ภัยแฝงออนไลน
อินเทอรเน็ตสรางสรรคและปลอดภัย
    โดย ศรีดา ตันทะอธิพานิช
  มูลนิธิอินเทอรเน็ตรวมพัฒนาไทย
จํานวนผูใชอนเทอรเน็ต
          ิ
พืนที่
 ้     ประชากรทั้งหมด จํานวนผูใชเน็ต
        (ลานคน)
  ...
อินเทอรเน็ต คืออะไร
   สื่อลูกผสม รวมหลากหลายสื่อในตัวเดียวกัน
n เปน

n เปนโทรทัศน วิทยุ สําหรับติดตามขาวสาร

 บัน...
ประโยชนของอินเทอรเน็ต
  สาระความรู
  การเรียนทางไกล
ขาวสาร เหตุการณ
     ติดตอพูดคุย
    งานวิจยพัฒนา
  ...
ประโยชนของอินเทอรเน็ต
n เว็บไซต     n  FTP
n อีเมล      n  Gopher
n แช็ต       n  NewsGroup
   ...
มุมมืดของอินเทอรเน็ต
n เปนที่พูดคุยเพื่อหลอกถามขอมูลสวนตัว ลอลวง นัดพบ

n เปนที่เลนการพนัน เปนบอนคาสิโน
n เปนที...
ฝน...ที่อยากใหเปนจริง
n อินเทอรเน็ตแพรหลาย ทัวถึง เทาเทียม และราคาถูก
             ่
n อินเทอรเน็ตมีเนื...
พึงระวัง...สื่อรักทางอินเทอรเน็ต
    ...สื

      "เราชื่อ ปอ อยากมีเพื่อนคุยแกเหงา ไม
        ผูกมัด ...
ลอลวงทางแช็ตรูม
  เด็กสาวอายุ 15 ป พูดคุยกับเพื่อนแช็ตวาชีวิตไมมีความสุข
อยากหนีออกจากบาน เพื่อนแช็ตรับพาหนีโดยนัดแ...
เกมออนไลน แขงกันมีเซ็กซ พรอมอุปกรณชวยตัวเอง
                      
n  (พ.ค. 2551) เกมออนไลน...
เด็กชาย 3 คน เลียนแบบเว็บลามกขมขืนเด็กหญิง
n  (เม.ย. 2551) ด.ช.เอ 8 ขวบ กับ เพือนอีก 2 คน (11,,12 ขวบ)
   เม. 2551)  ...
แช็ตลวงบัณฑิตสาวตกงาน
n  (เม.ย. 2551) น.ส.เอ เพิงเรียนจบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมีชอ
   เม. 2551)       ่      ...
กามเทพไฮเทค
n  (ก.พ. 2551) เมืองไทยยุคนี้ การหาคูออนไลน เริ่มบูม อาจมาจากไลฟ
      2551)
  สไตลของคนยุคนี้ ที่...
ยิงเพื่อนนักเรียนดับ เลียนแบบคลิปยูทิวบ
n (พ.ย. 2550) นักเรียนฟนแลนดวย 18 ป บุกยิงเพือนรวม
     2550)      ...
แคเผยแพรคลิป ก็โดนจับ
บุกรวบ นศ.สาว ม.ดัง มือโพสตแพรคลิปอนาจาร
    นศ.           แพร
นร.
นร.หญิงสําเร็...
hi5 นําภัยถึงตัว
       hi5
  เด็กนักเรียนหญิงม.3 ถูกคนมาดักรอหนาโรงเรียนและ
พยายามพาไปรวมเพศที่โรงแรม โชคดีทวงห...
ไวรัสระบาดเครือขายสังคมออนไลน
n  ชุมชนออนไลน อยาง เฟซบุค, มายสเปซ, เอ็มเอสเอ็น หรือแมแต
              ...
Social Network เปาหมายของแฮกเกอร
n  "เว็บโซเชียล เน็ตเวิรค" กําลังเปนชองโหวอันดับตนๆ ของเปาหมายการ
        ...
หนุมภูเก็ต แช็ตลวง ม. 2 ขืนใจ
              ม.
n  (13 สค. 2550) นายกิตติกร เจาของรานซอมคอมพิวเตอร จ.
 ...
เงินเดือนออก ใครเดือดรอนเงิน ปาชวยได !
n  นายเอกชัย ศรีมาไพศาล อายุ 29 ป พนักงาน บ. โทรศัพท
            ...
เหยือแช็ตกาม แมไมรบนัด แตวายรายดักพบ
   ่        ั
n  (ต.ค. 2549) สาวนักเรียนพยาบาลวัย 18 ป ตกเปนเหยื่อแช็...
สามเณรแช็ตลวงสาว
n  (ก.ค. 2549) น.ส.แอน อายุ 19 ป นักศึกษา
     2549)
  พรอมผูปกครอง เขาแจงความคดีลวงละเมิด
 ...
ขอเท็จจริงจากตางประเทศ
n 1 ใน 5 ของเด็กที่เลนแช็ตรูม เคยถูกชักชวนใหมี
 เพศสัมพันธ
n 9 ใน 10 ของเด็กอายุ 9 ถึง 16 ปเ...
แช็ตมือถือ
หนุมเมืองเชียงราย ใชโปรแกรม "แกมมา" แช็ตผาน
  โทรศัพทมือถือระบบ "จีพีอารเอส" ลอลวงเด็กหญิงวัย
    ...
โพสตรูปลงเว็บ...ภัยถึงตัว
           ...ภั
นักลาเหยือทางเน็ตรายหนึงเปดเผยวา เขาไปหาเบอรหญิงสาว
     ...
นักแช็ตจอมลวงเผยกลเม็ด
คนรายรายหนึงเปดเผยวาใชโปรแกรมเพิรชพูดคุยกับหญิง
        ่              
ส...
กรณี น.ส. เจน ลองเฮิรท
             น.       
นางสาวเจน ลองเฮิรท (Jane
 Longhurst) ครูดนตรีชาวอังกฤษ...
กรณี แลนดสไลด
n  สค.
  สค. 2544 ตํารวจทลายวงจรคาสื่อลามกเด็กบนเน็ต หลังจากติดตามดูมา 2 ปเต็ม
n  บริษัทชื่อแลนดสไล...
.XXX Domain
n  มีแนวโนมวาเว็บไซตลามกทั้งหลายบนอินเทอรเน็ต อาจถูกจัดระเบียบ
  ใหม โดยอยูภายใตชื่อโดเมน .xxx โดยบร...
การตัดตอภาพ
    n  การตัดตอภาพ หรือ เผยแพร
      ภาพสวนตัว โดยการแอบ
      ถายภาพลับของผูอื่น เชน
  ...
n ภาพเปลือยดาราในภาพยนตรชื่อดัง ถูกนักทองเน็ต
  นํามาโพสตไวในเว็บบอรดพันธทิพยดอทคอม
     ภายใตหวขอกระทู “เ...
คดีละเมิดลิขสิทธิ์
n ในป พ.ศ. 2546 เด็กหญิงวัย 12 ขวบ ชาวเมือง
    พ.
นิวยอรก ถูกอุตสาหกรรมบันทึกเสียงเพลงฟองรอง
 ...
“ประเด็นลิขสิทธิ์ คนไทยยังเขาใจผิดอยูมาก
                    
 การทําซ้ําทําใหมคือการผิดลิขสิทธิ์ ...
คดีละเมิดลิขสิทธิ์
n บริษัท คอรบิซ คอรป ผูทําธุรกิจการใหบริการภาพถาย
  เคยยื่นฟองรอง amazon.com วาสนับสนุนใหละเ...
ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการออกกฎหมาย
The Digital Millenium Copyright Act
 (DMCA) ระบุใหเเจาของเว็บไซตไมตองรับผิด
    ...
n  ชายชาวเยอรมันถูกศาลพิพากษาใหปรับเงิน 2,000 ยูโร
   และอาจตองติดคุกในขอหาประกาศขายไตบนเน็ต ซึ่ง
  เปนความผิดฐาน...
ขายสมบัตชาติ
               ิ
n www.theloft-
 www.theloft-antiques.com ประกาศขายเศียรพระโบราณและ
 ศิลปวัตถ...
n  เศียรพระพุทธรูปโบราณจากประเทศไทย ถูกนําไปประกาศขายบน
     เว็บไซต เชน www.asiatradingonline.con
        ...
n ในชวงการแขงขันบอลโลก เว็บไซตพนันบอล
    www.thaiball.com ถูกตํารวจจับ
 ถึงกระนั้นเด็กและเยาวชนไทยก็ยังเลนพนันผา...
การพนันออนไลนผิดกฎหมายไทย
         แมถกกฎหมายตางประเทศ
           ู
n  เว็บพนันกีฬาจากตางประเทศที...
คดีหมิ่นประมาท
n “หมออู” เจาของเว็บไซตไทยคลินกดอทคอม และ
                 ิ
 น.ส. ดลยา เหลืองเลิศวรกุล...
ใสความทางเว็บบอรด
 n นักเรียนชัน ม.6 โกรธที่อาจารยดุดา จึงไปเขียนในเว็บ
        ้ ม.             ไ...
หลอกขายมือถือทางเว็บ
 มีการเสนอขายโทรศัพทมอถือราคาถูกในเว็บบอรด
  ารเสนอขายโทรศั ื
 ของเว็บไซตชั้นนําของเมืองไทย ซึ่ง...
แกงคตกทองออนไลน
§  หลอกวาจะไดรับรางวัล เปนเงิน 40 ลานยูโร แตตอง
  จายลวงหนากอนกวา 2 ลานบาท
§  หลอกวามี...
ขโมยโปรแกรม
     เด็กหนุมอายุ 16 ป
        
   เจาะระบบคอมพิวเตอรนาซา
              นาซ
 ...
n เอียน เมอรฟ (Ian Murphy) ฉายากัปตันแซป
  คือ แฮกเกอรคนแรกทีไดรบการจําคุกเพราะ
             ่ ั
รวมกั...
การกอการรายไซเบอร (Cyber Terrorism)
n  สหรัฐอเมริกากลายเปนประเทศทีอยูไดดวยการพึ่งพาเทคโนโลยี จากการวิจัยของ
   ...
กอการรายยุคใหม ใชเทคโนโลยีเปนอาวุธ
n องคกรกอการราย ใชอนเทอรเน็ตในการติดตอสือสาร แสวงหาสมาชิก
         ...
กอการรายยุคใหม ใชเทคโนโลยีเปนอาวุธ
n  นายบิน ลาเดน เริมใชอเี มลเขารหัสเมือ 9 ปกอน (ป 2541) และเริ่มใชมาก
   ...
“สํานักขาวกรองประเมินวา กลุมผูกอการรายใชอนเทอรเน็ต
                      ิ
 ใน 4 รูปแบบ คือ เ...
แอบถายหองน้ารานกาแฟดัง
            ํ
n  (ส.ค. 2549) ผูสอขาวรายงานกรณีทมี
      2549)  ่ื วรายงานก ...
แคมฟร็อก (Camfrog)
             Camfrog)
n  โปรแกรมพูดคุย ติดกลองถายทอดภาพและเสียง
n  ผูใชในหองจะมองเห็...
เด็กนักเรียนตบตีกน
         ั
  n  เมื่อวันที่ 27 ม.ค. ผูสื่อขาวรายงานวาไดมี
    การแพรภาพคลิปวีดิโอสงต...
การขายวิว
อุปกรณสายลับ/นักขาว
อุปกรณสายลับ/นักขาว
เว็บไซตลามก
n  เว็บไซตที่นําเสนอภาพและเนื้อหาลามกในโลกนี้มีอยูมากกวา 4.2 ลาน
                    ...
n  เสนทางการเผยแพรภาพการลวงละเมิดเด็กออนไลน พบวามาจาก
  เว็บไซตในประเทศสหรัฐอเมริกา มีภาพการลวงละเมิดเด็กออนไลน...
n  ในจํานวนเว็บไซตที่ไดรับรายงานทั้งหมด มีประมาณ 5,000 เว็บไซต
  ที่มีภาพลามกอนาจารเด็กปรากฏอยูดวย และกวา 2,500 เ...
n  รายงานยังระบุประเทศทีมการเผยแพรภาพลามกตามตัวเลขสถิตจาก
           ประเทศที่ ี               ...
เว็บไซตภาพลามกเด็ก
    เว็บไซตตงอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา
         ้ั 
จําหนายภาพลามกเด็กที่ถูกทารุณทางเพศ ตํ...
แช็ตไลน 1900
n รูปแบบและวิธีการโฆษณาชวนเชื่อใหเขาไปใชบริการ
 แช็ตไลน 1900 พบวาหมินเหมตอศีลธรรมถึงขันลามกอนาจาร
 ...
มูลนิธิกระจกเงายื่นคํารองตอ กทช.
                     กทช.
       ใหกํากับดูแลบริการแช็ตไลน...
ทีโอที ไลปดแช็ตไลนแลว
                   
n  นายวรุธ สุวกร รองกรรมการผูจดการใหญ ปฏิบตงานสายงานบริ...
ไวรัส/ฉกขอมูล
n อีเมลทสงๆ กัน 122 ฉบับ จะมี 1 ฉบับทีมี ไวรัสหรือ
     ่ี               ่
 โปรแกรมเจา...
ฟชชิ่ง (Phishing)
            Phishing)
n  อีเมลปลอมทีดเู หมือนวาถูกสงมาจากบริษทการเงิน หรือ
      ...
n  ตัวอยางแรกของ Phishing ไดแก อีเมลปลอมที่ดูเหมือนวาถูกสงมา
  จากอีเบยดอตคอม เพื่อแจงลูกคาวาไมสามารถตรวจสอบ...
อีเมลลวง (Hoax)
n  Hoax คืออีเมลหลอกลวงที่ถกสงมาจากผูไมประสงคดี
                   ู     
 ...
n  เรียน ผูใช Internet และ Lotus Notes ทุกทานขาวดวนจาก
  ไมโครซอฟทและนอรตน ถาทานไดรบ Mail ฉบับนี้แลว กรุณาส...
รหัสผาน คําตอบของการเจาะระบบ
n  วิธีการธรรมดาที่สุดที่แฮกเกอรชอบใชคือการเดารหัสผาน คนสวนใหญมัก
  ใชขอมูลพืนฐานตั...
n  แฮคเกอรที่มีชื่อเสียงที่สุดคือแฮกเกอรที่ทําใหเอฟบีไอตามลาตัวอยู
  นานหลายป เขาเปนผูลกลอบนําบัตรเครดิตผูอนไปใช...
แฮคเกอรลวงขอมูล บัตรเติมเงิน AIS สูญ 50 ลาน
       
n  นายทวีทรัพย ไดเเจาะระบบคอมพิวเตอรบริษัท เอไอเอส หนึ่ง...
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
ภัยแฝงออนไลน์
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ภัยแฝงออนไลน์

3,099 views

Published on

Published in: Technology, Business
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
3,099
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ภัยแฝงออนไลน์

 1. 1. ภัยแฝงออนไลน อินเทอรเน็ตสรางสรรคและปลอดภัย โดย ศรีดา ตันทะอธิพานิช มูลนิธิอินเทอรเน็ตรวมพัฒนาไทย
 2. 2. จํานวนผูใชอนเทอรเน็ต  ิ พืนที่ ้ ประชากรทั้งหมด จํานวนผูใชเน็ต (ลานคน) นคน)  (ลานคน) นคน) การเติบโตตั้งแต 2000- 2000-2008 โลก 6,676 1,407.7 290 % เอเชีย 3,776 529.7 363 % ไทย 67 8.4 268 % Http://www.internetworldstats.com
 3. 3. อินเทอรเน็ต คืออะไร สื่อลูกผสม รวมหลากหลายสื่อในตัวเดียวกัน n เปน n เปนโทรทัศน วิทยุ สําหรับติดตามขาวสาร บันเทิง n เปนหนังสือ หองสมุด เอาไวคนควาหาความรู  n เปนแหลงชอปปง ซือสินคา จองตัวหนัง โรงแรม  ้ ๋ n เปนทีนดพบ พูดคุย แลกเปลียนความคิดเห็น ่ ั ่
 4. 4. ประโยชนของอินเทอรเน็ต สาระความรู การเรียนทางไกล ขาวสาร เหตุการณ ติดตอพูดคุย งานวิจยพัฒนา ั ธุรกิจการพาณิชย อุตสาหกรรมบันเทิง การธนาคาร
 5. 5. ประโยชนของอินเทอรเน็ต n เว็บไซต n FTP n อีเมล n Gopher n แช็ต n NewsGroup n Encyclopedia n เว็บแคม n Virtual Library n เว็บบอรด n Digital Archive n เกม n E-Learning n ไดอารีออนไลน ่
 6. 6. มุมมืดของอินเทอรเน็ต n เปนที่พูดคุยเพื่อหลอกถามขอมูลสวนตัว ลอลวง นัดพบ n เปนที่เลนการพนัน เปนบอนคาสิโน n เปนทีแพรภาพลามก ภาพตัดตอ ของดาราหรือผูมชอเสียง ่  ี ่ื n เปนทีโฆษณาขายบริการทางเพศ วัตถุลามกอนาจาร ่ n เปนที่ดาทอ หมิ่นประมาท ใสรายผูอ่น ื n เปนที่จาบจวง หมิ่นสถาบัน n เปนที่ฉอโกง แพรไวรัส ละเมิดลิขสิทธิ์
 7. 7. ฝน...ที่อยากใหเปนจริง n อินเทอรเน็ตแพรหลาย ทัวถึง เทาเทียม และราคาถูก ่ n อินเทอรเน็ตมีเนือหาสาระความรูทเปนประโยชนมากมาย ้  ่ี ที่สืบคนไดงาย แมมีสารสนเทศดานลบอยูบางก็เปนสวน นอย และสามารถควบคุมดูแลได n อินเทอรเน็ตถูกใชในทางที่กอประโยชน, ใชอยาง สรางสรรค, ใชอยางปลอดภัย ใชอยางมีประสิทธิภาพ n คนไทยรูเทาทันสื่ออินเทอรเน็ต
 8. 8. พึงระวัง...สื่อรักทางอินเทอรเน็ต ...สื "เราชื่อ ปอ อยากมีเพื่อนคุยแกเหงา ไม ผูกมัด สนใจเจอกันทีหอง คนเหงา" ่  คนเหงา" “ใครอยากรูจก ปุย..คนนารัก เชิญเอ็มมาที่  ั  ..คนน pui@hotmail.com" pui@hotmail.com" "นองมีแฟนหรือยังอะ นารักอยางนี้ ผมขอสมัครคนแรกเยย…" รคนแรกเยย…"
 9. 9. ลอลวงทางแช็ตรูม เด็กสาวอายุ 15 ป พูดคุยกับเพื่อนแช็ตวาชีวิตไมมีความสุข อยากหนีออกจากบาน เพื่อนแช็ตรับพาหนีโดยนัดแนะใหออกมาเจอกัน ในหางสรรพสินคาแหงหนึง ่ ทีจดนัดหมาย แทนทีจะไดพบเพือนสาวทีแช็ตดวยกัน ุ่ ่ ่ ่ เธอกลับเจอสามีภรรยาอายุราว 40 เศษ ซึ่งบอกวาเปนลุงกับปาของเพื่อน ใหมารับเธอไปแทน เธอหลงเชื่อขึ้นรถตูไปดวย พอถึงบานแทนทีจะเจอเพือน ่ ่ เปลาเลย เธอถูกจับมัดขังในตูเสื้อผา ถูกทุบตีและขมขืน กวาจะหนีรอดมาไดก็ 7 วันแลว
 10. 10. เกมออนไลน แขงกันมีเซ็กซ พรอมอุปกรณชวยตัวเอง  n (พ.ค. 2551) เกมออนไลนทใหผเู ลนเลือกตัวละครวาจะเปน 2551) ่ี ชาย หรือหญิง เปนภาพการตนแอนิเมชัน และเมือเลนเกมพอ ู ่ ่ ไปเจอผูเ ลนทีเ่ ปนเพศตรงกันขามก็สามารถทีจะมีเพศสัมพันธ ่ กันไดอยางโจงครึม เพือเก็บคะแนน ่ ่ n ผูเ ลนจะสามารถบังคับใหตวละครของเรามีเซ็กสในทาทาง ั ตาง ๆ ได และยังเลือกสถานที่ในการมีเซ็กสไดดวย เชน ใน หองนอน ในสวนสาธารณะ ในรถไฟใตดน การเลนเกมนียงมี ิ ้ั อุปกรณเสริมทีมลกษณะเปนเครืองชวยตัวเองใหกบทังฝาย ่ ีั ่ ั ้ หญิงและฝายชาย โดยเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรในระหวางทีเ่ ลน เกมนีอยู ้ n หากจะเลนเกมดังกลาวจะตองทําการดาวนโหลดพรอม ลงทะเบียนผานทางเว็บไซต ซึงขณะนีมอยู 3 ภาษา คือ ภาษา ่ ้ ี เกาหลี ญีปน และอังกฤษ ่ ุ n ในเกาหลี เกมนี้ไดรบการจัดระดับใหกับผูเ ลนอายุ 18 ปขึ้นไป ั แตมีผนาเขามาเลนในเมืองไทย โดยไรการควบคุม ู ํ
 11. 11. เด็กชาย 3 คน เลียนแบบเว็บลามกขมขืนเด็กหญิง n (เม.ย. 2551) ด.ช.เอ 8 ขวบ กับ เพือนอีก 2 คน (11,,12 ขวบ) เม. 2551) ่ 11 ขวบ) เขาไปเลนเกมในรานอินเทอรเน็ต และเห็นกลุมวัยรุนทีอยู   ่ ภายในรานเปดเว็บโป ตนจึงเขาไปรวมดูดวย จากนั้นจึงได ชักชวน ด.ญ.เก 7 ขวบ ไปเลนตามแบบหนังโปที่เห็น ด. n เคยกระทํามาแลว 2- 3 ครัง โดยที่ ด..ญ.เก ยินยอมเลนดวยทุกครัง ใน ้ ด ้ วันเกิดเหตุตนไดชกชวนกลุมเพือนประมาณ 5 คน ไปเลนกับ ด..ญ.เก ั  ่ ด แบบเดิมอีกที่พงหญาภายในหมูบาน แต เพื่อนๆ บางคนไมยอมเลน ดวย ตนจึงแสดงใหเพือนดู จนกระทังมีเพือนในกลุมวิงไปบอกแม ่ ่ ่  ่ ของ ด.ญ.เก จากนั้นจึงถูกเจาหนาที่ตํารวจควบคุมตัวมาที่สน. ด. น.
 12. 12. แช็ตลวงบัณฑิตสาวตกงาน n (เม.ย. 2551) น.ส.เอ เพิงเรียนจบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมีชอ เม. 2551) ่ ่ื แหงหนึงใน จ.เลย และกําลังหางานทํา ภายหลังไดเขาไปพูดคุย ่ จ. หรือแช็ตทางอินเทอรเน็ต จนไดรจกกับนายอาทิตย ประมาณ 1 ู ั เดือน ลาสุดนายอาทิตยไดชักชวนใหเดินทางมา จ.อุดรธานี โดย จ. รับปากวาจะหางานใหทํา ดวยความอยากมีงานทํา เลยตอบตกลง และนัดพบกัน n เมื่อพบกัน นายอาทิตยไมยอมพาไปสมัครงาน กลับพาไปเปด หองพักชั่วคราวแลวลงมือปลุกปล้ําขืนใจ ดวยความตกใจและ กลัว น..ส.เอ ดินจนหลุดและวิ่งหลบหนีเขาไปในหองน้า ล็อก น ้ ํ ประตูขงตัวเองแลวใชโทรศัพทมอถือโทรแจงตํารวจ รอดมาได ั ื อยางหวุดหวิด
 13. 13. กามเทพไฮเทค n (ก.พ. 2551) เมืองไทยยุคนี้ การหาคูออนไลน เริ่มบูม อาจมาจากไลฟ 2551) สไตลของคนยุคนี้ ที่เปลี่ยนไป คือใชเวลาทํางานมากขึนจนขาดเวลาสาน ้ สัมพันธกับเพื่อนและคนรอบขาง คนหนุมสาววัยทํางานที่ใชเวลาบนโลก ไซเบอรมากขึน ทําใหเน็ตเขามามีบทบาทมากอยางทีเ่ ห็น ้ n เว็บไซตสื่อรักออนไลน เปดเผยขอมูลวา สมาชิกเว็บไซตจะบอกอยาง ชัดเจนวา ตองการหาคูหรือหาเพื่อน โพสตรูป และใหรายละเอียดเกี่ยวกับ ตนเองอยางเต็มที่ โดยในสวนนี้ มีมากถึง 25% ของผูใชบริการ 25%  n สมาชิกเว็บหาคู กลาววา สื่อรักออนไลน เปนทางเลือกที่งายในการทํา ความรูจักกับใครสักคน เรารูจักพื้นฐานนิสัยอีกฝายจากสิ่งที่เขาเขียนเลา มา ทําใหเลือกคนคุยทีมนสยหรือความคิดเห็นในทางเดียวกัน เปน ่ ี ิ ั ทางเลือกที่ดีสาหรับคนขี้อาย ไมกลาพูด เว็บจับคูกนาจะมีทงขอดีขอเสีย ํ ็  ้ั  มีทั้งคนจริงใจ หรือที่อาจสรางภาพหลอกลวง ผูใชตองพิจารณาถวนถี่ รอบคอบเอาเอง
 14. 14. ยิงเพื่อนนักเรียนดับ เลียนแบบคลิปยูทิวบ n (พ.ย. 2550) นักเรียนฟนแลนดวย 18 ป บุกยิงเพือนรวม 2550) ั ่ สถาบันตาย 8 คน บาดเจ็บกวาอีกสิบราย กอนยิงตัวตาย ตาม ตํารวจกําลังวิเคราะหคลิปวิดีโอในเว็บไซต YouTube เพื่อหาแรงจูงใจของการกอเหตุ n ศาตราจารยดานจิตวิทยา เตือนวา เหตุการณดังกลาวอาจ กอใหเกิดการเลียนแบบในประเทศตางๆ ทัวโลก เว็บไซต ่ YouTube ทําใหเหลามือปนมีสอในการประชาสัมพันธ ่ื และเผยแพรความชอบในการลงมือ
 15. 15. แคเผยแพรคลิป ก็โดนจับ บุกรวบ นศ.สาว ม.ดัง มือโพสตแพรคลิปอนาจาร นศ. แพร นร. นร.หญิงสําเร็จความใครดวยปากใหเเพือนชายบนรถเมลปรับ ความใครด ยปากให พื่ อากาศ ทังนี้ ตนรูเเทาไมถึงการณและใหการวา “หนูไมทราบ ้ ท ถึ และให ไมทราบ วา การสงอีเเมลและโพสตลงเว็บไซตตางๆ จะมีความผิดตาม มลและโพสต  จะมีความผิ กฎหมาย ซึ่งหากทราบวาผิดหนูคงไมทาแนนอน” งไมทํํ อน” โดยในกรณีนถือวามีความผิดตาม พ.ร.บ.วาดวยการ ้ี พ. ยการ กระทําความผิดเกียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 มาตรา ความผิ ่ วกั 14( 14(5), (1) หรือ (4) มีโทษจําคุกไมเเกิน 5 ป ปรับไมเเกิน 1 แสน โทษจํ กิ กิ บาท หรือทังจําทังปรับ ้ ้
 16. 16. hi5 นําภัยถึงตัว hi5 เด็กนักเรียนหญิงม.3 ถูกคนมาดักรอหนาโรงเรียนและ พยายามพาไปรวมเพศที่โรงแรม โชคดีทวงหนีเอาตัวรอด และ ่ี ่ิ ชาวบานชวยกันรุมจับตัวคนรายได จากการสืบสวนชายดังกลาว ไดความวา ตนเองไดโอนเงิน ซือบริการทางเพศโดยติดตอผานหนาสวนตัวของเว็บไซตยอด ้ ฮิต hi5.com โดยตนมิทราบวา เจาของหนา hi5 ทีตนไปติดตอ hi5 hi5 ่ จะไมใชคนเดียวกันกับในรูป ผลตรวจหลักฐานพบวา เปนการนํารูปของเด็กหญิงผูเกือบ  เคราะรายและขอมูลสวนตัวที่ลงใน hi5 มาเปดหนาใหมเพื่อ hi5 ใชขายบริการทางเพศเพื่อหลอกลวงเงิน แลวนัดใหมาเจอที่ หนาโรงเรียนของเด็กหลังจากที่โอนเงินจายคาบริการเสร็จ
 17. 17. ไวรัสระบาดเครือขายสังคมออนไลน n ชุมชนออนไลน อยาง เฟซบุค, มายสเปซ, เอ็มเอสเอ็น หรือแมแต  มายสเปซ, นองใหมในเมืองไทยอยาง "ไฮไฟว" กลายเปนทางผานรับภัย ออนไลนหลากหลายรูปแบบเขาไปฝงตัวอยูในเครืองคอมพิวเตอร  ่ ตามบานโดยไมรูตัว n "เบร็ต ฟงเคลสไตน" ผูอานวยการฝายขาย ไฮไฟวดอทคอม ํ (hi5 (hi5.com) เลาวา ประเด็นเรือง ไวรัส สแปมเมล หรือโฆษณานา ่ รําคาญ เปนสิงทีผใหบริการเว็บโซเชียลเน็ตเวิรค หรือเครือขาย ่ ่ ู  สังคมออนไลนทุกราย ไมอาจมองขาม เพราะ กลายเปนชองทางใช แพรกระจายไวรัสไปตามที่ตางๆ ไฮไฟวเองตองตั้งทีมขึ้นมาตรวจ ตราสิงผิดปกติเหลานี้ พรอมทังจะยกเลิกแอคเคาททนที หากตรวจ ่ ้ ั พบวาใครเปนผูอยูเบื้องหลังการกระจายไวรัส
 18. 18. Social Network เปาหมายของแฮกเกอร n "เว็บโซเชียล เน็ตเวิรค" กําลังเปนชองโหวอันดับตนๆ ของเปาหมายการ  โจมตีของบรรดาแฮคเกอร โดยเฉพาะการดึงดูดเหยื่อดวย "ฟชชิง" หรือการ ่ ลวงผานเว็บไซต กําลังมาแรงมากในกลุมผูใชแถบสหรัฐ และยุโรป ผลสํารวจ ความเสียหายทีเ่ กิดจาก "ฟชชิง" วันนี้ คิดเปนตัวเลขกลมๆ สูงถึง 3,000 ่ ดอลลารสหรัฐตอคน และสรางความเสียหายใหผูตกเปนเหยื่อ "ฟชชิง" ่ รวมกันกวา 1,000 ลานดอลลารสหรัฐตอป!! !! n จากจํานวนดังกลาว กวา 80% ของเปาหมาย "ฟชชิง" จะเนนเหยื่อในอังกฤษ 80% ่ เยอรมนี โดยเฉพาะกลุมสถาบันการเงิน เว็บอี-คอมเมิรซ และเว็บไซตททา   ่ี ํ ธุรกรรมตางๆ เชน อเมซอนดอทคอม, อีเบย และเพยพัล (Paypal) รวมถึงเว็บ อเมซอนดอทคอม, สังคมออนไลน
 19. 19. หนุมภูเก็ต แช็ตลวง ม. 2 ขืนใจ  ม. n (13 สค. 2550) นายกิตติกร เจาของรานซอมคอมพิวเตอร จ. สค. 2550) จ. ภูเเก็ต อายุ 26 ป ลวง นร.หญิง ชัน ม.2 ทางอินเทอรเน็ตผาน ก็ นร. ้ เท โปรแกรมคิวคิว n ด.ญ.แอน อายุ 14 ป นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จาก ขอนแกนไดหายออกจากบานไปตังแตวันที่ 8 ส.ค. สอบถามจาก ้ เพื่อนสนิททราบวา ด.ญ.แอนไดติดตอชายคนหนึ่งทาง อินเทอรเน็ต ซึ่งทราบชื่อเพียงวาปุ จึงเกรงวาจะถูกลอลวงไป เท หลังการสืบสวนของเจาหนาที่ พบวานายกิตติกรติดตอด.ญ. ด. แอนทางแช็ต ใหเดินทางมาหา จะสงเสียคาเลาเรียนหนังสือให กอนพาไปขมขืนในเกสทเฮาส
 20. 20. เงินเดือนออก ใครเดือดรอนเงิน ปาชวยได ! n นายเอกชัย ศรีมาไพศาล อายุ 29 ป พนักงาน บ. โทรศัพท บ. แช็ตลวงนักศึกษาสาวเดือดรอนเงินมารวมหลับนอน แลวลัก ษาสาวเดื มาร ทรัพยหลบหนี ตํารวจจับตัวไดพรอมของกลาง โทรศัพทมือถือ หลบหนี เกือบ 20 เครื่อง n นายเอกชัย จะใชโปรแกรมสนุกแช็ต เขาหองมหาวิทยาลัย สง กแช็ ขอความพูดคุยกับหญิงสาวในทํานอง เงินเดือนเพิ่งออก นักศึกษาคนใดเดือดรอนเงิน ใหเขามาพูดคุยกัน และถาหากมี เหยื่อคนใดหลงเชื่อเขามาพูดคุยก็จะถามรุนโทรศัพทมือถือที่ใช ะถามรุ กอน พรอมใหสงรูปภาพมาใหดูวาตนพอใจหรือไม กอน ลอหลอกมารวมหลับนอนที่โรงแรมกอนลักโทรศัพทและ หลอกมาร กระเปาสตางคหลบหนี n เลือกกอเหตุแบบนี้ ก็เนื่องจากเคยแช็ตนัดสาวมาหลับนอนได บอยๆ จึงติดใจ ทํามาแลว 2 ป กับเหยือกวา 20 ราย ่
 21. 21. เหยือแช็ตกาม แมไมรบนัด แตวายรายดักพบ ่ ั n (ต.ค. 2549) สาวนักเรียนพยาบาลวัย 18 ป ตกเปนเหยื่อแช็ตกาม 2549) อีกรายแลว โดนไอหนแช็ตลวงในโปรแกรมเพิรชจนตายใจ ่ื  ยอมแลกเบอรมือถือกัน แมเหยื่อไมยอมนัดเจอดวย แตนายเอก ไดไปดักรอหนาวิทยาลัย ทําทีเปนชวนไปนั่งคุยเฉยๆ ใน โรงแรมมานรูดทีเ่ ปดรอไวแลว เหยือเห็นพูดจาดีเลยยอมไปดวย ดที ่ พอเหยื่อหลงกลก็ลงมือบังคับขืนใจจนสําเร็จ แลวออกอุบายให ใจจนสํ นังรอแลวหลบหนีไป ่ รอแล การแช็ตกับเพื่อนออนไลน ไมควรบอกขอมูลสวนตัว เชน ชื่อ ที่อยู เบอรโทรศัพท สถานที่เรียน เนืองจากคนรายอาจมาดักพบ ่ ลอลวงหรือทําราย ได ดังกรณีตวอยาง ั
 22. 22. สามเณรแช็ตลวงสาว n (ก.ค. 2549) น.ส.แอน อายุ 19 ป นักศึกษา 2549) พรอมผูปกครอง เขาแจงความคดีลวงละเมิด  ทางเพศ โดยใหการวา เมือค่าวันที่ 7 ก.ค. ขณะ ่ ํ เลนอินเทอรเน็ตโดยใชโปรแกรมแชตอยูกบคู เท ั สนทนา ไดมีผูสนทนาใชชื่อวา เอ็ม เขามาแชต พูดคุยดวยอางวาเปนนักศึกษา ตอมาวันที่ 22 อมาวั ก.ค. นายเอ็มไดนัดพบจึงไดทราบวาทีแทจริง พบจึ ่ นายเอ็มบวชเปนสามเณรอยู จึงขอตัวกลับ แต นายเอ็มกลับขูบังคับใหเขาไปในกุฏิ พรอมกับ พยายามปลุกปล้ํา
 23. 23. ขอเท็จจริงจากตางประเทศ n 1 ใน 5 ของเด็กที่เลนแช็ตรูม เคยถูกชักชวนใหมี เพศสัมพันธ n 9 ใน 10 ของเด็กอายุ 9 ถึง 16 ปเคยดูสื่อลามกในเน็ต n 25% ของเด็กที่ถูกชักชวนใหมีเพศสัมพันธกลาบอก 25% พอแม n ชื่อเหลานี้ เมื่อหาใน search engine อาจนําไปสู เว็บไซตลามก – Disney, Action Man, Barbie, Pokemon, ESPN, Alice, My Little Pony
 24. 24. แช็ตมือถือ หนุมเมืองเชียงราย ใชโปรแกรม "แกมมา" แช็ตผาน โทรศัพทมือถือระบบ "จีพีอารเอส" ลอลวงเด็กหญิงวัย อส" 14 ป มากระทําชําเรารวม 4 วัน "อาคม" ไดรูจักกับ ด..ญ.นิด โดยเลน "แช็ต" ทาง อาคม" ด โทรศัพทมือถือ "อาคม" บอกกับหญิงสาวคูแช็ตวาชือ อาคม"  ่ "กอลฟ" อายุ 18 ป ผานไปสักระยะ หญิงสาวเริมไววางใจ ่ จึงยอมแลกเบอรโทรศัพทมือถือกันและกัน ทังสองได ้ พูดคุยทางโทรศัพทเพียง 10 วัน "อาคม" จึงชักชวนใหมา อาคม" เทียวเชียงใหม ??? ด.ญ.นิด บอกกับผูปกครองวาไป ่ โรงเรียนตามปกติ แตหนีเรียนขึ้นรถทัวรโดยสารไป หนี เชียงใหม เพื่อพบกับ "อาคม" อาคม"
 25. 25. โพสตรูปลงเว็บ...ภัยถึงตัว ...ภั นักลาเหยือทางเน็ตรายหนึงเปดเผยวา เขาไปหาเบอรหญิงสาว ่ ่ ไปหาเบอร ตามเว็บไซตทเ่ี ปดใหโพสตรปถาย โดยตนจะเลือกคนทีมรูปราง ู ่ ี หนาตาถูกสเปค จากนันติดตอทางโทรศัพท อีเมล หรือ เบอร ้ ไอซีคิว ซึ่งมีใหเลือกจํานวนมาก ตนจะหวานลอมดวยคําพูดดีๆ ตนจะหว เยินยอ จนหญิงสาวตายใจ การนัดหมายดูตัวเปนขั้นตอนตอไป หลังจากนันคอยดูทาทีวาผูหญิงจะยอมมากนอยแคไหน เชน ้   ยอมใหพาเขาสถานทีลบตา ยอมใหจบมือถือแขน ลวงเกิน ่ั ั หรือพาไปที่บาน 
 26. 26. นักแช็ตจอมลวงเผยกลเม็ด คนรายรายหนึงเปดเผยวาใชโปรแกรมเพิรชพูดคุยกับหญิง ่  สาวกอนนัดแนะมารวมหลับนอน บางครั้งขโมยทรัพยสิน ของเหยื่อเปนของแถม วายรายเผยกลเม็ด ตองตกแตงรูปตัวเองใหดูดีกอนสงให ฝายหญิงดู อางวามีผูตกหลุมแลวหลายราย ทําไปเพราะ สนุก ทั้งไดเงินใช คิดวาเจาทุกขไมกลาแจงความแนๆ เลย เกิดความยามใจ กอเหตุซ้ําแลวซ้ําเลา
 27. 27. กรณี น.ส. เจน ลองเฮิรท น.  นางสาวเจน ลองเฮิรท (Jane Longhurst) ครูดนตรีชาวอังกฤษ อายุ 31 ป ถูกฆาตกรรมอยางทารุณโดย ฆาตกรโรคจิต เกรแฮม คอทท (Graham Coutts) อายุ 35 ป ซึ่งชอบเสพเว็บไซตลามก+รุนแรง ามก+ กรณีนี้ ทําใหสังคมเรียกรองอยางมากใหมีการ ควบคุมดูแลเว็บไซตลามก
 28. 28. กรณี แลนดสไลด n สค. สค. 2544 ตํารวจทลายวงจรคาสื่อลามกเด็กบนเน็ต หลังจากติดตามดูมา 2 ปเต็ม n บริษัทชื่อแลนดสไลด (Landslide) ในสหรัฐอเมริกา บางเดือนทํากําไรสูงถึง 1.4 ลานเหรียญ มีสมาชิกอยางนอย 250,,000 ราย สวนใหญอยูในตางประเทศ นาย 250 โทมัส และ นางเจนิส รีดดี้ เจาของธุรกิจร่ํารวยและใชชีวิตอยางหรูหรา n แรกเริ่มบริษัทเสนอแตภาพลามกผูใหญ แตเมื่อธุรกิจโตขึ้น รีดดีก็มีรายรับมากขึ้นๆ ้ จากการเปดใหสมาชิกไดเขาถึงเว็บไซตลามกเด็ก คาบริการ 29..95 เหรียญตอเดือนตอ 29 เว็บไซต สมาชิกจะไดเขาถึงเว็บไซตเด็กผานคําโฆษณาสันๆ เชน "Child ้ Rape" หรือ "Cyber Lolita" n รีดดี้ มีรายรับ 5.7 ลานเหรียญจากคาสมาชิกและแบงจาย 60% ใหเว็บมาสเตอร 60% เจาของเว็บไซตลามกเด็กในตางประเทศ ในป 2542 มีผใชทวโลกกวา 250 ราย ู ่ั รองเรียนเรื่องบริษัทแลนดสไลดเผยแพรภาพลามกเด็ก รูปเด็กหญิงชาวอังกฤษอายุ 8 ขวบ และ นองชายอายุ 6 ขวบ ถูกนําเสนอใหสมาชิกภายใตชอภาพชุดของเฮเลน ่ื n เดือน ธค.. รีดดีอายุ 38 ป ถูกตัดสินจําคุกตลอดชีวิตในขอหาครอบครองและเผยแพร ธค ้ ภาพลามกอนาจารเด็ก สวนภรรยารับโทษจําคุก 14 ป
 29. 29. .XXX Domain n มีแนวโนมวาเว็บไซตลามกทั้งหลายบนอินเทอรเน็ต อาจถูกจัดระเบียบ ใหม โดยอยูภายใตชื่อโดเมน .xxx โดยบริษทอินเทอรเน็ต คอร ั ปอเรชัน ฟอร อะไซน เนมส แอนด นัมเบอรส (ICANN) ซึงเปนผู ่ ่ ใหบริการจดทะเบียนโดเมน เตรียมผลักดันแผนการจัดโดเมน .xxx สําหรับเว็บโป เพือแสดงความชัดเจนวาเปนเว็บเรืองเพศ และใหงายตอ ่ ่  การติดซอฟตแวรกลั่นกรองปองกันผูใชที่เปนเด็กและเยาวชน n อยางไรก็ตาม ผูใชบางสวนยังวิตกวาโดเมนดังกลาวจะชวยแกปญหา หรือสงเสริมใหมีเว็บโปเพิ่มมากขึ้นกันแน และเว็บไซตหลายๆ แหงก็คง ไมยอมเปลี่ยนไปใชชื่อใหม ภายใต .xxx เปนแน
 30. 30. การตัดตอภาพ n การตัดตอภาพ หรือ เผยแพร ภาพสวนตัว โดยการแอบ ถายภาพลับของผูอื่น เชน ในหองน้า ในหองลองเสือผา ํ ้ สะพานลอย การนําภาพดารา และผูมชอเสียงมาตัดตอแตง  ี ่ื เติมใหกลายเปนภาพโปเปลือย จากนันนําภาพไปเผยแพรทาง ้ อีเมล หรือ เว็บไซต
 31. 31. n ภาพเปลือยดาราในภาพยนตรชื่อดัง ถูกนักทองเน็ต นํามาโพสตไวในเว็บบอรดพันธทิพยดอทคอม ภายใตหวขอกระทู “เอาไปเลยตัก” ั ๊ วันตอมามีคนแจงทีมงานพันธทิพยดอทคอม วา กระทูนมปญหา ทีมงานเลยรีบลบกระทูทงภายใน  ้ี ี   ้ิ เวลา 1 ชั่วโมง
 32. 32. คดีละเมิดลิขสิทธิ์ n ในป พ.ศ. 2546 เด็กหญิงวัย 12 ขวบ ชาวเมือง พ. นิวยอรก ถูกอุตสาหกรรมบันทึกเสียงเพลงฟองรอง เรียกคาเสียหาย กรณีนําเพลงขึ้นเผยแพรบน นํ อินเทอรเน็ตในลักษณะ file sharing สมาคม อุตสาหกรรมบันทึกเสียงแหงสหรัฐอเมริกา หรือ อารไอเอเอ ไดยื่นฟองผูละเมิดลิขสิทธิ์ทวประเทศ ละเมิ  ทั่ั จํานวนถึง 261 ราย
 33. 33. “ประเด็นลิขสิทธิ์ คนไทยยังเขาใจผิดอยูมาก  การทําซ้ําทําใหมคือการผิดลิขสิทธิ์ แตเมื่อพิจารณาจาก กฎหมายจะตีความไดวา การละเมิดลิขสิทธิ์คือการทําซ้ํา ทําใหมที่ทําใหเสียประโยชน ดังนั้นการทําซ้ํา ทําใหมที่ไมทําใหเสียประโยชนยอมไมเปนความผิด” พ.ต.อ. ญาณพล ยังยืน ่
 34. 34. คดีละเมิดลิขสิทธิ์ n บริษัท คอรบิซ คอรป ผูทําธุรกิจการใหบริการภาพถาย เคยยื่นฟองรอง amazon.com วาสนับสนุนใหละเมิด ลิขสิทธิ์โดยการจําหนายภาพที่ไดมาอยางผิดกฎหมาย อเมซอนชี้แจงวาภาพดังกลาวเปนโปสเตอรของ บุคคลภายนอก และเมื่อไดรับทราบเรื่องก็รีบถอดสินคาที่ มีปญหาออกโดยทันทีรวมทังสิน 15 รายการ  ้ ้
 35. 35. ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการออกกฎหมาย The Digital Millenium Copyright Act (DMCA) ระบุใหเเจาของเว็บไซตไมตองรับผิด จ  หากไมไดมีสวนรวมในการกระทําความผิดนั้นดวย
 36. 36. n ชายชาวเยอรมันถูกศาลพิพากษาใหปรับเงิน 2,000 ยูโร และอาจตองติดคุกในขอหาประกาศขายไตบนเน็ต ซึ่ง เปนความผิดฐานละเมิดกฎหมายการหามซื้อขายอวัยวะ n ชายชาวเมืองแคลลิฟอรเนีย ถูกจับฐานนําฝกฝนขึนไป  ้ จําหนายบนเว็บไซต www.ebay.com ซึ่งการกระทํา ดังกลาวผิดกฏหมายโทษฐานคายาเสพติดทางเน็ต
 37. 37. ขายสมบัตชาติ ิ n www.theloft- www.theloft-antiques.com ประกาศขายเศียรพระโบราณและ ศิลปวัตถุโบราณล้ําคาของไทยตั้งแตสมัยสุโขทัย อยุธยา และ รัตนโกสินทร โดยระบุสถานทีติดตอไวที่ราน "เดอะลอฟท" ่ เลขที่ 36 ถ.ถลาง ต..ตลาดใหญ อ..เมือง จ..ภูเก็ต ต อ จ n ตามกฎหมายแลว การซือขายโบราณวัตถุและศิลปวัตถุตองมี ้ ใบอนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากร โดยเฉพาะพระพุทธรูปทีเ่ ปน วัตถุโบราณล้าคา จะถูกหามซื้อขายเด็ดขาดเพราะถือวาเปน ํ สมบัตของแผนดิน ิ
 38. 38. n เศียรพระพุทธรูปโบราณจากประเทศไทย ถูกนําไปประกาศขายบน เว็บไซต เชน www.asiatradingonline.con www.antiqquesworlds.com www.antiquebuddhas.com โดยเว็บไซต www.asiatradingonline.con นั้นระบุ ชัดเจนวาเปนสินคาผิดกฎหมายของประเทศไทย ดังนั้นจะขายใหกับลูกคาชาวตางชาติเทานั้น n ผูตองหาชาวไทยใชชื่อ funman88@hotmail.com funman88@hotmail.com โพสตกระทูโฆษณาสรรพคุณและเชิญชวนใหซื้อยาสลบและยา ปลุกเซ็กซบนเว็บไซต www.sexindex.cjb.net www.sexindex.cjb.net
 39. 39. n ในชวงการแขงขันบอลโลก เว็บไซตพนันบอล www.thaiball.com ถูกตํารวจจับ ถึงกระนั้นเด็กและเยาวชนไทยก็ยังเลนพนันผาน เว็บไซตในตางประเทศ เชน www.ladbrokes.com, www.intertops.com, www.bestdaq.com, www.willhill.com และ www.88p.co.uk www.88p.co.uk
 40. 40. การพนันออนไลนผิดกฎหมายไทย แมถกกฎหมายตางประเทศ ู n เว็บพนันกีฬาจากตางประเทศที่แพรระบาดเขามาในเมืองไทย และเปนที่ รูจกกันดีในกลุมนักพนันคือ www.bestdaq.com ั  www.ssp.co.uk www.easybet.com พวกนี้สวนใหญ ดําเนินการถูกกฎหมายในตางประเทศ สวนการใชบัตรเครดิตในธุรกิจ พนันนั้น ขึ้นอยูกับธนาคารวาจะรับสมาชิกที่ประกอบกิจการพนันหรือไม และจะยอมใหลกคาใชบตรเครดิตเลนพนันไดหรือไม ู ั n ในป พ.ศ. 2545 บริษัทซิตี้ แบงค ซึ่งครองสวนแบงตลาดบัตรเครดิตของ พ. สหรัฐอยู 12% สนองนโยบายภาครัฐ โดยยินดีตดไลนการพนันออนไลน 12% ั โดยใชบตรเครดิต ซึงสามารถทําไดโดยดูจากโคดธุรกิจทีใหรานคาไป ั ่ ่ 
 41. 41. คดีหมิ่นประมาท n “หมออู” เจาของเว็บไซตไทยคลินกดอทคอม และ ิ น.ส. ดลยา เหลืองเลิศวรกุล เคยถูกแพทยโรงพยาบาล เซนตหลุยส ยืนฟองคดีหมินประมาททางอินเทอรเน็ต ่ ่ ประมาททางอิ กรณี น.ส. ดลยา เขียนกระทูในเว็บบอรดของไทยคลินก น. ิ ดอทคอม แสดงความคิดเห็นและเผยแพรขอความใน หนังสือรองเรียนตอเลขาธิการแพทยสภาวาคณะแพทย โรงพยาบาลเซนตหลุยสผาตัดคนไขเสียชีวต  ิ
 42. 42. ใสความทางเว็บบอรด n นักเรียนชัน ม.6 โกรธที่อาจารยดุดา จึงไปเขียนในเว็บ ้ ม. ไปเขี บอรดใสรายอาจารยวาเปนเอเยนตสาวขายบริการ พรอม กับใสเบอรมือถือของอาจารยไปดวย นอกจากนั้นยังไป เขียนที่เว็บบอรดอีกแหงหนึ่งวา ภรรยาของอาจารย “เหงาจัง อยากมีคนอน” ู อน” n นักศึกษา ป.โท โกรธทีอาจารยใหคะแนนนอย ไปเขียนลง ป. ่ เว็บบอรดใสรายอาจารยวา   “ชวยดวย ถูกอาจารยขมขืน”
 43. 43. หลอกขายมือถือทางเว็บ มีการเสนอขายโทรศัพทมอถือราคาถูกในเว็บบอรด ารเสนอขายโทรศั ื ของเว็บไซตชั้นนําของเมืองไทย ซึ่งอางวาประมูลได จากกรมศุลกากร ลูกคามักหลงเชื่อเนื่องจากมีเบอร โทรศัพทติดตอได และมีเลขที่บัญชีธนาคารสําหรับการ โอนเงินมัดจํา หลังโทรคุยตกลงราคากันเรียบรอยแลว ใหโอนเงินมัดจําเขาบัญชีไปกอน 25-30% แลวรอรับ โอนเงิ 25-30% โทรศัพท แตกปรากฎวารอเกอ
 44. 44. แกงคตกทองออนไลน § หลอกวาจะไดรับรางวัล เปนเงิน 40 ลานยูโร แตตอง จายลวงหนากอนกวา 2 ลานบาท § หลอกวามีเงินอยูที่ไนจีเรีย 15 ลานเหรียญ ขอนําเงินมา ผานบัญชีเพือฟอกเงิน แลวจะแบงให 40% ่ § หลอกวาไดรับรางวัลตั๋วเดินทาง
 45. 45. ขโมยโปรแกรม เด็กหนุมอายุ 16 ป  เจาะระบบคอมพิวเตอรนาซา นาซ ขโมยโปรแกรมมูลคา 1.7 ลานเหรียญ เขาไมใชอาชญากรโดยสันดาน แตทําไปดวยทะนงวาตนมีความรู ไปด ความสามารถดานคอมพิวเตอรเหนือผูอน ่ื
 46. 46. n เอียน เมอรฟ (Ian Murphy) ฉายากัปตันแซป คือ แฮกเกอรคนแรกทีไดรบการจําคุกเพราะ ่ ั รวมกับเพือนๆ 3 คน ทําการเปลี่ยนการหมุนของ ่ นาฬิกาการนับเงินของระบบคอมพิวเตอรของ บริษัทเอทีแอนดทีใ นป พ.ศ. 2524 พ. เรื่องราวของเขาถูกนําไปสรางหนังเรื่อง สนีกเกอร (Sneakers)
 47. 47. การกอการรายไซเบอร (Cyber Terrorism) n สหรัฐอเมริกากลายเปนประเทศทีอยูไดดวยการพึ่งพาเทคโนโลยี จากการวิจัยของ ่ National Academy of Sciences กลาวไววา “เรากําลังมีความ  เสี่ยงสูงขึ้น อเมริกาเปนประเทศที่ขึ้นอยูกับคอมพิวเตอร พรุงนี้ผกอการรายอาจทํา ู ความเสียหายใหกบเราดวยอาวุธคือคียบอรดมากกวาดวยระเบิดเสียอีก” ั  n หลังจากเหตุการณ 11 กันยายน ประธานาธิบดีบุชไดจัดตั้ง Office of Cyberspace Security ในทําเนียบขาว โดยมี Richard Clarke ซึ่งแตเดิมเปนผูประสานงานตอตานการกอการรายมากํากับดูแลหนวยงานนี้ Tom Ridge ผูอานวยการ (Department of Homeland ํ Security) ไดกลาวไววา ผูกอการรายสามารถสั่งการจากคอมพิวเตอรเพียงแค  เครืองเดียวทีเ่ ชือมตอระบบเครือขาย เพือทําความเสียหายไดทงโลกโดยไม ่ ่ ่ ้ั จําเปนตองใชระเบิดหรือการตัดไฟฟาแตอยางใด
 48. 48. กอการรายยุคใหม ใชเทคโนโลยีเปนอาวุธ n องคกรกอการราย ใชอนเทอรเน็ตในการติดตอสือสาร แสวงหาสมาชิก ิ ่ ใหม เผยแพรความคิดและอุดมการณ ใชเก็บรวบรวมหรือดักฟง ขาวสารทางราชการ การโจมตีระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย ศูนย บัญชาการ และระบบบริการสาธารณูปโภค n เจาหนาทีทางการสหรัฐ ระบุวากลุมมุสลิมหัวรุนแรงทัวโลก รวมทัง ่   ่ ้ นายโอซามา บิน ลาเดน ใชเทคนิคการเขารหัสในการรับสงขอมูลผาน อินเทอรเน็ตเพือวางแผนโจมตีสหรัฐและพันธมิตร แฟมขอมูลภาพ ่ แผนทีเ่ ปาหมายการโจมตีและขอความจดหมายอิเล็กทรอนิกสของ กลุมกอการรายไดรบการเขารหัสและสงผานดวยวิธหลากหลายบน  ั ี อินเทอรเน็ต เชน หองสนทนา กระดานขาวเว็บโป เว็บไซตตาง ๆ 
 49. 49. กอการรายยุคใหม ใชเทคโนโลยีเปนอาวุธ n นายบิน ลาเดน เริมใชอเี มลเขารหัสเมือ 9 ปกอน (ป 2541) และเริ่มใชมาก ่ ่  2541) ขึ้นเมื่อทราบวาทางการสหรัฐสามารถดักฟงโทรศัพทมือถือผานดาวเทียม ในอัฟกานิสถานได n เครือขายอัลกออิดะหเริ่มใชแฮกเกอรเจาะผานเว็บไซตตางๆ เพื่อสรางหนา เว็บไซตลับซึ่งใชในการสงขอความถึงสมาชิกกอการรายทั่วโลก ตัวอยาง ของปฏิบัติการสื่อสารลับของอัลกออิดะห ปรากฏสูสายตาสาธารณชนเมื่อ ตนเดือน ต.ค. 2546 โดยขอความของนายบิน ลาเดน ไปอยูใน ต.  cenobite.com เว็บไซตของกลุมผูคลังไคลงานเขียนนิยายแนว   ่ วิทยาศาสตรของนายคลิฟว บารคเกอร
 50. 50. “สํานักขาวกรองประเมินวา กลุมผูกอการรายใชอนเทอรเน็ต   ิ ใน 4 รูปแบบ คือ เผยแพรขอมูลแกกลุมสมาชิก หา สมาชิกใหม และโฆษณาชวนเชื่อ ใชทําสงครามขอมูล ขาวสาร เชน เผยแพรภาพตัดคอตัวประกัน ศพทหาร สหรัฐในอิรก ใชคนหาขอมูลของเปาหมายกอนโจมตี ั  เพราะหลายเว็บไซตบอกกําหนดการเดินทางของผูนา และ  ํ ใชอนเทอรเน็ตโจมตีระบบทุกมุมโลก” ิ โลก” นายสมญา พัฒนวรพันธุ สํานักขาวกรองแหงชาติ
 51. 51. แอบถายหองน้ารานกาแฟดัง ํ n (ส.ค. 2549) ผูสอขาวรายงานกรณีทมี 2549)  ่ื วรายงานก ่ี การส การสงตออีเมลภาพแอบถายหญิงสาว ยหญิ หนาตาดีสวมชุดนักศึกษา ชุดนักเรียน และชุดเสือยืดกางเกงยีนส จํานวน 3 ้ ราย ขณะกําลังปฏิบัติกิจสวนตัว ภายในหองน้า รายละเอียดในอีเมล ํ ระบุวา เปนหองน้าภายในรานกาแฟ  ํ ชือดังยานสยามสแควร โดยในอีเมล ่ เตือนวา ใหระวังการแอบถาย เพราะ อาจจะมีบคคลไมหวังดีนากลองจิวเขา บุุ ํ ๋ ไปวางไวแลวบันทึกภาพ
 52. 52. แคมฟร็อก (Camfrog) Camfrog) n โปรแกรมพูดคุย ติดกลองถายทอดภาพและเสียง n ผูใชในหองจะมองเห็นวาใครมีกลองบาง สามารถคลิกดูแตละกลองไดงได n มีเจาของหอง หรือ ดีเจประจําหอง คอยเปดเพลง หรือเชิญชวนใหคลิกดูกลองที่นาสนใจ n ปกติ ใชในการเรียนรู เชน การสงภาพวิดีโอเทป กีฬา คอนเสิรต พิพิธภัณฑ มีประโยชนมาก สําหรับคนหูหนวกที่จะเรียนรูจากภาพ n แตกมีผูนํามาใชในการถายทอดภาพงานปารตี้ มี ็ เซ็กซโชว สําเร็จความใคร ใชไมสรางสรรค
 53. 53. เด็กนักเรียนตบตีกน ั n เมื่อวันที่ 27 ม.ค. ผูสื่อขาวรายงานวาไดมี การแพรภาพคลิปวีดิโอสงตอกันเปน าพคลิ ทอดๆ ผานระบบโทรศัพทมอถือ และ ื ระบบอินเทอรเน็ตในหมูนกเรียนของ เท  ั จ.สงขลา เปนภาพของนักเรียนหญิงระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย 2 คนทะเลาะตบตี กัน โดยคนหนึงเปนนักเรียนหญิงที่แตง ่ เครืองแบบนักเรียน และอีกคนเปน ่ นักเรียนหญิงระดับเดียวกันแตงกายดวย ชุดพละของโรงเรียน
 54. 54. การขายวิว
 55. 55. อุปกรณสายลับ/นักขาว
 56. 56. อุปกรณสายลับ/นักขาว
 57. 57. เว็บไซตลามก n เว็บไซตที่นําเสนอภาพและเนื้อหาลามกในโลกนี้มีอยูมากกวา 4.2 ลาน มากกว  เว็บไซต n ควบคุมดูแลไดยาก เพราะมาตรฐานของแตละประเทศนันแตกตางกัน้ ประเทศที่เขาเปดเสรีก็มี ประเทศที่มีมาตรฐานแบบปดก็มี ขาเป n ประเทศไทย ตองหาทางสกัดกั้นกันเอาเอง ? ไดแกการบล็อคเว็บไซต ลามกจํานวนมาก ตลอดจนการรณรงคใหชวยกันสอดสองรายงาน n เว็บไซตลามกสวนใหญอยูในตางประเทศที่ไมถือวาผิดกฎหมาย งประเทศที n มูลนิธเิ ฝาระวังอินเทอรเน็ต หรือ อินเทอรเน็ต วอตช ฟาวเดชัน (IWF) ่ เปดเผยรายงานวา เว็บไซตที่เอาเด็กอายุต่ํากวาเกณฑมานําเสนอในทาง ลามก เขาขายการลวงละเมิดเด็กนั้น สวนใหญเปนเว็บไซตในอเมริกา
 58. 58. n เสนทางการเผยแพรภาพการลวงละเมิดเด็กออนไลน พบวามาจาก เว็บไซตในประเทศสหรัฐอเมริกา มีภาพการลวงละเมิดเด็กออนไลน สูงสุดถึงกวา 50 เปอรเซ็นตของเว็บไซตทั้งหมดที่สํารวจพบบน ของเว็ อินเทอรเน็ต n ขอมูลที่มูลนิธิไอดับเบิลยูเอฟนํามาเปดเผยนี้ ไดรับมาจากการรายงาน ของผูใชอนเทอรเน็ตผานสายฮอตไลน หรือรายงานผานเว็บไซตเปน  ิ หลัก โดยในชวง 6 เดือนแรกของป ไอดับบลิวเอฟไดรบรายงาน ั เกี่ยวกับเว็บไซตตองสงสัยแลวไมต่ํากวา 14,000 ฉบับ เพิ่มขึ้นจากชวง 14, เดียวกันของป 2005 ถึง 24% 24%
 59. 59. n ในจํานวนเว็บไซตที่ไดรับรายงานทั้งหมด มีประมาณ 5,000 เว็บไซต ที่มีภาพลามกอนาจารเด็กปรากฏอยูดวย และกวา 2,500 เว็บไซต มี ตนตออยูในสหรัฐอเมริกา ขณะที่รัสเซียมีเว็บดังกลาวประมาณ 730 แหง n ไดมีการแบงประเภทเว็บไซตภาพลามกอนาจารเด็กเปน 2 ประเภท ประเภทเว็ คือ ประเภทแสวงกําไร กับไมแสวงกําไร โดยระบุวาขอมูลที่อยูใน เว็บไซตก็จะแตกตางกัน ยกตัวอยางเชน เว็บประเภทไมแสวงกําไรจะ เปดเว็บขึ้นมาเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล ภาพถาย หรือใชเปนกระดานขาว เสียมากกวา ซึ่งในจํานวนเว็บไซตของสหรัฐอเมริกาทีพบนัน 57..7% ่ ้ 57 เปนเว็บประเภทแสวงกําไร และอีก 49.5 เปอรเซ็นต เปนเว็บไมแสวง 49. กําไร
 60. 60. n รายงานยังระบุประเทศทีมการเผยแพรภาพลามกตามตัวเลขสถิตจาก ประเทศที่ ี ิ ไอดับเบิลยูเอฟ ประกอบดวย สหรัฐอเมริกา 51.1%, รัสเซีย 14.9%, 51. 14. ญี่ปุน 11..7%, สเปน 8.8%, ไทย 3.6%, เกาหลีใต 2.16%, อังกฤษ 0.2% 11 16% และอืนๆ 7.5% โดยแนวทางการแกไขปญหาของอังกฤษ จะดําเนินการ ่ ปดเว็บไซตดงกลาวภายใน 48 ชั่วโมง ั
 61. 61. เว็บไซตภาพลามกเด็ก เว็บไซตตงอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา ้ั  จําหนายภาพลามกเด็กที่ถูกทารุณทางเพศ ตํารวจอังกฤษ ยภาพลามกเด็ ไดประสานงานไปยังหนวยงานรับผิดชอบในสหรัฐ สืบเสาะจนกระทังไดขอมูลสมาชิกเว็บไซตทงหมด ่  ้ั ผูตองสงสัย 30 ราย ถูกจับในขอหา  ลักลอบซือภาพลามกเด็ก เจาของเว็บไซตถกจับดวย ้ ู
 62. 62. แช็ตไลน 1900 n รูปแบบและวิธีการโฆษณาชวนเชื่อใหเขาไปใชบริการ แช็ตไลน 1900 พบวาหมินเหมตอศีลธรรมถึงขันลามกอนาจาร ่  ้ เนือหาของการสนทนาเขาขายเปนการสงเสริมและยัวยุเชิง ้ ่ กามารมณ เปรียบเสมือนการใหบริการเซ็กซโฟน คาประเวณีดวย เสียงอยางโจงแจง n ปญหาการใหบริการออดิโอเท็กซ 1900 ในเชิงไมเหมาะสมเปน ชองทางให อาชญากรลอลวงเด็กและเยาวชนไปขมขืนและหายตัว จากบานกวา 10 คน
 63. 63. มูลนิธิกระจกเงายื่นคํารองตอ กทช. กทช. ใหกํากับดูแลบริการแช็ตไลน 1.ควรมีมาตรการในการตรวจสอบ และดําเนินการติดตามวาสัญญาตางๆ ที่ไดรับอนุมัติไปแลว ไดมีการปฏิบัติตามสัญญาจริงหรือไม 2.ควรมีวิธีการลงทะเบียนกอนที่จะเขาใชบริการแช็ตไลน เพื่อตรวจสอบ คุณสมบัติของผูเขาใชบริการใหเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญา 3.ควรมีเจาหนาทีตรวจสอบ โดยการสุมฟงการสนทนาของผูเ ขาใช ่  บริการแช็ตไลน เพื่อมิใหมีการใชถอยคําที่สอไปในทางลามกอนาจาร 4.ตองระงับขอความและรูปภาพที่ไมเหมาะสมในการโฆษณาเชิญชวน เขาใชบริการแช็ตไลนตามเว็บไซต และสือโฆษณาตางๆ ่ 5.หนวยงานที่เกี่ยวของควรมีมาตรการลงโทษผูประกอบการตาม กฎหมาย ถาตรวจพบวาผูประกอบการไมดําเนินการใหเปนไปตาม สัญญาตามที่ตกลงกันไว
 64. 64. ทีโอที ไลปดแช็ตไลนแลว  n นายวรุธ สุวกร รองกรรมการผูจดการใหญ ปฏิบตงานสายงานบริหาร ั ั ิ การลงทุน ทีโอที กลาววา ทีโอทีไดยกเลิกสัญญากับ บริษท ไทยเท ั เลวอยซ จํากัด หลังจากเปดใหบริการเขาขายลามกอนาจาร และเรียก ยลา คาเสียหายทีเ่ กิดขึน หลังจากตํารวจกองบังคับการปราบปรามการ ้ กระทําผิดตอเด็ก เยาวชน และสตรี หรือ ปดส. บุกจับกุม พรอมกันนี้ ยัง ปดส. จัดระเบียบผูใหบริการออดิโอเท็กซใหม กําหนดใหแลวเสร็จภายในวันที่  31 ก.ค. 2550 นี้ n ทีโอทีไดสงหนังสือไปยังผูใหบริการออดิโอเท็กซผานเลขหมายพิเศษ    1900 xxxx ที่ทําสัญญากับทีโอทีรวม 12 ราย ใหปดบริการแช็ตไลนท่ี  เขาขายลามกอนาจาร และใหสงรายละเอียดการใหบริการกลับมายังทีโอ  ที แตหากบริษทใดเปดใหบริการอยูจะปดเลขหมายนันๆ ทันที สําหรับ ั  ้ พนักงานทีโอทีทเ่ี กียวของนัน จะตรวจสอบ และถาพบวา มีสวน ่ ้ เกียวของจะดําเนินการตามกฎหมายทันที ่
 65. 65. ไวรัส/ฉกขอมูล n อีเมลทสงๆ กัน 122 ฉบับ จะมี 1 ฉบับทีมี ไวรัสหรือ ่ี  ่ โปรแกรมเจาะขอมูล อาชญากรสบชองใชเปนชองทาง ขโมยเอารหั ขโมยเอารหัส ขอมูลการเงิน และขอมูลสวนตัวทีสาคัญ ่ ํ กลุมเปาหมายคือผูใชคอมพิวเตอรทั่วไป อมพิ ทั n บ.ไซแมนเทค คอรปอเรชัน เปดเผยรายงานฉบับลาสุด ่ โดยเฉพาะการถู โดยเฉพาะการถูกขโมยตัวตนของผูใช นําไปสูการ หลอกลวง ถูกปลอมสถานะบุคคล มุงหวังทรัพยสน และ  ิ อาชญากรรมออนไลนอนๆ ่ื
 66. 66. ฟชชิ่ง (Phishing) Phishing) n อีเมลปลอมทีดเู หมือนวาถูกสงมาจากบริษทการเงิน หรือ ่ ั บริษทใหญๆ เชน ธนาคาร หรือเว็บไซตใหญๆ อยาง อีเบย ั ดอทคอม เพื่อแจงลูกคาวาเกิดเหตุขัดของกับการใชงาน บัตรเครดิต หรือบัญชีของเรา และขอใหคลิกเขาไปแกไข ขอมูลบนเว็บไซต เปนการหลอกขโมยขอมูลสวนตัวของ เราโดยแอบอางชือธนาคารหรือสถาบันทีนาเชือถือ ่ ่  ่
 67. 67. n ตัวอยางแรกของ Phishing ไดแก อีเมลปลอมที่ดูเหมือนวาถูกสงมา จากอีเบยดอตคอม เพื่อแจงลูกคาวาไมสามารถตรวจสอบขอมูลปจจุบัน ของทานได และขอใหทานคลิกเขาไปยังเว็บไซตที่ลิงคมาดวยเพื่อปอน ขอมูลใหมภายใน 5 วัน มิเชนนั้น บัญชีของทานจะถูกระงับการใชงาน ทําใหไมสามารถเขาไปประมูลสินคาไดตามปกติ n อีกตัวอยางหนึ่ง เปนอีเมลปลอมซึ่งลูกคาเขาใจวาสงมาจากบริษัท ซิตี้แบงค ในเมลแจงวาบริษัทกําลังทําการปรับปรุงระบบรักษาความ ปลอดภัย บัญชีของทานจึงถูกล็อกการใชงานชัวคราว และกลาวขออภัย ่ ในความไมสะดวกที่เกิดขึ้น ทายที่สุดขอใหทานกรอกขอมูลและตั้ง รหัสผานใหม
 68. 68. อีเมลลวง (Hoax) n Hoax คืออีเมลหลอกลวงที่ถกสงมาจากผูไมประสงคดี ู  เพือสรางความตืนตระหนกใหผใชคนอืนๆ แลวหลอกให ่ ่ ู ่ สงตออีเมลไปเรือยๆ ทําใหเพิมปริมาณอีเมลซาๆ จํานวน ่ ่ ํ้ มากในระบบอินเทอรเน็ต เชน อีเมลทพดเรืองไวรัสทีไม ่ี ู ่ ่ มีอยูจริงระบาดบนโทรศัพทมอถือ ระวังแมงมุมพิษทีแอบ  ื ่ อยูใตฝาชักโครก อีเมล Hoax มักจบดวยขอความ  “ขอใหสงตออีเมลนแจงเตือนภัยไปยังเพือนๆ ของคุณให  ้ี ่ มากทีสด” คลายจดหมายลูกโซในอดีต ่ ุ
 69. 69. n เรียน ผูใช Internet และ Lotus Notes ทุกทานขาวดวนจาก ไมโครซอฟทและนอรตน ถาทานไดรบ Mail ฉบับนี้แลว กรุณาสง ั ั ตอไปยังผูที่ ทานติดตอดวยทาง Internet เพื่อปองกัน E-Mail ใน รูปแบบของไฟลแนบ PowerPoint ชื่อไฟล "Life is beautiful.pps" หากทานไดรบ Mail ฉบับนี้ ใหลบทิ้งทันที ั เพราะหากคุณเปด Mail นี้ คุณจะสูญเสียขอมูลทุกอยางใน PC และผู สง Mail นีจะไดรบขอมูลทั้งชือและรหัสผานของ E-Mail ของคุณ ้ ั ่ ไวรัสชนิดนี้ถูกสรางขึ้นโดยบุคคลที่อางชื่อวา "life owner" เปนผู ตั้งใจทําลาย PC และตอตานกลุมไมโครซอฟท และสาเหตุที่สรางใน รูปแบบของ Powerpoint ก็คือเขาตั้งใจจะตอตานกับ Windows-XP นันเอง จึงเรียนมาเพือทราบและระมัดระวังในการ Windows- ่ ่ ใช Mail
 70. 70. รหัสผาน คําตอบของการเจาะระบบ n วิธีการธรรมดาที่สุดที่แฮกเกอรชอบใชคือการเดารหัสผาน คนสวนใหญมัก ใชขอมูลพืนฐานตังเปนรหัสผาน เชน วันเดือนปเกิด ชือลูกๆ ชือสัตวเลียง  ้ ้ ่ ่ ้ หมายเลขโทรศัพท ทะเบียนรถ ฯลฯ หากแฮกเกอรมีโอกาสไดพูดคุยจนได ขอมูลเหลานี้ไป ก็มีโอกาสสูงที่จะใชในการเดารหัสผานสําเร็จ n ไมนาเชื่อวาแฮกเกอรหาขอมูลมากมายไดจากถังขยะสํานักงาน สมุด โทรศัพทใหขอมูลวาจะติดตอใครไดที่เบอรใด ผังองคกรแสดงรายชื่อผูมี อํานาจในแตละสวนงาน ปฏิทินวันลาบอกวาเจาหนาที่คนใดบางจะไมอยู ในวันที่จะเขามาปฏิบัติการเจาะระบบ ขอมูลสําคัญอยางชื่อบัญชีหรือ รหัสผานทีพริ้นทออกมาก็อาจอยูในถังขยะ หัวจดหมาย หรือแบบฟอรม ่  ทําบันทึก ฮารดดิสกหมดอายุ ลวนแลวแตเปนประโยชนตอแฮกเกอร
 71. 71. n แฮคเกอรที่มีชื่อเสียงที่สุดคือแฮกเกอรที่ทําใหเอฟบีไอตามลาตัวอยู นานหลายป เขาเปนผูลกลอบนําบัตรเครดิตผูอนไปใชขณะวิงหนี ั  ่ื ่ ตํารวจไปดวยกวา 2 ปครึง เควิน มิตนิค (Kevin Mitnick) ่ เปนแฮคเกอรที่มีชื่อเสียงที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู และเปนคนที่มีหนังสือ และเรื่องราวออกมามากที่สุด หลังจากติดคุกอยู 5 ป ในป 2543 ก็ ตั้งบริษัทที่ปรึกษาดานระบบรักษาความปลอดภัย และเปนตํานาน บทหนึ่งของวงการเจาะระบบ n เมื่อมกราคม พ.ศ. 2544 กลุมแฮคเกอรใตดินชื่อ เพนทาการด ได พ. เจาะเขาเว็บไซตของรัฐบาล ไดแก เว็บไซตของสภานิตบัญญัตรฐ ิ ิั แคลิฟอรเนีย ที่ทําการอลาสกากระทรวงมหาดไทยของสหรัฐฯ สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเลของออสเตรเลีย และหลายเว็บไซต ของสหราชอาณาจักร เพื่อทําลายโฉมเว็บไซตโดยการเขียน ขอความของเพนทาการดเปนเวลาถึง 15 นาที
 72. 72. แฮคเกอรลวงขอมูล บัตรเติมเงิน AIS สูญ 50 ลาน  n นายทวีทรัพย ไดเเจาะระบบคอมพิวเตอรบริษัท เอไอเอส หนึ่งในบริษัทผู จาะระบบคอมพิ ใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ยักษใหญของประเทศไทย เขาไป แกไขและเพิ่มเติมขอมูลตางๆ ในบัตรเติมเงิน แลวนําไปขายใหกบบุคคล ั ทั่วไปผานทางอินเทอรเน็ต โดยโฆษณาแบบ ปอปอัพแอด มีทั้งผูซื้อแบบ  ตั้งโตะโทร และรายยอย โอนเงินผานบัญชีธนาคาร n บัตรเติมเงินราคา 100 บาท จํานวน 100 ใบ ก็จะแกไขเพิ่มเติมเขาไปอีก 20 ใบ จากเดิม 100 บาท แกเปน 1,000 บาท บริษัทตรวจสอบพบขอมูล บัตรเติมเงินผิดปกติยอนหลังไปถึง 3 เดือน มูลคาความเสียหายประมาณ 50 ลานบาท n นายทวีทรัพยน้ี เคยมีคดีเกาเจาะระบบบริ฀

×