Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
meslek sırrı MOBİL PROGRAMLAMAPCWORLD.COM.TR ARALIK ’09122“Piyasada birden çok mobil cihaz var hangisi üstünde mobil yazıl...
123PCWORLD.COM.TRARALIK ’09meslek sırrı MOBİL PROGRAMLAMAönem kazanıyor. Bu soru karşısında karşımıza üç se-çenek çıkıyor:...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Aralık 2009 PCWorld Yazım

412 views

Published on

Mobil Programlama köşesi yazım

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Aralık 2009 PCWorld Yazım

  1. 1. meslek sırrı MOBİL PROGRAMLAMAPCWORLD.COM.TR ARALIK ’09122“Piyasada birden çok mobil cihaz var hangisi üstünde mobil yazılımgeliştirmeliyim?” sorusunun cevabı ve programlamaya giriş için temel bilgiler...Bilgisayar çağının ilk nesli olan mainframe ma-kinalar hala birinci nesil bilgisayar mühendis-leri için tanıdık bir kavramdır. MainFrame’den kişiselbilgisayarlara geçiş 80’li yıllara rastlar. İlk kişisel bilgi-sayarların gelişmemiş özelliklerine karşın kişisel bilgi-sayar kavramı ile bir çağ açılmıştır. Bu geçişin bir ben-zerinin masaüstü cihazlardan mobil cihazlara geçişteyaşayacağımızı söylemek zor olmasa gerek.Mobil cihazlara geçişin ilk adımını ise cep telefonlarınınçıkışı ile atmış olduk. Daha akıllı ve içinde bilgisayar ba-rındıran, kompleks cihazlar her geçen gün yaşamımı-za giriyor. Kimi mobil cihazlar multi touch teknolojisiniiçinde barındırırken kimileri daha profosyonel uygula-malarla her sektöre hitap etmeye çalışıyor.Bu yazımdaki amacım bu devrimin farkında olup bucihazlarla nasıl yazılım geliştirebileceğimizi göstermekolacaktır. Sektörde profesyonel yazılımgeliştiren uzmanların mobil dünyaya gözkırpmasını sağlamaya çalışacağım. Pro-fesyonel kullanıcı olarak tanımladığımızve “geek” diye tabir ettiğimiz insanlarada bu yöntemlerle mobil cihazlara na-sıl program yazabileceğini öğrenmiş ola-cak. Elimizde tutuğumuz bu küçük cana-varların hangi özelliklere sahip olduğunuve hangi platformda yazılım geliştirmenin daha hızlı ol-duğunu anlatmadan geçmeyeceğim tabii.Hızlı yükselişin teknolojisiÖncelikle bu cihazların hızla yükselişini incelemek içinbu cihazlarla beraber gelen teknolojileri incelemekgerekir. Çoğu ülkede uzun süreden beri kullanılma-sına rağmen 3G bu teknolojilerin en önemlilerinden-dir. Gelecek nesil teknolojiler ise bize çok uzak değil.Wireless (kablosuz), Bluetooth, kamera ve GPS özel-likleri ise mobil cihazlar üstünde uygulanabilecek yeniteknolojilere kapılarını açıyor. Aynı zamanda çok do-kunuşlu diğer taşınamaz cihazlarla etkileşimi sayesin-de mobil cihazların yükselişi kaçınılmazdır. Çok doku-nuşlu cihazlara Microsoft’un ürettiği Surface iyi bir ör-nek olabileceği gibi, rakip firmalar da benzer özelliklicihazlar üstünde çalışmaktadır.Günümüze bakarsak Mobil = Masaüstü = Dizüstüdenklemi sağlanmakta ve hatta bu denklemde gele-cekte mobil platformlar öne geçmek zorunda olacak-tır. Teknolojinin gelişimini izlersek bu çıkarımda bu-lunmak hiç de zor olmamalı.Gelecek için şöyle bir senaryo kuralım: Surface veyadiğer rakip firmaların yapacağı multiple touch yaniçok dokunuşlu yüzeysel alanların, tüminsanların yaşam alanlarında kullanıla-cağını varsayalım. Microsoft’un ön gör-düğü gibi ATM veya benzeri bilgisayarsistemlerinin bu arayüzle donatılacağınıdüşünmek mümkün. Artık sizin ekstra-dan bir notebook veya netbook türeviağır hantal aletler taşımanızın pek anla-mı kalmayacaktır. Her gittiğiniz yerdenbilgiye ulaşabildiğiniz gibi kendi özel alanlarınızı dayönetebilme imkanı bulmaktasınız.Hangi platform?İşlerin bu yöne doğru gittiği teknoloji dünyasında mo-bil yazılım geliştirmek kaçınılmaz bir zorunluluk doğu-ruyor. “Piyasada birden çok mobil cihaz var peki han-gisi üstünde mobil yazılım geliştirmeliyim?” sorusu iseMobil CihazlarınDevrimi ve ProgramlamaçicdsddamVolkan Atasever / volkan@volkanatasever.com
  2. 2. 123PCWORLD.COM.TRARALIK ’09meslek sırrı MOBİL PROGRAMLAMAönem kazanıyor. Bu soru karşısında karşımıza üç se-çenek çıkıyor:1. Windows Mobile işletim sistemi yüklü mobil cihaz-larda yazılım geliştirmek2. iPhone ve Symbian yüklü cihazlar için mobil yazı-lım geliştirmek3. Blackberry ve türevi cihazlar için yazılım geliştirmek.Bu sonuçlara göre ikinci seçimin eğlence uygulama-larının ağır bastığını görmekteyiz. Blackberry seçimin-de ise profesyonel uygulamaların kullanımının yay-gın olduğu bir gerçek. 3 seçenek, birbirine ağır ba-san özellikler barındırıyor. Windows Mobile işletimsistemi kullanan cihazlar isebize yeterli ve çok fazla seçe-nek sunuyor. DirectX teknolo-jisi ile oyun ve eğlenceye yö-nelik uygulamalar geliştirebilir-ken. Standart arayüz ve .NETCompact Framework’ün bize sunmuş olduğu imkan-larla profesyonel ve inovasyon içeren projelere imzaatabilmekteyiz.Merhaba Windows Mobile dünyasıWindows Mobile işletim sistemi yüklü bilgisayarlar-da program geliştirmek diğer cihazlara nazaran dahakolay ve keyifli bir iştir. Bunun için alet çantamızda ol-ması gereken araçlara ihtiyacımız var. Bunlar;- Visual Studio 2008 herhangi bir sürümü- Windows Mobile 6 SDK (Software DevelopmentKit) (http://tinyurl.com/windowsmobilesdk)Visual Stduio 2008’i bilgisayarımıza kur-duktan sonra Windows Mobile 6 SDK’yıyüklemeniz yeterli olacaktır. Professionalsürümü olması bazı ekstra özellikleri deberaberinde getirecektir. Bu sayede yazı-lım geliştirme aracımız ile emülatörümüzde hazır olacaktır.Alet çantamızda olan yazılımları bilgisaya-rınıza indirip kurduktan sonra yazılım ge-liştirme aşamasının ilk adımı olan yeni birproje oluşturmalıyız. Bunun için; VisualStudio 2008-> File -> New Sekmesinden SmartDeviceardından Smart Device Project seçeneğini seçiyoruz.Hedef platform olarak Windows Mobile 6 Professi-onal SDK’yı ve Compact Framework versiyonu ola-rak ise 3.5 versiyonunu işaretleyip Device Applicati-on template’ini seçerek ok butonuna ba-sıyoruz.Karşımıza çıkan form penceresi Resim1’deki gibi olacaktır. Bizim mobil cihazı-mız da görmüş olacağımız, programla-rımızı yazıp belli bir tasarım vereceğimizpencere işte bu penceredir.Gelecek ay .NET Compact Frameworkhakkında bilgi verdikten sonra küçük biruygulama ile mobil platformlarda yazılımgeliştirmeye merhaba diyeceğiz.k’Yazılım geliştirme aşamasının ilk adımı olan yeni bir projeoluşturmalıyız.

×