Learn Comp Cms

889 views

Published on

 • Be the first to comment

Learn Comp Cms

 1. 1. ‫آموزش استفاده از سیستم مدیریت وب سایت شرکتی ) تولیدی – خدماتی (‬ ‫ورود به بخش مدیریت:‬ ‫آدرس بخش مدیریت سایت شما به شکل زیر خواهد بود:‬ ‫‪http://www.YOURSITE.COM/cms.aspx‬‬ ‫توجه: به جای ‪ ، YOURSITE.COM‬نام دامنه خود را قرار دهید.‬ ‫کنترل پنل سیستم:‬ ‫به دو بخش اصلی تقسیم می شود:‬ ‫1.گزارشات آماری از وضعیت سایت‬ ‫2.کلید های کنترلی بخش های مختلف سایت‬ ‫1‬ ‫سیستم مدیریت سایت شرکتی | ‪Company Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 2. 2. ‫معرفی کلید های کنترلی:‬ ‫پیهش از آنکهه بهه معرفهی بخهش هها پرداختهه شود لزم اسهت تها بها تعدادی از عناصهر کهه در اکثهر بخهش هها‬ ‫مشترک است آشنا شوید:‬ ‫•لینک های هدایت:‬ ‫‪o‬بازگشت به مدیریت: این لینک شما را به صفحه اصلی کنترل پنل منتقل می کند.‬ ‫•لینک های عملیاتی:‬ ‫‪o‬ویرایش: زمانی که مایلید یک مطلب یا عنصر از پیش ثبت شده را ویرایش نمایید‬ ‫روی لینهک ویرایهش متناظهر بها آن کلیهک کنیهد تها اطلعات مربوط بهه آن رکورد در‬ ‫فرم ظاهر شود.‬ ‫‪o‬ثبهت مورد جدیهد: ایهن لینهک فرم را پاک مهی کنهد و یهک فرم جدیهد برای ارسهال‬ ‫مطلب جدید یا عناصر جدید در اختیار شما قرار می دهد.‬ ‫•کلید های عملیاتی:‬ ‫‪o‬ثبت مورد جدید: زمانی که مایل به ثبت یک متن یا تصویر )رکورد( جدیدی هستید‬ ‫باید پس از تکمیل فرم روی این کلید کلیک کنید.‬ ‫2‬ ‫سیستم مدیریت سایت شرکتی | ‪Company Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 3. 3. ‫‪o‬پذیرش تغییرات: در صورتی که یک مورد ثبت شده را ویرایش کرده اید یا تغییری‬ ‫در عناصر آن ایجاد کرده اید از طریق این کلید تغییرات مد نظر خود را تثبیت می‬ ‫کنید.‬ ‫‪o‬حذف مورد: زمانی که مایل باشید یک رکورد را حذف نماید از این کلید استفاده‬ ‫کنید. ) توجه داشته باشید که در صورت حذف غیر قابل بازگشت خواهد بود و در‬ ‫صورتی که یکی از عناصر اصلی سیستم را پاک کنید برای تنظیم مجدد آن باید از‬ ‫طریق شرکت و پشتیبانی اقدام نمایید(‬ ‫‪o‬لغهو تغییرات: زمانهی کهه یهک رکورد را ویرایهش کرده ایهد و مایلیهد تغییرات مورد‬ ‫نظهر شمها ثبهت نشود از ایهن کلیهد بهره مهی گیریهد. ) توجهه داشتهه باشیهد کهه در‬ ‫صهورتی بعهد از ویرایهش کلیهد " پذیرش تغییرات " را فشرده باشیهد، نمهی توانیهد‬ ‫تغییرات را لغو نمایید(.‬ ‫•خطاها و ‪ Error‬ها:‬ ‫‪o‬علمهت سهتاره * : ایهن علمهت نشان مهی دههد کهه پرکردن ایهن بخهش از فرم‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫اجباری مهی باشهد و در صهورتی کهه رعایهت نکنیهد بها خطای " پرکردن قسهمت ...‬ ‫اجباری است" مواجه خواهید شد.‬ ‫‪o‬مقدار وارد شده در قسهمت ... قبل ثبهت شده اسهت: در بعضهی از بخهش هها برای‬ ‫اسهتفاده بهتهر مدیران سهایت مقرراتهی قرار داده شده اسهت کهه از ورود اطلعات‬ ‫3‬ ‫سیستم مدیریت سایت شرکتی | ‪Company Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 4. 4. ‫مشابه به سایت جلوگیری می کنهد و مثل نام یک عکس باید خاص باشهد و نبایهد‬ ‫برای یک عکس دیگر از این نام استفاده شود.‬ ‫•واژه های تخصصی:‬ ‫‪ :Grido‬بخشی از سیستم مدیریت که نشان دهنده موارد ثبت شده پیشین است و‬ ‫معمول دو لینک: ١- ویرایش ٢- ثبت مورد جدید را در خود گنجانده است.‬ ‫‪ :FCKEditoro‬مجموعه کلید هایی است که از آنها برای نوشتن و یا ویرایش نوشتار‬ ‫استفاده می شود.‬ ‫‪ :UpLoado‬ارسال فایل به سرور ) محل قرارگرفتن سایت( را گویند.‬ ‫نحوه استفاده از ‪:FCKEditor‬‬ ‫استفاده از این قسمت بسیار آسان است و تقریبا شبیه به تایپ کردن در محیط آفیس است اما به یک‬ ‫نکته باید توجه داشته باشید و آن هم نحوه نوشتن متن فارسی است.‬ ‫-- برای نوشتن متن جدید فارسی باید موارد زیر را به ترتیب انجام دهید:‬ ‫1.ابتدا کلید ‪ Ctrl + Right Shift‬را بگیرید تا مکان نما به سمت راست منتقل شود.‬ ‫4‬ ‫سیستم مدیریت سایت شرکتی | ‪Company Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 5. 5. ‫2.متن مورد نظر خود را بنویسید. )اجباری برای فارسی (‬ ‫3.در قسمت ‪ Font‬گزینه ‪ Tahoma‬را انتخاب نمایید. ) اجباری برای فارسی (‬ ‫4.در قسمت ‪ Size‬گزینه ‪ XSmall‬را انتخاب نمایید. ) سلیقه ای(‬ ‫5.در قسمت ‪ Paragraph‬چیدمان ‪ Justify‬را انتخاب نمایید. توجه داشته باشید که ممکن است‬ ‫شما مایل باشید متنی در وسط قرار گیرد و ‪ Justify‬نباشد، در این صورت ابتدا کل متن را‬ ‫‪ Justify‬کنید و سپس فقطن قسمت مورد نظر را تغییر دهید. ) اجباری برای فارسی (‬ ‫-- برای کپی و ‪ Past‬کردن یک متن از سایت یا مکان دیگری به فرم به شکل زیر عمل کنید:‬ ‫1.برای ‪ Past‬کردن از گزینه ‪ Past as Plain Text‬استفاده کنید.‬ ‫2.مراحل ٣ و ٤ و ٥ را انجام دهید.‬ ‫-- برای ویرایش یک متن فارسی: در صورتی که ...‬ ‫1.شما روی گزینه ویرایش کلیک می کنید‬ ‫2.و فرم شما حاوی ‪ FCKEditor‬است‬ ‫3.و متن ظاهر شده در بخش ‪ FCKEditor‬فارسی است‬ ‫4.و قصد ایجاد تغییرات در متن یا سایر بخش های فرم را دارید‬ ‫5.و پس از تغییرات می خواهید روی کلید " پذیرش تغییرات " کلیک کنید‬ ‫5‬ ‫سیستم مدیریت سایت شرکتی | ‪Company Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 6. 6. ‫قبل از کلیک کردن روی کلید " پذیرش تغییرات " ، روی متن کلیک کنید و کلیدهای ‪ Ctrl + Right Shift‬را‬ ‫فشار دهید تا چیدمان متن از راست به چپ شود. در غیر این صورت چیدمان متن شما در سایت عوض‬ ‫خواهد شد.‬ ‫قسمت های صفحه اصلی، تماس با ما ، درباره ما و نمونه کارها:‬ ‫تقریبا مشابه یکدیگر عمل می کنند و عموما برای ارسال متن به صفحات نامبرده از سایت کاربرد دارد.‬ ‫زبان: در صهورتی کهه مایلیهد متهن ثبهت شده توسهط شمها در بخهش فارسهی سهایت نمایهش داده شود گزینهه‬ ‫فارسی و در غیر این صورت گزینه انگلیسی را انتخاب نمایید. توجه داشته باشید که متن وارد شده برای‬ ‫قسمت فارسی می تواند به فارسی یا انگلیسی باشد و این قسمت از فرم تنها مشخص کننده ی بخشی‬ ‫از سایت است که باید متن در آن نمایش داده شود.‬ ‫محصولت و خدمات:‬ ‫در صورتی که مایلیهد تا محصهول و خدماتهی را فقهط به زبان فارسهی وارد کنیهد، هیچ مشکلی وجود ندارد‬ ‫اما توجه داشتهه باشیهد برای اینکه در بخش انگلیسی سهایت کاربر دچار مشکل نشود لزم اسهت تا بخهش‬ ‫محصولت و خدمات انگلیسی را از " قسمت منو و بخش ها " غیر فعال نمایید.‬ ‫لینکستان:‬ ‫توضیهح کوتاه: اسهتفاده از جمله های بلنهد و توصهیف های طولنهی ممکهن اسهت بهه شکهل ظاهری سهایت‬ ‫آسیب برساند.‬ ‫6‬ ‫سیستم مدیریت سایت شرکتی | ‪Company Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 7. 7. ‫آدرس سایت: دقت کنید که حتما باید ‪ //:http‬را وارد نمایید.‬ ‫مدیران سایت:‬ ‫سایت شما می تواند بی نهایت مدیر داشته باشد. مدیر سایت به اشخاصی گفته می شود که امکان ورود‬ ‫به بخش مدیریت سایت را دارند.‬ ‫مدیران سایت به دو بخش عمده تقسیم می شوند که نشان دهنده سطح دسترسی ایشان به اطلعات‬ ‫است:‬ ‫1.‪ :Admin‬به کاربری گفته می شود که اجازه ورود به سیستم مدیریت را دارد و می تواند‬ ‫اطلعات را ببیند و تغییر دهد، حذف کند و یا اضافه نماید.‬ ‫2.‪ :Member‬کاربری اسهت کهه اجازه ورود بهه سهیستم را دارد و مهی توانهد اطلعات ثبهت‬ ‫شده و بخش های مختلف را ببیند اما امکان دستکاری در بخش ها و اطلعات را ندارد.‬ ‫آرم سایت:‬ ‫جهت ثبت تصویر برای نمایش در بالی صفحات سایت است. این تصویر می تواند به مناسبت های مختلف‬ ‫توسط مدیریت سایت تغییر یابد و از میان تصویر های ارسالی مختلف به مناسبت هایی همچون سالگرد‬ ‫تاسیس شرکت یا تولید محصولی خاص یا دستاورد ها و افتخارات مختلف به انتخاب مدیر سایت یکی از‬ ‫تصاویر نمایش داده شود.‬ ‫7‬ ‫سیستم مدیریت سایت شرکتی | ‪Company Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 8. 8. ‫طراحی آرم اصلی و رسمی سایت به صورت رایگان توسط ما در زمان خرید محصول و به سلیقه شما‬ ‫انجام می شود.‬ ‫مجوز نمایش:ه فقط یک عکس هاز میان عکس های ارسالی اجازه نمایش را دارد و این اجازه را می‬ ‫توانید با تیک زدن در قسمت مجوز نمایش مشخص کنید.‬ ‫منو و کلید ها:‬ ‫بیش از ٠٨ نوع کلید گرافیکی به صورت پیش فرض در این بخش گنجانده شده است که به انتخاب مدیر‬ ‫سایت می تواند تغییر کند. استفاده های مختلف و ویژگی های این بخش از مدیریت به شرح زیر است:‬ ‫1.امکان تولید کلید های جدید با کارایی های جدید‬ ‫2.امکان فعال یا غیر فعال کردن یک یا چند بخش‬ ‫3.امکان انتخاب انواع گرافیک های مختلف برای یک کلید‬ ‫4.امکان انتخاب دو نوع مختلف کلید برای دو بخش فارسی و انگلیسی‬ ‫5.امکان غیر فعال کردن یک کلید فقط در یک بخش ) انگلیسی یا فارسی ( یا هردو‬ ‫نکته: زمانی که از یک بخش مثل " مناقصه و مزایده " در بخش انگلیسی استفاده ای نمی کنید، به عنوان‬ ‫مثال مناقصهه یا مزایده بین المللی ندارید و نیازی به بخش مناقصاته انگلیسی نیست می توانید کلید‬ ‫مربوطه را غیر فعال کنید. ) با برداشتن تیک مجوز نمایش(‬ ‫8‬ ‫سیستم مدیریت سایت شرکتی | ‪Company Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 9. 9. ‫تبلیغات:‬ ‫1.امکان ثبت تبلیغات همراه با تاریخ شروع و پایان قرارداد.‬ ‫2.امکان ثبت تبلیغات در سیستم و جلوگیری از نمایش آن به مجوز مدیریت سایت.‬ ‫3.امکان مرتب سازی نحوه نمایش تبلیغات در سایت بر اساس مبلغ پرداختی و یا اهمیت آن ها.‬ ‫نکتهه: توجهه کنیهد کهه تاریهخ شروع و پایان قرارداد فقهط جههت آگاههی مدیران سهایت از وضعیهت قرارداد و‬ ‫اتخاذ تصمیم مناسب است، سایت به طور اتوماتیک نسبت به تاریخ شروع یا پایان قرارداد، عکس العملی‬ ‫نشان نخواهد داد.‬ ‫کد تبلیغ: ارائه دهندگان تبلیغات کدی را به شما ارائه خواهد داد که با وارد کردن آن در فرم تبلیغات مورد‬ ‫نظهر آنهها در سهایت شمها نمایهش داده مهی شود. در ضمهن مدیران سهایت مهی تواننهد تبلیغات مربوط بهه‬ ‫شرکهت خود را نیهز در ایهن قسهمت وارد نماینهد کافیسهت سهفارش طراحهی تبلیغات را بهه مها یها شرکهت های‬ ‫مربوطه بدهند و کد را دریافت نمایند یا در صورت داشتن دانش فنی مربوطه کد ‪Html/Java‬مربوطه را‬ ‫تولید نمایند.‬ ‫کد های ویژه:‬ ‫کد های ویژه عموما ‪ HTML/Java‬هستند که قابلیت خاصی را ارائه می دهند. انتشار دهندگان این کدها‬ ‫ماننده ‪ Google Gadget‬هیا بعضی از شرکت های ایرانی مانند " وبگذر " کد ها را به رایگان در اختیار‬ ‫متقاضیان قرار می دهند.‬ ‫9‬ ‫سیستم مدیریت سایت شرکتی | ‪Company Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬
 10. 10. ‫مدیرانه هسایته امکان ثبهت کهد هها در سهیستم و جلوگیری از نمایهش آن را از طریهق بخهش مجوز نمایهش‬ ‫دارند.‬ ‫ارتباط با ما‬ ‫س هیستم مدیری هت وب س هایت شرکت هی توس هط شرک هت ‪ ‘RED V‬و دفت هر تجارت الکترونی هک ولقان حس هینی‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫طراحی و پیاده سازی شده است.‬ ‫تلفن تماس: ٠١٢٤٠٦١٧١٩٠ – ٣٥٩٨٣٢٦١٥٣٠‬ ‫پست الکترونیک: ‪info@volghan.ir‬‬ ‫وب سایت شرکت: ‪http://www.volghan.ir‬‬ ‫نسخه آنلین و آزمایشی محصول: ‪http://www.volghan.ir/company_cms/default.aspx‬‬ ‫نسخه آنلین و آزمایشی سیستم مدیریت: ‪http://www.volghan.ir/company_cms/cms.aspx‬‬ ‫01‬ ‫سیستم مدیریت سایت شرکتی | ‪Company Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬

×