Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Els impactes i els riscos naturals

3,529 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Els impactes i els riscos naturals

 1. 1. La dècada passada va ser la més càlida des que van començar els registres el 1880. Tot iaixò, el ritme dincrement de lescalfament observat des de 2000 fins 2009 va sermenor, segons un estudi internacional liderat per la Universitat dOxford, que conclouque això podria invalidar les prediccions més dures sobre els efectes del canvi climàticper a la segona meitat del segle.Els científics expliquen aquesta estabilització de la taxa de creixement, tot i els nivellscada vegada més alts de diòxid de carboni a latmosfera (fa unes setmanes es vansuperar les 400 parts per milió), per una disminució de lactivitat solar, major absorcióde la calor per part dels oceans o un augment dels aerosols volcànics, entre altres raons.Sigui com sigui aquesta «interrupció» podria portar a que lescalfament en els propers50 a 100 anys es trobi dins de les projeccions, «però no en lextrem superior daquestrang», que era duna pujada de 6,4 º C, va explicar Alexander Otto, investigador delEnvironmental Change Institute de la Universitat dOxford i coautor de lestudi.No obstant, adverteix, seguim estant en rangs molt per sobre de laugment de 2ºCconsiderat el límit segur.http://www.abc.es/sociedad/20130520/abci-calentamiento-global-frena-201305201925.htmlEL CALENTAMENT GLOBAL SA RALENTITZATDURANT LA PASSADA DÈCADA
 2. 2.  S’entén per canvi climàtic l’alteració delclima de la Terra. Aquest fenomen esmanifesta per l’alteració de tota mena deparàmetres climàtics. S’hi inclouenvariacions anormals de les temperatures,les precipitacions i els vents, canvis en lafreqüència i intensitat de determinatsprocessos meteorològics naturals. El diòxid de carboni i altres gasos presenta l’atmosfera, exerceixen l’anomenatefecte d’hivernacle. Aquest efecteconsisteix en l’absorció de la radiacióinfraroja, impedit que part d’aquestaradiació s’escapi de la Terra i es difonguia l’espai exterior.EL CANVI CLIMÀTIC: QUAN UN IMPACTE ESCONVERTEIX EN UN RISC
 3. 3. Fonts naturals de diòxid de carboni Respiració Descomposició: procés de degradació de la matèria orgànica Erupcions volcàniques: diòxid de carboni barrejat amb altres gasos.Fonts antròpiques de diòxid de carboni Combustió de combustibles fòssils Desforestació: reducció de la superfície forestalLES CAUSES DEL CANVI CLIMÀTIC
 4. 4. Previsions per al futur: Pujarà el nivell del mar. Disminució de les precipitacions i menor disponibilitat d’aigua. Estenció de malalties a regions que n’estaven protegides Blanqueig dels corallsALGUNS EFECTES DEL CANVI CLIMÀTIC
 5. 5. El protocol de Kyoto, redactat el 1997, incorporava mesures enèrgiquesvinculats des d’un punt de vista jurídic. Els acords a hores d’ara son elssegüents: Necessitat de canviar el model de desenvolupament econòmic basat en elconsum desmesurat d’energia procedent de combustibles fòssils. Els països pobres i en vies de desenvolupament necessiten finançament Ajudes per conservar i protegir els seus boscos i jungles. Reduir les emissions de diòxid de carboni provinents de la desforestacióALGUNS CANVIS NECESSARIS
 6. 6. La contaminació atmosfèrica es la presencia a l’aire d’algunes substanciesque, a partir d’uns límits determinats, poden ocasionar d’una maneradirecta o indirecta efectes nocius tant en els materials com en els esservius.LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICATot i que l’aire rep emissions naturalsde molts productes químics, elsdiversos mecanismes d’autodepuracióque posseeix l’atmosfera son capaçosd’esmorteir aquest efecte contaminantde les emissions naturals. Però elshumans accelerem la producció decontaminants naturals a causa dedeterminades practiques agrícoles odels incendis forestals fortuïts oprovocats.
 7. 7. L’ozonosfera i la seva importànciaL’ozó, un gas tòxic de l’atmosferaque absorbeix les radiacionsultraviolades del Sol.Els clorofluorocarburs sonmolècules amb carboni, clor i fluor.En incidir la llum ultraviolada sobreels CFC, s’alliberen radicals de clor.El clor es molt reactiu i es combinaamb l’ozó provocant-ne ladestrucció.Quines conseqüències pot tenir ?La disminució de laconcentració d’ozó al’estratosfera te com aconseqüència un augment dela radiació ultraviolada queincideix en la superfícieterrestre.L’AFEBLIMENT DE LA CAPA D’OZÓ
 8. 8. En cremar combustibles fòssils, el sobre que aquests combustiblescontenen dóna lloc a diòxid de sofre. Les elevades temperatures faciliten laformació d’òxids de nitrogen. Aquest gasos reaccionen amb l’aiguaatmosfèrica.LA PLUJA ACIDAEls efectes de la pluja acida• Els ecosistemes aquàtics sonespecialment vulnerables a la plujaacida.• La pluja acida perjudica també lasalut de les persones. augment deles malalties cardiovasculars i deles vies respiratòries.• Els materials de construcció i elsmonuments també son vulnerablesa la pluja acida: l’acidesa afecta lesroques de carbonat de calci.
 9. 9. Els efectes dels terratrèmolsQuan parlem de riscos naturals, com és el cas del riscderivat dels terratrèmols, hem de considerarsimultàniament dos conceptes: La perillositat: probabilitat que s’esdevingui el procésnatural. La vulnerabilitat: capacitat de la societat per fer front a lesconseqüències del fenomen natural.Els factors que determinen els danys que produeix unterratrèmol son els següents: L’energia alliberada (o magnitud) i la durada del sisme. L’estabilitat dels materials del subsòl i la qualitat de lesconstruccions i les estructures. La data i l’hora del sisme i la densitat de població.ELS RISCOS SÍSMICS
 10. 10. La magnitud d’un terratrèmol es una mesura de l’energia alliberada en un movimentsísmic. Es calcula a partir de l’amplitud de les ones que es registren en elssismogrames quan vibra la Terra.Les causes dels terratrèmolsLa major part dels sismes, i els mes destructors, s’esdevenen en les regions onentren en contacte les plaques litosfèriques.A banda d’educar la població sobre com s’ha de comportar durant els movimentssísmics, es indispensable:• Elaborar un pla d’edificació que reguli on es pot construir i quines han de serles característiques dels edificis i les infraestructures annexes.• Elaborar i fer el seguiment d’una normativa estrica sobre els materials iestructures de les construccions.
 11. 11. Els materials volcànicsUn volcà es una obertura o esquerda a l’escorça terrestre, a traves de laqual s’allibera material rocós fos de l’interior del planeta. Les erupcionsexpulsen diversos tipus de materials, els quals es poden classificar en: Productes líquids o lava: és el magma alliberat de gasos. Gasos volcànics: son una barreja d’hidrogen, vapor d’aigua, diòxid de carboni,meta, diòxid de sobre, àcid sulfhídric, àcid clorhídric i clor. Productes sòlids o piroclasts: poden ser cendres, gredes i bombes de midaprogressivament mes gran.ELS RISCOS VOLCÀNICS
 12. 12. Les manifestacions perillosesLa naturalesa dels perills depèn del tipus de volca i de la seva activitat eruptiva:• Fluxos de lava son la manifestació volcànica mes coneguda.• Fluxos piroclàstics son una barreja de gasos, cendres i roques• Núvols de cendres contaminen fortament l’aire• Els lahars son corrents de fang i roques

×