Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Noodzaak maatschappelijke participatie & revalidatie

366 views

Published on

Maatschappelijke participatie en revalidatiegeneeskunde

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Noodzaak maatschappelijke participatie & revalidatie

 1. 1. Revalidatie & Maatschappelijke Participatie
 2. 2. Verschuiving aandacht van verzuim naar inzetbaarheid Welzijnsbeleid Alles is er opgericht de organisatie duurzaam goed te laten functioneren Verzuimreductie Gezondheidsbeleid nog niet op de agenda Verzuimbeheersing Verantwoordelijk voor gezondheidsbeleid verankerd in de organisatie (WvP / WIA) Verzuim begeleiding Wat de wetgever voorschrijft Sociale innovatie wordt een ondernemingsdoel in de 21 ste eeuw: Vitaliteit en leeftijdsbewust personeelsbeleid komen nu op de agenda Tot 1998 1998 - 2002 2002 - 2010 Na 2010
 3. 3. GEVOLGEN STELSELHERZIENING OP DE ARBEIDSMARKT (I) • Liberalisering Arbodienstverlening • Wet Verlengde Loondoorbetaling bij Ziekte • Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen • Wet Werk & Bijstand • Basisverzekering Meer prikkels Eigen verantwoordelijkheid Arbeidsmarktparticipatie Arbeidsproductiviteit Behoud van inkomen Doorwerken tot 65 De eigen verantwoordelijkheid voor het arbeidsomstandigheden beleid wordt voelbaar voor werkgever en werknemer
 4. 4. • Meer prikkels werkgever én werknemer • Van reintegratie naar preventie • Van standaardregeling naar maatwerkregeling • Scheiding Risque Sociaal en Risque Professionnel • Van vaste baan naar mobiliteit • Individualisering arbeidsvoorwaarden en CAO’s Vraag naar Employee Benefits GEVOLGEN STELSELHERZIENING OP DE ARBEIDSMARKT (II) In een structureel krapper worden arbeidsmarkt moet nu nagedacht worden over employee benefits
 5. 5. Minder ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, maar arbeidsongeschikten komen ondanks activerender beleid nog moeilijk aan het werk. • Het ziekteverzuim daalde van 7,0% in 1990 naar 4,2% in 2010. Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen daalde van 950.000 in 2000 naar ruim 800.000 in 2010. • De Nederlandse uitgaven aan arbeidsongeschiktheid behoren nog steeds tot de hoogste in Europa (2% van het BBP). • Ondanks activerender arbeidsmarktbeleid blijkt het moeilijk meer mensen met gezondheidsbeperkingen aan het werk te krijgen. • Een negatieve beleving van de eigen gezondheid verlaagt de kans dat arbeidsgehandicapten aan de slag gaan. • Arbeidsparticipatie van mensen met beperking zit vrij weinig schot. De arbeidsdeelname van gedeeltelijk arbeidsongeschikten in de periode 2002-2010 iets af van 60% naar 57% Trendrapport “belemmerd aan het werk” (SCP)
 6. 6. Waarom aandacht voor participatie?
 7. 7. Maatschappelijke noodzaak • Nadruk op integrale participatie van mensen met beperkingen (EU, WHO) • Non-discriminatie bepalingen (Wet Gelijke Behandeling) • Verschuiving van verantwoordelijkheden van overheid naar burger, van centraal naar decentraal • Vergroting verantwoordelijkheden voor het eigen re-integratieproces (WGA, WVP, IRO) • Verkrapping op de arbeidsmarkt • Ouder wordend personeelsbestand • Toenemende diversiteit • Groeiende noodzaak flexibele inzet • Vergroting eigen zelfstandigheid
 8. 8. Maatschappelijke noodzaak • Van zorg naar activering • Van zorg naar participatie • Afname solidariteit/collectiviteit • Individualisering • Vergroting economische zelfstandigheid • Van overheid naar werkgever en werknemer
 9. 9. Waarom vergroting van participatie • Participatie vergroot de kwaliteit van leven • Vergroting individuele autonomie • Meer kans op financiële autonomie • vergroting self esteem • Vergroting kans op social support • Maatschappelijke betrokkenheid • Participatie leidt tot lagere maatschappelijke kosten • Vermindering medische consumptie • Vermindering uitkeringsomvang
 10. 10. Vergroting participatie is niet eenvoudig • Sociale zekerheid was vaak de-empowered • Bureaucratisch • Sanctionerend • Medicaliserend • Invaliderend • Sociale omgeving versterkte dit gedrag • Betuttelend • Bevoogden • Pamperend
 11. 11. Van ongeschikt naar geschikt ** Een paradigma shift ** • Meer dan een cosmetische operatie • Van denken in beperkingen naar denken in mogelijkheden • Van statisch naar dynamisch • Van risicomijdend naar risiconemend • Niet afwachten maar doen
 12. 12. Winst voor de werkgever •Lagere kosten (verzuim, ongevallen) •Verbeterd imago bedrijf, goed werkgeversschap •Minder verloop, behoud human capital •Hogere productiviteit Winst voor de werknemer •Minder verzuim •Verbeterde gezondheid •Toegenomen kwaliteit van leven •Grotere tevredenheid werk
 13. 13. Arbeidsparticipatie – vraag werkgevers • MER revalidatie • Prestatie indicatoren • Prim outcome arbeidparticipatie • 1 doelgroep HB-app met aspecifieke pijnklachten • Afspraken met zorgverzekeraars • Quickscan • Diagnostiek focus op arbeid • Reguliere zorg binnen bestaande afspraken • Reg.zorg toets door CVZ
 14. 14. Vroege Interventie • 1e ‘poortwachter’: verwijzend arts • 2e ‘poortwachter’: revalidatiearts consult • 3e ‘poortwachter’: multidisciplinair diagnostiek • Multidisciplinair revalidatie overleg • Revalidatiegeneeskundig advies • Revalidatie • Aanvullende re-integratie offerte Revalidatie diagnostiek Revalidatie Werkgever
 15. 15. VI voorbeeld van succesvolle inzet
 16. 16. Arbeidsparticipatie – vraag werkgevers • Revalidatie • Doelgroep patiënten breder (CVA, dwarslaesie, amputatie etc.) • Geen specifieke afspraken arbeidsparticipatie • Benodigdheden • Specifieke diagnostische arbeidsparticipatie intake • Vertaling arbeidsfunctie naar revalidatietraject • Eisen arbeidsfunctie aansluiten op revalidatieproces

×