Learn Government Cms

522 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
522
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Learn Government Cms

  1. 1. ‫ش اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ب ﺳﺎﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ‬ ‫ﺳ‬ ‫وب‬ ‫ﻣ‬ ‫ا‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫ورود ﻪ ﺑﺨﺶ ﺪﻳﺮﻳﺖ:‬ ‫ﻣﺪ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻳﺖ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻞ زﻳﺮ ﻫﺪ ﺑﻮد:‬ ‫ﺧﻮاﻫ‬ ‫ﺷﻜﻞ‬ ‫ﺷ‬ ‫آدرس ﺑﺨﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳ‬ ‫ﺑ‬ ‫‪http‬‬ ‫ ‪YOURSITE.COM/cms.aspx‬‬ ‫‪p://www.Y‬‬ ‫ﺪ.‬ ‫‪ ، YO‬ﻧﺎم ﻣﻨﻪ ﺧﻮد را ﻗﺮار دﻫﻴﺪ‬ ‫داﻣ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ: ﻪ ﺟﺎي ‪OURSITE.COM‬‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ:‬ ‫ي‬ ‫ﻪ ﺷﻮد م اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادي ز ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ ﺶ ﻫﺎ ﺘﺮك‬ ‫ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺘ‬ ‫از‬ ‫ﻻزم‬ ‫ﭘﻴﺶ ز آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﻌﺮﻓﻲ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ‬ ‫ﻣﻌ‬ ‫از‬ ‫اﺳﺖ ﺷﻨﺎ ﺷﻮﻳﺪ:‬ ‫آﺷ‬ ‫• ﻟﻴﻨﻚ ﻫﺎي ﻫﺪاﻳﺖ:  ‬ ‫ﻫ‬ ‫ﻟ‬ ‫ﻪ اﺻﻠﻲ ﺮل ﭘﻨﻞ ﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺪ.  ‬ ‫ﻛﻨﺪ‬ ‫ﻣﻨﺘ‬ ‫ﻛﻨﺘﺮ‬ ‫ﺸﺖ ﺑﻪ ﻳﺮﻳﺖ: اﻳﻦ ﻟﻴﻨﻚ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫ر‬ ‫ﻣﺪﻳ‬ ‫‪ o‬ﺑﺎزﮔﺸ‬ ‫‪1  government Con‬‬ ‫‪ntent Manag‬‬ ‫‪gement Syste‬‬ ‫‪em| VOLGHA‬‬ ‫ سيستم ديريت سايت ياسی | ‪Design‬‬ ‫‪AN Hosseyni @ Red V’ D‬‬ ‫سي‬ ‫مد‬ ‫ ‬
  2. 2. ‫• ﻟﻴﻨﻚ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ:  ‬ ‫‪ o‬وﻳﺮاﻳﺶ: زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻠﻴﺪ ﻳﻚ ﻣﻄﻠﺐ ﻳﺎ ﻋﻨﺼﺮ از ﭘﻴﺶ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه را وﻳﺮاﻳﺶ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ روي ﻟﻴﻨﻚ‬ ‫وﻳﺮاﻳﺶ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ آن ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن رﻛﻮرد در ﻓﺮم ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد.  ‬ ‫‪ o‬ﺛﺒﺖ ﻣﻮرد ﺟﺪﻳﺪ: اﻳﻦ ﻟﻴﻨﻚ ﻓﺮم را ﭘﺎك ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻳﻚ ﻓﺮم ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ارﺳﺎل ﻣﻄﻠﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎ‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺪﻳﺪ در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ.  ‬ ‫• ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ:  ‬ ‫‪ o‬ﺛﺒﺖ ﻣﻮرد ﺟﺪﻳﺪ: زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻳﻚ ﻣﺘﻦ ﻳﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ )رﻛﻮرد( ﺟﺪﻳﺪي ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ‬ ‫از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم روي اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ.  ‬ ‫‪ o‬ﭘﺬﻳﺮش ﺗﻐﻴﻴﺮات: در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻮرد ﺛﺒﺖ ﺷﺪه را وﻳﺮاﻳﺶ ﻛﺮده اﻳﺪ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮي در ﻋﻨﺎﺻﺮ‬ ‫آن اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ.  ‬ ‫‪ o‬ﺣﺬف ﻣﻮرد: زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻳﻚ رﻛﻮرد را ﺣﺬف ﻧﻤﺎﻳﺪ از اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ. ) ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺣﺬف ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻨﺎﺻﺮ‬ ‫اﺻﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﭘﺎك ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺠﺪد آن ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﻛﺖ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ اﻗﺪام‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ(  ‬ ‫‪ o‬ﻟﻐﻮ ﺗﻐﻴﻴﺮات: زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ رﻛﻮرد را وﻳﺮاﻳﺶ ﻛﺮده اﻳﺪ و ﻣﺎﻳﻠﻴﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺛﺒﺖ‬ ‫ﻧﺸﻮد از اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪ ﺑﻬﺮه ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﺪ. ) ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﺑﻌﺪ از وﻳﺮاﻳﺶ ﻛﻠﻴﺪ "‬ ‫ﭘﺬﻳﺮش ﺗﻐﻴﻴﺮات " را ﻓﺸﺮده ﺑﺎﺷﻴﺪ، ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﻟﻐﻮ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ(.  ‬ ‫• ﺧﻄﺎﻫﺎ و ‪ Error‬ﻫﺎ:  ‬ ‫‪ o‬ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺘﺎره * : اﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﺮﻛﺮدن اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻓﺮم اﺟﺒﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در‬ ‫ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﺧﻄﺎي " ﭘﺮﻛﺮدن ﻗﺴﻤﺖ ... اﺟﺒﺎري اﺳﺖ" ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ.  ‬ ‫ سيستم مديريت سايت سياسی | ‪2  government Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬ ‫ ‬
  3. 3. ‫‪ o‬ﻣﻘﺪار وارد ﺷﺪه در ﻗﺴﻤﺖ ... ﻗﺒﻼ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ: در ﺑﻌﻀﻲ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮراﺗﻲ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ورود اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ‬ ‫ﻛﻨﺪ و ﻣﺜﻼ ﻧﺎم ﻳﻚ ﻋﻜﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎص ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻋﻜﺲ دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻧﺎم اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﺷﻮد.  ‬ ‫• واژه ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ:  ‬ ‫‪ :Grid o‬ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻮارد ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﭘﻴﺸﻴﻦ اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ دو‬ ‫ﻟﻴﻨﻚ: 1- وﻳﺮاﻳﺶ 2- ﺛﺒﺖ ﻣﻮرد ﺟﺪﻳﺪ را در ﺧﻮد ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه اﺳﺖ.  ‬ ‫‪ :FCKEditor o‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﻳﺎ وﻳﺮاﻳﺶ ﻧﻮﺷﺘﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.  ‬ ‫‪ :UpLoad o‬ارﺳﺎل ﻓﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﺮور ) ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎﻳﺖ( را ﮔﻮﻳﻨﺪ.  ‬ ‫ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ‪:FCKEditor‬‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺴﻴﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﭗ ﻛﺮدن در ﻣﺤﻴﻂ آﻓﻴﺲ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻜﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ و آن ﻫﻢ ﻧﺤﻮه ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﻲ اﺳﺖ.‬ ‫-- ﺑﺮاي ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺘﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮارد زﻳﺮ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ:‬ ‫1. اﺑﺘﺪا ﻛﻠﻴﺪ ‪ Ctrl + Right Shift‬را ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﻜﺎن ﻧﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد.  ‬ ‫2. ﻣﺘﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ. )اﺟﺒﺎري ﺑﺮاي ﻓﺎرﺳﻲ (  ‬ ‫3. در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Font‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Tahoma‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ) اﺟﺒﺎري ﺑﺮاي ﻓﺎرﺳﻲ (  ‬ ‫ سيستم مديريت سايت سياسی | ‪3  government Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬ ‫ ‬
  4. 4. ‫4. در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Size‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ XSmall‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ) ﺳﻠﻴﻘﻪ اي(  ‬ ‫5. در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Paragraph‬ﭼﻴﺪﻣﺎن ‪ Justify‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻳﻞ‬ ‫ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻣﺘﻨﻲ در وﺳﻂ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ‪ Justify‬ﻧﺒﺎﺷﺪ، در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺑﺘﺪا ﻛﻞ ﻣﺘﻦ را ‪ Justify‬ﻛﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ‬ ‫ﻓﻘﻄﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ. ) اﺟﺒﺎري ﺑﺮاي ﻓﺎرﺳﻲ (  ‬ ‫-- ﺑﺮاي ﻛﭙﻲ و ‪ Past‬ﻛﺮدن ﻳﻚ ﻣﺘﻦ از ﺳﺎﻳﺖ ﻳﺎ ﻣﻜﺎن دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻓﺮم ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻴﺪ:‬ ‫1. ﺑﺮاي ‪ Past‬ﻛﺮدن از ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Past as Plain Text‬اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.  ‬ ‫2. ﻣﺮاﺣﻞ 3 و 4 و 5 را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.  ‬ ‫-- ﺑﺮاي وﻳﺮاﻳﺶ ﻳﻚ ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﻲ: در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ...‬ ‫1. ﺷﻤﺎ روي ﮔﺰﻳﻨﻪ وﻳﺮاﻳﺶ ﻛﻠﻴﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ  ‬ ‫2. و ﻓﺮم ﺷﻤﺎ ﺣﺎوي ‪ FCKEditor‬اﺳﺖ  ‬ ‫3. و ﻣﺘﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ‪ FCKEditor‬ﻓﺎرﺳﻲ اﺳﺖ  ‬ ‫4. و ﻗﺼﺪ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﺘﻦ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻓﺮم را دارﻳﺪ  ‬ ‫5. و ﭘﺲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ روي ﻛﻠﻴﺪ " ﭘﺬﻳﺮش ﺗﻐﻴﻴﺮات " ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ  ‬ ‫ﻗﺒﻞ از ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮدن روي ﻛﻠﻴﺪ " ﭘﺬﻳﺮش ﺗﻐﻴﻴﺮات " ، روي ﻣﺘﻦ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ و ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ‪ Ctrl + Right Shift‬را‬ ‫ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻣﺘﻦ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﺷﻮد. در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻣﺘﻦ ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﻳﺖ ﻋﻮض‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺘﻮن و ﺑﺨﺶ ﻫﺎ:‬ ‫ﺑﺮاي ارﺳﺎل ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﻲ، ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ، زﻧﺪﮔﻲ ﻧﺎﻣﻪ، اﻫﺪاف و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ از ﺳﺎﻳﺖ ﻛﺎرﺑﺮد دارد.‬ ‫ سيستم مديريت سايت سياسی | ‪4  government Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬ ‫ ‬
  5. 5. ‫ﮔﺎﻟﺮي ﺗﺼﺎوﻳﺮ:‬ ‫ﺑﺮاي ارﺳﺎل ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮور و ﻧﺎﻣﮕﺰاري آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.‬ ‫ﻧﻜﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺎﻟﺮي ﺗﺼﺎوﻳﺮ:‬ ‫1. ﺣﺠﻢ ﻋﻜﺲ ﻫﺎي ارﺳﺎﻟﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﮕﺎﺑﺎﻳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻜﺲ را در ‪Photoshop‬‬ ‫ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ  ‪ Alt + Ctrl + Shift + S‬ﺣﺠﻢ آن را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻴﺪ.  ‬ ‫2. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻗﺪاﻣﺎت اﻣﻨﻴﺘﻲ ارﺳﺎل ﻋﻜﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﻲ از ﭘﺴﻮﻧﺪﻫﺎي ﻣﺸﻬﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺴﻮﻧﺪ )ﻓﺮﻣﺖ( ﻫﻤﺎن ‪ JPG‬اﺳﺖ.  ‬ ‫3. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﺎم ﻋﻜﺲ ﺑﻴﺶ از 8 ﻛﺎراﻛﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ، از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﭘﺲ از ارﺳﺎل ﺗﺎرﻳﺦ و ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﺎم آن‬ ‫اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ اﻣﻜﺎن دارد ‪ Overflow‬اﺗﻔﺎق ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ و ﻋﻜﺲ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻧﺸﻮد.  ‬ ‫ﻛﺪ ﻫﺎي وﻳﮋه:  ‬ ‫ﻛﺪﻫﺎي وﻳﮋه ﻋﻤﻮﻣﺎ ‪ HTML/Java‬ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ را اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. اﻧﺘﺸﺎر دﻫﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻛﺪﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫‪ Google Gadget‬ﻳﺎ ﺑﻌﻀﻲ از ﺳﺎﻳﺘﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ " وﺑﮕﺬر " ﻛﺪﻫﺎ را در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.‬ ‫آرم ﺳﺎﻳﺖ:‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ در ﺑﺎﻻي ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﻳﺖ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﻳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ و از ﻣﻴﺎن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻫﺎي ارﺳﺎﻟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﻟﮕﺮد‬ ‫ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﺧﺎص ﻳﺎ دﺳﺘﺎورد ﻫﺎ و اﻓﺘﺨﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﻳﺮ ﺳﺎﻳﺖ ﻳﻜﻲ از‬ ‫ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﻮد.‬ ‫ سيستم مديريت سايت سياسی | ‪5  government Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬ ‫ ‬
  6. 6. ‫ﻃﺮاﺣﻲ آرم اﺻﻠﻲ و رﺳﻤﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﻳﮕﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎ در زﻣﺎن ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺤﺼﻮل و ﺑﻪ ﺳﻠﻴﻘﻪ ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ‬ ‫ﺷﻮد.‬ ‫ﻣﺠﻮز ﻧﻤﺎﻳﺶ: ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻋﻜﺲ از ﻣﻴﺎن ﻋﻜﺲ ﻫﺎي ارﺳﺎﻟﻲ اﺟﺎزه ﻧﻤﺎﻳﺶ را دارد و اﻳﻦ اﺟﺎزه را ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻴﻚ‬ ‫زدن در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺠﻮز ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ.‬ ‫اﺧﺒﺎر و ﺗﺎزه ﻫﺎ:‬ ‫ﺑﺨﺶ اﺧﺒﺎر و ﺗﺎزه ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ و ﻣﺘﻮن اﺳﺖ، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮرد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺤﻮه ي‬ ‫ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺘﻔﺎده از ‪ FCKEditor‬اﺳﺖ.‬ ‫ﻟﻴﻨﻜﺴﺘﺎن:‬ ‫ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻮﺗﺎه: اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ و ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﺳﺎﻳﺖ آﺳﻴﺐ‬ ‫ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.‬ ‫آدرس ﺳﺎﻳﺖ: دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ //:‪ http‬را وارد ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.  ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎﻳﺖ:   ‬ ‫ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺪﻳﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺪﻳﺮ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ورود ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﻳﺖ را دارﻧﺪ.‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﻲ:‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﻲ و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺷﺮح ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮان و ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻔﻴﺪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ و ﻛﻠﻴﺪ ﭘﺬﻳﺮش را ﺑﺰﻧﻴﺪ.‬ ‫ سيستم مديريت سايت سياسی | ‪6  government Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬ ‫ ‬
  7. 7. ‫ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻧﻈﺮﻫﺎ:‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﻈﺮ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺠﻮز ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ، ﻟﺬا ﺑﺎ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻧﻈﺮﻫﺎ، ﻧﻈﺮات ارﺳﺎﻟﻲ را ﺗﺎﻳﻴﺪ و ﻳﺎ ﺣﺬف ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.‬ ‫ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ‬ ‫ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وب ﺳﺎﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ’‪ RED V‬و دﻓﺘﺮ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ وﻟﻘﺎن ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻃﺮاﺣﻲ و‬ ‫ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس: 01240617190 – 35983261530‬ ‫ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ:  ‪ info@volghan.ir‬وب ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ: ‪  http://www.volghan.ir‬‬ ‫ﻧﺴﺨﻪ آﻧﻼﻳﻦ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺤﺼﻮل:  ‪  http://www.volghan.ir/government/default.aspx‬‬ ‫ﻧﺴﺨﻪ آﻧﻼﻳﻦ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ:  ‪  http://www.volghan.ir/government/cms.aspx‬‬ ‫ سيستم مديريت سايت سياسی | ‪7  government Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬ ‫ ‬

×