Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wim Boonstra: 'niet somber zijn over de economie (2)

448 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Wim Boonstra: 'niet somber zijn over de economie (2)

  1. 1. .: igenlijk had hoof- met het maken van economische het tegenwoordig over de crisis, eeuw: dát was pas crisis. Er is nu problemen op te lossen. En dan deconoom Wim modellen en daarbij veel gebruik- maar ik ben van mening dat we geen sprake van armoede zoals hebben we al die rijkdom ook Boonstra van de maakt van wiskunde, waarschijn- helemaal geen crisis hebben. De er toentertijd wél was. We heb- nog het eerlijkst verdeeld van Rabobank geschie- lijkheidsberekening en statistiek. economische omstandigheden ben in Nederland een hoog wel- alle landen die ik ken. Echte ar- denis willen stude- ..Tijdens de studie bleek dat ik de in de jaren dertig van de vorige vaartsniveau, we wonen over het moede komt niet veel voor en er ren. En nog steeds gaat zijn be- econometrie op zich niet zo in- algemeen in goede huizen. Zelfs is een goed vangnet voor werk- langstelling uit naar de historie. teressant vond, maar dat ik veel als we in welvaartsniveau vier loosheid en een uitstekend pen- Maar zijn vader, zelf historicus, meer belangstelling had voor de jaar terug gaan dan zijn we nog sioenstelsel ondanks dat er hier gaf hem de dringende raad geen algemene economische onderde- Er zijn niet veel steeds heel rijk." en daar wat op wordt beknib- geschiedenis te studeren, toen len ervan. We kregen op de Vrije ..We mogen best trots zijn op beld. Er zijn niet veel landen in Wim zijn atheneumdiploma op Universiteit collegevan professor landen in de wereld wat we met elkaar in Nederland de wereld waar het leven beter is zak had. Want met een geschie- Folkert de Roos, een toonaange- hebben bereikt. We horen ge- dan in Nederland.· denisbul zou hij, zeker in de vend econoom, een beminnelijk waar het leven beter middeld tot de rijkste landen ter Boonstra financierde zijn stu- economisch moeilijke periode mens maar bovenal een gewel- wereld en al dat geld verdienen die als werkstudent zelf. Als 21- eind jaren zeventig van de vorige dige verteller." is dan in Nederland we met de kortste werkweek van jarige werkte hij twintig uur in eeuw, vrijwel zeker geen baan Belangstelling voor geschie- alle bewoners van de aarde. Na- de week bij de ABN.Later werd kunnen vinden. denis heeft Boonstra altijd ge- tuurlijk zijn er mensen die het hij onderzoeker bij de AMRD- Het werd econometrie, de stu- houden. "Kennis van de historie moeilijk hebben, maar we zijn bank en was hij twee jaar be- die die zich vooral bezighoudt leert je relativeren. We hebben als land rijk genoeg om onze legger. ..Dat vond ik geen leuk werk, maar ik heb er wel heel veel geleerd. Vervolgens kwam ft hij terecht bij de Rabobank... Die Bijzonder hoogleraar Economische en monetaire politiek had destijds het imago van een grote boerenbank. En toen ik er werkte merkte ik al heel gauw Per 1 februari 2013 is Wun zich op economische politiek. zijn wetenschappelijke werk dat de Rabo heel anders was dan Boonstra door het college van Onder invloed van de ont- is Wim Boonstra volgens het andere banken. Men ging an- bestuur van de Vrije Univer- wikkelingen van de laatste college van bestuur van de ders en beter om met klanten, siteit benoemd tot bijzonder jaren is het gebied van de VU de juiste persoon die deze de bank was zich veel meer be- hoogleraar Economische en leerstoel wat opgeschoven in leerstoel inhoud kan geven. wust van zijn maatschappelijke monetaire politiek bij de de richting van financiële, Boonstra zit verder in de verantwoordelijkheid. Ik ben er Faculteit der Economische monetaire en fiscale econo- raad van toezicht van het Dia- daarom niet meer weggegaan. ft Wetenschappen en Bedrijfs- mie. Een belangrijke taak betes Fonds en de raad van De bankensector was de afge- kunde. van Boonstra is het enthou- toezicht van SEO Economisch lopen periode weer uitgebreid Boonstra is al sinds 2000 aan siast maken van studenten Onderzoek, een instelling in het nieuws naar aanleiding de faculteit verbonden bij voor beleidsvorming op deze die onafhankelijk toegepast van de nationalisatie van de de afdeling Economics. De terreinen. Mede door zijn economisch onderzoek doet SNS-bank. De kosten voor de bijzondere leerstoel bestaat positie als hoofdeconoom bij in opdracht van overheid en staat van zijn 3,7 miljard euro, al langer en concentreert de Rabobank en op basis van bedrijfsleven. bestaande uit 2,2 miljard euro aan nieuwe kapitaalinjecties, 0,8

×