Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

About vccms

666 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

About vccms

  1. 1. ‫‪ VCcms‬چیست؟‬ ‫وب سایتی جامع مجهز به سیستم مدیریت محتوا ست که مخصوص کارخانه ها و شرکت ها و سایر بنگاه های اقتصادی‬ ‫تولیدی و خدماتی طراحی شده است و مانند سایر ‪ CMS‬ها امکان ایجاد تغییرات در محتوا و ساختار سایت را به راحتی‬ ‫به مدیران و صاحبان سایت می دهد.‬ ‫این وب سایت به دو زبان پایه، فارسی و انگلیسی طراحی شده که با اببزار ترجمبه اتوماتیبک امکبان افزایبش آن تبا 23‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫زبان دیگر نیز وجود دارد. البته امکان اضافه کردن زبان های پایه به تقاضای خریدار وجود دارد.‬ ‫سیستم مدیریت وب سایت یا ‪ CMS‬چیست؟‬ ‫مشبهورند‬ ‫ب‬ ‫سایتهای مجهز به سیستم مدیریت محتوا کبه در اصبطل ح ببه ‪-CMS -Content Management System‬‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫وبسایت هایی از نوع پرتال ها یا سایت های پویا هستند که برای مصارف خاص توسط طراح بان حرف به ای و ش برکتهای‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫طراحی وب ساخته میشوند.‬ ‫مزایای استفاده از ‪ CMS‬چیست؟‬ ‫از مزایای سیستم های مدیریت محتوا نسبت به سایر سایت های داینامیک می تبوان ببه آمباده ببودن و جبامع ببودن آنهبا‬ ‫اشاره کرد. از این رو اغلب اینگونه از سایتها در کمتر از 3 روز کاری قابل نصب و استفاده هستند.‬ ‫طراحی سایتهای ‪ CMS‬مانند یک خط تولید محصول است و از آنجا که طرا ح باید نمونه های محدودی را به صورت انبوه‬ ‫تولید کند سعی در رعایت تمام اصول امنیتی، گرافیکی، موارد مربوط به رنکینگ، امتیاز موتورهای جستجو و سایر م بوارد‬ ‫ب‬ ‫موثر می کند.‬ ‫فواید وب سایت برای شرکت ها چیست؟‬ ‫1. اعتبار بیشتر‬ ‫داشتن یک وب سایت و یا حتی یک صفحه اختصاصی در اینترنت علوه بر ایجاد امکان مناسب برای شرکت در مناقصببات‬ ‫دولتی و خصوصی بزرگ سبب دریافت امتیاز بهتر و یا افزایش رتبه در صنف مورد نظر می شود.‬ ‫2. تبلیغات بیشتر با هزینه کمتر‬ ‫طراحی سایت مانند طراحی یک کاتالوگ چند رسانه ای سبت ببا ایبن تفباوت کبه هزینبه انتشبار )جمبع آوری آم بار ببازار‬ ‫ب ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب ب ب‬ ‫مصرف، چاپ و ارسال( ندارد. زمانی که یک سایت روی اینترنت است و یا به اصطل ح آنلین است هر کباربری ک به ب به آن‬ ‫ب ب‬ ‫ب‬ ‫دسترسی پیدا می کند مانند این است که کاتالوگ محصولت و یا خدمات شرکت را مطبالعه مبی کنبد. ببا در نظبر گرفتبن‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬ ‫5 ‪Page‬‬
  2. 2. ‫اینکه در حالت متوسط حدود 0001 نفر ماهیانه از یک سایت تازه بازدید می کنند بنابر ایبن هزینبه بسبیار زیبادی صبرفه‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫جویی می شود.‬ ‫علوه بر اینها داشتن یک وب سایت خوب درب های تبلیغاتی نوین در فضای مجازی که از آن با عنوان تجارت الکترونی بک‬ ‫ب‬ ‫یاد می شود را برای صاحبان سایتها باز می کند. شیوه های تبلیغباتی تجبارت الکترونیبک ماننبد تبلیغبات کلیکبی، تبلیغبات‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ایمیل، تبلیغات اینترنتی، تبلیغات موتورهای جستجو و غیره علوه بر بازدهی بالتر هزینه کمتری را نیز به همراه دارند.‬ ‫3. بازاریابی رایگان‬ ‫زمانی که یک وب سایت آنلین می شود )در اینترنت قرار می گیرد( نسبت به بسیاری از موارد که بایبد در طراحبی لحباظ‬ ‫شود از یک هفته تا 4 ماه طول می کشد تا موتور های جستجوی بزرگ دنیا مانند ‪ Google, Yahoo, Bing‬و ... آن را‬ ‫شناسایی کرده و نسبت به نوع طراحی، ساختار و محتوای سایت و همچنین سایر متد ها و الگوریتم ه بای خ باص مح بل‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫قرار گرفتن سایت در لیست جستجو به ازای یک کلمه کلیدی مشخص را تعیین کنند. هنگبامی کبه فبردی کبال یبا خبدمات‬ ‫ب‬ ‫خاصی را جستجو می کند وی را به سایت های لیست شده هدایت می کنند و این یعنی بازاریابی 42 ساعته رایگان.‬ ‫4. فعالیت بیشتر در زمان کمتر‬ ‫یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در رقابت و تجارت میزان فعالیت است و با در نظر گرفتن اینکه میزان کار رسمی یببک‬ ‫شرکت معمول 8 ساعت در روز است که البته ساعات کار مفید آن بسیار کمتر از این مقدار است و ببا احتس باب تعطیلبی‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫های سال، زمان بسیار زیادی برای فعالیت و رقابت از بین می رود بخصوص که مقصود رقابت با کال یا خدمات خبارجی‬ ‫ب‬ ‫باشد از این رو داشتن یک سایت یعنی فعالیت 42 ساعته بخشی از شرکت و حتی فروش و سایر تعاملت آنلین دیگر.‬ ‫5. بازاری به بزرگی جهان‬ ‫با راه اندازی یک سایت هیچ محدودیت جغرافیایی برای فروش، تبلیغات و عرضه خدمات نخواهید داشت.‬ ‫6. تعامل بیشتر و بهتر‬ ‫داشتن یک سایت با امکانات از پیش طراحی شده برای تعامل بین بازدید کننده و صاحبان سایت مانند داشتن یک بخببش‬ ‫روابط عمومی 42 ساعته و قدرتمند است زیرا که هزینه مالی و زمانی این روابط یک کلیک است. داشتن چنین تعباملی‬ ‫با بازار هدف سبب افزایش محبوبیت و مراجعات و نهایتا افزایش فروش کال و عرضه خدمات می شود.‬ ‫‪ VCcms‬چه امکاناتی دارد ؟‬ ‫درباره ما و تاریخچه‬ ‫•‬‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬ ‫5 ‪Page‬‬
  3. 3. ‫اولین صفحه این سایت به دربباره مبا اختصباص دارد کبه امکبان درج نوشبتار و تصباویر در رابطبه ببا تباریخچه شبرکت،‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫افتخارات، رتبه ها و جوایز دریافتی وجود دارد.‬ ‫محصولت و خدمات‬ ‫•‬ ‫نمایشگاه و فروشگاه آنلین محصولت و خدمات در این بخش جای گرفته که امکان اتصال به انواع سیستم هبای خریبد‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫سنتی، پستی و اینترنتی و حتی آنلین بانکی )اختیاری( را دارد. محصولت و خدمات با یک تصویر اصلی و توص بیف کوت باه‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫به بازدید کننده معرفی می شوند و در صورت تمایل بازدید کننده اطلعات بیشتر و 2 عکس دیگر در اختیار وی قرار می‬ ‫گیرد.‬ ‫نمونه کارها‬ ‫•‬ ‫امکان درج نمونه کارها در هر قالب نوشتاری به همراه تصاویر به مدیریت سایت می دهد.‬ ‫سوالت متداول‬ ‫•‬ ‫یکی از راهکارهای تعامل سازنده و همیشگی استفاده از بخبش سبوالت متبداول اسبت کبه علوه ببر پاس بخگویی 42‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ساعته به سوالت متداول متقاضیان سبب راهنمایی و جلب اعتماد آنها نیز می شود.‬ ‫دریافت فایل‬ ‫•‬ ‫برخی از مواقع نیاز است مشخصات فنی یبک کبال یبا خبدمات و کاتبالوگ و یبا هبر نبوع فایبل دیگبری در اختیبار عمبوم‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب ب ب‬ ‫ب‬ ‫ب ب ب‬ ‫ب‬ ‫متقاضیان قرار گیرد و صفحه دریافت فایل برای همین منظور طراحی شده است.‬ ‫پذیرش نمایندگی‬ ‫•‬ ‫به دو بخش تقسیم می شود اول ارائه اطلعات و آگهی مربوط به پذیرش نمایندگی و دوم فرم ثبت نام متقاضیان.‬ ‫لیست نمایندگی ها‬ ‫•‬ ‫اطلعات تماس نمایندگی ها برای دسترسی آسانتر متقاضیان بخصبوص زمبانی کبه از منباطق مختلبف جغرافی بایی و از‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫طریق سایت با شرکت و خدمات آن آشنا می شوند بسیار مهم است.‬ ‫حساب نمایندگی ها‬ ‫•‬‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬ ‫5 ‪Page‬‬
  4. 4. ‫این بخش دارای سه بخش است اولین بخش امکان درج اطلعیه های مخصوص نماینگی ها را ایجاد می کن بد و بع بد از‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫شناسایی نمایندگی )از طریق وارد کردن نام کاربری و رمز عبور( بخش دوم اجازه دسترسی به تعرفه ها و قیمت هببای‬ ‫مخصوص نمایندگان را می دهد. بخش سوم نیز برای ویرایش اطلعات پروفایل و رمز عبور نمایندگان است.‬ ‫پرسنل شرکت‬ ‫•‬ ‫مخصوص درج اطلعات تماس برخی از پرسنل مانند مدیر روابط عمومی یا پشتیبانی و سایر پرسنل شرکت است که می‬ ‫بایست در ارتباط و تعامل با مشتریان و متقاضیان باشند.‬ ‫اطلعیه ها‬ ‫•‬ ‫برای انتشار آگهی های شرکت اعم از مناقصه، مزایده و جذب نیروی انسانی و سایر نیازمندی ها طراحی شده است.‬ ‫اخبار و مقالت‬ ‫•‬ ‫انتشار اخبار داخلی شرکت مانند کسب جوایز، نشان ها و یا تغییرات ساختار شرکت و همچنین ثبت مقالت و اخبار مرتبط‬ ‫با صنف و حوزه کاری علوه بر ایجاد یک سایت جامع سبب افزایش مراجعات از موتور های جستجو و ارتقاء سایت می‬ ‫شود.‬ ‫آلبوم تصاویر‬ ‫•‬ ‫به منظور انتشار تصاویر یک آلبوم 4 در 52 طراحی شده است.‬ ‫پیوند ها‬ ‫•‬ ‫درج پیوند و لینک مربوط به سایت های مشابه علوه بر راهنمایی بازدید کنندگان برای کسب اطلعات بیشتر و ایجاد یببک‬ ‫سایت جامع سبب افزایش محبوبیت سایت در موتورهای جستجو و در نهایت افزایش بازدید را به همراه خواهد داشت.‬ ‫تماس با ما‬ ‫•‬ ‫راهنمایی بازدید کنندگان سایت برای ارتباط با شرکت و بخش های مختلف آن از طریق پست الکترونیک، تلفن، ، فکببس،‬ ‫آدرس و صندوق پستی و سایر روش های ارتباطی.‬ ‫کنترل پنل‬ ‫•‬‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬ ‫5 ‪Page‬‬
  5. 5. ‫در طراحی سیستم مدیریت این سایت کارایی حرف اول را می زنبد، میبانبر هبای در دسبترس و آمبوزش هبای گنجانبده‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫شده در هر بخش و علوه بر اینها سرعت انجام اعمال در تمام مراحل طراحی مد نظر قبرار داده شبده و سبعی شبده‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫همه امکانات در محیطی کاربر پسند به مدیران ارائه شود.‬ ‫ویژگی های ‪ VCcms‬چیست؟‬ ‫1. جامعیت‬ ‫همانطور که در خلصه امکانات به آن اشاره شد این نرم افزار )سایت مجهز به سیستم مدیریت محتوا مخصوص شرکت‬ ‫ها( همه امکانات مورد نیاز برای شرکت ها و بنگاه های اقتصادی تولیدی و خدماتی را در خود گنجانده است.‬ ‫2. سرعت‬ ‫افزایش سرعت در نمایش صفحات با کاهش کد ها و استفاده مناسب از ‪ CSS‬و ‪ Java Script‬و ‪ Ajax‬در جهت کاهش‬ ‫حجم صفحات و چیدمان مناسب و همچنین قرار دادن میانبرهای مناسب سبب افزایش سبرعت کلبی نبرم افبزار شبده و‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب ب‬ ‫ب‬ ‫موجب دسترسی بهتر کاربران با هر سرعت اتصال اینترنت می شود.‬ ‫3. بهینه سازی برای موتورهای جستجو )‪(SEO‬‬ ‫مهمترین دغدغه در طراحی تمامی اجزای این نرم افزار سازگاری آن با موتورهای جستجوی بزرگ از جمله گوگ بل ب بوده‬ ‫ب ب‬ ‫است. به جرات می توانیم بگوییم در این سایت تمامی متدهای شناخته شده برای بهینه سازی در موتوره بای جس بتجو در‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫نظر بوده است و سازگاری کامل دارد.‬ ‫4. همه امکانات در یک نسخه‬ ‫این نرم افزار )سایت مخصوص شرکت های تولیدی و خدماتی مجهز به سیستم مدیریت محتوا ‪ (VCcms‬در نسخه های‬ ‫مختلف با قیمت های متفاوت عرضه نمی شود و تمامی امکانات در همین نسخه فعال اس بت و ص باحبان و م بدیران ای بن‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫سیستم می توانند بخش هایی را که استفاده ای برای آنها ندارد غیرفعال کنند.‬ ‫5. امنیت‬ ‫امنیت یک متغیر نسبی است و هیچکس نمی تواند مدعی امنیت 001 درصد شود، امنیت یک سایت به میزبان آن، برن بامه‬ ‫ب‬ ‫نویس و مدیریت سایت وابسته است. برای رعایت اصول ایمنی در بخش میزبانی، میزببانی سبایت حتمبا توسبط خبود مبا‬ ‫انجام می شود )تا 001 مگابایت رایگان( و در ارتباط با امنیت سایت، در تمام مراحل از انتخاب زب بان برن بامه نویس بی ت با‬ ‫ب ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫حتی انتخاب اسکریپت ها امنیت درنظر بوده است.‬‫‪VOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com‬‬ ‫5 ‪Page‬‬
  6. 6. ‫6. آموزش و پشتیبانی‬ ‫آموزش و پشتیبانی همواره از مباحث داغ صبنف انفورماتیبک ببوده اسبت. ایبن سیسبتم همبراه ببا آمبوزش اختصاصبی‬ ‫ب‬ ‫ب ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ .‫سیستم مدیریت و پشتیبانی 001 درصد رایگان ارائه می شود‬ :‫مشخصات فنی سیستم‬ (Software: VOLGHANs Company Content Management System (VCcms Kind: Web Based Dynamic Website Version: 3.0 Programming Language: C# Asp.Net 3.5, xHtml 1.1, Full CSS Script Language: Java Script, Ajax Database: MS Access / MS SQL ServerVOLGHAN Hosseini | www.VOLGHAN.net | VOLGHAN@Gmail.com Page 5

×