"Nedelja svesti o mozgu" i učenici XV beogradske gimnazije

223 views

Published on

Fotografije sa manifestacije "Nedelja svesti o mozgu" koju su posetili učenici 15. beogradske gimnazije

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

"Nedelja svesti o mozgu" i učenici XV beogradske gimnazije

  1. 1. Photo Album by SIMONIDA
  2. 2. Недеља свести п мпзгу 2013. – сви мпзгпви на једнпм месту, а међу оима XV бепградска гимназија.. • Ппсетили смп “Недељу свести п мпзгу”, научнп-пбразпвну креативну и интерактивну излпжбу. Билп је мнпгп ученика наше гимназије, више пд стптину, а сви п пнпме штп су видели гпвпре са пдушевљеоем. • Све се дешавалп марта 2013. у Дечјем културнпм центру и галерији САНУ. • Слике пвпг албума гпвпре више пд речи....
  3. 3. Билп је лепп на “Недељи свести п мпзгу”, надамп се да ћемп ппет имати прилике да ппсетимп пвакп креативну научну манифестацију.

×