Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
GIÔÙI THIEÄU CHÖÔNG TRÌNH  1. Muïc tieâu cuûa tuyeån duïng 2. Quy trình tuyeån duïng vaø coâng cuï söû duïng 3. Tìm kieám...
MUÏC TIEÂU CUÛA TUYEÅN DUÏNG 1. Tuyeån duïng laø moät trong nhöõng nhieäm vuï haøng ñaàu vaø lieân tuïc nhaèm ñaûm b...
MUÏC TIEÂU CUÛA TUYEÅN DUÏNG  4. Moät khi ñaõ maéc phaûi sai laàm trong tuyeån duïng buoäc ta phaûi cho nhaân vieân môùi...
MUÏC TIEÂU CUÛA TUYEÅN DUÏNG  5. Thaùch thöùc cho chuùng ta laø laøm sao tuyeån ñöôïc ñuùng ngöôøi : phuø hôïp vôùi doa...
MUÏC TIEÂU CUÛA TUYEÅN DUÏNG  6. Cung vaø caàu lao ñoäng  Caàu lao ñoäng: Moãi naêm coù 30.000 doanh nghieäp ñöôïc tha...
MUÏC TIEÂU CUÛA TUYEÅN DUÏNG  Cung lao ñoäng: Moãi naêm coù 1,5 trieäu ngöôøi môùi tham gia vaøo thò tröôøng lao ñoäng....
MUÏC TIEÂU CUÛA TUYEÅN DUÏNG  Cung > caàu vaäy taïi sao doanh nghieäp laïi thieáu ngöôøi (khoù tuyeån lao ñoäng) ??? Vì ...
MUÏC TIEÂU CUÛA TUYEÅN DUÏNG  6. Nhö vaäy muïc tieâu cuûa tuyeån duïng nhaân söï laø phaûi ñaït ñöôïc hai tieâu chí quan...
MUÏC TIEÂU CUÛA TUYEÅN DUÏNG  Tuyeån moät nhaân vieân coù naêng löïc baèng “ kyû thuaät tuyeån duïng”. Tuyeån moät nhaân...
MUÏC TIEÂU CUÛA TUYEÅN DUÏNG  Choïn ngöôøi theá naøo laø coù NAÊNG LÖÏC vaø PHUØ HÔÏP: 1. Phaûi choïn ngöôøi raønh chuy...
QUY TRÌNH TUYEÅN DUÏNG 1. Xaùc ñònh nhu caàu tuyeån duïng 2. Tìm kieám, thu huùt öùng vieân 3. Thu nhaän vaø saøn lo...
7. Ñaùnh giaù, quyeát ñònh tuyeån duïng 8. Tieáp nhaän nhaân vieân môùi 9. Kyù hôïp ñoàng lao ñoäng thöû vieäc 10. Ña...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bai Giang Buoi 1

tuyển dụng

 • Be the first to comment

Bai Giang Buoi 1

 1. 1. GIÔÙI THIEÄU CHÖÔNG TRÌNH 1. Muïc tieâu cuûa tuyeån duïng 2. Quy trình tuyeån duïng vaø coâng cuï söû duïng 3. Tìm kieám vaø thu huùt öùng vieân 4. Phoûng vaán tuyeån duïng 5. Quyeát ñònh tuyeån duïng
 2. 2. MUÏC TIEÂU CUÛA TUYEÅN DUÏNG 1. Tuyeån duïng laø moät trong nhöõng nhieäm vuï haøng ñaàu vaø lieân tuïc nhaèm ñaûm baûo coù ñuû nhaân söï cho hoïat ñoäng cuûa doanh nghieäp. 2. Tuyeån ñöôïc nhaân söï toát laø böôùc khôûi ñaàu vaø laø neàn taûng cho söï thaønh coâng cuûa doanh nghieäp trong töông lai. 3. Nhöõng sai laàm trong tuyeån duïng coù theå aûnh höôûng ñeán chaát löôïng coâng vieäc/saûn phaåm.
 3. 3. MUÏC TIEÂU CUÛA TUYEÅN DUÏNG 4. Moät khi ñaõ maéc phaûi sai laàm trong tuyeån duïng buoäc ta phaûi cho nhaân vieân môùi thoâi vieäc ñieàu ñoù seõ daãn ñeán haäu quaû laø: a. Gaây toán keùm chi phí cuûa doanh nghieäp, b. Taïo taâm lyù baát an cho nhaân vieân, c. Coù theå lieân quan ñeán phaùp lyù, d. Aûnh höôûng ñeán uy tín cuûa doanh nghieäp.
 4. 4. MUÏC TIEÂU CUÛA TUYEÅN DUÏNG 5. Thaùch thöùc cho chuùng ta laø laøm sao tuyeån ñöôïc ñuùng ngöôøi : phuø hôïp vôùi doanh nghieäp
 5. 5. MUÏC TIEÂU CUÛA TUYEÅN DUÏNG 6. Cung vaø caàu lao ñoäng Caàu lao ñoäng: Moãi naêm coù 30.000 doanh nghieäp ñöôïc thaønh laäp caàn 150.000 lao ñoäng (coù trình ñoä) Moãi naêm coù khoaûng 25% doanh nghieäp aên neân laøm ra, caàn theâm 50.000 lao ñoäng Nhö vaäy caàu lao ñoäng moãi naêm khoaûng 200.000 lao ñoäng
 6. 6. MUÏC TIEÂU CUÛA TUYEÅN DUÏNG Cung lao ñoäng: Moãi naêm coù 1,5 trieäu ngöôøi môùi tham gia vaøo thò tröôøng lao ñoäng. Trong ñoù lao ñoäng coù trình ñoä chieám 1/3 töông ñöông 500.000 lao ñoäng Nhö vaäy: cung > caàu (500.000 > 200.000)
 7. 7. MUÏC TIEÂU CUÛA TUYEÅN DUÏNG Cung > caàu vaäy taïi sao doanh nghieäp laïi thieáu ngöôøi (khoù tuyeån lao ñoäng) ??? Vì caùi doanh nghieäp caàn thì öùng vieân khoâng coù hay noùi caùch khaùc laø naêng löïc khoâng ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu coâng vieäc. Thaùch thöùc thöù hai cho chuùng ta laø laøm sao tuyeån ñöôïc ngöôøi coù : ñuû naêng löïc ñaùp öùng nhu caàu coâng vieäc
 8. 8. MUÏC TIEÂU CUÛA TUYEÅN DUÏNG 6. Nhö vaäy muïc tieâu cuûa tuyeån duïng nhaân söï laø phaûi ñaït ñöôïc hai tieâu chí quan troïng: NAÊNG LÖÏC vaø PHUØ HÔÏP
 9. 9. MUÏC TIEÂU CUÛA TUYEÅN DUÏNG Tuyeån moät nhaân vieân coù naêng löïc baèng “ kyû thuaät tuyeån duïng”. Tuyeån moät nhaân vieân phuø hôïp baèng “ khaû naêng caûm nhaän” . Kyõ thuaät tuyeån duïng do hoïc hoûi, nghieân cöùu. Khaû naêng caûm nhaän do baåm sinh vaø tích luõy töø kinh nghieäm laøm vieäc vaø cuoäc soáng.
 10. 10. MUÏC TIEÂU CUÛA TUYEÅN DUÏNG Choïn ngöôøi theá naøo laø coù NAÊNG LÖÏC vaø PHUØ HÔÏP: 1. Phaûi choïn ngöôøi raønh chuyeân moân hoaëc coù tieàm naêng coù theå phaùt trieån chuyeân moân. 2. Phaûi choïn ngöôøi coù laäp tröôøng tö töôûng döùt khoùat, vöõng chaéc. Hoï coù lyù töôûng soáng ñuùng. 3. Phaûi choïn ngöôøi taâm huyeát vôùi ngheà, trung thaønh vôùi söï choïn löïa cuûa mình. 4. Phaûi choïn ngöôøi coù löông taâm ngheà nghieäp, bieát hy sinh tieåu cuoäc cho ñaïi cuoäc. Khoâng baát maõn khi gaëp chuyeän khoâng vöøa yù.
 11. 11. QUY TRÌNH TUYEÅN DUÏNG 1. Xaùc ñònh nhu caàu tuyeån duïng 2. Tìm kieám, thu huùt öùng vieân 3. Thu nhaän vaø saøn loïc hoà sô öùng vieân 4. Phoûng vaán sô boä (sô tuyeån) 5. Laøm baøi thi / traéc nghieäm 6. Phoûng vaán chuyeân moân
 12. 12. 7. Ñaùnh giaù, quyeát ñònh tuyeån duïng 8. Tieáp nhaän nhaân vieân môùi 9. Kyù hôïp ñoàng lao ñoäng thöû vieäc 10. Ñaùnh giaù keát quaû thöû vieäc 11. Kyù hôïp ñoàng lao ñoäng chính thöùc QUY TRÌNH TUYEÅN DUÏNG

×