Proposal

788 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
788
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Proposal

 1. 1. ‫ﺟﻤﻌﻪ، 1102/60/42  ‬ ‫  ‬ ‫دﻓﺘﺮ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ وﻟﻘﺎن‬ ‫’‪V‬‬ ‫ ‬ ‫دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت و ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ وﻟﻘﺎن‬‫ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺧﺮﻳﺪ، ﻓﺮوش ﻳﺎ ﺗﺒﺎدل ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﺧﺪﻣﺎت و اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي‬‫ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺖ .ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ را ﻣﻲﺗﻮان اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻣﻮر ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﻳﻦ‬‫و از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد. اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﻴﺮ رﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﻧﻴﺰ‬‫رﺷﺪ ﻛﻨﺪ .ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪاي ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ در آن ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﻛﺎﻻ و ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت از ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد و ﺑﻪ واردات و ﻳﺎ ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻ و ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲﺷﻮد .‬‫ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻛﺎرﺑﺮد وﺳﻴﻊﺗﺮي دارد، ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺳﺎﻳﺮ‬‫ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺠﺎري ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﻳﺪاري ، ﺻﻮرت ﺑﺮداري از ﻛﺎﻻﻫﺎ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮزﻳﻊ و ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎ و‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش را در ﺑﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮد.‬‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺗﺠﺎري وﻟﻘﺎن ﺣﺴﻴﻨﻲ از ﺳﺎل 1002 ﻣﻴﻼدي ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺮاي وبﺳﺎﻳﺖ ‪ Leo Archive‬در آﻟﻤﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ ﻛﻪ‬‫ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود 6 ﻣﺎه و اراﺋﻪ ﺑﻴﺶ از دو ﻫﺰار ﻛﺎر ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﻳﺖ ‪ Alien Entity‬ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﻜﺎري وي‬‫ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﻲ وارد ﺑﺎزار ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﻳﻦ و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺷﺪ. ﭘﺲ از دو ﺳﺎل در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از 0052‬‫ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎر داﺷﺖ ﺑﺎ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از آن ﻛﻪ ﻛﺎر ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص‬‫اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ را ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲﻛﺮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﺧﻮد ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎل ﻣﻌﻠﻖ ﻛﺮده و راﻫﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺰد ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در‬ ‫رﺷﺘﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺪ.‬‫ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻴﺲ دﻓﺘﺮ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ در ﺳﺎل 5831 ﺑﻪ ﺑﺎزار اﻳﺮان روي آورد. در اﻳﻦ ﻣﺪت‬‫ﭘﺮوژهاي ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﺑﺴﻴﺎري ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ دﻓﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاي اﻃﻼع از آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎرﻫﺎ و ﭘﺮوژﻫﺎي در دﺳﺖ‬ ‫اﺟﺮا ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎرﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت دﻓﺘﺮ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ وﻟﻘﺎن:‬ ‫ﻃﺮاﺣﻲ وب ﺳﺎﻳﺖﻫﺎي اﻳﺴﺘﺎ، داﻳﻨﺎﻣﻴﻚ و ﻓﻠﺶ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ وﺑﺴﺎﻳﺖ و ﭘﺮﺗﺎل ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﻮاي وب ﺳﺎﻳﺖ.)‪(CMS‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺳﺎﻳﺖ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد رﻧﻜﻴﻨﮓ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزدﻳﺪ و ﻓﺮوش.‬ ‫‪‬‬‫ ‪TELFAX: (351) 6291860/62 SMS: 09198086146 Email: VOLGHAN@Gmail.Com‬‬‫  ‪1 | V O L G H A N   E ‐ C o m m e r c e   O f f i c e . w w w . V O L G H A N . N e t‬‬‫ ‬
 2. 2. ‫ﺟﻤﻌﻪ، 1102/60/42  ‬ ‫  ‬ ‫دﻓﺘﺮ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ وﻟﻘﺎن‬ ‫’‪V‬‬ ‫ ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺧﺎص ﻣﺸﺎﻏﻞ و اﺻﻨﺎف ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن اداري.‬ ‫‪‬‬ ‫ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪاي و ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺪﻳﺎ )ﻓﻴﻠﻢ، ﺻﻔﺤﺎت وب، اﺳﻼﻳﺪ، اﻧﻴﻤﻴﺸﻦ(.‬ ‫‪‬‬ ‫اراﺋﻪ و اﺟﺮاي راﻫﻜﺎرﻫﺎ و روشﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺠﺎزي و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﺗﻬﻴﻪ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت اﺻﻨﺎف و اﺑﺰار و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺧﺎص ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي و وب ﺳﺎﻳﺖﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ.‬ ‫‪‬‬ ‫آﻣﻮزش ﺣﻀﻮري ﻳﺎ ﻣﺠﺎزي اﺻﻮل ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاي اﻓﺮاد و ﭘﺮﺳﻨﻞ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﭼﺮا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ؟‬‫ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ :ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي اداري و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻗﺎدرﻳﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺘﻲ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ اراﺋﻪ ﻛﻨﻴﻢ.‬‫ﻛﻴﻔﻴﺖ :از ﺳﺎل 0002 در ﺑﺎزارﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻳﻢ و ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ را ﺗﻀﻤﻴﻦ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ.‬‫ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ :از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻠﻔﻦ، اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، اﻳﻤﻴﻞ، ﭘﺴﺖ و ﺳﺎﻳﺮ روشﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ در ﺗﻤﺎم 42 ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز و 7 روز‬ ‫‪‬‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ﺣﺘﻲ اﻳﺎم ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﻴﺪ.‬‫ﺻﺪاﻗﺖ :ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎف و آﻧﻼﻳﻦ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫‪‬‬ ‫اﺳﺖ .‬‫ ‪TELFAX: (351) 6291860/62 SMS: 09198086146 Email: VOLGHAN@Gmail.Com‬‬‫  ‪2 | V O L G H A N   E ‐ C o m m e r c e   O f f i c e . w w w . V O L G H A N . N e t‬‬‫ ‬
 3. 3. ‫ﺟﻤﻌﻪ، 1102/60/42  ‬ ‫  ‬ ‫دﻓﺘﺮ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ وﻟﻘﺎن‬ ‫’‪V‬‬ ‫ ‬ ‫ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ وب ﺳﺎﻳﺖ‬‫وبﮔﺎه، ﺗﺎرﮔﺎه، ﺗﺎرﻧﻤﺎ، ﺳﺎﻳﺖ ﻳﺎ وبﺳﺎﻳﺖ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﺻﻔﺤﺎت وب اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﻳﻚ‬ ‫داﻣﻨﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻳﺎ زﻳﺮ داﻣﻨﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻣﺸﺘﺮﻛﻨﺪ و روي ﺷﺒﻜﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد .‬‫وب ﺳﺎﻳﺖﻫﺎ ﻣﺰاﻳﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮان و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ ﻛﻪ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ آنﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺎﻳﺖ‬‫در اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ، ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، اﻳﺠﺎد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ، در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺧﺎرج از ﻣﺮزﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و‬ ‫درآﻣﺪ زاﻳﻲ اﺷﺎره ﻛﺮد .‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﺻﺎﺣﺐ ﻳﻚ وب ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺪ؟‬‫اﻧﺘﺨﺎب و ﺧﺮﻳﺪ ﻳﻚ ﻧﺎم داﻣﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ :ﻧﺎم داﻣﻨﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺎم ﺳﺎﻳﺖ اﺳﺖ و ﭘﺴﻮﻧﺪ داﻣﻨﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﻮع ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .‬‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل: ﭘﺴﻮﻧﺪ .‪com‬ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺖﻫﺎي ﺗﺠﺎري و ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﭘﺴﻮﻧﺪ .‪net‬ﺑﺮاي ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ، ﭘﺴﻮﻧﺪ .‪org‬ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ‬‫و ارﮔﺎنﻫﺎ، ﭘﺴﻮﻧﺪ .‪info‬ﺑﺎﻧﻚﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺴﻮﻧﺪﻫﺎ و ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده آﻧﻬﺎ .ﺑﺮاي‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎم داﻣﻨﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ.‬‫اﻧﺘﺨﺎب و ﺧﺮﻳﺪ ﻓﻀﺎي ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ :ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ وب ﻳﺎ وب ﻫ‪‬ﺴﺘﻴﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﻀﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮ‬ ‫ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺎﻳﻞﻫﺎي وبﮔﺎه ﺧﻮد را در آن ﻗﺮار دﻫﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ درﺑﺎره ‪.Web Hosting‬‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻀﺎي ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ ﺳﺮورﻫﺎي ﻣﺎ:‬ ‫ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ.‪: Microsoft® Windows 2008 Platform + Linux CentOS Platform‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻀﺎي ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ :ﻧﺎﻣﺤﺪود.‬ ‫‪‬‬ ‫ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ :ﻧﺎﻣﺤﺪود.‬ ‫‪‬‬ ‫اﻣﻜﺎﻧﺎت اﻣﻨﻴﺘﻲ :ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ آﻧﺘﻲ اﺳﭙﻢ و آﻧﺘﻲ وﻳﺮوس.‬ ‫‪‬‬ ‫ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ‪ ASP.Net‬و اﻳﺠﻜﺲ، ‪ASP Classic‬و.‪PHP‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺑﺎﻧﻚﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ‪PostgreSQL, MS SQL Server. ،: MySQL‬‬ ‫‪‬‬‫ ‪TELFAX: (351) 6291860/62 SMS: 09198086146 Email: VOLGHAN@Gmail.Com‬‬‫  ‪3 | V O L G H A N   E ‐ C o m m e r c e   O f f i c e . w w w . V O L G H A N . N e t‬‬‫ ‬
 4. 4. ‫ﺟﻤﻌﻪ، 1102/60/42  ‬ ‫  ‬ ‫دﻓﺘﺮ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ وﻟﻘﺎن‬ ‫’‪V‬‬ ‫ ‬‫ﺗﻮﺟﻪ :ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ اﻣﻨﻴﺘﻲ و ﻳﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮورﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺖﻫﺎي دﻳﮕﺮ‬ ‫ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎﺳﺘﻴﻨﮓ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن و ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن وبﺳﺎﻳﺖ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﻗﺼﺪ ﻓﺮوش ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﺪارﻳﻢ.‬‫ﺳﻔﺎرش ﻃﺮاﺣﻲ و ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ وبﺳﺎﻳﺖ :ﻃﺮاﺣﻲ وب ﺑﻪ ﻓﻨﺎوري ﺳﺎﺧﺖ و راهاﻧﺪازي ﺻﻔﺤﺎت وب ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.وب‬‫ﺳﺎﻳﺘﻬﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ و ﻳﺎ ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ‬ ‫ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ درﺑﺎره اﻧﻮاع ﺳﺎﻳﺖ.‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻣﺎ:‬ ‫ﻃﺮاﺣﻲ اﺳﺘﺎﻳﻞ و ﺗﻤﭙﻠﻴﺖﻫﺎي ﺟﺬاب و ﺧﺎص ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد.3 ‪CSS‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﻳﺖﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد.5 ‪HTML‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﻳﺘﻬﺎي ﻓﻠﺶ و ﭘﻮﻳﺎ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ وب ﺳﺎﻳﺖﻫﺎي دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎي 4 ‪ ASP.Net‬و.5 ‪PHP‬‬ ‫‪‬‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻜﺮﻳﭙﺖﻫﺎي.‪Ajax, JQuery, Silverlight, Action Script, Java Script‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻧﻮع ﻣﻌﻤﺎري: 5 ﻻﻳﻪ.‬ ‫‪‬‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻧﻚﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ.‪MS Access, MS SQL Server, MySQL‬‬ ‫‪‬‬‫اﻧﺘﺨﺎب وب ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺳﺒﺐ‬‫ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ از اﻳﻦﺳﻮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮاي ﻣﺸﺎوره و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ راﻳﮕﺎن ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.‬ ‫ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ وب ﺳﺎﻳﺖ‬ ‫ﭘﺮﺗﺎل‬ ‫ﭘﻮﻳﺎ‬ ‫ﻓﻠﺶ‬ ‫ﺛﺎﺑﺖ‬ ‫ﻧﺎﻣﺤﺪود‬ ‫ﻧﺎﻣﺤﺪود‬ ‫ﻧﺎﻣﺤﺪود‬ ‫ﻫﺎﺳﺖ راﻳﮕﺎن ﺑﺮاي ﻳﻜﺴﺎل ﻧﺎﻣﺤﺪود‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫داﻣﻨﻪ راﻳﮕﺎن ﺑﺮاي ﻳﻜﺴﺎل‬ ‫42دﻻر‬ ‫42دﻻر‬ ‫42دﻻر‬ ‫42دﻻر‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ *‬ ‫از 000.031 از 000.042 از 000.042 از 000.063‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﻣﺎن‬‫ ‪TELFAX: (351) 6291860/62 SMS: 09198086146 Email: VOLGHAN@Gmail.Com‬‬‫  ‪4 | V O L G H A N   E ‐ C o m m e r c e   O f f i c e . w w w . V O L G H A N . N e t‬‬‫ ‬
 5. 5. ‫ﺟﻤﻌﻪ، 1102/60/42  ‬ ‫  ‬ ‫دﻓﺘﺮ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ وﻟﻘﺎن‬ ‫’‪V‬‬ ‫ ‬‫ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻧﺎم داﻣﻨﻪ و ﻓﻀﺎي ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﺎل اول راﻳﮕﺎن اﺳﺖ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺮخ‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮي دﻻر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻳﺎل ﺑﻪ روز ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.‬ ‫ﺳﺎﻳﺖﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ )اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ(‬ ‫‪HTML / Java Script / JQuery / Ajax / CSS‬‬ ‫زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ‬ ‫ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﻤﭙﻠﻴﺖ‬ ‫ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎرﮔﺬاري‬ ‫ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي‬ ‫اﻣﻜﺎن ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻲ‬ ‫اﻣﻨﻴﺖ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻓﺮاد، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از دوﺑﺎر در ﺳﺎل ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات‬ ‫ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻋﻤﺪه در ﺳﺎﻳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ.‬ ‫اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖﻫﺎ ﻳﻚﺑﺎر ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺛﺒﺖ ﻣﻲﮔﺮدد، ﭘﺲ از آن ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﺪه ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﻚ ﻃﺮاح‬ ‫ﺣﺮﻓﻪاي ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﺣﺮﻓﻪاي ﺳﺎﻳﺖ اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﻛﻤﺘﺮي از ﻛﺪ در ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﻳﺖﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد ﺳﺮﻋﺖ‬‫ﺑﺎرﮔﺬاري ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ .ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﻛﺪﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎﻳﺖ ﺗﻮﺳﻂ روﺑﺎتﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﻣﻲﺷﻮد از ﻳﻚ ﺳﻮ و‬‫ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺑﺎرﮔﺬاري از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ از ﻟﺤﺎظ اﻣﺘﻴﺎز دﻫﻲ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻳﺎ ﻫﻤﺎن رﻧﻜﻴﻨﮓ ﻣﻲﺷﻮد.‬ ‫ﻋﺪم اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻋﺎدي ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از ﮔﺮاﻓﻴﻚ و ﻇﺎﻫﺮي زﻳﺒﺎ ﻣﻲﺷﻮد ﭼﺮا‬ ‫ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﻮن و اﻧﺪازه ﺗﺼﺎوﻳﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻜﺎن ﻣﺸﺨﺺ و ﺛﺎﺑﺘﻲ دارﻧﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ‬‫ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺮاي ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺟﺰاء ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ را ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ از ﻃﺮﻓﻲ ﻧﻴﺰ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫اﻓﺮاد ﻋﺎدي ﺳﺒﺐ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ اﻣﻜﺎن ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﻲ ﺳﺎﻳﺖ از ﺻﺎﺣﺒﺎن و ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎﻳﺖ ﺳﻠﺐ ﺷﻮد.‬ ‫ﺳﺎﻳﺖﻫﺎي ﻓﻠﺶ‬ ‫‪HTML / Action Script / CSS / XML‬‬ ‫زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ‬ ‫ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﻤﭙﻠﻴﺖ‬ ‫ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎرﮔﺬاري‬ ‫ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي‬‫ ‪TELFAX: (351) 6291860/62 SMS: 09198086146 Email: VOLGHAN@Gmail.Com‬‬‫  ‪5 | V O L G H A N   E ‐ C o m m e r c e   O f f i c e . w w w . V O L G H A N . N e t‬‬‫ ‬
 6. 6. ‫ﺟﻤﻌﻪ، 1102/60/42  ‬ ‫  ‬ ‫دﻓﺘﺮ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ وﻟﻘﺎن‬ ‫’‪V‬‬ ‫ ‬ ‫اﻣﻜﺎن ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻲ‬ ‫اﻣﻨﻴﺖ‬ ‫ﺳﺎﻳﺖﻫﺎي ﻓﻠﺶ ﺑﺮاي اﻓﺮاد و ﮔﺮوهﻫﺎ ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻧﺪارﻧﺪ و ﻋﻤﻮم ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺎ آنﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن، ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺪاران،‬ ‫ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﺑﺎزﻳﮕﺮان و ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ، ﻫﺘﻞﻫﺎي ﻣﻌﺮوف، ﻣﻜﺎنﻫﺎي ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ.‬ ‫ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺳﺎﻳﺖﻫﺎي ﻓﻠﺶ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺖﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻳﻚﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮاح اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮاي‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺮﻓﻪاي ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﺣﺮﻓﻪاي از داﻧﺶ ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﻠﺶ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﺎﻳﺖﻫﺎي ﻓﻠﺶ ﻧﻴﻤﻪ‬‫دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﭘﻮﻳﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺖﻫﺎي ﭘﻮﻳﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﺳﺎﻳﺖﻫﺎي‬ ‫ﭘﻮﻳﺎ ﻧﻴﺴﺖ و وﺳﻌﺖ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪودﺗﺮ اﺳﺖ. از ﻣﺰﻳﺖﻫﺎي وب ﺳﺎﻳﺖﻫﺎي ﻓﻠﺶ ﺟﺬاﺑﻴﺖ آنﻫﺎﺳﺖ .‬‫ﮔﺮاﻓﻴﻚ زﻳﺒﺎ و اﻧﻴﻤﻴﺸﻦﻫﺎي ﺟﺬاب .از ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻋﻤﺪه آنﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺪم ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در آنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫روﺑﺎتﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ و ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎرﮔﺬاري اﺷﺎره ﻛﺮد.‬ ‫ﺳﺎﻳﺖﻫﺎي ﭘﻮﻳﺎ )دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ(‬ ‫‪ASP / ASP.Net / PHP / CSS / Ajax / JQuery / Silverlight / CSS‬‬ ‫زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ‬ ‫ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﻤﭙﻠﻴﺖ‬ ‫ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎرﮔﺬاري‬ ‫ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي‬ ‫اﻣﻜﺎن ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻲ‬ ‫اﻣﻨﻴﺖ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻓﺮاد، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات دارﻧﺪ.‬ ‫ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﺎﻳﺖﻫﺎي دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺑﻌﺪ از ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻋﺎدي ﻛﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﺎﻳﺖ را داﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ. در اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ از ﺳﺎﻳﺖﻫﺎ اﺑﺘﺪا اﺳﻜﻠﺖ ﺳﺎﻳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮاح اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﻣﺤﺘﻮا ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎﻳﺖﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮم ﻗﺮاردادي ﻛﻪ ﻳﻚﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮدي اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد و ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد دﻳﮕﺮي ﺑﺎرﻫﺎ‬ ‫ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد، از اﻳﻦ رو ﻃﺮاح ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ و اﻧﺪازه دﻗﻴﻖ ﻣﺘﻮن، ﺗﺼﺎوﻳﺮ و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮي ﻛﻪ ﺑﻌﺪاً ﺗﻮﺳﻂ‬‫ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎﻳﺖﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ اﻃﻼع ﻧﺪارد و ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻻت را در ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ، اﻳﻦ ﻛﺎر ﺳﺒﺐ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺪودي از ﮔﺮاﻓﻴﻚ و‬‫ ‪TELFAX: (351) 6291860/62 SMS: 09198086146 Email: VOLGHAN@Gmail.Com‬‬‫  ‪6 | V O L G H A N   E ‐ C o m m e r c e   O f f i c e . w w w . V O L G H A N . N e t‬‬‫ ‬
 7. 7. ‫ﺟﻤﻌﻪ، 1102/60/42  ‬ ‫  ‬ ‫دﻓﺘﺮ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ وﻟﻘﺎن‬ ‫’‪V‬‬ ‫ ‬ ‫ﺟﻠﻮه ﺳﺎﻳﺖ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد .ﻳﻜﻲ از ﻣﺰﻳﺖﻫﺎي ﺳﺎﻳﺖﻫﺎي دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ ﺣﺬف‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺐ، ﺗﺼﺎوﻳﺮ، ﺻﻔﺤﺎت و ﻏﻴﺮه وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺳﺎﻳﺖﻫﺎي ﭘﻮﻳﺎ از زﺑﺎنﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت زﻳﺎدي در آنﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻳﺠﺎد اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﺠﺎد ﺻﻔﺤﺎت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، ﻓﺮمﻫﺎ و ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه.‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده زﻳﺎد از ﻛﺪﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﻛﻨﺪ ﺷﺪن ﺑﺎرﮔﺬاري ﺳﺎﻳﺖ و اﻣﺘﻴﺎز آن در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻲﺷﻮد.‬ ‫ﭘﺮﺗﺎلﻫﺎ )ﭘﻮرﺗﺎل(‬ ‫‪ASP / ASP.Net / PHP / CSS / Ajax / JQuery / Silverlight / CSS‬‬ ‫زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ‬ ‫ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﻤﭙﻠﻴﺖ‬ ‫ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎرﮔﺬاري‬ ‫ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي‬ ‫اﻣﻜﺎن ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻲ‬ ‫اﻣﻨﻴﺖ‬ ‫ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﺮﺗﺎلﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ، ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺧﺮﻳﺪاري ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮوز‬ ‫ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫رﺳﺎﻧﻲ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اداره آنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻓﺮد ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ‬ ‫ﻳﻚ ﻛﺎر ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺎره وﻗﺖ ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﺷﻮد‬ ‫ﭘﺮﺗﺎلﻫﺎ ﺳﺎﻳﺖﻫﺎي ﭘﻮﻳﺎي ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﺪف ﺧﺎص را در ﻳﻚ ﺳﺎﻳﺖ دﻧﺒﺎل ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﭼﻨﺪ‬ ‫ﺳﺎﻳﺖ ﭘﻮﻳﺎ ﻛﻪ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻲ ﺧﺎص در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ را ﻣﻲﺗﻮان ﭘﺮﺗﺎل ﻧﺎﻣﻴﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﭘﺮﺗﺎل ﺧﺒﺮي‬ ‫ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻳﺖ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﻲ ﭼﻮن ﻋﻀﻮ ﮔﻴﺮي، اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر، اﻧﺘﺸﺎر‬ ‫ﺗﺼﺎوﻳﺮ، ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﻼﮔﻴﻦﻫﺎ و ﻣﺎژولﻫﺎ را در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺪﻳﺮان آن ﻗﺮار دﻫﺪ. ﺗﻤﺎم وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻳﻚ ﺳﺎﻳﺖ ﭘﻮﻳﺎ‬ ‫ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﻳﻚ ﭘﺮﺗﺎل ﻧﻴﺰ ﺻﺪق ﻛﻨﺪ.‬‫ ‪TELFAX: (351) 6291860/62 SMS: 09198086146 Email: VOLGHAN@Gmail.Com‬‬‫  ‪7 | V O L G H A N   E ‐ C o m m e r c e   O f f i c e . w w w . V O L G H A N . N e t‬‬‫ ‬
 8. 8. ‫ﺟﻤﻌﻪ، 1102/60/42  ‬ ‫  ‬ ‫دﻓﺘﺮ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ وﻟﻘﺎن‬ ‫’‪V‬‬ ‫ ‬ ‫ﺳﺎﻳﺖ و ﭘﺮﺗﺎل آﻣﺎده ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﻮا‬‫ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ◌ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﻮا )ﺑﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ‪ : Content Management System‬و ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر :‬ ‫ٔ‬‫)‪ ،CMS‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از روﻳﻪﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ روﻧﺪ ﻛﺎر در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ اﺳﺖ .اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮ درﺑﺎره ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﻮاي وب.‬‫ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﺑﻴﺶ از 08 درﺻﺪ از ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﻳﺖ، اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را از ﺳﺎﻳﺖ دارﻧﺪ و ﻃﺮاﺣﻲ و‬‫ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ را از ﻃﺮاح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺲ ﺧﻮاﺳﺘﺎرﻧﺪ، از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺴﻴﺎري از وب ﺳﺎﻳﺖﻫﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ و‬ ‫از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪهاي را دارﻧﺪ.‬‫از اﻳﻦ رو ﺑﺮ آن ﺷﺪﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن، ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺳﺎﻳﺖﻫﺎي آﻧﻼﻳﻦ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﻲ‬‫ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﺎده ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺳﺎﻳﺖﻫﺎي دﻳﮕﺮ را در ﺧﻮد ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه، ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﻛﺎﻣﻞ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد را‬ ‫ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻴﻢ.‬ ‫ﻫﺪف از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﻮاي وب:‬ ‫اﻓﺮاد زﻳﺎدي ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ و دادهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﺑﮕﺬارﻧﺪ.‬ ‫‪‬‬‫دادهﻫﺎ داراي ﻛﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺶ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﻘﺶ ﻛﺎرﺑﺮان ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻛﺎرﺑﺮي ﭼﻪ ﭼﻴﺰي‬ ‫‪‬‬ ‫را ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ وﻳﺮاﻳﺶ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﺒﻴﻨﺪ.‬ ‫ذﺧﻴﺮهﺳﺎزي و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ دادهﻫﺎ را آﺳﺎن ﻛﻨﺪ.‬ ‫‪‬‬ ‫وروديﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻜﺮاري را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﮔﺰارشﻧﻮﻳﺴﻲ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ.‬ ‫‪‬‬ ‫ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮان را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻤﺎﻳﺶ آن.‬ ‫‪‬‬ ‫ﺗﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻛﺮدن )اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﻣﺤﺘﻮا(‬ ‫‪‬‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده آﺳﺎن و راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ .‬ ‫‪‬‬ ‫ﺳﺮﻋﺖ، اﻣﻨﻴﺖ، ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ .‬ ‫‪‬‬ ‫ﺑﺮﺧﻮرداري از زﻣﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮ در ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﺤﺘﻮاي اﺻﻠﻲ در ﺳﺎﻳﺖ .‬ ‫‪‬‬‫ ‪TELFAX: (351) 6291860/62 SMS: 09198086146 Email: VOLGHAN@Gmail.Com‬‬‫  ‪8 | V O L G H A N   E ‐ C o m m e r c e   O f f i c e . w w w . V O L G H A N . N e t‬‬‫ ‬
 9. 9. ‫ﺟﻤﻌﻪ، 1102/60/42  ‬ ‫  ‬ ‫دﻓﺘﺮ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ وﻟﻘﺎن‬ ‫’‪V‬‬ ‫ ‬ ‫ﻋﺪم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻓﻨﻲ ﻃﺮاح ﺳﺎﻳﺖ در آﻳﻨﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ وب ﺳﺎﻳﺖ و اﻓﺰودن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﻋﺪم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ در ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي وب ﺳﺎﻳﺖ و درج ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﻄﺎﻟﺐ .‬ ‫‪‬‬ ‫ﺻﺮف وﻗﺖ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺟﻬﺖ راه اﻧﺪازي وب ﺳﺎﻳﺖ .‬ ‫‪‬‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻫﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺷﺨﺼﻲ، ﺗﺠﺎري، ﺧﺒﺮي، اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ، ﭘﺮﺗﺎل(‬ ‫‪‬‬ ‫ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺳﺎﻳﺖ و ﭘﺮﺗﺎل آﻣﺎده ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﻮا‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﺗﻌﺪاد/ﻛﻴﻔﻴﺖ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬‫ ‪TELFAX: (351) 6291860/62 SMS: 09198086146 Email: VOLGHAN@Gmail.Com‬‬‫  ‪9 | V O L G H A N   E ‐ C o m m e r c e   O f f i c e . w w w . V O L G H A N . N e t‬‬‫ ‬
 10. 10. ‫ﺟﻤﻌﻪ، 1102/60/42  ‬ ‫  ‬ ‫دﻓﺘﺮ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ وﻟﻘﺎن‬ ‫’‪V‬‬ ‫ ‬ ‫ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ )ﺳﺌﻮ(‬ ‫ﺳﺎﻳﺘﻲ ﻛﻪ رﺗﺒﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮدن و ﻧﺒﻮدﻧﺶ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺪارد.‬‫ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي ﺳﺎﻳﺖ در ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ )ﺑﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ  ))‪:  Search  engine  optimization  (SEO‬ﻛﻪ‬‫ﮔﺎﻫﻲ در ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ آن ﺳﺌﻮ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد وب ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ در ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ‬‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ  .اﻳﻦ ﻳﻜﻲ از روشﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺎﻳﺖﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي‬‫ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآورﻧﺪ. ﻛﻪ ﺳﺌﻮ ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي وب ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺮاي وﺑﻤﺴﺘﺮﻫﺎ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﺪﺳﺖ‬ ‫آوردن ﻛﺎرﺑﺮان ﺟﺪﻳﺪ از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮔﻮﮔﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .  ‬‫ﻋﻤﺪه ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﻳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﻲﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد.‬‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح آﻧﻼﻳﻦ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺧﺰﻧﺪهﻫﺎ ﻳﺎ روﺑﺎتﻫﺎي ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ از ﺳﺎﻳﺖ‬ ‫ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﺮده و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﺳﺘﺨﺮاج و در ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.‬‫ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻔﺎوت و اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢﻫﺎي ﺧﺎص ﺧﻮد اﻣﺘﻴﺎزي را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﻳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬‫ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻠﻴﺪي ﻣﻲدﻫﻨﺪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮي ﺧﺪﻣﺎت، ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎﺻﻲ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ‬‫ﺧﻮد ﻟﻴﺴﺘﻲ از ﺳﺎﻳﺖﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﺟﻤﻊ آوري و ﺑﺮ اﺳﺎس اﻣﺘﻴﺎز آنﻫﺎ را ﻣﺮﺗﺐ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ .اﻛﺜﺮ‬‫ﻛﺎرﺑﺮان ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اول ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺤﻪ اول ﻳﺎ دوم اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ و‬ ‫ً‬ ‫ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي وب ﺳﺎﻳﺖ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .‬‫ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي وب ﺳﺎﻳﺖ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد ﺗﺎ وب ﺳﺎﻳﺖ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ در رﺗﺒﻪﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮي‬‫ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي وب ﺳﺎﻳﺖ ﻳﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺳﺌﻮ ‪ SEO‬ﻛﻪ ﻣﺨﻔﻒ ‪Search Engine Optimization‬ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ .‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ درﺑﺎره ﺳﺌﻮ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺳﺎﻳﺖ.‬‫ ‪TELFAX: (351) 6291860/62 SMS: 09198086146 Email: VOLGHAN@Gmail.Com‬‬‫  ‪10 | V O L G H A N   E ‐ C o m m e r c e   O f f i c e . w w w . V O L G H A N . N e t‬‬‫ ‬
 11. 11. ‫ﺟﻤﻌﻪ، 1102/60/42  ‬ ‫  ‬ ‫دﻓﺘﺮ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ وﻟﻘﺎن‬ ‫’‪V‬‬ ‫ ‬ ‫ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي وب ﺳﺎﻳﺖ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ‬ ‫ﺳﻄﺢ 7‬ ‫ﺳﻄﺢ 6‬ ‫ﺳﻄﺢ 5‬ ‫ﺳﻄﺢ 4‬ ‫ﺳﻄﺢ 3‬ ‫ﺳﻄﺢ 2‬ ‫ﺳﻄﺢ 1‬ ‫ ‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫اراﺋﻪ اﺑﺰار وﺑﻤﺴﺘﺮﻳﻨﮓ‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫‐‬ ‫ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﻳﺖ‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫‐‬ ‫‐‬ ‫ﺛﺒﺖ در داﻳﺮﻛﺘﻮريﻫﺎ‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫‐‬ ‫‐‬ ‫‐‬ ‫ﺛﺒﺖ در ﺳﺎﻳﺖﻫﺎ و وﺑﻼگﻫﺎ‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫‐‬ ‫‐‬ ‫‐‬ ‫‐‬ ‫ﺛﺒﺖ در ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪيﻫﺎ‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫‐‬ ‫‐‬ ‫‐‬ ‫‐‬ ‫‐‬ ‫ﺛﺒﺖ در ﻓﺮومﻫﺎ‬ ‫دارد‬ ‫‐‬ ‫‐‬ ‫‐‬ ‫‐‬ ‫‐‬ ‫‐‬ ‫ﺛﺒﺖ در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫00.352‬‫000.013 000.053‬ ‫000.511‬ ‫000.66‬ ‫000.55‬ ‫000.51‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫0‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ:‬‫اراﺋﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ و‪ FFA‬ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺛﺒﺖ اﻛﺜﺮ ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ زﻣﺎن ﺛﺒﺖ آن را ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﺎ‬‫دو ﻫﻔﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ. در اﻳﻦ ﺳﺮوﻳﺲ ﺗﻼش ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﻛﻠﻴﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﻳﺖﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد را‬ ‫ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚﺑﺎر در ﻣﺎه و ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻬﻢ آنﻫﺎ را ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.‬ ‫اراﺋﻪ اﺑﺰار وﺑﻤﺴﺘﺮﻳﻨﮓ:‬ ‫اراﺋﻪ اﺑﺰار و وﻳﺠﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎﻳﺖ ﺟﻬﺖ آﻣﺎرﮔﻴﺮي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺘﺮ روﺑﺎتﻫﺎ.‬ ‫ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺻﻔﺤﺎت:‬‫اﻣﺘﻴﺎز ﻳﺎ رﻧﻜﻴﻨﮓ ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻴﺰان ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺘﻮاي آن ﺑﺎ ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻠﻴﺪي ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ. ﺳﺎزﮔﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ‬‫ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮاي دﺳﺖﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺟﻤﻠﻪ اﻫﺪاف اﻳﻦ ﻓﺎز اﺳﺖ.‬‫ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ,ﻛﺪﻫﺎ و ﻣﺤﺘﻮاي ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﻳﺖ اﺻﻼح ,ﺣﺬف و اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﮔﺮدد. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺎ‬‫ ‪TELFAX: (351) 6291860/62 SMS: 09198086146 Email: VOLGHAN@Gmail.Com‬‬‫  ‪11 | V O L G H A N   E ‐ C o m m e r c e   O f f i c e . w w w . V O L G H A N . N e t‬‬‫ ‬
 12. 12. ‫ﺟﻤﻌﻪ، 1102/60/42  ‬ ‫  ‬ ‫دﻓﺘﺮ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ وﻟﻘﺎن‬ ‫’‪V‬‬ ‫ ‬‫ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻮده و در ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ و ﻛﺎرﻛﺮد ﺳﺎﻳﺖ ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼﻟﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﻲآﻳﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي‬ ‫ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻓﺎز ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﻧﻤﻲﮔﻨﺠﺪ.‬ ‫ﺛﺒﺖ ﻟﻴﻨﻚ در داﻳﺮﻛﺘﻮريﻫﺎ:‬‫اﺻﻮﻻً داﻳﺮﻛﺘﻮريﻫﺎ ﺳﺎﻳﺖﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﻟﻴﻨﻚﻫﺎي ﺳﺎﻳﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت‬‫ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﻳﻲ ﻣﺠﺰا ﺑﺮاي ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺳﺎﻳﺖﻫﺎ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي‬‫ﺟﺴﺘﺠﻮ، ﻟﻴﻨﻜﺴﺘﺎنﻫﺎ و داﻳﺮﻛﺘﻮريﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه را ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺎﻧﻲ‬ ‫ﺳﺎﻳﺖ در ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻜﻨﻨﺪه ﻣﻲﺷﻮد .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ درﺑﺎره داﻳﺮﻛﺘﻮري.‬ ‫ﺛﺒﺖ ﻟﻴﻨﻚ در ﺳﺎﻳﺖﻫﺎ و وﺑﻼگﻫﺎ:‬‫ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺑﺰرگ ﻣﻴﺰان ﻟﻴﻨﻚﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﺎﻳﺖ از ﻃﺮف ﺳﺎﻳﺖﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ‬‫داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ آن اﺻﻄﻼﺣﺎً ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﻟﻴﻨﻚ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻟﻴﻨﻚ ﻣﻲﺗﻮان رﺗﺒﻪ ﺳﺎﻳﺖ را ﻧﻴﺰ‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ داد .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ درﺑﺎره وﺑﻼگﻫﺎ.‬ ‫ﺛﺒﺖ ﻟﻴﻨﻚ در ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪيﻫﺎ:‬‫اﻏﻠﺐ ﺳﺎﻳﺖﻫﺎي ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻣﺤﺘﻮاي زﻳﺎدي را در ﺧﻮد ﮔﻨﺠﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺒﺐ از اﻣﺘﻴﺎز زﻳﺎدي ﻧﻴﺰ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺛﺒﺖ در ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪيﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﻧﻤﺎﻳﺶ آنﻫﺎ در ﺻﻔﺤﺎت اول و دوم ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻲﺷﻮد.‬ ‫ﺛﺒﺖ ﻟﻴﻨﻚ در ﻓﺮومﻫﺎ:‬‫ﺗﺎﻻر ﮔﻔﺘﮕﻮ، ﻓﺮوم )ﺑﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ )‪: forum‬ﻳﺎ ﺳ‪‬ﺨَﻨﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ وب ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺤﺚﻫﺎ‬‫و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮﻫﺎي ﻳﻚ وﺑﮕﺎه ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲروﻧﺪ. در ﺗﺎﻻر ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻓﺮاد ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺳﺎﻳﺮ‬ ‫ً‬‫ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮاﻻت ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ .ﻓﺮومﻫﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺴﻴﺎري‬ ‫دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻟﻴﻨﻚ ﺳﺎﻳﺖ در آنﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮان از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آنﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد.‬‫ ‪TELFAX: (351) 6291860/62 SMS: 09198086146 Email: VOLGHAN@Gmail.Com‬‬‫  ‪12 | V O L G H A N   E ‐ C o m m e r c e   O f f i c e . w w w . V O L G H A N . N e t‬‬‫ ‬
 13. 13. ‫ﺟﻤﻌﻪ، 1102/60/42  ‬ ‫  ‬ ‫دﻓﺘﺮ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ وﻟﻘﺎن‬ ‫’‪V‬‬ ‫ ‬ ‫ﺛﺒﺖ ﻟﻴﻨﻚ در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ:‬‫اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻀﻮر ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﮔﻮﺷﻲﻫﺎي ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ، رﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓﺰاﻳﻨﺪه از‬‫آﮔﻬﻲﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ از ﺳﻮي ﻛﺎرﺑﺮان، ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺗﺠﺎري را ﺑﺮاي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت در اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده اﺳﺖ.‬‫اﺳﺘﻔﺎده از ‪bookmark‬ﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ روش دﻳﮕﺮي ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻳﺪ از وب ﺳﺎﻳﺖ اﺳﺖ .اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮ درﺑﺎره ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬‫ ‪TELFAX: (351) 6291860/62 SMS: 09198086146 Email: VOLGHAN@Gmail.Com‬‬‫  ‪13 | V O L G H A N   E ‐ C o m m e r c e   O f f i c e . w w w . V O L G H A N . N e t‬‬‫ ‬
 14. 14. ‫ﺟﻤﻌﻪ، 1102/60/42  ‬ ‫  ‬ ‫دﻓﺘﺮ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ وﻟﻘﺎن‬ ‫’‪V‬‬ ‫ ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺧﺎص و اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن‬‫اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻛﺎر‬‫ﺳﺒﺐ ﺳﻬﻮﻟﺖ در اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﻣﻲﺷﻮد، از اﻳﻨﺮو ﺑﺴﻴﺎري از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ درﺻﺪد اﺳﺘﻔﺎده از آن‬ ‫ﺑﺮآﻣﺪهاﻧﺪ.‬‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺮﮔﺮدان ﻧﻴﺎز ﻛﺎرﺑﺮان ﻳﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺮماﻓﺰاري اﺳﺖ. اﻓﺮاد و اﺻﻨﺎف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺎزﻫﺎي‬‫ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دارﻧﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي آﻧﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﻟﺬا ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺳﻔﺎرﺷﻲ دارﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺎص ﺑﻮدن‬‫ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﻳﺎ ﻋﺪم ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آنﻫﺎ ﻋﻤﻼً ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻟﺨﻮاه ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻲﺷﻮد ﻟﺬا ﺑﺮ آن ﺷﺪﻳﻢ‬ ‫ﺗﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎص را ﺗﻬﻴﻪ ﻳﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﻴﻢ .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ درﺑﺎره اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن )ﺧﻮدﻛﺎرﺳﺎزي(‬ ‫ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎي ﻣﺎ در ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار:‬ ‫ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ دﻗﻴﻖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎزﻫﺎ.  ‬ ‫‪‬‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از آﺧﺮﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ.  ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻃﺮاﺣﻲ و ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﻧﺮم اﻓﺰار در ﻣﺤﻴﻂ وﻳﻨﺪوز و ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي وﻳﻨﺪوزي.  ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻃﺮاﺣﻲ و ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ وب .  ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺗﺴﺖ و آﻣﻮزش ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه.  ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻣﺤﺼﻮل آﻣﺎده و ﻣﺤﺼﻮل ﺳﻔﺎرﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اراﺋﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .  ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻧﺮم اﻓﺰاري ﻣﺎ:‬ ‫ﻃﺮاﺣﻲ راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮي.‪   User Friendly‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ.  ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻣﺸﺎوره و اراﺋﻪ راه ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ.  ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺑﻮﻣﻲﺳﺎزي.  ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزي ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ آﻧﻼﻳﻦ.  ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﻲ، ﮔﺎراﻧﺘﻲ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ.  ‬ ‫‪‬‬‫ ‪TELFAX: (351) 6291860/62 SMS: 09198086146 Email: VOLGHAN@Gmail.Com‬‬‫  ‪14 | V O L G H A N   E ‐ C o m m e r c e   O f f i c e . w w w . V O L G H A N . N e t‬‬‫ ‬
 15. 15. ‫ﺟﻤﻌﻪ، 1102/60/42  ‬ ‫  ‬ ‫دﻓﺘﺮ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ وﻟﻘﺎن‬ ‫’‪V‬‬ ‫ ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ.  ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺗﺠﺎرب ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎﻟﻪ در ﺻﻨﻌﺖ.‪   IT‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن راﻧﺪﻣﺎن ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه.  ‬ ‫‪‬‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد.  ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ.  ‬ ‫‪‬‬ ‫ارﺗﻘﺎء ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻧﺮم اﻓﺰاري.  ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي در وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ.  ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻧﻮآوري و ﺧﻼﻗﻴﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻦآوري اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻳﺪهﻫﺎي ﻧﻮ.  ‬ ‫‪‬‬ ‫اراﺋﻪ ﻣﺘﺪﻫﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻦآوري اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﺮماﻓﺰار .  ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺧﺎص و اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﺗﻌﺪاد/ﻛﻴﻔﻴﺖ‬ ‫ ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺮ 1 ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎر از 000.01‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬‫ ‪TELFAX: (351) 6291860/62 SMS: 09198086146 Email: VOLGHAN@Gmail.Com‬‬‫  ‪15 | V O L G H A N   E ‐ C o m m e r c e   O f f i c e . w w w . V O L G H A N . N e t‬‬‫ ‬
 16. 16. ‫ﺟﻤﻌﻪ، 1102/60/42  ‬ ‫  ‬ ‫دﻓﺘﺮ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ وﻟﻘﺎن‬ ‫’‪V‬‬ ‫ ‬ ‫ﻃﺮاﺣﻲ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪاي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ و ﻛﺎرﺑﺮي‬‫اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪا، ﻋﻜﺲ، وﻳﺪﺋﻮ، اﻧﻴﻤﻴﺸﻦ، ﻣﺘﻦ و ...در ﻛﻨﺎر ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ‬ ‫ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻬﺘﺮ ﭘﻴﺎم را ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪاي ﮔﻮﻳﻨﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ درﺑﺎره ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪاي.‬‫اﺳﺘﻔﺎده از ‪ CD‬و‪ DVD‬ﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ اﻣﺮوزه ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺒﺎدﻟﻪ‬‫ﺷﺪه در اﻳﻦ روش ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﭼﺎﭘﻲ و ﺳﻨﺘﻲ اﺳﺖ از ﻃﺮﻓﻲ ﻫﻢ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎر ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺒﺎﺗﺮ و ﺟﺬابﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در‬ ‫روش ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪاي ﺗﺼﺎوﻳﺮ، ﻓﻴﻠﻢ ﻳﺎ اﻧﻴﻤﻴﺸﻦ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺘﻮن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﻣﻲآﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬاري آنﻫﺎ را ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻨﻨﺪ.‬‫ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺠﺎري، ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ از اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻲﺷﻮد. ﻣﻦﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲﺗﻮان‬‫ﺑﻪ ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎ، ﺗﻴﺰرﻫﺎ، ﻣﻘﺎﻻت و ﻳﺎ آﻟﺒﻮمﻫﺎي ﺗﺼﺎوﻳﺮ اﺷﺎره ﻛﺮد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺎﻟﺘﻲ ﻣﺪﻳﺎ ﻣﻲﺗﻮان ﻛﻠﻴﻪ‬ ‫اﺑﺰارﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه را ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ‪ IT‬در ﻫﻢ آﻣﻴﺨﺖ و ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺟﻪ اﻧﺠﺎم داد .‬‫ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻣﺎﻟﺘﻲ ﻣﺪﻳﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﺎﻟﺐﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺳﻲ ديﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، ﺳﻲ ديﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ، ﻛﺎرت ﺳﻲ‬ ‫ديﻫﺎي ﺗﺠﺎري، ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، آرﺷﻴﻮﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ، ﮔﺎﻟﺮي ﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎل، ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺠﺎزي و ... ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدد .‬ ‫ﻣﺰاﻳﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻲ ديﻫﺎي ﻣﺎﻟﺘﻲ ﻣﺪﻳﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدي:‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪاي ﺑﻮدن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ را دارد.  ‬ ‫‪‬‬ ‫از ﻫﺮ ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ، ﺑﺮوﺷﻮر و ﻳﺎ ﻛﺎﺗﺎﻟﻮگ ﭼﺎﭘﻲ ﺟﺬابﺗﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﻲ را در ﭘﻲ دارد.  ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻘﻂ ﻳﻚﺑﺎر ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﺔ ﻛﻤﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ.  ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺳﻲ دي ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺪﻳﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.  ‬ ‫‪‬‬‫ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻔﺎﻫﻲ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮري ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﻮد از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻲ دي ﺑﻪ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻫﻤﺮاه ﺿﻤﻴﻤﻪﻫﺎي ﻻزم ﻳﻜﺠﺎ و ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﻚ ﺗﻚ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ اراﺋﻪ ﻣﻲﺷﻮد.  ‬‫ﻋﻤﺮ ﺳﻲ ديﻫﺎي ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪاي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺎﻏﺬي اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺧﻼف ﻛﺘﺎب، اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﺪد آن در ﻃﻲ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.  ‬ ‫ﺳﺮاﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮدم از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻤﻌﻲ و ﺑﺼﺮي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺸﺮﻳﻪاي اﺳﺖ.  ‬ ‫‪‬‬ ‫داراي ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ ﭘﻮﻳﺎ و ﺳﺮﻳﻊ اﺳﺖ و در ﻛﻢﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻛﺎرﺑﺮ را ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ.  ‬ ‫‪‬‬‫ ‪TELFAX: (351) 6291860/62 SMS: 09198086146 Email: VOLGHAN@Gmail.Com‬‬‫  ‪16 | V O L G H A N   E ‐ C o m m e r c e   O f f i c e . w w w . V O L G H A N . N e t‬‬‫ ‬
 17. 17. ‫ﺟﻤﻌﻪ، 1102/60/42  ‬ ‫  ‬ ‫دﻓﺘﺮ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ وﻟﻘﺎن‬ ‫’‪V‬‬ ‫ ‬‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي ﻛﺎﺗﺎﻟﻮگﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ، ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻲ دي ﻛﺎﺗﺎﻟﻮگ ﺑﺴﻴﺎر‬ ‫‪‬‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻲ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﻮدﺟﻪاي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .  ‬ ‫ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪاي‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﻧﻮع / ﻛﻴﻔﻴﺖ‬ ‫از 000.09‬ ‫‐‬ ‫اﺳﻼﻳﺪ ﺷﻮ)‪ (Power Point‬‬ ‫از 000.031‬ ‫‐‬ ‫ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﻳﺖ )‪(HTML‬‬ ‫از 000.042‬ ‫‐‬ ‫ﻣﺎﻟﺘﻲ ﻣﺪﻳﺎ)‪ (Exe‬‬ ‫از 000.042‬ ‫‐‬ ‫اﻧﻴﻤﻴﺸﻦ و ﻓﻠﺶ)‪ (Flash‬‬ ‫از 000.063‬ ‫‐‬ ‫ﻓﻴﻠﻢ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ)‪ (Video‬‬ ‫از 000.024‬ ‫‐‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ)‪ (Power Point, Html, Exe, Flash, Video‬‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ روز + 04 ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﻫﺮ ﻧﺴﺨﻪ‬ ‫ﭼﺎپ دﻳﺠﻴﺘﺎل و ﻛﭙﻲ + ‪  CD, DVD, Mini CD+ UV‬ﺿﺪﺧﺶ‬ ‫از 06 ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﻫﺮ ﻋﺪد‬ ‫ﺟﻌﺒﻪ و ﻗﺎب‬ ‫اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺪﻳﺎ:‬ ‫اﺳﻼﻳﺪ ﺷﻮ :ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از اﺳﻼﻳﺪﻫﺎي ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻲﺷﻮد.‬‫ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﻳﺖ :از ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﻳﺖﻫﺎي اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﻛﭙﻲ از ﺳﺎﻳﺖ رﺳﻤﻲ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻛﻨﻨﺪه‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺪﻳﺎ :ﻧﺮم اﻓﺰاري ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﺻﻮت، ﻓﻴﻠﻢ، ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﻣﺘﻦ ﻛﻪ ﻣﺘﺪاولﺗﺮﻳﻦ روش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻲ دي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ اﺳﺖ.‬ ‫اﻧﻴﻤﻴﺸﻦ و ﻓﻠﺶ :ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻴﻤﻴﺸﻦ و ﻳﺎ ﻃﺮحﻫﺎي ﺳﻪ ﺑﻌﺪي و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﻜﺖﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.‬ ‫ﻓﻴﻠﻢ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ :ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﻢﻫﺎي ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻴﻠﻢﺑﺮداري ﺷﺪه ﻳﺎ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي و ﻣﻴﻜﺲ ﺷﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .‬ ‫ ‬ ‫ ‬‫ ‪TELFAX: (351) 6291860/62 SMS: 09198086146 Email: VOLGHAN@Gmail.Com‬‬‫  ‪17 | V O L G H A N   E ‐ C o m m e r c e   O f f i c e . w w w . V O L G H A N . N e t‬‬‫ ‬
 18. 18. ‫ﺟﻤﻌﻪ، 1102/60/42  ‬ ‫  ‬ ‫دﻓﺘﺮ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ وﻟﻘﺎن‬ ‫’‪V‬‬ ‫ ‬ ‫روشﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت آﻧﻼﻳﻦ و اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ‬‫ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎري در اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮوش و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ دارﻧﺪ از اﻳﻦﺳﻮ ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﻮﻟﻴﺪ‬‫ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻻ و ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت درﺻﺪي از ﺳﻮد ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺻﺮف ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ در‬ ‫اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﻧﺘﺨﺎب روش ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺻﺮف ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﺑﺪﻫﺪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎري دارد.‬‫روشﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ در ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي‬‫روز دﻧﻴﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮي را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ از ﻃﺮﻓﻲ ﻫﻢ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺠﺎزي و ﻛﺎرﺑﺮان اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ‬‫ﺑﺎزار ﻫﺪف ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرﮔﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ درﺑﺎره ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و‬ ‫ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ.‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت آﻧﻼﻳﻦ و اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ:‬ ‫ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت در وﺑﻼگﻫﺎ.  ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت در ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪيﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ.  ‬ ‫‪‬‬ ‫اﻳﻤﻴﻞ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ.  ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.  ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت در ﻓﺮومﻫﺎ.  ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺗﻌﺮﻓﻪ روشﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت آﻧﻼﻳﻦ و اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﻛﻴﻔﻴﺖ / ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫000.94‬ ‫ 56وﺑﻼگ‬ ‫ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت در وﺑﻼگﻫﺎ‬ ‫000.831‬ ‫ 381ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي‬ ‫ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت در ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪيﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ‬ ‫000.56‬ ‫ 000.31اﻳﻤﻴﻞ آدرس‬ ‫اﻳﻤﻴﻞ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ‬ ‫000.04‬ ‫ 061ﺷﺒﻜﻪ‬ ‫ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫000.75‬ ‫ 57ﻓﺮوم‬ ‫ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت در ﻓﺮومﻫﺎ‬‫ ‪TELFAX: (351) 6291860/62 SMS: 09198086146 Email: VOLGHAN@Gmail.Com‬‬‫  ‪18 | V O L G H A N   E ‐ C o m m e r c e   O f f i c e . w w w . V O L G H A N . N e t‬‬‫ ‬
 19. 19. ‫ﺟﻤﻌﻪ، 1102/60/42  ‬ ‫  ‬ ‫دﻓﺘﺮ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ وﻟﻘﺎن‬ ‫’‪V‬‬ ‫ ‬ ‫ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت در وﺑﻼگﻫﺎ:‬‫وب ﻧﻮﺷﺖ، ﺗﺎرﻧﻮﺷﺖ، ﺗﺎرﻧﮕﺎر، وﺑﻼگ ﻳﺎ ﺑﻼگ ﻧﻮﻋﻲ ﺻﻔﺤﺎت اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاي ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ آن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي‬‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﮔﺮوهﺑﻨﺪي و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺗﺎزهﺗﺮﻳﻦ رﺧﺪاد ﺑﻪ ﻗﺪﻳﻢ اراﺋﻪ ﻣﻲﮔﺮدد. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه وب ﻧﻮﻳﺲ ﻳﺎ ﺗﺎر ﻧﻮﻳﺲ‬‫ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎي وﺑﻼگ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﻬﻮﻟﺖ در راه اﻧﺪازي و اﻏﻠﺐ ﻋﺪم ﻧﻴﺎز‬‫ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ، ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎرﺑﺮان اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. وﺑﻼگﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﻨﺪه و ﻣﺤﺘﻮاي ﺧﻮد ﻣﻮرد‬‫ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﺳﺒﺐ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ رﺳﺎﻧﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ از آن ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ .‬ ‫ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت در اﻳﻦ وﺑﻼگﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺘﻦ، ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﻟﻴﻨﻚ ﺛﺒﺖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ درﺑﺎره وﺑﻼگﻫﺎ.‬ ‫ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت در ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪيﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ:‬‫اﻣﺮوزه در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ در ﻣﺼﺮف زﻣﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪ، ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ و ﻛﻴﻔﻴﺖﻫﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲ را در‬‫اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻳﻦ ﺑﺎزار ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺧﻮد را در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﻴﺰ اﻧﺘﺸﺎر دﻫﻴﺪ .ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت در‬‫ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪيﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺻﺮف ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ روشﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪاي ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ دارد.‬‫ﺳﺎﻳﺖﻫﺎي ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي درج ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﺸﺎﻏﻞ‬ ‫اﺳﺖ.‬‫روزاﻧﻪ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪه از اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖﻫﺎ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪيﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ، اﻏﻠﺐ‬‫اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖﻫﺎ ﻣﺤﺘﻮاي زﻳﺎدي را در ﺧﻮد ﮔﻨﺠﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺒﺐ از اﻣﺘﻴﺎز زﻳﺎدي ﻧﻴﺰ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ‬‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت در ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪيﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﻧﻤﺎﻳﺶ آنﻫﺎ در ﺻﻔﺤﺎت اول و دوم ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻲﺷﻮد .ﻟﻴﺴﺘﻲ از‬‫ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪيﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻓﺎرﺳﻲ زﺑﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ را ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت، ﻃﺮح، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، ﺧﺪﻣﺎت،‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻت، اﺧﺒﺎر، اﻃﻼﻋﻴﻪﻫﺎ و ﻏﻴﺮه را در اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .‬ ‫ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ:‬‫ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﻮاره ﻳﻜﻲ از اﺑﺰارﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ روزاﻓﺰون اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ اﻳﻦ اﺑﺰار‬‫ﺑﻪ ﺷﻴﻮه اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺑﺮاي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ اﺑﺰاري ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ‬‫ ‪TELFAX: (351) 6291860/62 SMS: 09198086146 Email: VOLGHAN@Gmail.Com‬‬‫  ‪19 | V O L G H A N   E ‐ C o m m e r c e   O f f i c e . w w w . V O L G H A N . N e t‬‬‫ ‬
 20. 20. ‫ﺟﻤﻌﻪ، 1102/60/42  ‬ ‫  ‬ ‫دﻓﺘﺮ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ وﻟﻘﺎن‬ ‫’‪V‬‬ ‫ ‬‫اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﺮخ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ اﺑﺰار ﻣﻮﺟﺐ وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﺎم‬ ‫ﺗﺠﺎري ﻣﻲﺷﻮد ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ در ﺟﺬب و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻧﻴﺰ اﺑﺰار ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎرآﻣﺪي اﺳﺖ .‬‫از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺗﺠﺎري را اﻳﺠﺎد و از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ارﺳﺎل ﻧﻤﻮد، اﺑﺮاز ارزان و ﻧﻴﺰ اﺛﺮ‬ ‫ﺑﺨﺸﻲ ﺑﺮاي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲآﻳﺪ. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻧﻴﺰ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.‬ ‫ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ:‬‫اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻀﻮر ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﮔﻮﺷﻲﻫﺎي ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ، رﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓﺰاﻳﻨﺪه از‬‫آﮔﻬﻲﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ از ﺳﻮي ﻛﺎرﺑﺮان، ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺗﺠﺎري را ﺑﺮاي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت در اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده اﺳﺖ .‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ درﺑﺎره ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.‬ ‫ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت در ﻓﺮومﻫﺎ:‬‫ﺗﺎﻻر ﮔﻔﺘﮕﻮ، ﻓﺮوم )ﺑﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ )‪: forum‬ﻳﺎ ﺳ‪‬ﺨَﻨﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ وب ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺤﺚﻫﺎ‬‫و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮﻫﺎي ﻳﻚ وﺑﮕﺎه ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲروﻧﺪ. در ﺗﺎﻻر ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻓﺮاد ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺳﺎﻳﺮ‬‫ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮاﻻت ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.ﻓﺮومﻫﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺴﻴﺎري‬ ‫دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت در آنﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮان از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آنﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد.‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬‫ ‪TELFAX: (351) 6291860/62 SMS: 09198086146 Email: VOLGHAN@Gmail.Com‬‬‫  ‪20 | V O L G H A N   E ‐ C o m m e r c e   O f f i c e . w w w . V O L G H A N . N e t‬‬‫ ‬
 21. 21. ‫ﺟﻤﻌﻪ، 1102/60/42  ‬ ‫  ‬ ‫دﻓﺘﺮ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ وﻟﻘﺎن‬ ‫’‪V‬‬ ‫ ‬ ‫روشﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ‬‫اﻧﺘﺨﺎب روش ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺻﺮف ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﺑﺪﻫﺪ ﺑﺴﻴﺎر‬‫اﻫﻤﻴﺖ دارد. روشﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ در ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي روز‬ ‫دﻧﻴﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮي را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ.‬‫ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ از روﻳﻜﺮدﻫﺎي دﻧﻴﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﻣﺮوز ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺎﺻﻲ از ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ‬‫ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ و دﻗﻴﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از‬ ‫اﺑﺰارﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺟﺬب آنﻫﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد.‬‫در ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﺗﺒﻠﻴﻎ دﻫﻨﺪه ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﺎ ﺑﺎزار ﻫﺪف ﺧﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در اﻳﻦ روش داﺷﺘﻦ‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻣﻞ و ﺑﺮوز از ﺑﺎزار ﻫﺪف اﺳﺖ .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ درﺑﺎره اﻧﻮاع ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ.‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ:‬ ‫ﻓﻜﺲ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ.  ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﭘﺴﺘﻲ.  ‬ ‫‪‬‬ ‫ﭘﻴﺎﻣﻚ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ.  ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺗﻠﻔﻨﻲ.  ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺗﻌﺮﻓﻪ روشﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﻛﻴﻔﻴﺖ / ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎس + 5 ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻤﺎره‬ ‫ﻓﻜﺲ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ارﺳﺎل + 5 ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﻫﺮ آدرس ﭘﺴﺘﻲ‬ ‫ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﭘﺴﺘﻲ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ارﺳﺎل + 2 ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﻫﺮ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه‬ ‫ﭘﻴﺎﻣﻚ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎس + 5 ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﻫﺮ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ‬ ‫ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺗﻠﻔﻨﻲ‬ ‫*ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎس و ارﺳﺎل ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺮخ روز ﻣﺨﺎﺑﺮات و ﭘﺴﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.‬‫ ‪TELFAX: (351) 6291860/62 SMS: 09198086146 Email: VOLGHAN@Gmail.Com‬‬‫  ‪21 | V O L G H A N   E ‐ C o m m e r c e   O f f i c e . w w w . V O L G H A N . N e t‬‬‫ ‬
 22. 22. ‫ﺟﻤﻌﻪ، 1102/60/42  ‬ ‫  ‬ ‫دﻓﺘﺮ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ

×