังครรภ์ 33 ปี เป็ นเบาหวานมาก่อนตังครรภ์ ไม่พบผล ้ ้ แทรกซ้ อนใดๆ และสามารถควบคุมได้ ดีด้วยการกินยา metformin 1000 mg/day เมื่อตังครรภ์เปลี่ยนมาใช้ ยา insulin การ ้ วินิจฉัยหลักสาหรับผู้ป่วยรายนี ้คืออะไร
 21. 21. ตัวอย่างข้อสอบ• ผู้ป่วยฆ่าตัวตายโดยการรับประทานยา paracetamol จานวน 30 เม็ดที่บ้าน รับไว้ ในรพ.พบว่ามี fulminant hepatitis ต่อมามี hepatic coma 2 วันหลังจากรับไว้ ในรพ. 3 วันต่อมาพบว่ามีการ ติดเชื ้อในกระแสเลือดและถึงแก่กรรม สาเหตุการตายคือ• ผู้ป่วย DLBC NHL รับไว้ ในรพ.เพื่อให้ ยาเคมีบาบัด หลังให้ ยาเคมี บาบัด 5 วัน ตรวจพบว่ามี ANC 200 cell/mm3 ไข้ สงและช็อก ู การวินิจฉัย septicemia ในผู้ป่วยรายนี ้เป็ นการวินิจฉัยประเภทใด
 22. 22. บัญชียาหลักแห่งชาติ• บัญชี ก. คือ รายการยาที่มีความจาเป็ น สาหรับสถานพยาบาลทุก ระดับ• บัญชี ข. คือ รายการยาที่อาจจาเป็ น ต้ องใช้• บัญชี ค. คือ รายการยาที่ต้องใช้ โดยผู้ เชี่ยวชาญที่ได้ รับมอบหมายจาก ผู้อานวยการ• บัญชี ง. คือ สังใช้ ได้ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค จะต้ องมีระบบ Drug ่ Utilization Evaluation• บัญชี จ. คือ รายการยาสาหรับใช้ เฉพาะโครงการพิเศษ
 23. 23. ออกทุกปี
 24. 24. ตัวอย่าง• ผิดข้ อบ่งชี ้ : สัง Abx ในหวัด-ไอ-เจ็บคอ ท้ องร่วง-อาเจียน-อาหาร ่ เป็ นพิษ แผลเลือดออก• ไม่มี efficacy (EBM) : cetirizine ในหวัด, danzen• ไม่ค้ ม risk : rofecoxib, gatifloxacin ุ• ค่าใช้ จ่ายสูง :atorvastatin, glucosamine, COX II inh.
 25. 25. • ยากาพร้ าเป็ นยาจาเป็ น ใช้ รักษาโรคที่พบได้ น้อยหรื อโรคที่เป็ นอันตราย ร้ ายแรงหรื อโรคที่ก่อให้ เกิดความทุพพลภาพอย่างต่อเนื่องได้ แต่ จัดเป็ นกลุมยาที่มีการใช้ น้อยมากทาให้ หาได้ ยากและบริษัทยาไม่สนใจ ่ ผลิต เนื่องจากกาไรน้ อยและอาจไม่ค้ มการลงทุนหรื อบางรายการมี ุ ราคาที่สงมาก จนสถานพยาบาลไม่สารองยาไว้ บริการ นอกจากนี ้ยัง ู อาจเป็ นกลุมยาที่มีราคาถูกมากบริษัทยาจึงไม่ผลิตเช่นกัน ่• 1.Dimercaprol inj (BAL) 2.Sodium nitrite inj 3.Sodium thios ulfate inj 4.Methylene blue inj 5.Glucagon inj 6.Succimer cap (DMSA)
 26. 26. "ทาไมผู้ประกันตนเหล่านี ้ ซึงเป็ นเพียงคนกลุมเดียวในประเทศที่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล แล้ วยังได้ ่ ่ สิทธิประโยชน์และการดูแลให้ เข้ าถึงบริการที่มีคณภาพด้ อยกว่า กลุมคนที่ไม่ต้องจ่ายเงิน " ุ ่
 27. 27. Diagnosis-related Group – DRG• ระบบการจัดกลุมโรคผู้ป่วยและค่าใช้ จ่าย ผสมกันในผู้ป่วยใน จัดโรคที่ ่ ใช้ ลกษณะทางคลินิกและทรัพยากรเท่ากันมาอยูในกลุมเดียวกัน และ ั ่ ่ ตกลงกันล่วงหน้ าแต่ละปี ว่าจะจ่ายเงินให้ เท่าไร• ใช้ กบ สิทธิข้าราชการ IPD, สิทธิ 30 บาทค่าใช้ จายสูง/refer ั ่• นิยามศัพท์• ข้ อมูลที่ใช้ ในการทา DRG• ขันตอนการหา DRG : MDC DC  DRG ้
 28. 28. แนวคิดพื้นฐานของกระบวนการ HA Safty & qualitySelf improvement Educational process External evaluationSelf assessment Recognition NOT inspection Standard-Practice-Assessment
 29. 29. Main unitsgenetic nutrition toxicology geriatric Allergy & PK & PD immune statistics

×