Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫ش اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ب ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺮﻛﺘﻲ ) ﻮﻟﻴﺪي – ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ (‬
               ‫ﺧ‬    ‫ﺗﻮ‬   ‫ﺷ‬   ‫وب‬...
‫ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ:‬

‫ﭘﻴﺶ از آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادي از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮك‬
...
‫‪ o‬ﻟﻐﻮ ﺗﻐﻴﻴﺮات: زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ رﻛﻮرد را وﻳﺮاﻳﺶ ﻛﺮده اﻳﺪ و ﻣﺎﻳﻠﻴﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺛﺒﺖ‬

‫ﻧﺸﻮد از اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪ ﺑﻬﺮه ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﺪ...
‫اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺴﻴﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﭗ ﻛﺮدن در ﻣﺤﻴﻂ آﻓﻴﺲ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻜﺘﻪ‬

             ...
‫ﻗﺒﻞ از ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮدن روي ﻛﻠﻴﺪ " ﭘﺬﻳﺮش ﺗﻐﻴﻴﺮات " ، روي ﻣﺘﻦ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ و ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ‪ Ctrl + Right Shift‬را‬

    ‫ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ...
‫ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎﻳﺖ:‬

‫ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺪﻳﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺪﻳﺮ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ورود ﺑﻪ‬

     ...
‫ﻣﻨﻮ و ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎ:‬

‫ﺑﻴﺶ از 08 ﻧﻮع ﻛﻠﻴﺪ ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﺶ ﻓﺮض در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﻳﺮ‬

   ‫ﺳﺎﻳﺖ ﻣ...
‫ﻛﺪ ﺗﺒﻠﻴﻎ: اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻛﺪي را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﻛﻪ ﺑﺎ وارد ﻛﺮدن آن در ﻓﺮم ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻣﻮرد‬

‫ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ در ﺳﺎﻳﺖ ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Learn Comp Cms

497 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Learn Comp Cms

 1. 1. ‫ش اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ب ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺮﻛﺘﻲ ) ﻮﻟﻴﺪي – ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ (‬ ‫ﺧ‬ ‫ﺗﻮ‬ ‫ﺷ‬ ‫وب‬ ‫ﻣ‬ ‫ا‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫ورود ﻪ ﺑﺨﺶ ﺪﻳﺮﻳﺖ:‬ ‫ﻣﺪ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻳﺖ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻞ زﻳﺮ ﻫﺪ ﺑﻮد:‬ ‫ﺧﻮاﻫ‬ ‫ﺷﻜﻞ‬ ‫ﺷ‬ ‫آدرس ﺑﺨﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳ‬ ‫ﺑ‬ ‫‪http‬‬ ‫ ‪YOURSITE.COM/cms.aspx‬‬ ‫‪p://www.Y‬‬ ‫ﺪ.‬ ‫‪ ، YO‬ﻧﺎم ﻣﻨﻪ ﺧﻮد را ﻗﺮار دﻫﻴﺪ‬ ‫داﻣ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ: ﻪ ﺟﺎي ‪OURSITE.COM‬‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻛﻨﺘﺮل ﭘﻨﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ:‬ ‫ﭘ‬ ‫ﺑﻪ دو ﺨﺶ اﺻﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻲ ﺷﻮد:‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺑﺨ‬ ‫1. ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺎري از ﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎﻳﺖ‬ ‫ﺖ ‬ ‫وﺿ‬ ‫آﻣ‬ ‫ﮔ‬ ‫ﻒ ﺳﺎﻳﺖ  ‬ ‫2. ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎي ﻨﺘﺮﻟﻲ ﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻛﻨ‬ ‫ﻛ‬ ‫‪1  Com‬‬ ‫‪mpany Conte‬‬ ‫‪ent Managem‬‬ ‫ستم مديريت سايت شرکتی | ‪gn‬‬ ‫‪ment System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Desig‬‬ ‫ت‬ ‫ سيس‬ ‫ ‬
 2. 2. ‫ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ:‬ ‫ﭘﻴﺶ از آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادي از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮك‬ ‫اﺳﺖ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻳﺪ:‬ ‫• ﻟﻴﻨﻚ ﻫﺎي ﻫﺪاﻳﺖ:  ‬ ‫‪ o‬ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ: اﻳﻦ ﻟﻴﻨﻚ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﻨﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.  ‬ ‫• ﻟﻴﻨﻚ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ:  ‬ ‫‪ o‬وﻳﺮاﻳﺶ: زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻠﻴﺪ ﻳﻚ ﻣﻄﻠﺐ ﻳﺎ ﻋﻨﺼﺮ از ﭘﻴﺶ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه را وﻳﺮاﻳﺶ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ روي ﻟﻴﻨﻚ‬ ‫وﻳﺮاﻳﺶ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ آن ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن رﻛﻮرد در ﻓﺮم ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد.  ‬ ‫‪ o‬ﺛﺒﺖ ﻣﻮرد ﺟﺪﻳﺪ: اﻳﻦ ﻟﻴﻨﻚ ﻓﺮم را ﭘﺎك ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻳﻚ ﻓﺮم ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ارﺳﺎل ﻣﻄﻠﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎ‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺪﻳﺪ در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ.  ‬ ‫• ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ:  ‬ ‫‪ o‬ﺛﺒﺖ ﻣﻮرد ﺟﺪﻳﺪ: زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻳﻚ ﻣﺘﻦ ﻳﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ )رﻛﻮرد( ﺟﺪﻳﺪي ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ‬ ‫از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم روي اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ.  ‬ ‫‪ o‬ﭘﺬﻳﺮش ﺗﻐﻴﻴﺮات: در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻮرد ﺛﺒﺖ ﺷﺪه را وﻳﺮاﻳﺶ ﻛﺮده اﻳﺪ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮي در ﻋﻨﺎﺻﺮ‬ ‫آن اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ.  ‬ ‫‪ o‬ﺣﺬف ﻣﻮرد: زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻳﻚ رﻛﻮرد را ﺣﺬف ﻧﻤﺎﻳﺪ از اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ. ) ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺣﺬف ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻨﺎﺻﺮ‬ ‫اﺻﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﭘﺎك ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺠﺪد آن ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﻛﺖ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ اﻗﺪام‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ(  ‬ ‫ سيستم مديريت سايت شرکتی | ‪2  Company Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬ ‫ ‬
 3. 3. ‫‪ o‬ﻟﻐﻮ ﺗﻐﻴﻴﺮات: زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ رﻛﻮرد را وﻳﺮاﻳﺶ ﻛﺮده اﻳﺪ و ﻣﺎﻳﻠﻴﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺛﺒﺖ‬ ‫ﻧﺸﻮد از اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪ ﺑﻬﺮه ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﺪ. ) ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﺑﻌﺪ از وﻳﺮاﻳﺶ ﻛﻠﻴﺪ "‬ ‫ﭘﺬﻳﺮش ﺗﻐﻴﻴﺮات " را ﻓﺸﺮده ﺑﺎﺷﻴﺪ، ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﻟﻐﻮ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ(.  ‬ ‫• ﺧﻄﺎﻫﺎ و ‪ Error‬ﻫﺎ:  ‬ ‫‪ o‬ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺘﺎره * : اﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﺮﻛﺮدن اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻓﺮم اﺟﺒﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در‬ ‫ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﺧﻄﺎي " ﭘﺮﻛﺮدن ﻗﺴﻤﺖ ... اﺟﺒﺎري اﺳﺖ" ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ.  ‬ ‫‪ o‬ﻣﻘﺪار وارد ﺷﺪه در ﻗﺴﻤﺖ ... ﻗﺒﻼ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ: در ﺑﻌﻀﻲ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮراﺗﻲ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ورود اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ‬ ‫ﻛﻨﺪ و ﻣﺜﻼ ﻧﺎم ﻳﻚ ﻋﻜﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎص ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻋﻜﺲ دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻧﺎم اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﺷﻮد.  ‬ ‫• واژه ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ:  ‬ ‫‪ :Grid o‬ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻮارد ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﭘﻴﺸﻴﻦ اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ دو‬ ‫ﻟﻴﻨﻚ: 1- وﻳﺮاﻳﺶ 2- ﺛﺒﺖ ﻣﻮرد ﺟﺪﻳﺪ را در ﺧﻮد ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه اﺳﺖ.  ‬ ‫‪ :FCKEditor o‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﻳﺎ وﻳﺮاﻳﺶ ﻧﻮﺷﺘﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ‬ ‫ﺷﻮد.  ‬ ‫‪ :UpLoad o‬ارﺳﺎل ﻓﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﺮور ) ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎﻳﺖ( را ﮔﻮﻳﻨﺪ.  ‬ ‫ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ‪:FCKEditor‬‬ ‫ سيستم مديريت سايت شرکتی | ‪3  Company Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬ ‫ ‬
 4. 4. ‫اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺴﻴﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﭗ ﻛﺮدن در ﻣﺤﻴﻂ آﻓﻴﺲ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻜﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ و آن ﻫﻢ ﻧﺤﻮه ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﻲ اﺳﺖ.‬ ‫-- ﺑﺮاي ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺘﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮارد زﻳﺮ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ:‬ ‫1. اﺑﺘﺪا ﻛﻠﻴﺪ ‪ Ctrl + Right Shift‬را ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﻜﺎن ﻧﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد.  ‬ ‫2. ﻣﺘﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ. )اﺟﺒﺎري ﺑﺮاي ﻓﺎرﺳﻲ (  ‬ ‫3. در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Font‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Tahoma‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ) اﺟﺒﺎري ﺑﺮاي ﻓﺎرﺳﻲ (  ‬ ‫4. در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Size‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ XSmall‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ) ﺳﻠﻴﻘﻪ اي(  ‬ ‫5. در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Paragraph‬ﭼﻴﺪﻣﺎن ‪ Justify‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻳﻞ‬ ‫ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻣﺘﻨﻲ در وﺳﻂ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ‪ Justify‬ﻧﺒﺎﺷﺪ، در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺑﺘﺪا ﻛﻞ ﻣﺘﻦ را ‪ Justify‬ﻛﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ‬ ‫ﻓﻘﻄﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ. ) اﺟﺒﺎري ﺑﺮاي ﻓﺎرﺳﻲ (  ‬ ‫-- ﺑﺮاي ﻛﭙﻲ و ‪ Past‬ﻛﺮدن ﻳﻚ ﻣﺘﻦ از ﺳﺎﻳﺖ ﻳﺎ ﻣﻜﺎن دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻓﺮم ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻴﺪ:‬ ‫1. ﺑﺮاي ‪ Past‬ﻛﺮدن از ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Past as Plain Text‬اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.  ‬ ‫2. ﻣﺮاﺣﻞ 3 و 4 و 5 را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.  ‬ ‫-- ﺑﺮاي وﻳﺮاﻳﺶ ﻳﻚ ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﻲ: در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ...‬ ‫1. ﺷﻤﺎ روي ﮔﺰﻳﻨﻪ وﻳﺮاﻳﺶ ﻛﻠﻴﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ  ‬ ‫2. و ﻓﺮم ﺷﻤﺎ ﺣﺎوي ‪ FCKEditor‬اﺳﺖ  ‬ ‫3. و ﻣﺘﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ‪ FCKEditor‬ﻓﺎرﺳﻲ اﺳﺖ  ‬ ‫4. و ﻗﺼﺪ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﺘﻦ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻓﺮم را دارﻳﺪ  ‬ ‫5. و ﭘﺲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ روي ﻛﻠﻴﺪ " ﭘﺬﻳﺮش ﺗﻐﻴﻴﺮات " ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ  ‬ ‫ سيستم مديريت سايت شرکتی | ‪4  Company Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬ ‫ ‬
 5. 5. ‫ﻗﺒﻞ از ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮدن روي ﻛﻠﻴﺪ " ﭘﺬﻳﺮش ﺗﻐﻴﻴﺮات " ، روي ﻣﺘﻦ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ و ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ‪ Ctrl + Right Shift‬را‬ ‫ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻣﺘﻦ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﺷﻮد. در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻣﺘﻦ ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﻳﺖ ﻋﻮض‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﻲ، ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ ، درﺑﺎره ﻣﺎ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎرﻫﺎ:‬ ‫ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺮاي ارﺳﺎل ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﻧﺎﻣﺒﺮده از ﺳﺎﻳﺖ ﻛﺎرﺑﺮد دارد.‬ ‫زﺑﺎن: در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻠﻴﺪ ﻣﺘﻦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ در ﺑﺨﺶ ﻓﺎرﺳﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﻮد ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻓﺎرﺳﻲ‬ ‫و در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﮔﺰﻳﻨﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻦ وارد ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻗﺴﻤﺖ‬ ‫ﻓﺎرﺳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﻳﺎ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﻓﺮم ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪه ي ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﺎﻳﺖ‬ ‫اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻦ در آن ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﻮد.‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت:‬ ‫در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻠﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮل و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ وارد ﻛﻨﻴﺪ، ﻫﻴﭻ ﻣﺸﻜﻠﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ در ﺑﺨﺶ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﻛﺎرﺑﺮ دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﻧﺸﻮد ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ را از " ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨﻮ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎ " ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.‬ ‫ﻟﻴﻨﻜﺴﺘﺎن:‬ ‫ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻮﺗﺎه: اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ و ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﺳﺎﻳﺖ آﺳﻴﺐ‬ ‫ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.  ‬ ‫آدرس ﺳﺎﻳﺖ: دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ //:‪ http‬را وارد ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.  ‬ ‫ سيستم مديريت سايت شرکتی | ‪5  Company Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬ ‫ ‬
 6. 6. ‫ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎﻳﺖ:‬ ‫ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺪﻳﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺪﻳﺮ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ورود ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﻳﺖ را دارﻧﺪ.‬ ‫ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﻲ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ:‬ ‫1. ‪ :Admin‬ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮي ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺟﺎزه ورود ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ را دارد و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫را ﺑﺒﻴﻨﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ، ﺣﺬف ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.  ‬ ‫2. ‪ :Member‬ﻛﺎرﺑﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﺎزه ورود ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ را دارد و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺒﻴﻨﺪ اﻣﺎ اﻣﻜﺎن دﺳﺘﻜﺎري در ﺑﺨﺶ ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت را ﻧﺪارد.  ‬ ‫آرم ﺳﺎﻳﺖ:‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ در ﺑﺎﻻي ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﻳﺖ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﻳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ و از ﻣﻴﺎن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻫﺎي ارﺳﺎﻟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﻟﮕﺮد‬ ‫ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﺧﺎص ﻳﺎ دﺳﺘﺎورد ﻫﺎ و اﻓﺘﺨﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﻳﺮ ﺳﺎﻳﺖ ﻳﻜﻲ از‬ ‫ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﻮد.‬ ‫ﻃﺮاﺣﻲ آرم اﺻﻠﻲ و رﺳﻤﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﻳﮕﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎ در زﻣﺎن ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺤﺼﻮل و ﺑﻪ ﺳﻠﻴﻘﻪ ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ‬ ‫ﺷﻮد.‬ ‫ﻣﺠﻮز ﻧﻤﺎﻳﺶ: ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻋﻜﺲ از ﻣﻴﺎن ﻋﻜﺲ ﻫﺎي ارﺳﺎﻟﻲ اﺟﺎزه ﻧﻤﺎﻳﺶ را دارد و اﻳﻦ اﺟﺎزه را ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻴﻚ‬ ‫زدن در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺠﻮز ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ.‬ ‫ سيستم مديريت سايت شرکتی | ‪6  Company Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬ ‫ ‬
 7. 7. ‫ﻣﻨﻮ و ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎ:‬ ‫ﺑﻴﺶ از 08 ﻧﻮع ﻛﻠﻴﺪ ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﺶ ﻓﺮض در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﻳﺮ‬ ‫ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ. اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:‬ ‫1. اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻛﺎراﻳﻲ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ  ‬ ‫2. اﻣﻜﺎن ﻓﻌﺎل ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ  ‬ ‫3. اﻣﻜﺎن اﻧﺘﺨﺎب اﻧﻮاع ﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻛﻠﻴﺪ  ‬ ‫4. اﻣﻜﺎن اﻧﺘﺨﺎب دو ﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﻴﺪ ﺑﺮاي دو ﺑﺨﺶ ﻓﺎرﺳﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ  ‬ ‫5. اﻣﻜﺎن ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﻳﻚ ﻛﻠﻴﺪ ﻓﻘﻂ در ﻳﻚ ﺑﺨﺶ ) اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻳﺎ ﻓﺎرﺳﻲ ( ﻳﺎ ﻫﺮدو  ‬ ‫ﻧﻜﺘﻪ: زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﻣﺜﻼ " ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﻣﺰاﻳﺪه " در ﺑﺨﺶ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ اﺳﺘﻔﺎده اي ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻴﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﻣﺜﺎل ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻳﺎ ﻣﺰاﻳﺪه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﺪارﻳﺪ و ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻛﻠﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‬ ‫را ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻴﺪ. ) ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺗﻴﻚ ﻣﺠﻮز ﻧﻤﺎﻳﺶ(‬ ‫ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت:‬ ‫1. اﻣﻜﺎن ﺛﺒﺖ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع و ﭘﺎﻳﺎن ﻗﺮارداد.  ‬ ‫2. اﻣﻜﺎن ﺛﺒﺖ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت در ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﻤﺎﻳﺶ آن ﺑﻪ ﻣﺠﻮز ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﻳﺖ.  ‬ ‫3. اﻣﻜﺎن ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزي ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت در ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺘﻲ و ﻳﺎ اﻫﻤﻴﺖ آن ﻫﺎ.  ‬ ‫ﻧﻜﺘﻪ: ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع و ﭘﺎﻳﺎن ﻗﺮارداد ﻓﻘﻂ ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎﻳﺖ از وﺿﻌﻴﺖ ﻗﺮارداد و اﺗﺨﺎذ‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ، ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع ﻳﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻗﺮارداد، ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻧﺸﺎن‬ ‫ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد.‬ ‫ سيستم مديريت سايت شرکتی | ‪7  Company Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬ ‫ ‬
 8. 8. ‫ﻛﺪ ﺗﺒﻠﻴﻎ: اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻛﺪي را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﻛﻪ ﺑﺎ وارد ﻛﺮدن آن در ﻓﺮم ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻣﻮرد‬ ‫ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ در ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺿﻤﻦ ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮد‬ ‫را ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ وارد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﺎﻓﻴﺴﺖ ﺳﻔﺎرش ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ و‬ ‫ﻛﺪ را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻳﺎ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻛﺪ ‪ Html/Java‬ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.‬ ‫ﻛﺪ ﻫﺎي وﻳﮋه:  ‬ ‫ﻛﺪ ﻫﺎي وﻳﮋه ﻋﻤﻮﻣﺎ ‪ HTML/Java‬ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ را اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. اﻧﺘﺸﺎر دﻫﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻛﺪﻫﺎ‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ ‪ Google  Gadget‬ﻳﺎ ﺑﻌﻀﻲ از ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ " وﺑﮕﺬر " ﻛﺪ ﻫﺎ را ﺑﻪ راﻳﮕﺎن در اﺧﺘﻴﺎر‬ ‫ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.‬ ‫ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎﻳﺖ اﻣﻜﺎن ﺛﺒﺖ ﻛﺪ ﻫﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﻤﺎﻳﺶ آن را از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺨﺶ ﻣﺠﻮز ﻧﻤﺎﻳﺶ دارﻧﺪ.‬ ‫ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ‬ ‫ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وب ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ’‪ RED V‬و دﻓﺘﺮ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ وﻟﻘﺎن ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻃﺮاﺣﻲ و‬ ‫ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ.‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس: 01240617190 – 35983261530‬ ‫ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ:  ‪info@volghan.ir‬‬ ‫وب ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ: ‪  http://www.volghan.ir‬‬ ‫ﻧﺴﺨﻪ آﻧﻼﻳﻦ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺤﺼﻮل:  ‪  http://www.volghan.ir/company_cms/default.aspx‬‬ ‫ﻧﺴﺨﻪ آﻧﻼﻳﻦ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ:  ‪  http://www.volghan.ir/company_cms/cms.aspx‬‬ ‫ سيستم مديريت سايت شرکتی | ‪8  Company Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬ ‫ ‬

×