Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
CHƯƠNG 7LÝ THUYẾT THIẾT KẾ   CSDL
Phụ thuộc hàm  Định nghĩa:  Cho một LĐQH Q(X,Y,Z) vớI X,Y,Z là các  thuộc tính con của Q+ và X, Y khác rỗng.  Phụ ...
Phụ thuộc hàmVí dụ: xét LĐQH TD(MSTD, MSPH, GIO_TD, NGAY_TD) Mỗi trận đấu diễn ra trong một phòng, vào một ngày và một gi...
Các phụ thuộc hàm đặc biệt  Phụ thuộc hàm hiển nhiên:  X→X  Phụ thuộc hàm nguyên tố:  X → Y là PTH nguyên tố nếu: ...
Tập phụ thuộc hàm của 1quan hệ  Tập các PTH của Q được ký hiệu là FQ  FQ ={fi: X →Y xác định trên Q}  Qui ước: FQ ch...
Hệ tiên đề Amstrong và các luậtdẫn Hệ tiên đề Amstrrong:Cho LĐQH Q và X, Y, Z ⊆ Q+  •  Tính phản xạ:    Y ⊆ X ⇒ X→...
Hệ tiên đề Amstrong và các luậtdẫn  Các luật dẫn từ hệ tiên đề Amstrrong:  Cho LĐQH Q và X, Y, Z ⊆ Q+  •  Tính phâ...
Bao đóng của tập thuộc tính  Cho LĐQH Q có tập PTH F={f1,f2,…,fn}  và X ⊆ Q+  Bao đóng của tập thuộc tính X dựa trên...
Thuật tóan xác định X F +Begin X F + = X; do    X’ = X F +    for I = 1 to card(F)     if VT(fi) ∈ X F + :  ...
Ví dụ:Cho Q(ABCDEFGH) và tập pthF = {f1: B → A; f2: DA →CE; f3:D→H; f4:GH→C; f5:AC →D}Tìm bao đóng của tập thuộc tính X={...
Ví dụ:Cho Q(ABCDEGH) và tập pth   F = {f1: B → A; f2: DA →CE; f3:D→H; f4:GH   →C; f5:AC →D}Tìm bao đóng của tập thuộc ...
Nhận xét  X ∈ XF+  Y ∈ XF+ ⇔ f: X→ Y ∈ F  Ví dụ: Cho Q(ABCDEFGH) và tập pth  F = {f1: B → A; f2: DA →CE; f3:D→H; ...
Phụ thuộc hàm và khóa  Định nghĩa: cho LĐQH Q(A1, A2, …, An),        F là tập PTH trên Q.  K ⊆ Q+ được gọi là ...
Thuật tóan xác định tất cả cáckhóa của 1 LĐQH  Qui ước:    N: tập thuộc tính nguồn, chỉ chứa các nút    thuộc tí...
Thuật tóan xác định tất cả các   khóa của 1 LĐQHBegin b1: xây dựng tập N và M b2: xây dựng 2 m tập con của tập M với m=...
Ví dụ:Cho Q(ABCDEG) và tập pth  F = {f1: AD → B; f2: EG → A; f3:BC→ G}  Tìm tất cả các khóa của LĐQH Q:1. N={CDE}2. ...
Các dạng chuẩn  Sự trùng lắp thông tin là nguyên nhân làm 1  lược đồ CSDL có chất lượng kém.  Để đánh giá chất lượng...
Dạng chuẩn 1  Định nghĩa DC1: một lược đồ Q đạt dạng  chuẩn 1 nếu mọi thuộc tính của Q đều là  thuộc tính đơn.  Mộ...
Dạng chuẩn 1  Ví dụ: Mỗi giáo viên có thể dạy nhiều môn  ChuyenMon1(MAGV, MAMH)  Mỗi bộ trong ChuyenMon1 cho biết 1 ...
Dạng chuẩn 1  Ví dụ: Mỗi giáo viên có thể dạy nhiều môn  ChuyenMon3(MAGV, MAMH, TENGV,  HOCVI)  Mỗi bộ trong Chuye...
Dạng chuẩn 2 Phụ thuộc đầy đủ: cho pth X  A. Tập thuộc tính A được  gọi là phụ thuộc đầy đủ vào tập thuộc tính X nếu: ...
Dạng chuẩn 2    Định nghĩa DC2:     Một lược đồ quan hệ Q đạt DC2 nếu:  1.   Q ở dạng chuẩn 1  2.   Mọi t...
Dạng chuẩn 2 Ví dụ 2:GiaoVien(MAGV, TENGV, HOCVI)đạt DC2 vì : MAGV  TENGV, HOCVINên mọi thuộc tính không khóa đều phụ t...
Dạng chuẩn 2  Ví dụ 3:SinhVien(MASV, HOTEN, NGSINH, MALOP,  TENLOP)Đạt DC2 vì mọi thuộc tính không khóa:HOTEN,NGSINH, M...
Dạng chuẩn 3  Phụ thuộc bắc cầu:  Cho LĐQH Q. Tập thuộc tính A ⊆ Q+ được gọi là  phụ thuộc bắc cầu vào tập thuộc tín...
Dạng chuẩn 3  Ví dụ:SinhVien(MASV, HOTEN, NGSINH, MALOP,  TENLOP)MASV  HOTEN, NGSINH, MALOPMALOP  TENLOPVậy TENLOP ph...
Dạng chuẩn 3 Định nghĩa DC3:Một LĐQH Q đạt DC3 nếu:1. Q đạt DC22. Mọi thuộc tính không khóa của Q đều không  phụ thuộc ...
Dạng chuẩn 3  Ví dụ:  SinhVien(MASV, HOTEN, NGSINH,  MALOP)  đạt DC3  Lop(MALOP, TENLOP)  Đạt DC3
Dạng chuẩn 3  Ví dụ:  KETQUA(MASV, CMND, MAMH, DIEM)  Ta có:   MASV, MAMH  DIEM   CMND, MAMH  DIEM  nên KE...
Dạng chuẩn BCK(Boyce-Codd-Kent)  Định nghĩa:  Một LĐQH Q đạt dạng chuẩn BCK nếu  mọi phụ thuộc hàm không hiển nhiên ...
Dạng chuẩn BCK(Boyce-Codd-Kent)  Ví dụ:   KETQUA(MASV, CMND, MAMH,   DIEM)   Ta có:    MASV, MAMH  DIEM   ...
Dạng chuẩn BCK(Boyce-Codd-Kent)  Ví dụ:  KETQUA(MASV, MAMH,  DIEM)  Ta có:    MASV, MAMH  DIEM  nên KETQUA đ...
Dạng chuẩn của một LĐCSDL  Là dạng chuẩn thấp nhất của những  lược đồ quan hệ có trong lược đồ CSDL  đó.
Chuẩn hóa một LĐCSDL  Định lý DELOBEL(1973):  Cho LĐQH Q và tập pth F.  Nếu f: X A ∈ F+ sao cho X∪A ⊂ Q+ thì phép ...
Thuật toán phân rã Cho LĐQH Q, F+ là tập pth trên Q. Nếu Q không đạt dạng chuẩn BCK thì chọn X A ∈ F+ mà X không là siêu ...
Thuật toán phân rãví dụ 1: Cho Q(ABC) và F={A  B, B  C} xác định trên Qta có: Khoá K={A}           Q(ABC)  ...
Thuật toán phân rãví dụ 2: Cho Q(ABCD) và F={A  B, B  C} xác định trên Q ta có: Khoá K={AD}            Q(AB...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Chap07 thiet ke csdl

1,148 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Chap07 thiet ke csdl

 1. 1. CHƯƠNG 7LÝ THUYẾT THIẾT KẾ CSDL
 2. 2. Phụ thuộc hàm Định nghĩa: Cho một LĐQH Q(X,Y,Z) vớI X,Y,Z là các thuộc tính con của Q+ và X, Y khác rỗng. Phụ thuộc hàm: X  Y được xác định trên Q nếu: q1, q2 ∈ TQ: q1.X = q2.X ⇒ q1.Y = q2.Y Ta nói: X xác định Y hay Y phụ thuộc hàm vào X
 3. 3. Phụ thuộc hàmVí dụ: xét LĐQH TD(MSTD, MSPH, GIO_TD, NGAY_TD) Mỗi trận đấu diễn ra trong một phòng, vào một ngày và một giờ bắt đầu quy định.Ta có: MSTD → MSPH, GIO_TD, NGAY_TD
 4. 4. Các phụ thuộc hàm đặc biệt Phụ thuộc hàm hiển nhiên: X→X Phụ thuộc hàm nguyên tố: X → Y là PTH nguyên tố nếu: ∄ X ⊆ X và X <> X mà X→ Y Vd: ChiTietHD(MAHD, MAHH, SL, GIA) Ta có: MAHD,MAHH → SL Nhưng: MAHD,MAHH ↛ SL
 5. 5. Tập phụ thuộc hàm của 1quan hệ Tập các PTH của Q được ký hiệu là FQ FQ ={fi: X →Y xác định trên Q} Qui ước: FQ chỉ gồm các PTH không hiển nhiên trong tập F Biểu diễn tập PTH bằng đồ thị: xem tài liệu trang 46
 6. 6. Hệ tiên đề Amstrong và các luậtdẫn Hệ tiên đề Amstrrong:Cho LĐQH Q và X, Y, Z ⊆ Q+ • Tính phản xạ: Y ⊆ X ⇒ X→ Y • Luật thêm vào: Nếu X→ Y và Z ⊆ W thì XW→ YZ • Luật bắc cầu: Nếu X→ Y và Y→ Z thì X → Z
 7. 7. Hệ tiên đề Amstrong và các luậtdẫn Các luật dẫn từ hệ tiên đề Amstrrong: Cho LĐQH Q và X, Y, Z ⊆ Q+ • Tính phân rã: Nếu X→ Y, Z thì X→ Y và X→ Z • Tính hội: Nếu X→ Y và X→ Z thì X→ YZ • Luật bắc cầu giả: Nếu X→ Y và YZ→ W thì XZ → W
 8. 8. Bao đóng của tập thuộc tính Cho LĐQH Q có tập PTH F={f1,f2,…,fn} và X ⊆ Q+ Bao đóng của tập thuộc tính X dựa trên F là tập các thuộc tính phụ thuộc hàm vào X dựa trên F X F + = {Y ∈ Q + : X→ Y ∈ F + } Ta có thể trả lời câu hỏi một PTH X→ Y có suy diễn được từ F ?
 9. 9. Thuật tóan xác định X F +Begin X F + = X; do X’ = X F + for I = 1 to card(F) if VT(fi) ∈ X F + : X F + = X F + ∪ VP(fi) while (X F + = X’)end
 10. 10. Ví dụ:Cho Q(ABCDEFGH) và tập pthF = {f1: B → A; f2: DA →CE; f3:D→H; f4:GH→C; f5:AC →D}Tìm bao đóng của tập thuộc tính X={BD}: X + = BD F Vì VT(f1) ∈ XF+ nên XF+ = BDA Vì VT(f2) ∈ XF+ nên XF+ = BDACE Vì VT(f3) ∈ XF+ nên XF+ = BDACEH Vì VT(f5) ∈ XF+ nên XF+ = BDACEH : dừngVậy XF+ = BDACEH
 11. 11. Ví dụ:Cho Q(ABCDEGH) và tập pth F = {f1: B → A; f2: DA →CE; f3:D→H; f4:GH →C; f5:AC →D}Tìm bao đóng của tập thuộc tính X={BCG} X + = BCG F Vì VT(f1) ∈ XF+ nên XF+ = BCGA Vì VT(f5) ∈ XF+ nên XF+ = BCGAD Vì VT(f2) ∈ XF+ nên XF+ = BCGADE Vì VT(f3) ∈ XF+ nên XF+ = BCGADEH = Q+ dừngVậy XF+ = Q+
 12. 12. Nhận xét X ∈ XF+ Y ∈ XF+ ⇔ f: X→ Y ∈ F Ví dụ: Cho Q(ABCDEFGH) và tập pth F = {f1: B → A; f2: DA →CE; f3:D→H; f4:GH →C; f5:AC →D} Kiểm tra f: BD → CE có thuộc F+ không? Ta có (BD)F+ = BDACEH Vì CE ∈ (BD)F+ nên f: BD → CE thuộc F+
 13. 13. Phụ thuộc hàm và khóa Định nghĩa: cho LĐQH Q(A1, A2, …, An), F là tập PTH trên Q. K ⊆ Q+ được gọi là khóa của Q nếu: 1. K → Q ∈ F + + 2. ∄ K’ ⊆ K mà K’ → Q + ∈ F +
 14. 14. Thuật tóan xác định tất cả cáckhóa của 1 LĐQH Qui ước:  N: tập thuộc tính nguồn, chỉ chứa các nút thuộc tính không có cung đi tới  M: tập thuộc tính trung gian, chứa các nút thuộc tính vừa có cung đi tới, vừa có cung đi ra. Input: <Q,F> Output: K{tập các khóa của quan hệ Q}
 15. 15. Thuật tóan xác định tất cả các khóa của 1 LĐQHBegin b1: xây dựng tập N và M b2: xây dựng 2 m tập con của tập M với m=Card(M) b3: xây dựng tập K chứa các khóa K=∅ for i=1 to 2 m Ki = N ∪ M i nếu Ki không chứa các khóa đã xác định trước đó và (Ki)F+ = Q+ thì Ki là 1 khóa của Q: K = K ∪ Kiend
 16. 16. Ví dụ:Cho Q(ABCDEG) và tập pth F = {f1: AD → B; f2: EG → A; f3:BC→ G} Tìm tất cả các khóa của LĐQH Q:1. N={CDE}2. M={ABG}3. Các tập con của M: {∅}, {A}, {B}, {G}, {AB}, {AG}, {BG}, {ABG}4. Tính bao đóng cho các tập thuộc tính sau: (CDE)+F = {CDE} ≠ Q+ (CDEA)+F = {CDEABG} = Q+ (CDEB)+F = {CDEBAG} = Q+ (CDEG)+F = {CDEGAB} = Q+5. Tập các khóa tìm được:K={K1={CDEA}, K2={CDEB},K3={CDEG}}
 17. 17. Các dạng chuẩn Sự trùng lắp thông tin là nguyên nhân làm 1 lược đồ CSDL có chất lượng kém. Để đánh giá chất lượng của 1 lược đồ CSDL, người ta đưa ra các dạng chuẩn(normal form) sau:  Dạng chuẩn 1 (1NF)  Dạng chuẩn 2 (2NF)  Dạng chuẩn 3 (3NF)  Dạng chuẩn BCK (BCNF)
 18. 18. Dạng chuẩn 1 Định nghĩa DC1: một lược đồ Q đạt dạng chuẩn 1 nếu mọi thuộc tính của Q đều là thuộc tính đơn. Một thuộc tính được gọi là thuộc tính đơn nếu giá trị của nó không phải là sự kết hợp bởi nhiều thông tin có ý nghĩa khác nhau và hệ thống thường truy xuất trên tòan bộ giá trị của nó. Chú ý: thuộc tính kiểu datetime được xem là thuộc tính đơn.
 19. 19. Dạng chuẩn 1 Ví dụ: Mỗi giáo viên có thể dạy nhiều môn ChuyenMon1(MAGV, MAMH) Mỗi bộ trong ChuyenMon1 cho biết 1 môn mà giáo viên có thể dạy  đạt DC1. ChuyenMon2(MAGV, MAMH) Mỗi bộ trong ChuyenMon2 cho biết nhiều môn mà giáo viên có thể dạy  không đạt DC1.
 20. 20. Dạng chuẩn 1 Ví dụ: Mỗi giáo viên có thể dạy nhiều môn ChuyenMon3(MAGV, MAMH, TENGV, HOCVI) Mỗi bộ trong ChuyenMon3 cho biết 1 môn mà giáo viên có thể dạy  đạt DC1. Nhận xét: Chuyenmon3 đạt dạng chuẩn 1 nhưng vẫn còn trùng lắp thông tin
 21. 21. Dạng chuẩn 2 Phụ thuộc đầy đủ: cho pth X  A. Tập thuộc tính A được gọi là phụ thuộc đầy đủ vào tập thuộc tính X nếu: ∄ X ⊆ X mà X→ A Ví dụ 1:ChuyenMon3(MAGV, MAMH, TENGV, HOCVI)Phụ thuộc hàm: MAGV, MAMH  TENGV, HOCVIlà pth không đầy đủ vì chỉ cần MAGV  TENGV, HOCVI Ví dụ 2:GiaoVien(MAGV, TENGV, HOCVI)Phụ thuộc hàm: MAGV  TENGV, HOCVI là pth đầy đủ
 22. 22. Dạng chuẩn 2 Định nghĩa DC2: Một lược đồ quan hệ Q đạt DC2 nếu: 1. Q ở dạng chuẩn 1 2. Mọi thuộc tính không khóa đều phụ thuộc đầy đủ vào các khóa của Q Ví dụ 1:ChuyenMon3(MAGV, MAMH, TENGV, HOCVI)Không đạt DC2 vì:MAGV, MAMH  TENGV, HOCVIlà pth không đầy đủ vì chỉ cần MAGVTENGV,HOCVI
 23. 23. Dạng chuẩn 2 Ví dụ 2:GiaoVien(MAGV, TENGV, HOCVI)đạt DC2 vì : MAGV  TENGV, HOCVINên mọi thuộc tính không khóa đều phụ thuộcđầy đủ vào các khóa
 24. 24. Dạng chuẩn 2 Ví dụ 3:SinhVien(MASV, HOTEN, NGSINH, MALOP, TENLOP)Đạt DC2 vì mọi thuộc tính không khóa:HOTEN,NGSINH, MALOP, TENLOP đều phụ thuộcđầy đủ vào các khóa : MASV Nhận xét: SinhVien đạt dạng chuẩn 2 nhưng vẫn còn trùng lắp thông tin
 25. 25. Dạng chuẩn 3 Phụ thuộc bắc cầu: Cho LĐQH Q. Tập thuộc tính A ⊆ Q+ được gọi là phụ thuộc bắc cầu vào tập thuộc tính X nếu tồn tại tập thuộc tính Y⊆ Q+ thỏa 4 điều kiện sau: 1. X  Y ∈ F+ 2. Y  A ∈ F+ 3. Y↛ X 4. A ⊄ {X ∪ Y}
 26. 26. Dạng chuẩn 3 Ví dụ:SinhVien(MASV, HOTEN, NGSINH, MALOP, TENLOP)MASV  HOTEN, NGSINH, MALOPMALOP  TENLOPVậy TENLOP phụ thuộc bắc cầu vào MASV
 27. 27. Dạng chuẩn 3 Định nghĩa DC3:Một LĐQH Q đạt DC3 nếu:1. Q đạt DC22. Mọi thuộc tính không khóa của Q đều không phụ thuộc bắc cầu vào khóa của Q. Ví dụ: SinhVien(MASV, HOTEN, NGSINH, MALOP, TENLOP) Không đạt DC3 vì: TENLOP phụ thuộc bắc cầu vào MASV do có các pth MASV  HOTEN, NGSINH, MALOP MALOP  TENLOP
 28. 28. Dạng chuẩn 3 Ví dụ: SinhVien(MASV, HOTEN, NGSINH, MALOP) đạt DC3 Lop(MALOP, TENLOP) Đạt DC3
 29. 29. Dạng chuẩn 3 Ví dụ: KETQUA(MASV, CMND, MAMH, DIEM) Ta có: MASV, MAMH  DIEM CMND, MAMH  DIEM nên KETQUA đạt DC3 Nhận xét: 1 LĐQH đạt DC3 vẫn còn trùng lắp thông tin
 30. 30. Dạng chuẩn BCK(Boyce-Codd-Kent) Định nghĩa: Một LĐQH Q đạt dạng chuẩn BCK nếu mọi phụ thuộc hàm không hiển nhiên đều có vế trái chứa khóa. Nhận xét: Nếu Q đạt dạng chuẩn BCK thì mọi vế trái của các pth đều là siêu khóa.
 31. 31. Dạng chuẩn BCK(Boyce-Codd-Kent) Ví dụ: KETQUA(MASV, CMND, MAMH, DIEM) Ta có: MASV, MAMH  DIEM CMND, MAMH  DIEM nên KETQUA đạt DC3 Nhưng : MASV  CMND nên KETQUA không đạt DC BCK
 32. 32. Dạng chuẩn BCK(Boyce-Codd-Kent) Ví dụ: KETQUA(MASV, MAMH, DIEM) Ta có: MASV, MAMH  DIEM nên KETQUA đạt DC BCK
 33. 33. Dạng chuẩn của một LĐCSDL Là dạng chuẩn thấp nhất của những lược đồ quan hệ có trong lược đồ CSDL đó.
 34. 34. Chuẩn hóa một LĐCSDL Định lý DELOBEL(1973): Cho LĐQH Q và tập pth F. Nếu f: X A ∈ F+ sao cho X∪A ⊂ Q+ thì phép phân rã Q thành 2 lược đồ quan hệ có sau là bảo toàn thông tin: <Q1(X,A),F1={f ∈ F+:VT(f) ∪VP(f) ⊂ Q1+}> <Q2(Q+A),F2={f ∈ F+:VT(f) ∪VP(f)⊂ Q2+}>
 35. 35. Thuật toán phân rã Cho LĐQH Q, F+ là tập pth trên Q. Nếu Q không đạt dạng chuẩn BCK thì chọn X A ∈ F+ mà X không là siêu khoá, khi đó Q được phân rã thành:<Q1(X,A),F1={f ∈ F+:VT(f) ∪VP(f) ⊂ Q1+}><Q2(Q+A),F2={f ∈ F+:VT(f) ∪VP(f)⊂ Q2+}> Lặp lại qui trình trên cho Q2 và chỉ xét pth thuộc F2 cho đến khi các quan hệ con đều đạt DC BCK thì dừng.
 36. 36. Thuật toán phân rãví dụ 1: Cho Q(ABC) và F={A  B, B  C} xác định trên Qta có: Khoá K={A} Q(ABC) chọn BC Q1(BC) Q2(AB) F1={BC} F2={AB} đạt BCK đạt BCK
 37. 37. Thuật toán phân rãví dụ 2: Cho Q(ABCD) và F={A  B, B  C} xác định trên Q ta có: Khoá K={AD} Q(ABCD) chọn BC Q1(BC) Q2(ABD) F1={BC} F2={AB} đạt BCK Q3(AB) Q4(AD) F3={AB} F4={∅}

×