$.ÄsY.ˇ. qeT÷Hê Á|üXÊï |üÁ‘·eTT
»qs¡˝Ÿ dü&dt (60 |Xï¯ T)
º û
Á ü
1. á ÁøÏ+~ yêì˝À <˚ì eq &ÉjT]j·÷ yê´~Û dü+Áø£$TdüT+~?
˚
Ô...
ns¡úyÓT{Ïø˘ m_*{° (30 |Xï¯ T)
Á ü
7.

8.

9.

10.

Ç+≥sY
ª@µ ª_µ eT]j·TT ªdæµ nqTeT÷&ÉT yêVü≤qeTTT ø£e⁄. ª@µ, ª_µ ø£+fÒ s+...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vro model paper

280 views

Published on

Published in: Career
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
280
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
21
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vro model paper

  1. 1. $.ÄsY.ˇ. qeT÷Hê Á|üXÊï |üÁ‘·eTT »qs¡˝Ÿ dü&dt (60 |Xï¯ T) º û Á ü 1. á ÁøÏ+~ yêì˝À <˚ì eq &ÉjT]j·÷ yê´~Û dü+Áø£$TdüT+~? ˚ Ô m. ˙s¡T _. >±* dæ. ˇø£] qT+&ç y˚s=ø£]øÏ &ç. ô|’e˙ï (m) 2. ˙{Ï dü<TbÕj·TeTT dü]>±˝Òì ÁbÕ+‘ê˝À¢ @ |ü+≥qT m≈£îÿe>± |ü+&çkÕÔsT? ä ¡ m. e] _. #Ós¡≈£î dæ. C§qï &ç. ns¡{Ï ( dæ ) 3. á ÁøÏ+~ yêì˝À <˚ì jÓTø£ÿ |ü+≥ ø±eTT n‘·´~ÛøeTT? £ m. e] _. #Ós¡≈£î dæ. C§qï &ç. $Ts¡|ü (_) 4. øå±sê pH $Te m+‘· m. 7 qT+&ç 14 es¡≈î £ _. 8 qT+&ç 12 es¡≈î £ dæ. 6 qT+&ç 12 es¡≈î £ &ç. 8 qT+&ç 14 es¡≈î £ (m) 5. @ $≥$THé ˝À|ü+ eq sNø£{, bı&çøfió, ø±]ïj·÷ e+{Ï yê´<ÛTT ekÕÔsTT? π Ï £ ¯¢ ä m. _ _. m dæ. _1 &ç. _12 (_) 6. ˙‹ XÊÁdüÔ eTTø±Ôe[ì mes¡T s¡∫+#ês¡T? m. y˚eTq _. ‹ø£ÿq dæ. ã<Óq › &ç. qqïj·T ( dæ )
  2. 2. ns¡úyÓT{Ïø˘ m_*{° (30 |Xï¯ T) Á ü 7. 8. 9. 10. Ç+≥sY ª@µ ª_µ eT]j·TT ªdæµ nqTeT÷&ÉT yêVü≤qeTTT ø£e⁄. ª@µ, ª_µ ø£+fÒ s+&ÉT s≥T¢ n~Ûøy>eTT ¬ ¬ £ ˚ ∑ eT]j·TT ª_µ, ªdæµ ø£+fÒ eT÷&ÉT s≥T¢ n~Ûøy>eTT‘√ Á|üj÷DÏdTHêïsTT. ˇø£ Á|üj÷D≤ìøÏ ªdæµ≈£î ¬ £ ˚ ∑ · üÔ · |ü{q düeTj·TeTT 42 ì$TcÕT nsTT‘˚, ª@µ ≈£î m+‘· düeTj·TeTT |ü≥TºqT? ºÏ m. 14 숈 _. 6 숈 dæ. 7 숈 &ç. 8 숈 ( dæ ) ˇø£ yÓTT‘·eTT u≤s¡Te&ç¶ Á|üø±s¡+ 10 dü+e‘·‡sê˝À s+&ÉT s≥T¢ nsTTq#√ e&û¶ s≥T m+‘·? Ô ¬ ¬ π m. 9 % _. 10 % dæ. 8 % &ç. 12 % (_) 300 Á>±eTT ˙s¡T, #Óøÿ£ s¡ $TÁX¯eT+˝À 40 XÊ‘·+ #Óøÿ£ s¡ ø£<äT Ä $TÁX¯eT+˝À Ç+ø± m+‘· #Óøÿ£ s¡ ø£*|æ‘˚ ˙s¡T, #Óøÿ£ s¡ düe÷q ìwüŒ‹Ô˝À ñ+&ÉTqT? m. 60 Á>±ˆˆ _. 100 Á>±ˆˆ dæ. 120 Á>±ˆˆ &ç. 180 Á>±ˆˆ (m) ˇø£ ø£+<äø+ bı&Ée⁄ 6 MT, yÓ&TŒ 3 MT, ˝À‘·T 4.5 MT, <ëìì Á‘·e⁄«≥≈£î ˇø£ |òT.MT. s¡÷. 2.50 £ É ü e+‘·Tq m+‘· Ks¡Ã>∑TqT? m. s¡÷ˆˆ 81 _. s¡÷ˆˆ 202.50 ô|dT ’ ü dæ. s¡÷ˆˆ 2025.00 &ç. s¡÷ˆˆ 205.00 (_) ˝≤õø£˝Ÿ dæÿ˝Ÿ‡ (10 |Xï¯ T) Á ü 11. 1, 9, 25, 49, ?, 121 m. 64 _. 81 dæ. 91 &ç. 100 12. á ÁøÏ+~ yêì˝À _ÛqïyÓTq <ëìì >∑T]Ô+|ü⁄eTT Æ (_) m. _. dæ. &ç. >∑eTìø£ : Ç~ ˇø£ ñ<ëVü≤s¡D≈£î sTT∫à q≥Te+{Ï Á|üXÊï |üÁ‘·eTT e÷Á‘·yT. ˚ (m)

×