Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Phân tích vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Phân tích vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử

 1. 1. XIN KÍNH CHÀO TOÀN THỂ CÁC BẠN311403 - QuẢN TRỊ DU LỊCH
 2. 2. VAI TRÒ CỦA QUẦN CHÚNG TRONG LỊCH SỬ
 3. 3. QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN LÀ LỰC LƯỢNG SẢNXUẤT CƠ BẢN CỦA XÃ HỘI, TRỰC TIẾP SẢN XUẤT R A C Ủ A C Ả I V Ậ T C H Ấ T, L À C Ơ S Ở C Ủ A S Ự T Ồ N TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI. CON NGƯỜIMUỐN TỒN TẠI PHẢI CÓ CÁC ĐIỀU KIỆN VẬT CHẤT C Ầ N T H I Ế T, M À N H Ữ N G N H U C Ầ U Đ Ó C H Ỉ C Ó T H Ể Đ Á P Ứ N G Đ Ư Ợ C T H Ô N G Q U A S Ả N X U Ấ T. L Ự C LƯỢNG SẢN XUẤT CƠ BẢN LÀ ĐÔNG ĐẢO QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN LAO ĐỘNG BAO GỒM CẢ LAO Đ Ộ N G C H Â N TAY V À L A O Đ Ộ N G T R Í Ó C
 4. 4. QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN LÀĐỘNG LỰC CƠ BẢN CỦA MỌI CUỘC CÁCH MẠNG XÃ HỘI
 5. 5. LỊCH SỬ ĐÃ CHỨNG MINH RẰNG, KHÔNG CÓ CUỘC CHUYỂNBIẾN CÁCH MẠNG NÀO MÀ KHÔNG LÀ HOẠT ĐỘNG ĐÔNG ĐẢOCỦA QUẦN CHÖNG NHÂN DÂN.H Ọ L À L Ự C L Ư Ợ N G C Ơ B Ả N C Ủ A C Á C H M Ạ N G , Đ Ó N G VA I T R ÕQUYẾT ĐỊNH THẮNG LỢI CỦA MỌI CUỘC CÁCH MẠNG XÃ HỘI.TRONG CÁC CUỘC CÁCH MẠNG LÀM CHUYỂN BIẾN XÃ HỘI TỪHÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI NÀY SANG HÌNH THÁI KINH TẾ -XÃ HỘI KHÁC, NHÂN DÂN LAO ĐỘNG LÀ LỰC LƯỢNG THAMGIA ĐÔNG ĐẢO.CÁCH MẠNG LÀ NGÀY HỘI CỦA QUẦN CHÖNG NHÂN DÂN, LÀSỰ NGHIỆP CỦA QUẦN CHÖNG.TẤT NHIÊN, SUY ĐẾN CÙNG, NGUYÊN NHÂN CỦA MỌI CUỘCCÁCH MẠNG LÀ BẮT ĐẦU TỪ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNGS Ả N X U Ấ T D Ẫ N Đ Ế N M Â U T H U Ẫ N V Ớ I Q U A N H Ệ S Ả N X U Ấ T,NGHĨA LÀ BẮT ĐẦU TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VẬT CHẤT CỦAQUẦN CHÖNG NHÂN DÂN.B Ở I V Ậ Y, N H Â N D Â N L A O Đ Ộ N G L À C H Ủ T H Ể C Ủ A C Á C Q U ÁT R Ì N H K I N H T Ế , C H Í N H T R Ị , X Ã H Ộ I , Đ Ó N G VA I T R Õ L À Đ Ộ N GLỰC CƠ BẢN CỦA MỌI CUỘC CÁCH MẠNG XÃ HỘI.
 6. 6. DẪN CHỨNG
 7. 7. CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945
 8. 8. - 9/8/1945 LIÊN XÔ TIÊU DIỆT HƠN 70 VẠN QUÂNNHẬT Ở TRUNG QUỐC.- 15/8/1945 PHÁT XÍT NHẬT ĐẦU HÀNG ĐỒNGMINH VÔ ĐIỀU KIỆN, CTTG T2 KẾT THÚC. CHỦNGHĨA PHÁT XÍT BỊ TIÊU DIỆT HOÀN TOÀN, ĐÂYL À T H Ờ I C Ơ N G À N N Ă M C Ó M Ộ T. Đô đốc Douglas MacArthur ký kết văn kiện đầu hàng của Đế quốc Nhật trƣớc sự chứng kiến của đông đảo quan chức cao cấp của quân đội đồng minh ngay trên boong của Chủ lực hạm Missouri.
 9. 9. - T R O N G N Ƣ Ớ C : P H Á T X Í T N H Ậ T V À TAY S A I ỞĐ Ô N G D Ƣ Ơ N G H O A N G M A N G TA N R Ã .- LỰC LƢỢNG CÁCH MẠNG ĐƢỢC TẬP DƢỢT QUACAO TRÀO KHÁNG NHẬT ĐÃ PHÁT TRIỂN MẠNH,SẴN SÀNG QUYẾT TÂM TỔNG K/N. ĐÂY LÀ THỜI ĐIỂM ĐÃ HỘI TỤ ĐẦY ĐỦ NHỮNGĐIỀU KIỆN KHÁCH QUAN, CHỦ QUAN THUẬN LỢINHẤT BẢO ĐẢM CHO CUỘC TỔNG K/N DIỄN RAGIÀNH THẮNG LỢI.
 10. 10. TRƢỚC TÌNH HÌNH TRÊN, NGÀY 14/8/1945 ĐẢNG ĐÃHỌP HỘI NGHỊ TOÀN QuỐC quyết định thành lập ủy ban k/ntoàn quốc và phát động toàn dân tổng k/n giành chính quyền. Hộinghị thông qua chính sách đối nội, đối ngoại sau tổng k/n. 16/8/1945 Đại hội Quốc dân Tân Trào họp đã tán thành lệnhtổng k/n của Đảng. Thành lập ủy ban dân tộc giải phóng và chuẩnbị điều kiện cho sự ra đời của nƣớc Việt Nam mới.
 11. 11. Diễn biến Tổng k/n- 16/8/1945 ĐỘI VN TUYÊN TRUYỀN GP QUÂN TIẾNVỀ GP THỊ XÃ THÁI NGUYÊN.- NGÀY 14 ĐẾN 18/8/1945 BỐN ĐỊA PHƢƠNG K/NGIÀNH CHÍNH QUYỀN SỚM LÀ BẮC GIANG, HD, HÀTĨNH, QUẢNG NAM.- 15/8/1945 LỆNH TỔNG K/N VỀ ĐẾN HN.- 19/8/1945 HÀNG VẠN QUẦN CHÚNG, NHÂN DÂNNỘI, NGOẠI THÀNH ĐÃ TỔ CHỨC MÍT TINH, SAUTỎA VỀ CÁC ĐƢỜNG PHỐ CÓ L2 VŨ TRANG HỖ TRỢK/N GIÀNH CHÍNH QUYỀN THẮNG LỢI.- 23/8/1945 NHÂN DÂN HUẾ TỔNG K/N GIÀNHCHÍNH QUYỀN THẮNG LỢI ĐÃ CỔ VŨ NHÂN DÂNCÁC TỈNH MIỀN TRUNG K/N GIÀNH CHÍNH QUYỀN.- 25/8/1945 ND SÀI GÒN K/N GIÀNH CHÍNH QUYỀNTHẮNG LỢI.
 12. 12. - 30/8/1945 VUA BẢO ĐẠI THOÁI VỊ, CHẾ ĐỘPHONG KIẾN VIỆT NAM SỤP ĐỔ
 13. 13. ----- Hết -----
 14. 14. Cảm ơn các bạn đã chú ý
 15. 15. NHÓM GỒM 11 THÀNH VIÊN 3 11 4 0 3 0 4 1 VŨ ĐỨC THAO 3 11 4 0 3 0 0 9 THÁI DUY ĐỨC 3 11 4 0 3 0 1 8 VŨ MINH HƯNG 3 11 4 0 3 0 4 0 PHẠM NGỌC THAO 3 11 4 0 3 0 3 3 ĐOÀN VĂN NGUYÊN 3 11 4 0 3 0 0 6 ĐẶNG VĂN ĐÔNG 3 11 4 0 3 0 3 6 LƯƠNG ĐÌNH QUỲNH 3 11 4 0 3 0 3 7 NGÔ HOÀNG SƠN 3 11 4 0 3 0 1 9 GIÁP NGỌC HÒA 3 11 4 0 3 0 2 7 NGUYỄN TIẾN MẠNH 3 11 4 0 3 0 4 9 HỒ THÀNH TÍN

×