Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫آموزش استفاده از سیستم مدیریت وب سایت متخصصین‬


                                    ...
‫‪o‬بازگشت به مدیریت: این لینک شما را به صفحه اصلی کنترل پنل منتقل می کند.‬


                      ...
‫‪o‬لغهو تغییرات: زمانهی کهه یهک رکورد را ویرایهش کرده ایهد و مایلیهد تغییرات مورد‬

  ‫نظهر شمها ثبهت نشود از ایهن کلیه...
‫‪ :UpLoado‬ارسال فایل به سرور ) محل قرارگرفتن سایت( را گویند.‬


                            ...
‫1.برای ‪ Past‬کردن از گزینه ‪ Past as Plain Text‬استفاده کنید.‬


                            ...
‫برای ارسال تصاویر به سرور و نامگزاری آنها استفاده می شود.‬


                              ...
‫جهت ثبت تصویر برای نمایش در بالی صفحات سایت است. این تصویر می تواند به مناسبت های مختلف‬

‫توسط مدیریت سایت تغییر یابد و ...
‫سایت شما می تواند بی نهایت مدیر داشته باشد. مدیر سایت به اشخاصی گفته می شود که امکان ورود‬

               ...
http://www.volghan.ir/professional/cms.aspx :‫نسخه آنلین و آزمایشی سیستم مدیریت‬
9  Expert Content Management System|...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Learn Expert Cms

576 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Learn Expert Cms

 1. 1. ‫آموزش استفاده از سیستم مدیریت وب سایت متخصصین‬ ‫ورود به بخش مدیریت:‬ ‫آدرس بخش مدیریت سایت شما به شکل زیر خواهد بود:‬ ‫‪http://www.YOURSITE.COM/cms.aspx‬‬ ‫توجه: به جای ‪ ، YOURSITE.COM‬نام دامنه خود را قرار دهید.‬ ‫معرفی کلید های کنترلی:‬ ‫پیهش از آنکهه بهه معرفهی بخهش هها پرداختهه شود لزم اسهت تها بها تعدادی از عناصهر کهه در اکثهر بخهش هها‬ ‫مشترک است آشنا شوید:‬ ‫•لینک های هدایت:‬ ‫1‬ ‫سیستم مدیریت سایت متخصصین | ‪Expert Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 2. 2. ‫‪o‬بازگشت به مدیریت: این لینک شما را به صفحه اصلی کنترل پنل منتقل می کند.‬ ‫•لینک های عملیاتی:‬ ‫‪o‬ویرایش: زمانی که مایلید یک مطلب یا عنصر از پیش ثبت شده را ویرایش نمایید‬ ‫روی لینهک ویرایهش متناظهر بها آن کلیهک کنیهد تها اطلعات مربوط بهه آن رکورد در‬ ‫فرم ظاهر شود.‬ ‫‪o‬ثبهت مورد جدیهد: ایهن لینهک فرم را پاک مهی کنهد و یهک فرم جدیهد برای ارسهال‬ ‫مطلب جدید یا عناصر جدید در اختیار شما قرار می دهد.‬ ‫•کلید های عملیاتی:‬ ‫‪o‬ثبت مورد جدید: زمانی که مایل به ثبت یک متن یا تصویر )رکورد( جدیدی هستید‬ ‫باید پس از تکمیل فرم روی این کلید کلیک کنید.‬ ‫‪o‬پذیرش تغییرات: در صورتی که یک مورد ثبت شده را ویرایش کرده اید یا تغییری‬ ‫در عناصر آن ایجاد کرده اید از طریق این کلید تغییرات مد نظر خود را تثبیت می‬ ‫کنید.‬ ‫‪o‬حذف مورد: زمانی که مایل باشید یک رکورد را حذف نماید از این کلید استفاده‬ ‫کنید. ) توجه داشته باشید که در صورت حذف غیر قابل بازگشت خواهد بود و در‬ ‫صورتی که یکی از عناصر اصلی سیستم را پاک کنید برای تنظیم مجدد آن باید از‬ ‫طریق شرکت و پشتیبانی اقدام نمایید(‬ ‫2‬ ‫سیستم مدیریت سایت متخصصین | ‪Expert Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 3. 3. ‫‪o‬لغهو تغییرات: زمانهی کهه یهک رکورد را ویرایهش کرده ایهد و مایلیهد تغییرات مورد‬ ‫نظهر شمها ثبهت نشود از ایهن کلیهد بهره مهی گیریهد. ) توجهه داشتهه باشیهد کهه در‬ ‫صهورتی بعهد از ویرایهش کلیهد " پذیرش تغییرات " را فشرده باشیهد، نمهی توانیهد‬ ‫تغییرات را لغو نمایید(.‬ ‫•خطاها و ‪ Error‬ها:‬ ‫‪o‬علمهت سهتاره * : ایهن علمهت نشان مهی دههد کهه پرکردن ایهن بخهش از فرم‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫اجباری مهی باشهد و در صهورتی کهه رعایهت نکنیهد بها خطای " پرکردن قسهمت ...‬ ‫اجباری است" مواجه خواهید شد.‬ ‫‪o‬مقدار وارد شده در قسهمت ... قبل ثبهت شده اسهت: در بعضهی از بخهش هها برای‬ ‫اسهتفاده بهتهر مدیران سهایت مقرراتهی قرار داده شده اسهت کهه از ورود اطلعات‬ ‫مشابه به سایت جلوگیری می کنهد و مثل نام یک عکس باید خاص باشهد و نبایهد‬ ‫برای یک عکس دیگر از این نام استفاده شود.‬ ‫•واژه های تخصصی:‬ ‫‪ :Grido‬بخشی از سیستم مدیریت که نشان دهنده موارد ثبت شده پیشین است و‬ ‫معمول دو لینک: ١- ویرایش ٢- ثبت مورد جدید را در خود گنجانده است.‬ ‫‪ :FCKEditoro‬مجموعه کلید هایی است که از آنها برای نوشتن و یا ویرایش نوشتار‬ ‫استفاده می شود.‬ ‫3‬ ‫سیستم مدیریت سایت متخصصین | ‪Expert Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 4. 4. ‫‪ :UpLoado‬ارسال فایل به سرور ) محل قرارگرفتن سایت( را گویند.‬ ‫نحوه استفاده از ‪:FCKEditor‬‬ ‫استفاده از این قسمت بسیار آسان است و تقریبا شبیه به تایپ کردن در محیط آفیس است اما به یک‬ ‫نکته باید توجه داشته باشید و آن هم نحوه نوشتن متن فارسی است.‬ ‫-- برای نوشتن متن جدید فارسی باید موارد زیر را به ترتیب انجام دهید:‬ ‫1.ابتدا کلید ‪ Ctrl + Right Shift‬را بگیرید تا مکان نما به سمت راست منتقل شود.‬ ‫2.متن مورد نظر خود را بنویسید. )اجباری برای فارسی (‬ ‫3.در قسمت ‪ Font‬گزینه ‪ Tahoma‬را انتخاب نمایید. ) اجباری برای فارسی (‬ ‫4.در قسمت ‪ Size‬گزینه ‪ XSmall‬را انتخاب نمایید. ) سلیقه ای(‬ ‫5.در قسمت ‪ Paragraph‬چیدمان ‪ Justify‬را انتخاب نمایید. توجه داشته باشید که ممکن است‬ ‫شما مایل باشید متنی در وسط قرار گیرد و ‪ Justify‬نباشد، در این صورت ابتدا کل متن را‬ ‫‪ Justify‬کنید و سپس فقطن قسمت مورد نظر را تغییر دهید. ) اجباری برای فارسی (‬ ‫-- برای کپی و ‪ Past‬کردن یک متن از سایت یا مکان دیگری به فرم به شکل زیر عمل کنید:‬ ‫4‬ ‫سیستم مدیریت سایت متخصصین | ‪Expert Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 5. 5. ‫1.برای ‪ Past‬کردن از گزینه ‪ Past as Plain Text‬استفاده کنید.‬ ‫2.مراحل ٣ و ٤ و ٥ را انجام دهید.‬ ‫-- برای ویرایش یک متن فارسی: در صورتی که ...‬ ‫1.شما روی گزینه ویرایش کلیک می کنید‬ ‫2.و فرم شما حاوی ‪ FCKEditor‬است‬ ‫3.و متن ظاهر شده در بخش ‪ FCKEditor‬فارسی است‬ ‫4.و قصد ایجاد تغییرات در متن یا سایر بخش های فرم را دارید‬ ‫5.و پس از تغییرات می خواهید روی کلید " پذیرش تغییرات " کلیک کنید‬ ‫قبل از کلیک کردن روی کلید " پذیرش تغییرات " ، روی متن کلیک کنید و کلیدهای ‪ Ctrl + Right Shift‬را‬ ‫فشار دهید تا چیدمان متن از راست به چپ شود. در غیر این صورت چیدمان متن شما در سایت عوض‬ ‫خواهد شد.‬ ‫مدیریت متون و بخش ها:‬ ‫برای ارسهال متهن بهه صهفحات صهفحه اصهلی، تماس بها مها، زندگهی نامهه، اهداف و فعالیهت هها از سهایت‬ ‫کاربرد دارد.‬ ‫گالری تصاویر:‬ ‫5‬ ‫سیستم مدیریت سایت متخصصین | ‪Expert Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 6. 6. ‫برای ارسال تصاویر به سرور و نامگزاری آنها استفاده می شود.‬ ‫نکات آموزشی مربوط به گالری تصاویر:‬ ‫1.حجهم عکهس های ارسهالی نبایهد بیهش از یهک مگابایهت باشنهد، برای ایهن منظور عکهس را در‬ ‫برنامهه ‪ Adobe Photoshop‬هباز کنید و با استفاده از کلید های ترکیبیه ‪Alt + Ctrl + Shift + S‬‬ ‫حجم آن را کاهش دهید.‬ ‫2.به دلیل اقدامات امنیتی ارسال عکس فقط با بعضی از پسوند های مشهور انجام می شود،‬ ‫مناسب ترین پسوند )فرمت( همان ‪ JPG‬است.‬ ‫3.بهتر است هنگام ارسال نام عکس بیش ازه ٨ هکاراکتر نباشد، به این دلیل که پس از ارسال‬ ‫تاریخ و ساعت نیز به نام آن اضافه خواهند شد و امکان دارد ‪ Overflow‬اتفاق بیافتد و عکس‬ ‫نمایش داده نشود.‬ ‫کد های ویژه:‬ ‫کد های ویژه عموما ‪ HTML/Java‬هستند که قابلیت خاصی را ارائه می دهند. انتشار دهندگان این کدها‬ ‫ماننده ‪ Google Gadget‬هیا بعضی از شرکت های ایرانی مانند " وبگذر " کد ها را به رایگان در اختیار‬ ‫متقاضیان قرار می دهند.‬ ‫آرم سایت:‬ ‫6‬ ‫سیستم مدیریت سایت متخصصین | ‪Expert Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 7. 7. ‫جهت ثبت تصویر برای نمایش در بالی صفحات سایت است. این تصویر می تواند به مناسبت های مختلف‬ ‫توسط مدیریت سایت تغییر یابد و از میان تصویر های ارسالی مختلف به مناسبت هایی همچون سالگرد‬ ‫تاسیس شرکت یا تولید محصولی خاص یا دستاورد ها و افتخارات مختلف به انتخاب مدیر سایت یکی از‬ ‫تصاویر نمایش داده شود.‬ ‫طراحی آرم اصلی و رسمی سایت به صورت رایگان توسط ما در زمان خرید محصول و به سلیقه شما‬ ‫انجام می شود.‬ ‫مجوز نمایش:ه فقط یک عکس هاز میان عکس های ارسالی اجازه نمایش را دارد و این اجازه را می‬ ‫توانید با تیک زدن در قسمت مجوز نمایش مشخص کنید.‬ ‫اخبار و تازه ها:‬ ‫بخهش اخبار و تازه هها بسهیار شبیهه بهه مدیریهت بخهش هها و متون اسهت، تنهها مورد در ارتباط بها ایهن بخهش‬ ‫نحوه ی صحیح استفاده از ‪ FCKEditor‬است.‬ ‫لینکستان:‬ ‫توضیهح کوتاه: اسهتفاده از جمله های بلنهد و توصهیف های طولنهی ممکهن اسهت بهه شکهل ظاهری سهایت‬ ‫آسیب برساند.‬ ‫آدرس سایت: دقت کنید که حتما باید ‪ //:http‬را وارد نمایید.‬ ‫مدیران سایت:‬ ‫7‬ ‫سیستم مدیریت سایت متخصصین | ‪Expert Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 8. 8. ‫سایت شما می تواند بی نهایت مدیر داشته باشد. مدیر سایت به اشخاصی گفته می شود که امکان ورود‬ ‫به بخش مدیریت سایت را دارند.‬ ‫موضوعات نظر سنجی:‬ ‫موضوع نظهر سهنجی و در صهورت نیاز شرح کوتاههی کهه برای کاربران و شرکهت کنندگان در نظهر سهنجی‬ ‫مفید باشد را بنویسید و کلید پذیرش را بزنید.‬ ‫با استفاده از مربع کنار هر نظر سنجی می توانید آن را حذف نماید.‬ ‫تائید نظرها:‬ ‫توجه داشته باشید که فقط نظر هایی که توسط مدیریت تائید شوند مجوز نمایش خواهند یافت، لذا با‬ ‫استفاده از قسمت تائید نظرها، نظرات ارسالی را تایید و یا حذف نمایید.‬ ‫ارتباط با ما‬ ‫سهیستم مدیریهت وب سهایت متخصهصین توسهط شرکهت ‪ ‘RED V‬و دفتهر تجارت الکترونیهک ولقان حسهینی‬ ‫طراحی و پیاده سازی شده است. تلفن تماس: ٠١٢٤٠٦١٧١٩٠ – ٣٥٩٨٣٢٦١٥٣٠‬ ‫پست الکترونیک: ‪ info@volghan.ir‬وب سایت شرکت: ‪http://www.volghan.ir‬‬ ‫نسخه آنلین و آزمایشی محصول: ‪http://www.volghan.ir/professional/default.aspx‬‬ ‫8‬ ‫سیستم مدیریت سایت متخصصین | ‪Expert Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 9. 9. http://www.volghan.ir/professional/cms.aspx :‫نسخه آنلین و آزمایشی سیستم مدیریت‬ 9 Expert Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design | ‫سیستم مدیریت سایت متخصصین‬

×