Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentation final

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentation final

 1. 1. Організація та зміст аудиторноїроботи в дослідницькихуніверситетахІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ КНЕУДоповідач:д.е.н., професор Антонюк Л.Л.
 2. 2. Вміння і навички XXI століттяБазова, наукова, Адаптивність,економічна і управління складнимитехнологічна освіченість ситуаціями, самоконтрольВізуальна таінформаційна Допитливість,освіченість креативність, Освіченість Творче і готовність йтиМультикультурна в сучасну винахідливе на ризикосвіченість таглобальна цифрову мислення Раціональнеобізнаність епоху мисленняРобота в команді, Ефективні Висока Визначення,взаємодія з іншими, комунікації продуктивність планування танавички міжособис- управліннятісного спілкування результатамиПерсональна, соціальна Ефективнета громадянська використання сучаснихвідповідальність інструментів та методівІнтерактивне Здатність вироблятиспілкування високоякісний продукт
 3. 3. Матриця глобальних компетенцій Досліджувати світ Усвідомлювати перспективи– Студенти досліджують світ поза межами їх – Студенти усвідомлюють свої власні думки табезпосереднього середовища ідеї інших осіб– Визначають проблеми, генерують питання – Усвідомлюють і виражають своє відношеннямісцевого, регіонального чи глобального до ситуацій, подій, проблем і визначаютьмасштабу і пояснюють їхню значимість можливий вплив на них– Використовують різні мови, національні і – Вивчають думки та уявлення інших людей,міжнародні інформаційні джерела для наукових шкіл та визначають можливості їхвиявлення та вирішення глобально значущих зміни у перспективіпитань– Збирають, синтезують та аналізують дані – Усвідомлюють, яким чином культурніщодо глобально значущих питань та взаємозв’язки впливають на різні ситуації,розробляють відповідні заходи події, в тому числі на розвиток знань– Розробляють засновані на переконливих – Чітко усвідомлюють, яким чиномдоказах пропозиції, що відображають різні диференційований доступ до знань, технологій іточки зору та формулюють відповідні висновки ресурсів впливає на якість життя і перспективи
 4. 4. Матриця глобальних компетенцій (продовж.) Обмінюватись ідеями Діяти– Студенти ефективно обмінюються ідеями з – Студенти трансформують свої ідеї тарізною аудиторією висновки у відповідні дії для поліпшення умов– Усвідомлюють і виражають своє відношення – Ідентифікують та створюють можливості длящодо того, яким чином різні групи людей особистих або спільних дій задля вирішення чиможуть по-різному сприймати одну і ту ж реагування на різні ситуації, події та проблемиінформацію, і яким чином це впливає на у такий спосіб аби покращити умовиспілкування– Ефективно спілкуються з різними людьми, – Оцінюють можливості та планують дії, щовикористовуючи відповідні вербальні та базуються на фактичних даних з урахуваннямневербальні методи спілкування, мови і існуючих підходів та можливих наслідківстратегії– Здійснюють підбір та використовують – Креативно та етично діють, особисто чи увідповідні технології та медіа в комунікаціях з співпраці у напрямі поліпшення умов на різнихрізними аудиторіями рівнях та оцінюють вплив прийнятих заходів – Належним чином усвідомлюють власний– Усвідомлюють, що ефективні комунікації потенціал можливого впливу на різноманітнівпливають на взаєморозуміння і співпрацю між ситуації і сприяють поліпшенню умов на різнихлюдьми рівнях
 5. 5. Стратегія навчання та викладання на 2009-2012 роки (Кембриджський університет) Пріоритетні напрямки стратегії : • Підтримувати створення нових дослідницьких курсів • Заохочення ініціатив викладачів з питань викладацьких інновацій • Продовжувати створення стимулюючого навчального середовища • Створення нових навчальних програм • Пріоритетність навчання студентів в малих групах • Налагоджувати тісний контакт викладачів з дослідниками • Введення сертифікатних програм для вивчення іноземних мов • Розвиток програм обміну студентами • Подальша орієнтація на систему зворотного зв’язку • Доносити зміст та філософію навчального процесу до студентів на стадії подання заяв на вступ до університету • Студенти самі відповідальні за своє навчання
 6. 6. Стратегічні ініціативи для отримання стратегічного лідерства у підготовці бакалаврів, магістрів та докторів філософії (Державний університет Гонконгу) Ініціативи Операційні пріоритети Заохочення викладачів до створення авторських Докладати методик викладання та створення нових курсів зусиль з набору видатних Надання англійській мові ролі провідної мови абітурієнтів навчання Введення сучасних технологій в навчальний Реформувати процес навчальні плани Надання студентам можливостей закордонних навчань та стажувань Вдосконалювати Інтернаціоналізація викладацького складу навчальне середовище Професійний розвиток викладачів
 7. 7. 7 класичних принципів підготовки бакалаврів у вищих навчальних закладах США Заохочення контактів між студентами і викладачами Повага до Розвиток взаємодії та різноманітних співробітництва між талантів і способів студентами навчання Повідомляти Використання студентів про активних методів великі надії на навчання них Забезпечення Визначення часу на швидкого виконання завдань зворотного звязку
 8. 8. Середні показники оцінки аудиторної компоненти навчального процесу в дослідницьких університетах світового класу Навчальні Частка аудиторної Проміжні іспити, Фінальний дисципліни роботи модулі іспитВступ до 5-25% 30-40% 35-45%економетріїВступ до 10-30% 30-70% 20-50%економікиВступ до 5-10% 40-70% 25-50%мікроекономікиГлобальний 10-20% 55-70% 20-25%маркетингМіжнародна 30-40% 40-60% 30-40%економікаМіжнародні 100% (немає іспиту) - немаєфінанси * Складено за матеріалами навчальних програм дослідницьких університетів.
 9. 9. Модель активізації аудиторного навчання в дослідницьких університетах Індивідуальні Аудиторна Стратегія Система Навчальні якості компонента активізації саморегулювання результати Методи Навчання і аудиторного практична навчання підготовка Знання, вміння, навички Інформаційне Активізація Моніторинг Глобальні забезпечення аудиторного та оцінка аудиторного навчання компетенції навчанняСхильності, мотиви Мотиваційна Зворотній орієнтація в зв’язок і аудиторному корекція навчанні
 10. 10. Рекомендації до викладання в дослідницьких університетах Національної комісії США з навчання студентів Зробити навчання, побудоване на Розвивати дослідженні, Побудувати середовище стандартом перший рік активної навчання на наукової основі спільноти досліджень Створити Зняти бар’єри у систему міждисциплі- стимулювання нарному викладачів навчанні Навчати Пов’язати магістрів як комунікаційні майбутніх навички та викладачів курсові роботи Завершувати Використо- підготовку вувати бакалаврів інформаційні захистом технології проекту креативно
 11. 11. Сучасний навчальний офіс дослідницького університету Лондонська школа економіки
 12. 12. Загальні рекомендації для проведення лекцій у Стенфордському університеті«Щоб читати добре, тобто не нудно і з користю для слухачів, потрібно, крім таланту, мати щевправність і досвід, потрібно володіти ясною уявою про свої сили, про тих, кому читаєш, і про те, щоскладає предмет твого виступу. Крім того, треба бути людиною собі на думці, стежити пильно і ні наодну секунду не втрачати поля зору» А.П. Чехов «Нудна історія» Залучення аудиторії Застосову- Привертати вати увагу візуальні, Демонстру- аудиторії, мультиме- Використову вати використо- дійні, вати зацікавле- вуючи дискусійні Пов’язувати Надавати вербальні, ність темою цитування, стратегії новий студентам візуальні та та інформа- візуальні активізації матеріал з час подумати кінетичні цією. засоби, навчання, тим, що та обрати засоби, Пам’ятати, гумор) або технології студенти вже можливості власний що викладачінші методи, малих груп знають для відповіді досвід та виступає як які мають та практику симуляційні модель відношення долучення технології поведінки до теми студентів до лекції проведення лекцій Зворотний зв’язок Використовувати тести чи інші технології оцінювання Застосовувати формативне оцінювання в середині семестру
 13. 13. Активні методики та інформаційно-комп’ютерні технології (ІКТ) в навчальному процесі Форма організації інтерактивних№ Використання ІКТ аудиторних занять Інтерактивна дошка, комп’ютери, мультимедійні проектори, Проблемна лекція, лекція-дискусія, міні-1 інтерактивні графічні планшети, пульти-клікери, пристрої лекція зв’язку, соціальні мережі Facebook, Twitter2 Лекція-візуалізація Мультимедійні пристрої, інтерактивні дошки3 Лекція з записом на відео Відеозаписуючий комплекс4 Гостьова лекція, лекція удвох Мультимедійні пристрої Комплекс апаратного забезпечення з приєднанням до5 Лекція-прес-конференція спеціалізованих Інтернет-ресурсів6 Семінар за методом “круглого столу” Інтерактивна дошка з програмним забезпеченням7 Семінар-презентація Мультимедійні пристрої, інтерактивні дошки Дисциплінарний, міждисциплінарний Комплекс апаратного забезпечення з приєднанням до8 тренінг, бізнес-симуляції, ділова гра спеціалізованих Інтернет-ресурсів тощо9 Тренінг, кейс-метод із записом на відео Відеозаписуючий комплекс
 14. 14. Основні сучасні світові тенденції активізації аудиторної роботи студентів за рахунок використання ІКТ Інтерактивне спілкування під Розширення час аудиторних Комплексне можливостей занять за використання використанн допомогою інтерактивних я змішаного смартфонів та засобів навчання ноутбуків навчання Використання Використання Використання соціальних мобільних серйозних мереж в засобів зв’язку ігор, аудиторній симуляцій та роботі віртуальних світів
 15. 15. Ключові мотиваційні умови залученості студентів в аудиторне навчання 1. Студенти є більш мотивованими, коли відчувають себе компетентними робити те, що від них очікують 2. Студенти мають більше бажання отримувати знання, коли вони відчувають зв’язок між процесом навчання і його результатами 3. Студенти більше бажають навчатися, коли вони цінують навчальний предмет та мають чітке розуміння мети 4. Студенти схильні більшою мірою долучатися до знань, коли відчувають позитивні емоції від процесу навчання 5. Студенти повною мірою реалізують свій потенціал до навчання, коли можуть впливати на його інтенсивність, тривалість та можливість виражати свої емоції 6. Студенти є більш залученими у навчання, коли максимально ефективно використовують свій інтелектуальний ресурс і долають труднощі у навчанні 7. Студенти бажають більше займатися навчальним процесом та використовувати мотиваційні стратегії, коли розуміють, що оточуюче середовище сприяє навчанню
 16. 16. Теорія підтримуючої мотивації до ефективного аудиторного навчання (теорія “5А” Джеремі Хармера)Активність Відношення (Activity) (Attitude)Використання Способи підтримання Викладач повиненактивних форм демонструвати навчання мотивації в аудиторії високий професіоналізм у своїй роботі Посередництво Адаптація (Adaptation) (Agency) Турбота про Спроможність Виконання студента викладача студентами функцій (Affect) адаптуватися до посередника, якому Атмосфера різних умов викладач делегує турботливого навчання частину своїх повноважень ставлення до студентів

×