Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Παρουσίαση Πράσινη ενέργεια

252 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Παρουσίαση Πράσινη ενέργεια

 1. 1. ΒΑΒΒΑ Βαζζθζηή ΘΑΛΑΘΑΘΖ΢ Κάνζμξ-Αθέλακδνμξ ΘΑΡΑΘΟΤΙΑΘΖ΢ Γεώνβζμξ ΡΑΚΠΔΙΟΤ Γζαιάκης ΥΑΣΕΖΥΡΗ΢ΣΟΦΖ Αζιζθία-Ακηςκία Πνάζζκδ Υδιεία νμύπα πζμ θζθζηά βζα ηδκ οβεία ημο πενζαάθθμκημξηδκ ηζέπδ ιαξ Τπό ηδκ επζηήνδζδ ηδξ Θαξ ΢απμοθίδμο
 2. 2. Σδ ζπμθζηή πνμκζά 2011-12 ηαεζενώεδηε έκαξκέμξ εεζιόξ ζηδκ Α’ Ιοηείμο. Ο εεζιόξ αοηόξείκαζ ημ PROJECT (ενεοκδηζηή ενβαζία)Διείξ μζ ΑΙΥHΚΗ΢ΣΔ΢ ιεθεηήζαιε ηζξεπζπηώζεζξ ηδξ έκδοζδξ ζημ πενζαάθθμκ ηαζ πςξιπμνμύιε κα ηάκμοιε ηα νμύπα ιαξ ‘πνάζζκα’.Αζπμθδεήηαιε : ηζ είκαζ πνάζζκδ πδιεία πνώηδ ύθδ - οθάζιαηα επελενβαζία -ααθή ηαεανζζιό -ζοκηήνδζδ επζπηώζεζξ ζημ μζημζύζηδια
 3. 3. ΣΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΑ΢ΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ?Πράζινη Χημεία ή Περιβαλλονηικά Φιλική Χημεία είναι η ονομαζία ποσ τρηζιμοποιείηαι για ένα ζύγτρονο ερεσνηηικό πεδίο, ιδιαίηερα παραγωγικό και καινοηόμο ζηις μέρες.
 4. 4. ΟΙ 12 ΑΡΧΕ΢ ΣΗ΢ ΠΡΑ΢ΙΝΗ΢ ΧΗΜΕΙΑ΢• Πνόθδρδ• Οζημκμιία αηόιςκ• Ιζβόηενμ επζηίκδοκεξ πδιζηέξ ζοκεέζεζξ• ΢πεδζαζιόξ αζθαθέζηενςκ πδιζηώκ πνμσόκηςκ• Αζθαθέζηενμζ δζαθύηεξ ηαζ αμδεδηζηά ιέζα• ΢πεδζαζιόξ βζα εκενβεζαηή απμηεθεζιαηζηόηδηα• Υνήζδ ακακεώζζιςκ πνώηςκ οθώκ• Κείςζδ εκδζάιεζςκ παναβώβςκ• Θαηάθοζδ• ΢πεδζαζιόξ απμζημδμιήζζιςκ πνμσόκηςκ• Ακάθοζδ πναβιαηζημύ πνόκμο βζα πνόθδρδ ηδξ νύπακζδξ• Αζθαθέζηενδ πδιεία βζα πνόθδρδ αηοπδιάηςκ
 5. 5. ΧΡΗ΢Η ΠΡΑ΢ΙΝΗ΢ ΧΗΜΕΙΑ΢ Ζ Πνάζζκδ Υδιεία ζηα νμύπα ζηδ ζδιενζκή επμπή, ιαξ είκαζ πνήζζιδ, βζαηί μζ επζζηήιμκεξ πνμζπαεμύκ κα ανμοκ κέμοξ ηνόπμοξ παναβςβήξ νμύπςκ θζθζηά πνμξ ημ πενζαάθθμκ.
 6. 6. ΠΡΑ΢ΙΝΑ ΡΟΤΧΑΚε ημκ όνμ μζημθμβζηά νμύπα, ακαθενόιαζηε ζηα νμύπα εηείκα πμο πνδζζιμπμζμύκ οθάζιαηα ηαζ οθζηά ηα μπμία έπμοκ δδιζμονβδεείζύιθςκα ιε ηα πνόηοπα αζμθμβζηήξ βεςνβίαξ. ΢οκήεςξ ηα εκδύιαηα αοηά ηαηαζηεοάγμκηαζ από ααιαάηζ, ιαθθί, ιεηάλζ από ζόβζα, ηάκκααδ, βζμύηα (θοηζηέξ ηθςζηζηέξ ίκεξ), ναιί (ζκδζηό θοηό),ή ιπαιπμύ.
 7. 7. ΠΡΩΣΕ΢ ΤΛΕ΢ ΒΑΜΒΑΚΙ Οζ ααιααημηαθθζένβεζεξ ηαηακαθώκμοκ ηενάζηζεξ πμζόηδηεξ πδιζηώκ θζπαζιάηςκ, παναζζημηηόκςκ ηαζ εκημιμηηόκςκ, εκώ ηα ζοκεεηζηά οθάζιαηα όπςξ ημ πμθοέζηεν πνμένπμκηαζ από πεηνμπδιζηά.
 8. 8. ΒΑΦΕ΢Ζ ααθή ηόζμ ηςκ ζοκεεηζηώκ όζμ ηαζ ηςκ θοζζηώκ ζκώκ απαζηεί ιεβάθδ πνήζδ πδιζηώκ, βζα κα απμηηήζεζ, π.π., έκα ηγζκ ημ παναηηδνζζηζηό ιπθε πνώια ημο πνεζάγμκηαζ ιεβάθεξ πμζόηδηεξ οπενεεζώδμοξ καηνίμο, εκόξ πενζααθθμκηζηά ακηαβςκζζηζημύ πδιζημύ ημ μπμίμ ιπμνεί κα δζαανώζεζ ημ ηζζιέκημ ηαζ κα ηαηαζηνέρεζ ημοξ απμπεηεοηζημύξ αβςβμύξ.
 9. 9. ΕΠΕΞΕΡΓΑ΢ΙΑ ΠΡΩΣΩΝ ΤΛΩΝΘαηά ηδ δζαδζηαζία παναβςβήξ οθαζιάηςκ , ζοκεεηζηώκ ηαζ ιδ ,πνδζζιμπμζμύκηαζ δζάθμνα πδιζηά πνμσόκηα. Απμηέθεζια αοηήξ ηδξ πνήζδξ είκαζ δ παναβςβή ηδξ ημλζηήξ μοζίαξ ,Λμκοθαζκόθδξ , δ μπμία πνμηαθεί αθάαδ ζηα ακαπαναβςβζηά όνβακα γώκηςκ μνβακζζιώκ. Σμοθάπζζημκ 8.000 δζαθμνεηζηά πδιζηά πνδζζιμπμζμύκηαζ ηαηά ηδ δζαδζηαζία ηδξ ιεηαηνμπήξ ημύ ααιααηζμύ -ηαζ ηςκ άθθςκ πνώηςκ οθώκ- ζηα οθάζιαηα από ηα μπμία εα θηζαπημύκ ηα νμύπα ιαξ. Γζα ηδ δδιζμονβία ημο ηεθζημύ πνμσόκημξ, ημ ύθαζια αάθεηαζ ιε ημλζηέξ ααθέξ ηαζ ημ θζκίνζζια βίκεηαζ ιε θμνιαθδεΰδδ.
 10. 10. ΢ΤΝΣΗΡΗ΢Η ΡΟΤΧΩΝΣα απμννοπακηζηά-ηαεανζζηζηά ιε αάζδ ημ πθώνζμ αθάπημοκ ηδκ οβεία ιαξ (ακαπκεοζηζηό , δένια η.θ.π.) ηαζ ζημηώκμοκ ημοξ γςκηακμύξ μνβακζζιμύξ ζηα κενά ηςκ πμηαιώκ. Ο θώζθμνμξ πμο πενζέπμοκ ηα πενζζζόηενα απμννοπακηζηά αθάπηεζ ηδκ οβεία ιαξ ηαζ δδιζμονβεί εοηνμθζζιό ζηα κενά (έκα πνόαθδια πμο εοκμεί ηα θύηζα ηαζ αθήκεζ ηα ράνζα πςνίξ μλοβόκμ)
 11. 11. ΖΩΑ: ΠΡΩΣΗ ΤΛΗ ΡΟΤΧΩΝΓζα ηδκ παναβςβή νμύπςκ ζημηώκμκηαζ γώαόπςξ βάηεξ ,ζηύθμζ θάθαζκεξ , θώηζεξ ,αθεπμύδεξ , ηάζημνεξ , ναημύκ ηαζ άθθα πμθθά.Έκα πανάδεζβια είκαζ μζ ακαθμβίεξ γώςκ βζα ηδδδιζμονβία ιίαξ βμύκαξ: 12-15 Ιίβηεξ10-15 Ιύημζ ή Θμβζόη15-20 Αθεπμύδεξ60-80 Κζκη27-30 Ραημύκ10-12 Θάζημνεξ60-100 ΢ηίμονμζ ή Θμοκεθάηζαέςξ ηαζ 400 Κζηνόηενα Ε
 12. 12. ΕΠΙΠΣΩ΢ΕΙ΢Δηηόξ από ηενάζηζα απεζθή βζα ημ πενζαάθθμκ ηαζ ζδζαίηενα βζα ημκ οδνμθόνμ μνίγμκηα, δ ακελέθεβηηδ αοηή πνήζδ ημλζηώκ μοζζώκ (ζδιεζώκεηαζ όηζ μζ πενζζζόηενεξ ηαθθζένβεζεξ ανίζημκηαζ ζηζξ ιδ ακαπηοζζόιεκεξ πώνεξ όπμο μ έθεβπμξ είκαζ ακύπανηημξ) εβηοιμκεί ηαζ ηενάζηζμοξ
 13. 13. 1η ΢ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ Ζ πνώηδ ιαξ ζοκέκηεολδ είπε εέια ηζξ ιεηαπμζήζεζξ νμύπςκ. Ζ ζοκέκηεολδιπμνεί κα παναηηδνζζηεί επζηοπήξ επεζδή ιέζα από αοηήκ αβάθαιε πνήζζιαζοιπενάζιαηα βζα ηςκ ηνόπμ ζηέρδξ ηδξ ημζκςκίαξ ιαξ ζημ εέια ηςκ νμύπςκ. Δκδεζηηζηά έκα ιεβάθμ πμζμζηόακενώπςκ ζηνέθεηαζ ζηδ κέα <<ιόδα>> ηδξ ιεηαπμίδζδξ ηςκ νμύπςκ είηε βζαμζημκμιζημύξ είηε βζα θόβμοξ πναηηζημύξ.Δπίζδξ ιία πνήζζιδ πθδνμθμνία είκαζ όηζηα νμύπα πμο ιεηαπμζμύκηαζ είκαζ ηαθήξ πμζόηδηαξ.
 14. 14. 2η ΢ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ• Ο ζημπόξ ηδξ δεύηενδξ ζοκέκηεολδξ ήηακ κα ακηθήζμοιε πνήζζιεξ πθδνμθμνίεξ από ημκ ηαηαλζςιέκμ πδιζηό η. Θςκζηακηίκμ Πμύθμ, ηαεδβδηήξ, οπεύεοκμ ημο Δθθδκζημύ Γζηηύμο Πνάζζκδξ Υδιείαξ ιέζς e-mail . Αοηό πμο ιαξ έηακε πζμ πμθύ εκηύπςζδ ήηακ δ ακαθοηζηή ηαηαβναθή ηςκ επζπηώζεςκ ηςκ νμύπςκ ζημ πενζαάθθμκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηαηαζηεοήξ ημοξ ζε έκα πίκαηα.
 15. 15. 1η ΔΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΢ηδ πνώηδ δναζηδνζόηδηα έπνεπε ηα ιέθδ ηδξμιάδαξ ιαξ κα ηάκμοκ ιζα ένεοκα ζηδκ κημοθάπα ημοξ. Κενζηά ζηαηζζηζηά βζα ηδκ ζύκεεζδ ηςκ νμύπςκ ιε αάζδ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ:
 16. 16. ΢ΗΜΑΣΑ <ΠΡΑ΢ΙΝΩΝ> ΡΟΤΧΩΝ

×