เรื่อง คาบาลี   จัดทาโดยนายวรพงษ์ ปัญญาชื่น
คานา    สื่ อสารสนเทศชิ้นนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของรายวิชาภาษาไทยพืนฐาน ท22101 ซึ่งได้ นาเสนอเกียวกับเรื่อง       ้ ...
สารบัญ  เรื่อง           หน้ าสระในภาษาบาลี         ๑พยัญชนะภาษาบาลี        ๒ตัวสะกดภาษาบาลี ...
สระในภาษาบาลีภาษาบาลีมีสระ ๘ ตัว คือ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
พยัญชนะภาษาบาลี       ภาษาบาลีมีพยัญชนะ ๓๓ ตัว แบ่ งตามฐานทีเ่ กิดได้ ดังนี้พยัญชนะวรรค/ฐาน      ตัวที๑    ...
ภาษาบาลีไม่ มี ศ ษ แต่ จะใช้ สคาทุกคาในภาษาบาลีจะต้ องมีตวสะกดและตัวตาม เช่ น วัฑฒนา               ัฑ เป็ นต...
ตัวที่ 1 สะกด ตัวที่ 1 ตาม เช่ น สั กกะตัวที่ 1 สะกด ตัวที่ 2 ตาม เช่ น ทุกข์ตัวที่ 3 สะกด ตัวที่ 3 ตาม เช่ น อัคคีตัวที่ ...
ข้ อสั งเกตคาบาลีบางคามีตัวสะกดไม่ มีตัวตาม เพราะเดิมมีตัวสะกด เมื่อนามาใช้ ในภาษาไทย เราตัดตัวสะกดออก เช่ น      จิ...
ข้ อสั งเกต(ต่อ)** คาภาษาบาลีไม่ นิยมคาควบกลา เช่ น ปฐม (สั นสกฤตใช้ ประถม) ,                ้  อินท์ (สั ...
แบบฝึ กหัด๑.สระในภาษาบาลีมีท้ งหมดกี่ตว          ั    ั      ก.๕      ข.๖      ค.๗     ...
ผิดครับ กดปุ่ มทาใหม่ อกครั้ง            ี
ผิดครับ กดปุ่ มทาใหม่ อกครั้ง            ี
ผิดครับ กดปุ่ มทาใหม่ อกครั้ง            ี
ถูกต้ องนะครับ กดปุ่ มทาข้ อต่ อไป
๒.พยัญชนะตัวใดที่ภาษาบาลีไม่ใช้      ก. ศ ษ      ข. ส ฬ      ค. ก ข      ง. ร ล
ถูกต้ องนะครับ กดปุ่ มทาข้ อต่ อไป
ผิดครับ กดปุ่ มทาใหม่ อกครั้ง            ี
ผิดครับ กดปุ่ มทาใหม่ อกครั้ง            ี
ผิดครับ กดปุ่ มทาใหม่ อกครั้ง            ี
เป็ นอย่ างไรบ้ างครับ แบบฝึ กหัดยากไหมเอ่ ยทางผู้จัดทาสื่ อหวังว่ า นักเรียน คงเข้ าใจกับคาบาลีไม่ มากก็น้อยนะครับ    ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

สื่อคำบาลี

1,148 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,148
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สื่อคำบาลี

 1. 1. เรื่อง คาบาลี จัดทาโดยนายวรพงษ์ ปัญญาชื่น
 2. 2. คานา สื่ อสารสนเทศชิ้นนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของรายวิชาภาษาไทยพืนฐาน ท22101 ซึ่งได้ นาเสนอเกียวกับเรื่อง ้ ่คาบาลี หวังว่ าสื่ อสารสนเทศชิ้นนีจะมีประโยชน์ แก่ ผ้ ูใช้ ไม่ ้มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาดก็ขออภัย ณ ที่นีด้วย ้
 3. 3. สารบัญ เรื่อง หน้ าสระในภาษาบาลี ๑พยัญชนะภาษาบาลี ๒ตัวสะกดภาษาบาลี ๓ข้ อสั งเกตภาษาบาลี ๔แบบทดสอบ ๕
 4. 4. สระในภาษาบาลีภาษาบาลีมีสระ ๘ ตัว คือ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
 5. 5. พยัญชนะภาษาบาลี ภาษาบาลีมีพยัญชนะ ๓๓ ตัว แบ่ งตามฐานทีเ่ กิดได้ ดังนี้พยัญชนะวรรค/ฐาน ตัวที๑ ่ ตัวที๒ ่ ตัวที๓ ่ ตัวที๔ ่ ตัวที๕ ่วรรคที่ 1 ฐานคอ ก ข ค ฆ งวรรคที่ 2 ฐานเพดาน จ ฉ ช ฌ ญวรรคที่ 3 ฐานปุ่ มเหงือก ฏ ฐ ฑ ฒ ณวรรคที่ 4 ฐานฟัน ต ถ ท ธ นวรรคที่ 5 ฐานริ มฝี ปาก ป ผ พ ภ ม เศษวรรคมี 8 ตัว ย ร ล ว ส ห ฬ °
 6. 6. ภาษาบาลีไม่ มี ศ ษ แต่ จะใช้ สคาทุกคาในภาษาบาลีจะต้ องมีตวสะกดและตัวตาม เช่ น วัฑฒนา ัฑ เป็ นตัวสะกด ฒ เป็ นตัวตามตัวสะกดและตัวตามในภาษาบาลีจะเป็ นไปตามกฎดังนี้ก.พยัญชนะวรรคทีเ่ ป็ นตัวสะกดได้ คือ ตัวที่ 1 3 5ข.ในวรรคเดียวกันถ้ าพยัญชนะตัวที่ 1 สะกด ตัวที่ 1 2 ตามได้ค.ในวรรคเดียวกันถ้ าพยัญชนะตัวที่ 3 สะกด ตัวที่ 3 4 ตามได้ง.ในวรรคเดียวกันถ้ าพยัญชนะตัวที่ 5 สะกด พยัญชนะทุกตัวในวรรคเดียวกันตามได้
 7. 7. ตัวที่ 1 สะกด ตัวที่ 1 ตาม เช่ น สั กกะตัวที่ 1 สะกด ตัวที่ 2 ตาม เช่ น ทุกข์ตัวที่ 3 สะกด ตัวที่ 3 ตาม เช่ น อัคคีตัวที่ 3 สะกด ตัวที่ 4 ตาม เช่ น พยัคฆ์ตัวที่ 5 สะกด ตามได้ ทุกตัว เช่ น องก์ สั งข์ สงฆ์ สั ญญา
 8. 8. ข้ อสั งเกตคาบาลีบางคามีตัวสะกดไม่ มีตัวตาม เพราะเดิมมีตัวสะกด เมื่อนามาใช้ ในภาษาไทย เราตัดตัวสะกดออก เช่ น จิต มาจาก จิตต กิต มาจาก กิจจ เขต มาจาก เขตต รัฐ มาจาก รัฏฐ
 9. 9. ข้ อสั งเกต(ต่อ)** คาภาษาบาลีไม่ นิยมคาควบกลา เช่ น ปฐม (สั นสกฤตใช้ ประถม) , ้ อินท์ (สั นสกฤตใช้ อินทร์ )** คาบางคาทีภาษาบาลีใช้ ฬ ภาษาสั นสกฤตใช้ ฑ เช่ น ่ บาลี สั นสกฤต ครุ ฬ ครุ ฑ กีฬา กรี ฑา จุฬา จุฑา
 10. 10. แบบฝึ กหัด๑.สระในภาษาบาลีมีท้ งหมดกี่ตว ั ั ก.๕ ข.๖ ค.๗ ง.๘
 11. 11. ผิดครับ กดปุ่ มทาใหม่ อกครั้ง ี
 12. 12. ผิดครับ กดปุ่ มทาใหม่ อกครั้ง ี
 13. 13. ผิดครับ กดปุ่ มทาใหม่ อกครั้ง ี
 14. 14. ถูกต้ องนะครับ กดปุ่ มทาข้ อต่ อไป
 15. 15. ๒.พยัญชนะตัวใดที่ภาษาบาลีไม่ใช้ ก. ศ ษ ข. ส ฬ ค. ก ข ง. ร ล
 16. 16. ถูกต้ องนะครับ กดปุ่ มทาข้ อต่ อไป
 17. 17. ผิดครับ กดปุ่ มทาใหม่ อกครั้ง ี
 18. 18. ผิดครับ กดปุ่ มทาใหม่ อกครั้ง ี
 19. 19. ผิดครับ กดปุ่ มทาใหม่ อกครั้ง ี
 20. 20. เป็ นอย่ างไรบ้ างครับ แบบฝึ กหัดยากไหมเอ่ ยทางผู้จัดทาสื่ อหวังว่ า นักเรียน คงเข้ าใจกับคาบาลีไม่ มากก็น้อยนะครับ ขอบคุณครับ

×