Vra model-paper

320 views

Published on

Published in: Career
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
320
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
58
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vra model-paper

  1. 1. $.ÄsY.m. qeT÷Hê Á|üXÊï |üÁ‘·eTT »qs¡˝Ÿ dü&dt (60 |Xï¯ T) º û Á ü 1. Ä+Á<ÛÁä |ü<XŸ sêÁcÕºìøÏ n~Ûø£ esê¸T ‘Ó#à ãTT‘·T|üeHêT @$? ˚ ˚ m. HÓ’ãTT‹ _. áXÊq´ dæ. Äπ>ïj·T &ç. yêj·TTe´ 2. e´ekÕj·T<ës¡TT á ÁøÏ+~ yêì˝À <˚ìì m≈£îÿe>± $TÁX¯eT |ü+≥>± y˚kÕÔsT? ¡ m. y˚s¡TXËq>∑ _. #Ós¡≈£î dæ. yÓTTø£ÿC§qï &ç. $TqTeTTT 3. |ü⁄* ∫+‘· ÁbÕC…≈îº @q~ô|’ ì]àdüTHêïs¡T? £ Ô m. >√<ëe] _. ø£ècÕí dæ. ô|Hêï &ç. ø±y˚] 4. y˚sTXËq>∑ eTq sêÁwü+˝À @ ÁbÕ+‘·+˝À m≈£îÿe>± kÕ>∑T #˚dTHêïs¡T? ¡ º üÔ m. sêj·Td”eT _. ñ‘·Ôsê+Á<Ûä dæ. ‘Ó+>±D &ç. <äøÏåDø√kÕÔ 5. yÓ]ïj·TsY ø±*|üs‡qT $ìjÓ÷–+∫ ø=e >∑*> ø£˙dü ø=‘· m+‘·? Y π m. 0.1 $TˆˆMT _. 0.01 $TˆˆMT dæ. 0.1 ôd+ˆˆMT &ç. 0.01 ôd+ˆˆMT 6. |üse÷DTe⁄ yê´kÕsêúìï <˚ì‘√ ø=TkÕÔsT? ¡ ¡ m. Ä+>¥ÁkÕºyéT _. MT≥sY dæ. $T©¢ MT≥sY &ç. ôd+{°MT≥sY 7. Ä~ø£$ qqïj·T´ @ sêE jÓTTø£ÿ ÄkÕúq ø£$? m. eTqTeT dæ~∆ _. Á|ü‘ê|ü s¡TÁ<äT&ÉT dæ. ø£èwü<e sêj·TT í ˚ &ç. sê»sê» qπs+Á<äT&ÉT mdt.mdt.dæ (m) ( &ç ) (_) (m) (m) (m) ( &ç )
  2. 2. 8. eTq sêÁwüº >∑es¡ïsY mes¡T? m. Áo qs¡d+Vü≤Hé æ _. Áo øÏsDY ≈£îe÷sY s&ç¶ ¡ ¬ dæ. Áo #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT &ç. Áo s¡+>∑sê»Hé (m) ns¡úyÓT{Ïø˘ m_*{° (30 |Xï¯ T) Á ü 9. ˇø£ dü+K´ 36 ø£+fÒ m+‘· m≈£îÿy√, 86 ø£+fÒ n+‘· ‘·≈îÿe. Ä dü+K´ @~? £ m. 63 _. 67 dæ. 71 &ç. 61 ( &ç ) 10. 525 s¡÷bÕj·TqT 5:2 ìwüŒ‹Ô˝À $uÛõ+#·+&ç Ñ m. 375 : 150 _. 150 : 375 dæ. 275 : 275 &ç. 275 : 150 (@) 11. ˇø£ ø±¢dT˝Àì $<ë´s¡T düsêdü] ej·TdüT‡ 12 dü+e‘·‡sêT. ‘·s>‹˝Àì yÓTT‘·eTT $<ë´s¡TT 45, ü ú ¡ ∑ Ô ú Äj·Tq#√ yês¡+<ä] yÓTT‘·eTT ej·TdüT‡ m+‘·? Ô m. 440 dü+e‘·‡sêT _. 340 dü+e‘·‡sêT dæ. 540 dü+e‘·‡sêT &ç. 640 dü+e‘·‡sêT ( dæ ) 12. @, _ T Ç<äsT ø£*dæ ˇø£ |üìì 12 s√E˝À #˚jT>∑s¡T. _ ˇø£ÿ&˚ Ä |üìì 28 s√E˝À ›¡ · #˚jT>∑*–q, @ ˇø£ÿ&˚ Ä |üìì mìï s√E˝À #˚jT>∑&ÉT? · · m. 31 _. 21 dæ. 24 &ç. 28 (_) ˝≤õø£˝Ÿ dæÿ˝Ÿ‡ (10 |Xï¯ T) Á ü 13. |æs$T&é‡ : áõ|ò⁄ü º : : á|ò˝Ÿ≥esY : ¡ æ m. ÁbòÕHé‡ _. »bÕHé dæ. Ç+&çj·÷ &ç. nyÓT]ø± 14. FIL : DGJ : : RUX : ? m. ABC _. GIK dæ. PSV &ç. PVS >∑eTìø£ : Ç~ ˇø£ ñ<ëVü≤s¡D≈£î sTT∫à q≥Te+{Ï Á|üXÊï |üÁ‘·eTT e÷Á‘·yT. ˚ (m) ( dæ )

×