Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wim Boonstra: niet somber zijn over de economie (3)

414 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Wim Boonstra: niet somber zijn over de economie (3)

  1. 1. We..zijn sinds het begin van de markteconomie in ongeveer de vijftiende eeuw krankzinnig rijk geworden. Foto: ANPmiljard euro als afschrijving van ties hebben. Er moet steeds reke- jaren eerder; een statische we- Dat is de eerste les die we hebben op je werk. maar zich bezighou-de eerdere steun, en 0,7 miljard ning worden gehouden met de reld Met de komst van de markt- geleerd. De tweede les is dat toe- den met de grote kwesties: emi-euro voor het op afstand plaat- lokale banken. Een man als Rijk- economie ontstond ook de dyna- zichthouders niet goed hebben gratiebeleid, milieu, energie. desen van het vastgoed. Daarnaast man Groenink had het met zijn miek. En een van de kenmerken opgelet. Dat was heel duidelijk economie en de vrijhandel."verschaft de staat 1,1 miljard aan karakter in de Rabo-organisatie daarvan is dat er zo nu en dan het geval bij Icesave. De derde les "Het is voor de afzonderlijkeleningen en 5 miljard aan garan- niet gered." gektes ontstaan die uitmonden Europese landen van groot belangties. In totaal een verslechtering Daarnaast kan de Rabobank in een crisis. Dat zag je al in de dat de Europese Unie niet versnip- pert. Er is een enorme verschui-van het begrotingstekort met 0,6procent. als corporatie niet naar de beurs. "Ons eigen vermogen wordt niet zeventiende eeuw in Nederland met bijvoorbeeld de tulpen cris is. De Rabo is de enige ving gaande in de wereld. De op- Van alle grote Nederlandse bepaald door aandeelhouders, In een markteconomie zijn crises grote bank die de komende landen als China, Indiabanken is de Rabo de enige die de ons vermogen is al het geld dat niet uit te sluiten, hoewel haast en Brazilië zullen de afzonderlijkefinanciële crisis heeft doorstaan we de afgelopen eeuw hebben . elke generatie op zijn tijd denkt crisis doorstaan Europese landen voorbijstreven inzonder enige hulp van de over- verdiend. Omdat we geen moge- dat ze de eeuwigdurende groei economische grootte en belang. lijkheid hebben om op de beurs heeft bereikt. " Misschien dat Duitsland zich zalheid. Volgens Boonstra heeft datalles te maken met de coöpera- geld te genereren, zijn we zeer Volgens Boonstra hebben alle eeft zonder hulp kunnen handhaven bij de eerstetieve structuur van de bank. "Het zuinig op ons eigen vermogen. crises hetzelfde basispatroon. tien. Als we in de toekomst echtzijn de 139 lokale banken die hun We hebben dus een ander risico- "Eerst is er groei. waarna naar an de overheid willen kunnen meepraten met deeigen beslissingen nemen en uit- profiel dan beursgenoteerde ban- verloop van tijd onevenwichtig- grote jongens, dan moeten we op-eindelijk daarachter weer de le- ken. Dat betekent dat we in goede heden ontstaan. Het bijzondere treden als één gebied en met één tijden iets minder krijgen, maar psychologische effect is dat men- blijft vaak onderbelicht en dat mond praten. De Europese Unie dat het in slechte tijden niet fout sen die onevenwichtigheden wel is de rol van de politiek. Het be- heeft per slot van rekening de gaat. De Rabobank is een uiterst opmerken. maar ze vervolgens grotingsbeleid was niet goed. Be- grootste economie ter wereld AlsDe economische stabiele factor in het Nederlandse ontkennen. want deze keer is grotingsoverschotten in de goede je optreedt als eenheid dan blijf je bancaire systeem." het anders. Je zag dat eind jaren tijd werden prompt verjubeld. De aan de tafel zitten waar de wereld-omstandigheden in tachtig in Japan. De grondprijzen eurocrisis is daarmee niet alleen politiek wordt gemaakt en waar Niet bijzonder rezen daar zo de pan uit dat het een economisch, maar vooral ook de werkelijk belangrijke beslissin-de jaren dertig van De economische omstandigheden complex van het keizerlijk paleis een politiek probleem." gen vallen." waarin we ons nu bevinden zijn duurder was dan opgeteld alle on-de vorige eeuw: dát op zich niet zo bijzonder. vindt roerend goed in Canada. Als je zo- Meer integratie Aanstaande dinsdag verzorgt Boonstra. "Hoewel je altijd weer iets opmerkt dan weet je dus dat Boonstra is een warm pleitbe- hoofdeconoom Wim Boonstra van dewas p ScnSIS hoort: deze keer is het anders. het hartstikke fout gaat." zorger voor meer integratie in Rabobank met een lezinghet slotak- zijn crises van alle tijden. We zijn "In de Verenigde Staten zijn de Europa. "Dat is onvermijdelijk koord van het drieluik Lessen in de sinds het begin van de markteco- banken losgeraakt van de werke- willen we de problemen kunnen crisis. De serie is een tnitiatief vanden. Net als alle andere banken nomie in ongeveer de vijftiende lijkheid. Er waren schaduwban- aanpakken. Maar we moeten dat Friesch Dagblad, VUConnected enmaken wij ook fouten, maar door eeuw krankzinnig rijk geworden. ken actief die niet onder toezicht wel selectief doen. Nu bemoeit de Tresoar. De avond begint om 20.00onze structuur en cultuur blijven Voordat de markteconomie ont- vielen. Men dacht dat zij geen of Europese Unie zich te veel met uur in Tresoar. Boterhoek 1 in Leeu-we beter dan anderen met beide stond veranderden samenlevin- nauwelijks invloed zouden heb- zaken waar ze zich niet mee zou warden. De toegang is gratisbenen op de grond staan. Onze gen nauwelijks en leefden men- ben op het gehele systeem. Maar moeten bemoeien. Ze moet zichcentrale directie heeft lang niet sen in dezelfde omstandigheden er bleek een veel grotere verwe- dus ver houden van de vraag of je Meer informatie en aanmelding:die macht die andere bankdirec- als hun voorouders honderden venheid te zijn dan men dacht. wel of niet klompen mag dragen www.vuconnected.nl.

×