Darwin voor leiders_feb2011

666 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
666
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
28
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Darwin voor leiders_feb2011

  1. 1. Verslag “Darwin voor Leiders”18 februari 2011; 13.00-15.00 uur; ABN AMRO ZuidasDoor: Radboud Lucassen en Susan HeijenEen middag met Jan van Hooff, Patrick Vermeren, Lex Bouter, Elmer Mulder enMarry de Gaay FortmannDagvoorzitter is Lennart BooijSociaal Ondernemen houdt meer in dan op een verantwoorde manier met je rol inhet maatschappelijke leven omgaan. In dit middagsymposium vroegen we ons af wathet betekent om als leider het Sociaal Ondernemen binnen je organisatie tebevorderen.Welk leiderschapsconcept past bij Sociaal Ondernemen en wat kan de natuur onsdaarover leren? Het werk van evolutionair bioloog Mark van Vugt, die deze middagzijn oratie uitsprak aan de Vrije Universiteit, kan daarvoor als inspiratie dienen.Tijdens de lange evolutie van mens en dier zijn allerlei vormen van leiderschapontstaan, en de populaire gedachte dat in de dierenwereld het recht van de sterkstemet het daarbij behorende beeld van het dominante alfamannetje overheersend is,blijkt volgens wetenschappelijk onderzoek hopeloos tekort te schieten. Juist denatuur leert ons dat dienend leiderschap in veel gevallen de norm is.Het symposiumWelkomstwoord door Tom Doude van Troostwijk (directeur VUconnected)Variatie in leiders- Variatie in leiderschap bij verschillende diersoorten door Jan van HooffJan van Hooff is primatoloog en vertelde hoe zelfs in dominanteleiderschapsstructuren, bij de chimpansees bijvoorbeeld, er meer is dan louterdominant gedrag. Ook daar is empathie, mee kunnen voelen met de andere ledenvan de groep, essentieel voor het individu dat domineert om zich te kunnenhandhaven.Powerpointpresentatie- Variatie in leiderschap bij mensen door Patrick VermerenPatrick Vermeren gaf aan dat leiderschap bij mensen op een natuurlijke manierontstaat. De natuurlijke leider is de ‘first mover’, de eerste die behoefte voelt om teveranderen. Daarbij hoort ook een ‘volger’, en de eerste volgeling speelt ook eenzeer belangrijke sturende en leidinggevende rol.De vorm van leiderschap is vervolgens afhankelijk van andere omstandigheden. Bijschaarste bijvoorbeeld is het delen van goederen en een bescheiden opstelling vande leider belangrijk, terwijl bij overvloed het pronken met grote hoeveelheden en
  2. 2. indrukwekende presentaties mogelijk wordt en zelfs noodzakelijk is om je als leiderte onderscheiden.De verschillende stijlen kun je onderverdelen op grond van wenselijkheid eneffectiviteit. Inspirerend, coachend en participatief horen bij mensgerichtheid, enzijn altijd toepasbaar. In sommige situaties is het goed om toegeeflijk of juistdirectief te werk te gaan, terwijl de conflictueuze leiderschapstijlen: autoritair,wantrouwend en teruggetrokken; nooit wenselijk zijn.PowerpointpresentatieVerschil in organisaties- Leidinggeven in een universiteit door Lex BouterVolgens de test in het boek van Mark van Vugt is de heer Bouter arbitrair enmanager. Hier is de heer Bouter niet geheel blij mee, maar na het lezen van debeschrijving van deze begrippen in Van Vugts boek, lijkt het toch enigszins tekloppen.Volgens Bouter moet je niet beginnen met leiding geven aanprofessionals/academici. Deze mensen zijn creatief, innovatief, op vrijheid gesteld enverslaafd aan debat. Als leider van deze mensen moet je zorgen voor seminars endebat en nagaan welke ondersteuning er echt toe doet. Focus en creativiteit: voorbeide moet plaats zijn binnen een universiteit.Als leider van een universiteit moet je saai, stabiel en voorspelbaar zijn. Daarnaastinspireren, interacteren, luisteren en coachen. Als leider moet je openstaan voormeningen en reacties uit je omgeving, ook als die tegen je eigen meningen ingaan.Het belangrijkste is mensenkennis. Je hebt tegenstemmen in je omgeving nodig.Essentieel is ook het ‘voorleven’ van datgene wat je de organisatie vraagt.Gezag berust op grond van eigen prestaties. Je eigen prestaties moeten watvoorstellen, anders neemt men je niet serieus.Als leider moet men goed onthouden dat dingen stuk maken eenvoudiger is danconstructief bezig zijn.Ten slotte is de tip van Bouter: lees goede romans, zoals The Aubrey-Maturin seriesvan Patrick O’Brian om uit te leren en niet zo zeer managementboeken. Al is Markvan Vugt’s De Natuurlijke Leider een uitzondering.- Leidinggeven in een ziekenhuis door Elmer MulderLeiderschap is het vermogen te binden, te inspireren, richten en innoveren via hetscheppen van nieuwe betekenissen. Daaruit ontstaat een strategie voor deorganisatie. Als leider binnen een complexe organisatie als een academischziekenhuis moet je dus op de eerste plaats betekenis geven. Je leiderschap moetvooral waarden communiceren en is in de eerste plaats een dienend leiderschap.Ondertussen is binnen de organisatie zelf, binnen de afdelingen, een opprofessionaliteit gericht leiderschap wenselijk. Hij noemt dat clinical leadership.Powerpointpresentatie- Leidinggeven in het bedrijfsleven door Marry de Gaay FortmanLeiderschap is een bepalende factor voor de performance van een bedrijf, maarmoet nooit verward worden met het beheersen van risico’s. Er zijn veel stijlen, maareen tendens is dat de nadruk tegenwoordig vooral ligt op het scheppen van
  3. 3. mogelijkheden, het geven van ruimte, terwijl men vroeger juist ongewenstepraktijken probeerde uit te sluiten. Het is juist belangrijk ruimte te scheppen voorhet excelleren van je medewerkers. Leiders van bedrijven moeten risico’s durvennemen en kansen creëren om mensen te laten ontwikkelen; zingevend leiderschapaan een groep geven. Bedrijven moeten niet individualistisch, maargemeenschappelijk zijn.First mover is ondertussen wel belangrijk: dat geldt zeker voor het doorhakken vanknopen.PowerpointpresentatieDebatDebat over aanpassing en variatie in het leiderschap van de toekomst en destimulering van natuurlijk leiderschap o.l.v. Lennart Booij, tv-maker en stategischadviseur.Lennart Booij herhaalt wat eerder gezegd is: je moet je zelf als leider kunnenbeoordelen. Wie is de meest zingevendste leider van de drie sprekers?Volgens zowel Elmer Mulder als Lex Bouter, moet je diversiteit organiseren; je moetje eigen tegenspraak organiseren. Marry de Gaay Fortman vindt het moeilijk om datover zichzelf te zeggen. Ze weet verbindingen binnen organisaties te leggen en viahet verbinden kun je zaken verder brengen.Volgens Elmer Mulder zijn bestaande problemen vaak samenwerkingsproblemen.Daar moet over gesproken worden. Op een effectieve manier moeten problemenopgelost worden.Lex Bouter zegt dat hij het eens is met de “Ja, mits…”-houding van leiders die Marryde Gaay Fortman in haar presentatie noemde. Je moet aanmoedigen, een positiefklimaat en draagvlak creëren.Marry de Gaay Fortman herhaalt dat men als leider niet bang moet zijn, maar keuzesmoet maken. Dit vraagt moed. (Directief leiderschap.) In organisaties vindt men hetprettig te weten wat de richting is binnen een bedrijf, ook al is men het er niet meeeens. Een leider moet besluiten nemen en durven.Wanneer er echt nood aan de man is, dan moet je, volgens Elmer Mulder,leiderschap laten zien. Dat zijn je momenten en dan moet je je laten zien en je nekuitsteken.Jan van Hooff reageert op het debat en brengt in dat er binnen organisatiesverschillen zijn tussen mannen en vrouwen zijn. En ook Patrick Vermeren beaamt dateen goede mix van vrouwen en mannen binnen een organisatie gewenst is. Vrouwenvoorkomen interne complexen en mannen zijn beter met externe complexen.Mannen zijn minder voorzichtig, uiten vaker machogedrag, hebben een kortetermijngedrag en zijn direct competitief: dit alles in tegenstelling tot vrouwen. Eenmooie mix van vrouwen en mannen is ideaal.De vraag is wat goede ervaringen/succesfactoren van de leiders zijn. Lex Bouterbeantwoordt deze vraag met het volgende: men moet mensen het gevoel geven datde organisatie ook van hen is. Men moet samen zingeving geven. Het beleidsplanvan de VU is van een groep geworden. (Een aspect hiervan is Wisdom of the crowd.)Eerst moet er een authentieke en solide discussie zijn en daarna moeten er besluitenuit volgen. En ook al is niet iedereen het er mee eens, men accepteert het dan wel.
  4. 4. Elmer Mulder geeft zingevingsbijeenkomsten voor iedereen binnen de organisatie.Andere dimensies geven en reflecteren is een goede zaak. Op die manier wil deprofessional benaderd worden. Medewerkers helpen hem ook dit te bewaken. Hetinformeren van een organisatie en de besluiten vanuit een groep worden gedeeld ineen hele organisatie.Volgens Marry de Gaay Fortman moet je vertrouwen in een organisatie hebben. Datwerkt prettig. Ze is het eens met Vermerens punt over de combi van mannen envrouwen, maar heeft het liever over type eigenschappen van mensen die verbondenmoeten worden. Dat is belangrijk. Ook zegt ze dat leiders elkaar moeten durvenaanspreken. En uit ervaring weet ze dat mannen dat erg moeilijk vinden.Lex Bouter zegt dat je elkaar inderdaad bij de les moet houden. Leiders moetenelkaar zo nu en dan opzoeken. Intercollegiale toetsing is belangrijk. Ook reageert hijop De Gaay Fortmans punt over de combi van verschillende type eigenschappen. Hetstreven naar een samenstelling van diverse groepen is goed.Elmer Mulder benadrukt dat hij als leider open is, ook over wat hij fout doet. Jezelfkwetsbaar durven opstellen is volgens hem een goede eigenschap van een leider.Lex Bouter zegt dat je met elkaar tot een consensus over de koers van de organisatieprobeert te komen. Ook moeten er knopen doorgehakt worden, wanneer er eenaantal personen tegen zijn.Een reactie uit de zaal: in Amerika is men verder dan in Nederland.Een reactie uit de zaal: dienend + leiderschap is een tautologie. Deze stelling beaamtMark van Vugt in essentie.Volgens Jan van Hooff wordt elke machthebber geaccepteerd, omdat men hem welwil hebben als leider.BoekpresentatieMark van Vugt presenteert zijn boek De natuurlijke leider (uitgeverij Bruna).Einde

×