Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Στιγμές και πρόσωπα από την αστρολογική ιστορία της θεσσαλονίκης

660 views

Published on

Από την παρουσίαση στην 1η αστρολογική εκδήλωση των Φίλων Αστρολογίας Θεσσαλονίκης "Η Αστρολογία στην πόλη μας" στις 12 Ιανουαρίου 2013.

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Στιγμές και πρόσωπα από την αστρολογική ιστορία της θεσσαλονίκης

 1. 1.  Σι είναι η Αςσπολογία;
 2. 2.  Είναι η Αςσπολογία Επιςσήμη;
 3. 3.  Πώρ εξηγείσαι η αςσπολογική επίδπαςη;
 4. 4.  1. ΢τγφπονιςσικό μονσέλο σοτ Jung 2. Υτςική επίδπαςη (π.φ. νεσπίνα) 3. Πνετμασική πποέλετςη
 5. 5.  ΋σι είναι θπηςκεία ΋σι ο ζψδιακόρ σηρ δεν ιςφύει ΋σι δεν έφει βπεθεί κάποιοτ είδοτρ επίδπαςη από σα άςσπα
 6. 6.  Πλανήσερ Ζώδια Οίκοι ΢ημεία ΋χειρ
 7. 7.  Σι ςημαίνει «σι ζώδιο είςαι;» Σι ςημαίνει «σι ψποςκόπο έφψ;»
 8. 8.  Η ςτμβολή σψν Φαλδαίψν Η ςτμβολή σψν Αιγτπσίψν Η ςτμβολή σψν απφαίψν Ελλήνψν Η αςσπολογία ςση Ρώμη Η ςτμβολή σψν Απάβψν Μεςαιψνική Αςσπολογία Η Αςσπολογία σοτ 19οτ αιώνα Η Αςσπολογία σοτ 20οτ αιώνα Η Αςσπολογία σοτ 21οτ αιώνα
 9. 9.  Πνετμασική ή επιςσημονική; Ππόβλεχη ή ατσογνψςία; Ελεύθεπη βούληςη ή πποκαθοπιςμόρ; Σποπικόρ ή αςσπικόρ ζψδιακόρ; Δέκα ή δώδεκα πλανήσερ; Ποια η θέςη σψν αςσεποειδών και σψν λοιπών ςψμάσψν; Ποια η υύςη σηρ αςσπολογικήρ επίδπαςηρ;
 10. 10.  Γενέθλια Αςσπολογία ◦ Ππαγμασεύεσαι σο γενέθλιο δτναμικό, δτνασά και αδύνασα ςημεία σηρ πποςψπικόσησαρ, δτνασόσησερ ανάπστξηρ και πποκλήςειρ ςσοτρ διάυοποτρ σομείρ σηρ ζψήρ ΢τμβοτλετσική Αςσπολογία ◦ Εξεσάζει σιρ χτφολογικέρ πποκλήςειρ, σα «πποβλήμασα» ποτ κολλάει ςτνήθψρ σο άσομο, σα ζησήμασα ποτ έφει να λύςει για σην πποςψπική σοτ ατσογνψςία και χτφολογική εξέλιξη
 11. 11.  Πολισική Αςσπολογία ◦ Εξεσάζει ση ςτλλογική ποπεία κπασικών ονσοσήσψν ή εθνοσικών ομάδψν βαςιςμένη ςε ςημανσικά γεγονόσα (ανεξαπσηςία, ςύνσαγμα, ςσέχη βαςιλιάδψν, κλπ) ποτ λόγψ σηρ ςημαςίαρ σοτρ θεψπείσαι όσι επηπεάζοτν σο ςτλλογικό αςτνείδησο και σην ποπεία σηρ ονσόσησαρ Οικονομική Αςσπολογία ◦ Ομοιάζει με σην πολισική, βάζονσαρ ςαν ονσόσησα σην επιφείπηςη, όμψρ αςφολείσαι πεπιςςόσεπο και με κύκλοτρ διακύμανςηρ σψν ςτλλογικών σάςεψν ποτ μποπεί να επηπεάζοτν επενδύςειρ, φπημασιςσήπιο, κλπ
 12. 12.  Ιασπική Αςσπολογία ◦ Βαςίζεσαι ςσην απφαία ιασπική, αλλά ςτμπληπώνεσαι και από πιο ππόςυασερ πποςεγγίςειρ όπψρ η Κοςμοβιολογία. ΢τγκοινψνεί με διάυοπερ πποςεγγίςειρ σηρ εναλλακσικήρ ιασπικήρ όπψρ η ομοιοπαθησική Εςψσεπική Αςσπολογία ◦ Ππαγμασεύεσαι σην ποπεία σοτ επψσώνσορ από πνετμασικήρ πλετπάρ. Μιλάει για κάπμα, πποηγούμενερ ζψέρ, κλπ. και γι’ ατσό ςτνδέεσαι με ση μεσαυτςική σοποθέσηςη σοτ καθενόρ μαρ.
 13. 13.  Διάλειμμα - Επψσήςειρ
 14. 14. Από σην αςσπολογική ιςσοπία σηρ Θεςςαλονίκηρ
 15. 15.  Παπάγονσερ πιθανήρ έπετναρ ◦ Πολτπολισιςμικόσησα σηρ Πόληρ ◦ Νοοσποπία και ΢σάςη σψν διαυόπψν εθνικών και θπηςκετσικών ομάδψν απένανσι ςσην Αςσπολογία ◦ Ασομικέρ πεπιπσώςειρ ποτ βπίςκει κανείρ ακόμη και ςσο διαδίκστο
 16. 16.  Ζήσημα ποτ απαισεί ςσην οτςία ιςσοπική έπετνα Εμείρ θα πεπιοπιςσούμε ςε ςσαφτολόγηςη ασομικών πεπιπσώςεψν ποτ είναι εύκολο να βπει κανείρ Πλην όμψρ οι ασομικέρ πεπιπσώςειρ είναι ενδεικσικέρ σηρ πολτπολισιςμικόσησαρ σηρ ιςσοπίαρ σηρ πόληρ.
 17. 17.  Λέψν ο Μαθημασικόρ (790-869). ◦ Μαθημασικόρ, γεψμέσπηρ, αςσπονόμορ και υιλόςουορ. ◦ Από σιρ πιο εξέφοτςερ πποςψπικόσησερ σοτ Βτζανσίοτ ◦ Διασέλεςε Μησποπολίσηρ Θεςςαλονίκηρ (840-843) ◦ Έπεςε ςε δτςμένεια ςσην Εικονομαφία και επέςσπεχε ςσην Κψνςσανσινούπολη. ◦ Δίδαξε ςσο Πανδιδακσήπιο σηρ ςφολή σηρ Μαγναύπαρ ◦ Η υήμη σοτ ήσαν σόςη ποτ ο φαλίυηρ σηρ Βαγδάσηρ σον κάλεςε ςσην Ατλή σοτ για να οπγανώςει ςφολή. Ο ίδιορ διασηπούςε αλληλογπαυία με μαζί σοτ και είφαν μεσαυπαςσεί εκεί πολλά έπγα σοτ.
 18. 18.  Λέψν ο Μαθημασικόρ (790-869). ◦ Ειςήγαγε σα γπάμμασα ςσα μαθημασικά. ◦ Από μεπικούρ θεψπείσαι όσι ςσην οτςία ατσόρ θεμελίψςε σα θεψπήμασα σηρ Άλγεβπαρ ποτ αποδίδονσαι ςσοτρ Άπαβερ. ◦ Έκανε πειπάμασα για ση διάθλαςη σψν ακσινών ςσο νεπό και εξήγηςε σο οτπάνιο σόξο. ◦ Θεψπείσαι άγιορ από σοτρ καθολικούρ αν και οπθόδοξορ. Λέγεσαι όσι ςτνέγπαχε σο εγφειπίδιο ιασπικήρ ςση ςφολή σοτ Παπιςιού (Υπάγκοι) ◦ Αςφολήθηκε με σην ιασπική και μεσαξύ άλλψν ειςήγαγε σο ςίδηπο ψρ υάπμακο.
 19. 19. ◦ Λέψν ο Μαθημασικόρ (790-869).  Θεψπείσαι ο δημιοτπγόρ σοτ ςτςσήμασορ υπτκσψπιών ποτ ςτνέδεε σα ανασολικά ςύνοπα με σην Ππψσεύοτςα (ςύςσημα μηντμάσψν με πτπςούρ ποτ μεσέδιδαν μηνύμασα ςση νύφσα ςε μήκορ 2000 φιλιόμεσπα).  Λέγεσαι όσι ςσην Κψνςσανσινούπολη είφε κασαςκετάςει «ατσόμασα» ποτ φπηςιμοποιούςαν ψρ κινησήπια δύναμη «ςτμπιεςμένο αέπα». Επιςκέπσερ αναυέποτν:  «Μπποςσά ςσο κάθιςμα σοτ ατσοκπάσοπα τπήπφε ένα δένδπο από επιφπτςψμένο μππούνσζο με κλαδιά διακοςμημένα με χεύσικα ποτλιά κάθε είδοτρ ποτ κελαηδούςαν όπψρ σα ππαγμασικά... Ο θπόνορ ήσαν καμψμένορ με σέσοια σέφνη ποτ εν πιπή ουθαλμού ςηκώνεσαι από σο έδαυορ, όποτ αιψπείσαι, και αναπψσιόμαςσε αν είναι από μππούνσζο ή από ξύλο .... επίφπτςα λιονσάπια φπηςιμοποιούνσαι για υποτποί, φστπώνσαρ σην οτπά σοτρ ςσην γη, με ανοικσό ςσόμα και γλώςςα να κινείσαι και βγάζονσαρ βπτφηθμούρ ».
 20. 20. ◦ Λέψν ο Μαθημασικόρ (790-869).◦ Αςφολήθηκε με σην αςσπολογία  πποέβλεχε σον θάνασο σοτ Καίςαπα Βάπδα αλλά και σο ςειςμό σοτ 869  ςτνέγπαχε ένα έπγο για ση μέθοδο πποβλέχεψρ σηρ σύφηρ κάθε ατσοκπάσοπα με βάςη σιρ εκλείχειρ  σο έπγο έυεπε σον σίσλο «Πεπί ηλιακήρ εκλείχεψρ εν σψ βαςιλικώ σπιγώνψ»  σο βαςιλικό σπίγψνο είναι ένα ζψδιακό ςφήμα ποτ πεπιλαμβάνει σον Κπιό, σον Λέονσα και σον Σοξόση  επίςηρ διόπθψςε σον Ποπυύπιο ςε σεφνικά θέμασα ςε όσι αυοπά ση ςύνσαξη σψν ψποςκοπίψν  Σοτ αποδίδεσαι επίςηρ διόπθψςη σοτ τπολογιςμού σηρ Πανςελήνοτ μεσά σην Εαπινή Ιςημεπία (αυοπούςε σον εοπσαςμό σοτ Πάςφα)
 21. 21.  Müneccimbaşı Ahmed Dede ◦ Ένα καλό παπάδειγμα σηρ Οθψμανικήρ Πεπιόδοτ ◦ Γεννήθηκε σο 1631 ςσην Θεςςαλονίκη ◦ Πέθανε ςση Μέκκα σο 1702 ◦ ΢σην σοτπκική βιβλιογπαυία ςτνανσάσαι και ψρ Ahmed Lütfullah ◦ Σο 1665 διοπίςσηκε Müneccimbaşı, δηλαδή επικευαλήρ αςσπολόγορ σοτ ΢οτλσάνοτ. ◦ Είφε μόπυψςη ςημανσική, γνώπιζε γαλλικά και ιςπανικά ◦ Είφε υοισήςει ςσιρ ςφολέρ σψν Δεπβίςηδψν Μεφλεβί ςση Θεςςαλονίκη και σην Κψνςσανσινούπολη.
 22. 22.  Müneccimbaşı Ahmed Dede ◦ Σο 1687 απέστφε να πποβλέχει ςσάςη σψν γενισςάπψν, έπεςε ςε δτςμένεια και εξοπίςσηκε ςσην Αίγτπσο. ◦ Σο 1700 σοτ ζήσηςαν να επανέλθει, αλλά απνήθηκε λόγψ ηλικίαρ. ◦ Εκσόρ από αςσπολόγψν ςτνέγπαχε και ένα ςημανσικό για σην εποφή ιςσοπικό έπγο, σην «Επίσομη Ιςσοπία σψν Εθνών».
 23. 23.  Yosef Ya’avetz ◦ To 1568 στπώνει ςση Θες/νίκη σο Sefer She’erit Yosef ◦ ςτνσάςςεσαι από σον σοτ Daniel ben Perahia Kohen ◦ εππόκεισο για ημεπολόγιο αςσπολογικού σύποτ ◦ η εκσύπψςη ήσαν μέπορ μιαρ γενικόσεπηρ σάςηρ ◦ να στπψθούν ςε Θεςςαλονίκη και Κψνςσανσινούπολη ◦ κείμενα ποτ ψρ σόσε ήσαν φειπόγπαυα ◦ και ανσιγπάυονσαν ςσην Καθολική (και άπα πιο πεπιοπιςσική) Ισαλία. Natan Amram ◦ Σο 1861 στπώνει ςση Θες/νίκη σην Barayta di-Shemuél ◦ θεψπείσαι από σα ππώσα αςσπολογική πονήμασα ςσην ιοτδαωκή παπάδοςη (Barayta=παπάδοςη) γπαμμένο σον 8ο με 9ο αιώνα.
 24. 24.  Yosef Ya’avetz ◦ To 1568 στπώνει ςση Θες/νίκη σο Sefer She’erit Yosef ποτ ςτνσάςςεσαι με σην επιμέλεια σοτ Daniel ben Perahia Kohen. Εππόκεισο για ημεπολόγιο αςσπολογικού σύποτ ςαν ατσά ποτ κτκλουοπούν ςήμεπα. Η εκσύπψςη ήσαν μέπορ μιαρ γενικόσεπηρ σάςηρ, να στπψθούν ςε Θεςςαλονίκη και Κψνςσανσινούπολη ςε στπογπαυείο κείμενα ποτ ψρ σόσε ήσαν φειπόγπαυα και ανσιγπάυονσαν ςσην Καθολική (και άπα πιο πεπιοπιςσική) Ισαλία. Natan Amram ◦ Σο 1861 εμυανίζεσαι να στπώνει ςση Θες/νίκη σην Barayta di-Shemuél ποτ θεψπείσαι από σα ππώσα αςσπολογική πονήμασα ςσην ιοτδαωκή παπάδοςη (Barayta=παπάδοςη) γπαμμένο σον 8ο με 9ο αιώνα.
 25. 25.  Gustav Holst ◦ Πλήπερ όνομα Gustavus Theodore von Holst ◦ Γεννήθηκε 21 September 1874 ςσην Αγγλία ◦ Κασαγόσαν από ση Λεσονία ◦ Πέθανε ςσιρ 25 May 1934 ◦ Επηπεάςσηκε από σον Βάγκνεπ, σον ΢σπάοτρ και άλλοτρ κονσινούρ ςτνθέσερ ςσην εποφή σοτ ◦ Η οικογένεια ήσαν γενικόσεπα καλλισεφνική με σον αδελυό ηθοποιό ςσο Φόλλτγοτνσ και σο γιο αλλά και σον πασέπα επίςηρ ςτνθέσερ και μαέςσποτρ
 26. 26.  Gustav Holst ◦ Σα ππώσα φπόνια σηρ καπιέπαρ σοτ δούλεχε ςσην Ετπώπη. ◦ Έγπαχε διάυοπα έπγα μεσαξύ σψν οποίψν και επένδτςη ςε έπγα σοτ ποιησή Walt Wittman ◦ Αςφολήθηκε όμψρ και με σον Ινδικό Μτςσικιςμό, γπάυσηκε ςσο Πανεπιςσήμιο για να μάθει ΢ανςκπισικά και έγπαχε σπία ςφεσικά έπγα. ◦ Διασέλεςε επικευαλήρ γτμναςίψν ςε πολλά ςφολεία σηρ Αγγλίαρ με άλλοσε επιστφημένη κι άλλοσε όφι αποδοφή λόγψ νεψσεπιςμών σοτ ειδικά ςση μοτςική παιδεία.
 27. 27.  Gustav Holst ◦ Μεγαλύσεπο έπγο σοτ ήσαν «Οι πλανήσερ» ◦ Έπγο ποτ μοτςικά επηπεάςσηκε από ση μονσέπνα μοτςική σοτ ΢σπαβίνςκι και σοτ Schönberg. ◦ To έπγο ξεκίνηςε ςσην Αγγλία, όμψρ ολοκληπώθηκε απγόσεπα, καθώρ διοπίςσηκε παιδαγψγόρ ςση YMCA (XAN) ςση Θεςςαλονίκη και απγόσεπα σηρ Κψνςσανσινούποληρ. ◦ Ήσαν η εποφή ποτ όπψρ λέει η ΦΑΝΘ ςσην ιςσοςελίδα σηρ γίνονσαν «Ππογπάμμασα πποςυοπάρ ππορ σοτρ ςσπασιώσερ σηρ ςτμμαφίαρ σοτ Μακεδονικού μεσώποτ με Ίδπτςη σψν ςπισιών σοτ ςσπασιώση.» ◦ Εκεί δίδαςκε μοτςική ςσοτρ ςσπασιώσερ και ήσαν η πεπίοδορ ποτ σέλειψςε σο έπγο σοτ.
 28. 28.  Gustav Holst ◦ Αποςπάςμασα  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embe dded&v=L6NopU9K_8M  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embe dded&v=AuMwSLinQB0
 29. 29.  ΢πύπορ Πιπεπάκηρ  Τποχήυιορ διδάκσψπ Θπηςκειολογίαρ  ΢ε ςτνεπγαςία με σον καθηγησή κύπιο Παναγιώση Παφή ολοκλήπψςε ςση Θεολογική ΢φολή σοτ Απιςσοσέλειοτ Πανεπιςσήμιοτ σην επγαςία: «Αςσπολογία και ιασπική» Θεψπία και ππάξη ςσην ελληνοπψμαωκή απφαιόσησα (διασίθεσαι και ςσα βιβλιοπψλεία)
 30. 30.  Μεπικά ΢ημεία σηρ επγαςίαρ ◦ Η εξέσαςη σψν ςτνθηκών ποτ μεσά σον Μέγα Αλέξανδπο οδήγηςαν ςε ςύζετξη αςσπολογίαρ και ιασπικήρ ◦ Η πσώςη σηρ παπέμβαςηρ μέςψ σηρ πόληρ κπάσοτρ ◦ Σο υιλοςουικό τπόβαθπο ατσήρ σηρ ςύζετξηρ  Ζήνψν (΢σψωκοί) και πάνθεον  Πσολεμαίορ (Απιςσοσελικοί) και μηφανιςμόρ σαξινόμηςηρ σοτ κόςμοτ  Πλούσαπφορ (Πλασψνικοί) καλό και κακό, χτφή και ςώμα ◦ Ο πόλορ σψν ζψδιακών ςημείψν ψρ ενοποιησικού πάνθεοτ ςση θέςη σψν επιμέποτρ θεών (ςσψικοί) ◦ Κάσψ από σο ζψδιακό όλοι οι λαοί είναι ίςοι
 31. 31.  Μεπικά ΢ημεία σηρ επγαςίαρ ◦ Υιλοςουικά και Αςσπολογικά Διλήμμασα  Σι ςημαίνει σελικά η όμψρ αςσπολογική επίδπαςη;  ΋σι σα πάνσα είναι πποκαθοπιςμένα; (Ανασολή;)  Ή όσι ςσον κόςμο τπάπφει αίσιο και αποσέλεςμα; (Δύςη;)  Σι επικπασεί;  Δαιμονολογία και μοιπολασπία ή ετςέβεια και λογική;  Ανασολή ή Δύςη;  Πποκαθοπιςμόρ ή Παπέμβαςη;  Γενεθλιακή Αςσπολογία ή Κασαπφική; ◦ Ο πόλορ σοτ Ιπποκπάση ςσην κασ’ αναλογία εξήγηςη αςθενειών μέςψ ςτνάυειαρ με σα αςσπολογικά ςσοιφεία ◦ Σελικά είναι οι αςθένειερ πποκαθοπιςμένερ; Ή μποπεί να τπάπξει θεπαπετσική παπέμβαςη;
 32. 32.  Μεπικά ΢ημεία σηρ επγαςίαρ ◦ Ο πόλορ σψν μτησικών ςτςσημάσψν  Δίνοτν δτνασόσησα παπέμβαςηρ σοτ ανθπώποτ…  Κασά σοτρ ςσψικούρ μέςψ σηρ φπήςηρ σοτ νοτ και σηρ όλο και ετπύσεπηρ κασανόηςηρ σψν μηφανιςμών σηρ υύςηρ  Κασά σοτρ νεοπλασψνικούρ μέςψ σηρ χτφήρ και σηρ ασομικήρ μύηςηρ  ΢ση θέςη σοτ κλαςςικού «παν μέσπον άπιςσον» σώπα πποβάλλεσαι η «ετςέβεια»  Ο άνθπψπορ για να ςψθεί και να μην είναι έπμαιο σψν άςσπψν, ππέπει να εξελιφθεί για να επηπεάζεσαι λιγόσεπο από σο στφαίο.  Ππέπει να ξεπεπάςει ση ςυαίπα σην τποςεληνιακή, ποτ επικπασούν οι δαίμονερ και να πληςιάςει σοτρ πλανήσερ ποτ ςση υύςηρ σοτρ είναι πάνσα αγαθοί.  Ππέπει να είναι ετςεβήρ ππορ ατσούρ γιασί σο καλό νικά, απκεί να εξελιφθούμε για να σο πληςιάςοτμε.
 33. 33. ◦ ΢τνέφεια σηρ μελέσηρ  ο κύπιορ Πιπεπάκηρ επγάςσηκε για ένα εξάμηνο σην Άνοιξη σοτ 2012 ςσο Πανεπιςσήμιο σηρ Αλαμπάμα ςσην έδπα Θπηςκετσικών Μελεσών ψρ ειςηγησήρ ςσο θέμα:  «Ancient astrology, magic, Hermetism, and Oriental cults of the Graeco-Roman era.»
 34. 34. ◦ Η Αςσπολογία ςση Θες/νίκη βπήκε έδαυορ ανάπστξηρ ςε διάυοπερ εποφέρ και εθνικέρ ομάδερ◦ Μέςα από ση μελέση σοτ ανσικειμένοτ μποπούν να γίνοτν ςτςφεσίςειρ με σο πόλο σηρ πόληρ ςσο εκάςσοσε πολισικό πεπιβάλλον ποτ ανήκε.◦ ΢ε κάθε πεπίπσψςη ο διεθνήρ σηρ πόλορ υαίνεσαι κι από σο όσι ήσαν ςσαθμόρ επγαςίαρ πολλών ςημανσικών ανθπώπψν είσε είφαν γεννηθεί ςσην πόλη είσε όφι.
 35. 35.  Λέψν ο Μαθημασικόρ ◦ http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE %BF_%CF%86%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%B F%CF%82 (Λέψν ο Μαθημασικόρ) ◦ http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE% B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF (Πανδιδακσήπιο) ◦ http://www.astroleon.gr/diafora/13-h-gnomh-mas (φπονικό Θεουάνη για σο Λέονσα) ◦ http://www1.antibaro.gr/index.php?option=com_content&view=a rticle&id=713:2008-10-01-20-59-15&catid=106:history- byzantium&Itemid=292 ◦ http://www.hellinon.net/ThetikoiEpistimones1.htm ◦ http://www.conpolis.eu/Byzantio/Byzantio_Kratos.pdf
 36. 36. ◦ Müneccimbaşı Ahmed Dede  http://www.britannica.com/EBchecked/topic/397479/ Ahmed-Dede-Muneccimbasi  http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCneccimba%C5% 9F%C4%B1_Ahmed_Dede
 37. 37.  Εβπαωκέρ Πηγέρ ◦ Astrologumena Judaica: Untersuchungen zur Geschichte der astrologischen Literatur der Juden http://books.google.gr/books?id=usyU0gcxCrMC&pg=PA134&lpg=P A134&dq=juden+astrologie+saloniki&source=bl&ots=JqrImeXbot&sig =kN2trGyfSlGhizn022qLBaa9KGI&hl=el&sa=X&ei=L2btUL2iB4rHsgb0 woCoAQ&ved=0CDYQ6AEwAg#v=onepage&q=juden%20astrologie%2 0saloniki&f=false ◦ http://books.google.gr/books?id=EqgiSev7Fr0C&pg=PA14&lpg=PA14 &dq=What+does+Barayta+di-Shamuel+mean?&source=bl&ots=X- 46xO2-1Y&sig=- bbvJ3BrVOPUuSiTY7FaKu14VAs&hl=el&sa=X&ei=TXLtUP37B8SHtQa_5 YHYAQ&ved=0CEMQ6AEwAw#v=onepage&q=Saloniki&f=false ◦ http://books.google.gr/books?id=dZSmDsoU11kC&pg=PA262&lpg=P A262&dq=Sefer+Sheerit+Josef&source=bl&ots=uAMV5j8V70&sig=zF 4t3V1SUjMB3nw6MymcUanku3g&hl=el&sa=X&ei=lXvtULDtH8zLswaDv oCIDw&ved=0CEcQ6AEwBA#v=onepage&q=Sefer%20Sheerit%20Josef& f=false
 38. 38. ◦ Gustav Holst  http://en.wikipedia.org/wiki/Gustav_Holst  http://en.wikipedia.org/wiki/The_Planets  http://www.gustavholst.info/biography/index.php?cha pter=4  http://www.guardian.co.uk/music/gustav-holst◦ ΢πύπορ Πιπεπάκηρ  http://www.as.ua.edu/rel/piperakis.html  http://auth.academia.edu/SpyrosPiperakis  http://noesiscognitiongrr.blogspot.gr/2011/02/blog- post_9874.html

×