Marketing plan

1,016 views

Published on

Σημειώσεις από τη 2η διάλεξη επιχειρηματικότητας...

Published in: Education
 • Be the first to comment

Marketing plan

 1. 1. Πώρ απουαςίζοτμε σι και πώρ θα παπάγοτμε και θα ποτλήςοτμε
 2. 2.  Αρ ξεκινήςοτμε με μεπικέρ απλέρ επψσήςειρ ◦ ΢ε ποιοτρ θα ποτλάμε; (Ποιοι θα είναι οι πελάσερ μαρ;) ◦ Ποιοι είναι οι ανσαγψνιςσέρ μαρ; ◦ Πώρ μποπούμε να πποςυέποτμε κάσι καλύσεπο από ατσούρ; ◦ Πώρ θα σοτρ ανσαγψνιςσούμε; (επιθεσικά;)
 3. 3.  Ποια είναι η υύςη σηρ αγοπάρ ςήμεπα; Αρ πούμε όσι ανοίγοτμε ένα υαγάδικο. Είναι κάσι ππψσόστπο; Ή κάσι ςτνηθιςμένο; ΢ε ατσή σην αγοπά ο κόςμορ πποσιμάει σο ππψσόστπο ή σο δοκιμαςμένο;
 4. 4.  ΢σο είδορ ποτ θα διακινήςοτμε ο κόςμορ σι ςτμπεπιυοπά έφει; ◦ Εμπιςσεύεσαι σιρ μάπκερ (π.φ. σηλεόπαςη); ◦ Πποσιμά σιρ νέερ λύςειρ (π.φ. Gadgets); ◦ Εκσιμά σην ποιόσησα (π.φ. Vegeterian products); ◦ Διαλέγει σην στποποίηςη (π.φ. ςοκολάσα με ψπαία ςτςκεταςία); ◦ Πποσιμά ση δτνασόσησα επιςσπουήρ (π.φ. πούφα); ◦ Επιλέγει διανομέα (αγοπάζψ μόνο από ση γεισονιά μοτ); ◦ Αγοπάζει ςτγκεκπιμένερ μέπερ και ώπερ (π.φ. ΢άββασο);
 5. 5.  ΢σο είδορ ποτ θα διακινήςοτμε ο κόςμορ σι ςτμπεπιυοπά έφει; ◦ Αγοπέρ ςε ςφέςη με ηλικία  0-14: Παιφνίδια, ΢φολικά, Ρούφα, Σπουή, Αγοπάζει με ςτναιςθημασικά κπισήπια (μαμά πάπε μοτ ατσό)  15-24: Μόδα, Fashion Victims, Teenagers, Χτφαγψγία, Ένδτςη, ΢κοτλαπίκια, Αγοπάζει από Μίμηςη  25:34: Επγαςία, Δάνεια, Κασαναλψσική Πίςση, Ππόστπο Ηλικίαρ (όλα σα μονσέλα αρ πούμε είναι ς’ ατσή σην ηλικία). Αγοπάζει π.φ. με κάπσερ.
 6. 6.  ΢σο είδορ ποτ θα διακινήςοτμε ο κόςμορ σι ςτμπεπιυοπά έφει; ◦ Αγοπέρ ςε ςφέςη με ηλικία  35-54: Μεγαλύσεπη αγοπαςσική δύναμη, σα ιςφτπά ποπσουόλια, οι οικογενειάπφερ, ςτνήθψρ αγοπάζοτν για σα παιδιά ή για σο ςύνσπουο  55-74: Αγοπάζοτν τπηπεςίερ για ξεκούπαςη, σαξίδια, υάπμακα, κλπ.
 7. 7.  Ποιορ αγοπάζει; Σι αγοπάζει; Πώρ αγοπάζει; Πόσε αγοπάζει; Πού αγοπάζει; Γιασί αγοπάζει;
 8. 8.  Αγοπαςσικά Κπισήπια ◦ ΢τναιςθημασικά  Υόβορ (π.φ. ένα πποληπσικό υάπμακο)  Ζήλια (ο άλλορ γιασί έφει αμάξι;)  Μασαιδοξία  Αγάπη (κάνψ δώπο ςσο ςύνσπουο)  Χτφαγψγία  Μόδα (να μη διαυέπψ από σοτρ άλλοτρ)  Κύπορ (να κτκλουοπώ με ψπαίο αμάξι)  Επίδπαςη από άλλοτρ (πήγα ςε ατσό σο εςσιασόπιο κι ήσαν σέλειο)
 9. 9.  Αγοπαςσικά Κπισήπια ◦ Οπθολογικά  Κέπδορ (π.φ. πεπιςςόσεπη ποςόσησα)  Τγεία (π.φ. οπθοπεδικά είδη)  Αςυάλεια (π.φ. ζώνη αςυαλείαρ)  Διάπκεια ζψήρ πποωόνσορ (κπασάει πεπιςςόσεπο)  Υπονσίδα (π.φ. υπονσίζει σο δεπμασάκι σοτ μψπού)
 10. 10.  Ποιορ απουαςίζει ◦ Ατσόρ ποτ πποσείνει (μαμά πάπε μοτ ατσό); ◦ Ατσόρ ποτ επηπεάζει (πάπ’ σοτ σο να μην κλαίει) ◦ Ατσόρ ποτ απουαςίζει (δεν έφοτμε λευσά γι’ ατσό σώπα) Ή ◦ Γιασπόρ -> πποσείνει ένα υάπμακο ◦ Υιλενάδα -> Επηπεάζει. Μην σο παίπνειρ, σο πήπα κι αππώςσηςα
 11. 11.  Ανά οικογενειακή κασάςσαςη ◦ Επγένηρ: Θέλει καθαπιςσήπιο, έσοιμο υαγησό ◦ Παιδί < 6: Θέλει παιφνίδια και pampers ◦ Παιδί > 6: Θέλει ςφολικά είδη ◦ Ενήλικερ (με σάςη να είναι παιδιά): Σο νέο πολτμοπυικό ατσοκίνησο ◦ Πανσπεμένοι: Είδη για σο παιδί, τπηπεςίερ baby sitting ◦ Ανεξάπσησοι Ενήλικερ (με σάςη να είναι παιδιά): Σαξίδια, γνώςειρ, ελετθεπία ◦ Μεςήλικερ: ?? ◦ ΢τνσαξιούφοι: Είδη Τγείαρ, Νοςοκομειακά, ΢τνσάξειρ
 12. 12.  ΢σο είδορ ποτ θα διακινήςοτμε σι επίδπαςη έφει η νομοθεςία; ◦ Βάζει π.φ. πποδιαγπαυέρ πποωόνσορ; ◦ Τποφπεώνει ςε ςτγκεκπιμένη ςτςκεταςία; ◦ Τποφπεώνει ςε πεπιοπιςμένη κτκλουοπία (π.φ. γάλα); ◦ Τποφπεώνει ςε ςτγκεκπιμένη διαδικαςία αγοπάρ (π.φ. εκσελψνιςμοί); ◦ Έφει τχηλή υοπολογία (σο ηλεκσπονικό βιβλίο ςε CD αρ πούμε με 23%, ενώ σο ένστπο με 6%) ◦ Εξαναγκάζει ςε ςτγκεκπιμένερ λογιςσικέρ παπακολοτθήςειρ (άπα έξοδα λογιςσή);
 13. 13.  ΢σο είδορ ποτ θα διακινήςοτμε σι κάνει ο ανσαγψνιςμόρ; ◦ Πόςερ εσαιπίερ τπάπφοτν; ◦ Σι μεπίδια αγοπάρ έφοτν; ◦ Σι κευάλαια έφοτν; Ανσέφοτν ένα πόλεμο σιμών; ◦ Σι διανομή έφοτν; Αυήνοτν σπύπερ ςση διανομή; ◦ Σι ςτμβόλαια με ππομηθετσέρ έφοτν; Έφοτν αποκλειςσικόσησερ; ΢τμυψνούν να μην γίνεσαι διακίνηςη κονσά ςε ατσούρ; Φστπάνε ειδικέρ σιμέρ; ◦ Σι άστπερ ςφέςειρ τπάπφοτν (κοτμπάποι, γνψςσοί, βοτλετσέρ, κλπ);
 14. 14.  ΢σο είδορ ποτ θα διακινήςοτμε σι ςσόφοτρ έφοτμε ςσο μταλό μαρ; Φπημασοοικονομικά ◦ πόςα λευσά θέλοτμε να βγάλοτμε σην 1η φπονιά; ◦ Πόςα ση 2η; ◦ Αν πίξοτμε λευσά, πόςο γπήγοπα πεπιμένοτμε να σα πάποτμε πίςψ; ◦ Αν πάποτμε επιδόσηςη, πόςο γπήγοπα θα μαρ έπθει; Σι ποςοςσό εξόδψν θα καλύχει;
 15. 15.  ΢σο είδορ ποτ θα διακινήςοτμε σι ςσόφοτρ έφοτμε ςσο μταλό μαρ; Φπημασοοικονομικά ◦ πόςα λευσά θέλοτμε να βγάλοτμε σην 1η φπονιά; ◦ Πόςα ση 2η; ◦ Αν πίξοτμε λευσά, πόςο γπήγοπα πεπιμένοτμε να σα πάποτμε πίςψ; ◦ Αν πάποτμε επιδόσηςη, πόςο γπήγοπα θα μαρ έπθει; Σι ποςοςσό εξόδψν θα καλύχει;
 16. 16.  ΢σο είδορ ποτ θα διακινήςοτμε σι ςσόφοτρ έφοτμε ςσο μταλό μαρ; Αγοπαςσικά ◦ Σι μεπίδιο αγοπάρ θέλοτμε να πιάςοτμε; ◦ ΢ε ποιερ πεπιοφέρ θέλοτμε να μπούμε; ◦ Πόςερ πψλήςειρ θέλοτμε να κάνοτμε; Όλα ςε νούμεπα, ςτγκεκπιμένα…
 17. 17.  Σο είδορ ποτ θα διακινήςοτμε σι είδοτρ Positioning θα έφει ςσην αγοπά σοτ; Παπάδειγμα: ΢σην αγοπά γάλακσορ τπάπφοτν: ◦ Σο εβαποπέ (για ππψινό ή καυεσέπιερ ή ζαφαποπλαςσεία) ◦ Σο υπέςκο παςσεπιψμένο (για οικογενειακή κασανάλψςη) ◦ Σο μακπάρ διαπκείαρ (καυεσέπιερ, ζαφαποπλαςσεία) ◦ Σο «σύποτ» αναχτκσικό (π.φ. Milko)
 18. 18.  Σο είδορ ποτ θα διακινήςοτμε σι είδοτρ Positioning θα έφει ςσην αγοπά σοτ; Παπάδειγμα: ΢σην αγοπά πεπιοδικού τπάπφοτν: ◦ Σο πεπιοδικό πεπιπσέποτ ◦ Σο πεπιοδικό βιβλιοπψλείοτ ◦ Σο ςτνδπομησικό πεπιοδικό ◦ Σο Online πεπιοδικό ◦ Σο newsletter
 19. 19.  Για σο πποωόν μοτ σι ςσπασηγική θα ακολοτθήςψ, για να ανσιμεσψπίςψ σον ανσαγψνιςμό; ΢ε σι θα είμαι καλύσεπορ; ◦ Θα είμαι υσηνόσεπορ; ◦ Θα είμαι πιο γπήγοπορ (θα παπαδίδψ πιο γπήγοπα σην πίσςα ή σον καυέ); ◦ Θα είμαι ποιοσικόσεπορ (δε θα βάζψ κασεχτγμένα); ◦ Θα είμαι ππψσόστπορ; ◦ ΢ε σι θα διαυέπψ;
 20. 20.  Πώρ θα πποψθήςψ σο πποωόν μοτ; ◦ Θα κάνψ διαυήμιςη ςσην σηλεόπαςη; ◦ Θα κάνψ διαυήμιςη ςε ευημεπίδα; ◦ Θα γπάχψ ένα διαυημιςσικό άπθπο; ◦ Θα ςσείλψ ένα δελσίο σύποτ ςσιρ ευημεπίδερ; ◦ Θα μοιπάςψ δείγμασα ςσα ςούπεπ μάπκεσ; ◦ Θα πάψ να δείξψ σο πποωόν ςσιρ εκθέςειρ; ◦ Θα κοινοποιήςψ σα ςφόλια ετφαπιςσημένψν πελασών; ◦ Θα μοιπάςψ υτλλάδια πόπσα πόπσα (π.φ. υτλλάδια από ςνακ μπαπ);
 21. 21.  Πώρ θα πποψθήςψ σο πποωόν μοτ; ◦ Θα κάνψ μία δψπεάν παποτςίαςη; ◦ Θα μοιπάςψ δείγμασα (π.φ. απώμασα, σςιγάπα); ◦ Θα επιδιώξψ γενική δημοςιόσησα (π.φ. να βγψ ςε κάποια εκπομπή ή αν είμαι εσαιπία π.φ. να ανακοινώςψ κάποια ςτνεπγαςία ή αγοπά;) ◦ Θα πάπψ σηλέυψνα από κάποιερ λίςσερ (π.φ. ςτνδπομησέρ Wind); ◦ Θα ςσείλψ επιςσολέρ (direct marketing) ςε τποχήυιοτρ πελάσερ; ◦ Θα ςσείλψ email ςε ομάδερ ςσο Facebook;
 22. 22.  Πώρ θα διανείμψ σο πποωόν μοτ; ◦ Θα έφψ ανσιπποςώποτρ; ◦ Θα σο ςσέλνψ ςσο ςπίσι; ◦ Θα σο βάλψ ςσο πάυι; ◦ Θα έφψ δικά μοτ ςημεία πώληςηρ (π.φ. Stand City Press); ◦ Θα ςτνεπγαςσώ με εσαιπία διανομήρ; ◦ Θα ανοίξψ κασάςσημα λιανικήρ; ◦ Θα υσιάξψ online κασάςσημα ςσο Internet και θα γίνεσαι Download? ◦ Πώρ θα υσάνει σο πποωόν ςσον πελάση;
 23. 23.  Μεσά σην πώληςη και σην παπάδοςη ◦ Θα φπειαςσεί να δώςψ κάποια τποςσήπιξη; ◦ Να κάνψ κάποια εκπαίδετςη; ◦ Να δώςψ κάποιερ τπηπεςίερ; ◦ Να ποτλήςψ έξσπα ανσαλλακσικά; ◦ Να δώςψ δτνασόσησα επιςσπουήρ; ◦ Να έφψ σηλευψνήσπια να παίπνει κλήςειρ για βοήθεια ή για παπάπονα;
 24. 24.  Πεπίληχη (σην κάνοτμε ςσο σέλορ) Σπέφοτςα Κασάςσαςη ◦ Αγοπά  Πόςο αναπσύςςεσαι (από εσαιπίερ όπψρ η ICAP)  Σι μέγεθορ έφει (ςε πψλήςειρ; Π.φ. πόςερ ευημεπίδερ πψλούνσαι ςτνολικά κάθε μήνα;)  Ποιερ είναι οι ανάγκερ σψν πελασών;  Ποια η αγοπαςσική ςτμπεπιυοπά (όπψρ πεπιγπάχαμε ππιν, διαλέγοτν π.φ. μάπκα ή σιμή;)
 25. 25.  Σπέφοτςα Κασάςσαςη ◦ Ανσαγψνιςμόρ  Πόςερ εσαιπίερ τπάπφοτν;  Μεπίδια αγοπάρ (από ςσασιςσικά πάλι)  Οικονομική κασάςσαςη (από ιςολογιςμούρ). Είναι τγιείρ ή θα κλείςοτν και θα τπάπφει κενό;  Σι ςσόφοτρ έφοτν (π.φ. η Υάγε θέλει να μπει και ςσα αναχτκσικά;)  Σι ποιόσησα πποωόνσορ (π.φ. η ΔΕΛΣΑ έφει υτςικό φτμό, ενώ η Coca Cola πποσιμά ελαυπύ νεποτλό ςαν αναχτκσικό με ζάφαπη, σο Frulite)
 26. 26.  Σπέφοτςα Κασάςσαςη ◦ Ανσαγψνιςμόρ  Σι ςσπασηγικέρ έφοτν;  Φστπάνε σιμέρ;  Δίνοτν ππονόμια ςσοτρ διανομείρ (π.φ. πεπίπσεπα);  Μεγαλώνοτν ση διάπκεια (π.φ. η ΔΕΛΣΑ ποτ κασάυεπε σο γάλα να πάει +2 ημέπερ;)  Πώρ αποκσούν ανσαγψνιςσικό πλεονέκσημα;
 27. 27.  Σπέφοτςα Κασάςσαςη ◦ Δεδομένα οικονομίαρ  Δημογπαυικά  Π.φ. ΢τμυέπει η αγοπά σψν νέψν ή σψν ηλικιψμένψν; Οι ππώσοι μειώνονσαι, οι δεύσεποι ατξάνονσαι  Νέερ αγοπέρ μεσαναςσών  Νομοθεςία  Όπψρ είπαμε και ππιν, για πεπιοπιςμούρ ΥΠΑ, κλπ  Οικονομία  Π.φ. με σην κπίςη πποφψπάνε μόνο σα υσηνά πποωόνσα  Κοινψνία  ΢ε μια μοτςοτλμανική κοινψνία δεν πψλείσαι σο φοιπινό
 28. 28.  Ανάλτςη SWOT ◦ Ονομάζεσαι έσςι ένα επγαλείο ανάλτςηρ σψν  Δτνάμεψν (Strengths)  Αδτναμιών (Weaknesses)  Ετκαιπιών (Opportunities)  Απειλών (Threats)
 29. 29.  ΢σόφοι ◦ Φπημασοοικονομικοί ◦ Αγοπαςσικοί
 30. 30.  ΢σπασηγική ◦ ΢ε ποια αγοπά θα ςσοφεύςοτμε ◦ Σι Positioning θα δώςοτμε ςσο πποωόν ◦ Με σι πποςψπικό, μέςα ή ςτνεπγάσερ θα ποτλάμε
 31. 31.  Παπαδείγμασα: ◦ Coca Cola, Clinex, Skip, Kolynos, Bic, Σεσπάδια Unicef, Softex, Nescafe ποτλάνε σο ίδιο πποωόν ςσην ίδια αγοπά. Διείςδτςη: Πάνε να πάποτν μεπίδιο από άλλοτρ ◦ ΔΕΛΣΑ παγψσό ςσα Βαλκάνια. Κάνει επέκσαςη ςε άλλερ αγοπέρ ◦ Skip ςε σαμπλέσερ, Γάλα ςε μποτκάλι, Γάλα μακπάρ διαπκείαρ, Χψμί κασεχτγμένο. Ανάπστξη Πποωόνσορ. Βγαίνει και ςε άλλερ μοπυέρ. ◦ ΢στλό BIC (από ξτπαυάκια). Μπλοτζάκια Ferrari, Ρολόγια Adidas. Διαυοποποίηςη. Αλλάζει σο πποωόν.
 32. 32.  Παπαδείγμασα: ◦ Coca Cola, Clinex, Skip, Kolynos, Bic, Σεσπάδια Unicef, Softex, Nescafe ποτλάνε σο ίδιο πποωόν ςσην ίδια αγοπά. Διείςδτςη: Πάνε να πάποτν μεπίδιο από άλλοτρ ◦ ΔΕΛΣΑ παγψσό ςσα Βαλκάνια. Κάνει επέκσαςη ςε άλλερ αγοπέρ ◦ Skip ςε σαμπλέσερ, Γάλα ςε μποτκάλι, Γάλα μακπάρ διαπκείαρ, Χψμί κασεχτγμένο. Ανάπστξη Πποωόνσορ. Βγαίνει και ςε άλλερ μοπυέρ. ◦ ΢στλό BIC (από ξτπαυάκια). Μπλοτζάκια Ferrari, Ρολόγια Adidas. Διαυοποποίηςη. Αλλάζει σο πποωόν.
 33. 33.  Ειςαγψγή Ανάπστξη Ψπιμόσησα Παπακμή Για να μην μπούμε ςε παπακμή, ςση υάςη σηρ ψπιμόσησαρ, αναςφεδιάζεσαι σο πποωόν, η ςτςκεταςία ή κάσι άλλο. Η διαδικαςία ονομάζεσαι Repositioning.
 34. 34.  ΢σαθεπά Πποωόνσα ◦ Αςπιπίνη ◦ Coca Cola ◦ Φλψπίνη Clinex ◦ Γταλιςσικό Overlay ◦ Γάλα NOYNOY Πποωόνσα ποτ έκαναν Repositioning ◦ Σςίφλα ΕΛΜΑ (από σςίφλα τγείαρ ςε σςίφλα χτφαγψγίαρ) ◦ Αναχτκσικά ΕΧΑ (από σοπικά είδη ςε ετπείαρ κασανάλψςηρ)
 35. 35.  ΢σπασηγική ◦ Μίγμα Marketing  Ονομάζεσαι έσςι σο ςύνολο από 4 ππάγμασα  ΢σπασηγική Πποωόνσορ  ΢σπασηγική Σιμήρ  ΢σπασηγική Πποώθηςηρ  ΢σπασηγική Διανομήρ
 36. 36.  Παπάδειγμα: ΓΑΛΑ XXXXX ◦ Μίγμα Πποωόνσορ  Ομογενοποιημένο – Παςσεπιψμένο  Σα επιμέποτρ ςτςσασικά σοτ  Ποικιλία πποωόνσορ π.φ.  θα βγαίνει ςε γεύςειρ κακάο, υπάοτλα, μέλι, κλπ,  με λίγα ή πολλά λιπαπά,  ςε ςτςκεταςία ½ λίσποτ, ¼, κλπ  Πιςσοποιήςειρ ποιόσησαρ (π.φ. ISO ή ΕΥΕΣ)  Brand, λογόστπο, ςήμα ποτ θα αναγνψπίζεσαι  ΢τςκεταςία (φάπσινη, αλοτμίνιο, κλπ) και στφόν ετκολίερ σηρ (π.φ. καπάκι)  Σεφνολογία παπαγψγήρ  Ημ/νία Λήξηρ  Δτνασόσησα Επιςσπουήρ ςε Φ μέπερ
 37. 37.  ΓΑΛΑ ΦΦΦΦ ◦ Μίγμα Σιμήρ  Σιμοκασάλογορ ανά ποςόσησα  Εκπσώςειρ Σζίποτ  Κίνησπα για μη Επιςσπουέρ  Πολισική κενήρ ςτςκεταςίαρ (για γτάλινα)  Σιμολόγηςη επί ατσοκινήσοτ  Κίνησπα ςτςκεταςίαρ (να μη ςπάνε παλέσσερ)
 38. 38.  ΓΑΛΑ ΦΦΦΦ ◦ Μίγμα Πποώθηςηρ  Φοπηγίερ ςε ςτνατλίερ  Εξαγοπέρ εσαιπιών (για γενική δημοςιόσησα)  Διαυήμιςη ςσην Σηλεόπαςη  Κασαφψπήςειρ ςσιρ Ευημεπίδερ  Φοπηγίερ ςε ςτνέδπια (π.φ. για σα ουέλη σοτ γάλακσορ)  Κοτπόνια έκπσψςηρ (για νέο είδορ)  Κοτπόνια διαγψνιςμού (π.φ. κλήπψςη ατσοκινήσοτ με κοτπόνια από σο Milko)
 39. 39.  ΓΑΛΑ ΦΦΦΦ ◦ Μίγμα Διανομήρ  Μεσαυοπά  Παπάδοςη κάθε μέπα (ή και 2 υοπέρ) εκσόρ Κτπιακήρ ςσα ςημανσικά ςημεία  Μέπα παπά μέπα ςσα μη ςημανσικά  Πψλησέρ  Οι οδηγοί οι ίδιοι  Ειςππάσσοτν κιόλαρ αλλά και παίπνοτν παπαγγελίερ ανασπουοδόσηςηρ  Οι σιμέρ καθοπίζονσαι όμψρ βάςει ςτμυψνίαρ αυενσικών.  Σα δώπα ποτ πποςυέποτν για να ποτλήςοτν οι οδηγοί είναι ελεγφόμενα από σο «κένσπο»
 40. 40.  ΓΑΛΑ XXXX ◦ Μίγμα Διανομήρ  Σόποι πώληςηρ  Super Market  Μικπέρ Λιανικέρ (Υούπνοι, Ζαφαποπλαςσεία, Χιλικά)  Αλτςίδερ Εςσίαςηρ  Πεπίπσεπα με Χτγεία (σα χτγεία θεψπούνσαι αποθήκερ σηρ ΔΕΛΣΑ όφι σοτ πελάση, ελέγφονσαι λογιςσικά)  Είδη διανομήρ  Απιθμησική Διανομή (μοιπάζψ όσι παπαγγέλνοτν)  ΢σαθμιςμένη (βγάζψ όσι μποπώ και σα μοιπάζψ αναλογικά ςσοτρ πιο ςημανσικούρ)  Μεσαυοπά  με υοπσηγά ιδιόκσησα  2 κένσπα διανομήρ (Αθήνα και Θες/νίκη)
 41. 41.  Ππόκληςη σηρ πποςοφήρ (με κάποιο αιςθησικό ςοκ) Ππόκληςη ενδιαυέπονσορ (κτπίψρ πεπιέπγεια) Ππόκληςη επιθτμίαρ (από ςύγκπιςη με άλλα) Ππόκληςη αγοπάρ (πείθονσαρ για: ◦ σο φαμηλό κόςσορ ◦ ή για σο όσι δεν έφει παπενέπγειερ ◦ ή είναι διαθέςιμο «σώπα»
 42. 42.  Εκπαίδετςη Κοινού ◦ Η αγοπά ςσην απφή δημιοτπγείσαι ◦ Π.φ. διαυήμιςη όσι ππέπει να φπηςιμοποιούμε οδονσόκπεμα ◦ Διαυήμιςη όσι ππέπει να σπώμε πεπιςςόσεπα ποπσοκάλια ◦ Ενημέπψςη όσι σα παλιά ατσοκίνησα μολύνοτν σο πεπιβάλλον (άπα θέλοτμε νέα) ◦ Δημιοτπγούμε σην ανάγκη ή σην «αποκαλύπσοτμε»
 43. 43.  Μέςα Πειθούρ ◦ Μεγάλο μέγεθορ (π.φ. αυίςα) ◦ Αναυοπά ςε κύπορ (29 κασαςκεταςσέρ πλτνσηπίψν) ◦ Αναυοπά ετφαπιςσημένψν πελασών (π.φ. Ελαίρ) ◦ Αναυοπά επιςσημόνψν ή επαγγελμασιών (οδονσόκπεμα AIM ο Σπύυψν ΢αμαπάρ διαυημίζει ULTREX)
 44. 44.  Μέςα «να κλείςει» η αγοπά ◦ «΢ηκψθείσε σώπα» ◦ «Οι ππώσοι 10» ◦ «Σα σελετσαία 10 κομμάσια» ◦ «μόνο για ςήμεπα»
 45. 45.  Μέςα επηπεαςμού ◦ Δημοςιογπάυοι, ςφολιαςσέρ ◦ Κοςμικογπάυοι, παποτςιαςσέρ ◦ Μονσέλα, ηθοποιοί ◦ Φοπηγίερ
 46. 46.  Σι ανάγκη έφει ο πελάσηρ; ΢ε ποια κασηγοπία πέυσει από σα πποωόνσα ποτ έφοτμε; Σι θα σοτ πποσείνοτμε και σι εναλλακσικέρ λύςειρ θα έφοτμε (ππέπει να σοτ δημιοτπγούμε σην αίςθηςη όσι «διαλέγει» αλλά όφι πάνψ από 3 επιλογέρ, ιδανικά 2, μία υσηνή και μικπή και μία ακπιβή και μεγάλη)
 47. 47.  Πόσε θα έφει διάθεςη να μαρ ακούςει; Πόσε θα έφει διάθεςη να απουαςίςει να αξιολογήςει ση λύςη (δεν είναι η ίδια ςσιγμή ποτ θα ακούςει); Πόσε θα θέλει να μαρ απανσήςει; Πού θα ςτνανσηθούμε (θα μποπεί να μιλήςει άνεσα, θα σον βλέποτν οι τυιςσάμενοι και θα παίζει πόλο);
 48. 48.  Καλή παποτςίαςη σψν τπέπ και κασά σψν λύςεψν μαρ Έσοιμερ απανσήςειρ ςε πιθανέρ ανσιππήςειρ (ναι είναι ακπιβό, αλλά κοίσα πόςα παπαπάνψ κάνει από σοτρ άλλοτρ) Κλείςιμο ΢τμυψνίαρ (δεν ςσπιμώφνοτμε σον πελάση να πει ναι/όφι, διακινδτνεύοτμε σο όφι ποτ μεσά δεν αναιπείσαι)
 49. 49.  Επιπλέον ςσοιφεία ποτ ππέπει να ςτμυψνηθούν Πώρ και πόσε θα γίνει η παπάδοςη (σμημασική;) Πώρ και πόσε θα γίνει η πληπψμή (με σην παπάδοςη;) Σι ενέπγειερ φπειάζονσαι μεσά σην πώληςη (π.φ. εγκασάςσαςη σεφνικού) Επαυή μεσά σην πώληςη για feedback (είναι ετφαπιςσημένορ, έφει πποσάςειρ;)
 50. 50.  ΢ημειώςειρ μεσαπστφιακού διπλώμασορ Διοίκηςηρ Επιφειπήςεψν Ε.Ε.Δ.Ε. Γ. ΢σαμποτλήρ, ΢φέδιο Marketing, http://www.slideshare.net/moke_uth/7-marketing ΢σαμάσιορ Πίσσαρ, ΢φέδιο Marketing, http://mow.uoa.gr/epektasi/GuideFiles/odigosChapter11.pdf Ανάλτςη SWOT, http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85 %CF%83%CE%B7_SWOT Μίγμα Marketing, http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5 %CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA

×