ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεθάλαιξ 1: Ο Υπξλξγιζηήπ και η Επενεογαζία ηωμ ΔεδξμέμωμΛέξειρ Κλειδιά:Δεδομένα (Data),Πληποθοπία(Information...
Κεθάλαιξ 1: Ο Υπξλξγιζηήπ και η Επενεογαζία ηωμ ΔεδξμέμωμΛέξειρ Κλειδιά:Δεδομένα (Data),Πληποθοπία(Information), Επεξεπγαζ...
Κεθάλαιξ 1: Ο Υπξλξγιζηήπ και η Επενεογαζία ηωμ ΔεδξμέμωμΛέξειρ Κλειδιά:Δεδομένα (Data),Πληποθοπία(Information), Επεξεπγαζ...
Κεθάλαιξ 1: Ο Υπξλξγιζηήπ και η Επενεογαζία ηωμ ΔεδξμέμωμΛέξειρ Κλειδιά:Δεδνκέλα (Data),Πιεξνθνξία(Information), Επεμεξγαζ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

α 1 ο υπολογιστής και η επεξεργασία των δεδομένων

680 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
680
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
322
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

α 1 ο υπολογιστής και η επεξεργασία των δεδομένων

  1. 1. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Κεθάλαιξ 1: Ο Υπξλξγιζηήπ και η Επενεογαζία ηωμ ΔεδξμέμωμΛέξειρ Κλειδιά:Δεδομένα (Data),Πληποθοπία(Information), Επεξεπγαζία Από ηα Δεδομένα ζηην Πληποθοπία(Processing), Υπνινγηζηήο(Computer), Πιεξνθνξηθή(Informatics ) Κωστής: Χξύζα, πόζα ρξήκαηα είπε ν θύξηνο Πέηξνο όηη ζα θνζηίζεη ζπλνιηθά ε εθδξνκή; Χρύσα: 200 € είλαη ην θόζηνο ελνηθίαζεο ηνπ ιεωθνξείνπ. Ννκίδω, όκωο, όηη πξέπεη λα ξωηήζνπκε ηνπο ζπκκαζεηέο καο γηα λα κάζνπκε πόζνη ζα έξζνπλ. Κωστής: Ναη, βέβαηα, όηαλ κάζνπκε θη απηό ζα έρνπκε όια ηα ζηνηρεία, γηα λα βξνύκε πόζα ρξήκαηα πξέπεη λα δεηήζνπκε από ηνλ θαζέλα. Χρύσα: Πάκε λα ηνπο ξωηήζνπκε θαη ζην δηάιεηκκα ην μαλαζπδεηάκε.
  2. 2. Κεθάλαιξ 1: Ο Υπξλξγιζηήπ και η Επενεογαζία ηωμ ΔεδξμέμωμΛέξειρ Κλειδιά:Δεδομένα (Data),Πληποθοπία(Information), Επεξεπγαζία(Processing), Υπνινγηζηήο(Computer), Πιεξνθνξηθή(Informatics ) Δεδομένα Επεξεπγαζία Πληποθοπία 200 € ζηοιτίζει η ενοικίαζη ηοσ Το ποζό ποσ πρέπει λεωθορείοσ. 200 € : 25 μαθηηές = 8 € να δώζει κάθε 25 μαθηηές, θα ανά μαθηηή μαθηηής είναι 8 €. ζσμμεηάζτοσν ζηην εκδρομή.
  3. 3. Κεθάλαιξ 1: Ο Υπξλξγιζηήπ και η Επενεογαζία ηωμ ΔεδξμέμωμΛέξειρ Κλειδιά:Δεδομένα (Data),Πληποθοπία(Information), Επεξεπγαζία(Processing), Υπνινγηζηήο(Computer), Πιεξνθνξηθή(Informatics ) Εικόμα 1.1: Κύκλξπ Επενεογαζίαπ ηωμ Δεδξμέμωμ
  4. 4. Κεθάλαιξ 1: Ο Υπξλξγιζηήπ και η Επενεογαζία ηωμ ΔεδξμέμωμΛέξειρ Κλειδιά:Δεδνκέλα (Data),Πιεξνθνξία(Information), Επεμεξγαζία(Processing), Υπολογιζηήρ(Computer), Πιεξνθνξηθή(Informatics ) Σςήμα 1.3: Ο ρπξλξγιζηήπ ωπ μηςαμή επενεογαζίαπ δεδξμέμωμ

×